Poznawanie procesu powstawania Ewangelii..odt

(18 KB) Pobierz

26.10.2009

 

Grupa                         Klasa IB

Poznawanie procesu powstawania Ewangelii..

Temat:                       „Ewangelia.”

Cel nadrzędny:           Ukazanie procesu powstawania Ewangelii.

Cel operacyjny:          Wzbudzenie przekonania, że Ewangelie są wiarygodnymi

                                   świadectwami historycznymi o Jezusie, Jego życiu i nauce.

Metody:       

                     pogadanka

                     refleksja

                     burza mózgów

                     mini - wykład

                      praca frontalna, indywidualna

Czas: 1 godz. lekcyjna.

 

Przebieg lekcji:

1.                 Sprawdzenie obecności.

2.                 Mini – wykład – wprowadzenie do tematu.

Jak przekazywano słowa i czyny Jezusa?

Za życia i działania Jezusa, ani On ani Jego uczniowie nie spisywali Jego czynów i słów. Również po Jego odejściu do Ojca uczniowie tylko opowiadali  o Jego życiu i nauce.

Ustny przekaz informacji w owych czasach odgrywał o wiele większą rolę, niż sobie wyobrażamy dziś, kiedy niemal wszystkie wiadomości utrwala się na piśmie. Zapamiętywanie ludziom tamtych czasów ułatwiały udoskonalone metody przyswajania i utrwalania wiadomości, zwłaszcza gdy one pochodziły od sławnych i uwielbianych przez uczniów nauczycieli.

Ci, którzy uwierzyli w Jezusa jako Zbawiciela, żyli we wspólnotach, w których głoszono słowa i czyny Chrystusa oraz czuwano, aby nie przepowiadano niczego innego jak tylko to, czego nauczali Apostołowie. Pierwsza i bardzo ważna wspólnota istniała w Jerozolimie, stolicy kraju, w którym żył, nauczał, działał i umarł Jezus. W Palestynie, ojczyźnie chrześcijaństwa, a zwłaszcza w Jerozolimie żyli świadkowie nauki i wydarzeń z życia Jezusa: władze odpowiedzialne za Jego śmierć, uczniowie, krewni i Jego wrogowie. Takie środowisko nie sprzyjało powstaniu zmyślonych opowieści  o Jezusie. Przekazywane informacje można było zawsze łatwo sprawdzić, czy odpowiadają prawdziwym faktom.

Dość wcześnie, w miarę jak malała liczba bezpośrednich świadków, rodziła się konieczność spisywania słów i czynów Jezusa Chrystusa. Świadczy o tym stwierdzenie św. Łukasza, jednego z Ewangelistów: „Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa” (Łk 1, 1-2). W ten sposób powstawały zbiory pisane, ułożone tematycznie. Jedne obejmowały słowa Jezusa, inne szczególnie przypowieści, jeszcze inne polemiki Jezusa z przeciwnikami. Istniały również zestawy cudów. Te pisma nie zachowały się do naszych czasów. Stanowiły one jednak materiał, obok ustnych świadectw, który służył przy powstawaniu pism bardziej całościowych, nazwanych Ewangeliami.

Mamy cztery Ewangelie. Ewangelia według św. Marka została napisana pod koniec lat sześćdziesiątych, św. Łukasza – pod koniec lat siedemdziesiątych, św. Mateusza – osiemdziesiątych, a św. Jana – około 100 roku.

Niewielka odległość czasowa między powstaniem Ewangelii a życiem Jezusa potwierdza ich wartość historyczną. Ewangelie powstały, kiedy jeszcze żyli naoczni świadkowie słów i czynów Jezusa.

Z treści autentycznie historycznych Ewangeliści zredagowali jednak dzieła, których centralnym punktem była nie tyle informacja historyczna, ile raczej przekazywanie orędzia zbawienia, które miało miejsce w historii. O czynach i słowach Jezusa Chrystusa opowiadali już w świetle Jego zmartwychwstania i wywyższenia.

3.                 Pogadanka, burza mózgów – czy Ewangelie są wiarygodnym źródłem informacji o życiu i nauce Jezusa?

Kto jest gwarantem „prawdy” tam zawartej? Dlaczego wierzymy, że apostołowie nie pomylili się, przekazując nam wiedzę o Jezusie? Czy wszystkie Ewangelie są takie same? Czy mówią o tym samym? Czym się różnią?

Problemy do omówienia: Nieskażoność Ewangelii potwierdzona odkryciami archeologicznymi; Niewielka odległość czasowa między życiem Jezusa a powstaniem Ewangelii potwierdza ich wartość historyczną; Czy Ewangeliści są wiarygodnymi świadkami?

4.                 Podsumowanie i zapisanie notatki do zeszytu.

5.                 Zakończenie.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

1.                 Uczniowie są przekonani, że Ewangelie są wiarygodnym źródłem wiedzy o życiu i nauce Jezusa.

2.                 Znają i potrafią wymienić poszczególne etapy ich powstania.

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin