Meteo SP10 - instrukcja obsługi.pdf

(615 KB) Pobierz
Instr SP10 nowa.pdf
Stacja Pogodowa SP 10
Zegar (automatyczna, radiowa synchronizacja czasu z zegarem atomowym we Frankfurcie n.Menem
DCF), Datownik, Budzik, WskaŸnik temperatury wewnêtrznej, Bezprzewodowy (433MHz) wskaŸnik
temperatury i wilgotnoœci zewnêtrznej, Barometr wraz z diagramem s³upkowym zmian z ostatnich
12 h, Higrometr, WskaŸnik tendencji pogodowych , fazy ksiê¿yca, wschód i zachód s³oñca
INSTRUKCJA OBS£UGI
1) Wprowadzenie
Gratulujemy Pañstwu zakupu elektronicznej stacji pogodowej wskazuj¹cej dok³adne pomiary
temperatury wewn¹trz pomieszczenia w którym siê znajduje, oraz temperatury zewnêtrznej,
za poœrednictwem nowoczesnej technologii bezprzewodowej (433MHz) i zewnêtrznego czujnika
. Urz¹dzenie wyposa¿one jest równie¿ w zegar kwarcowy wraz z budzikiem i datownikiem,
który pozwala na automatyczn¹ synchronizacjê radiow¹ pomiaru czasu z zegarem atomowym
we Frankfurcie nad Menem (DCF), oraz miernik ciœnienia atmosferycznego (wraz z diagramem
rejestruj¹cym zmiany z ostatnich 12 godzin ) i miernikiem wilgotnoœci powietrza.
1
745178095.009.png
2) Uruchomienie urz¹dzenia
UWAGA: nale¿y w pierwszej kolejnoœci zamontowaæ baterie w stacji g³ównej
a) stacja g³ówna (odbiornik)
- po otwarciu znajduj¹cej siê z tylnej strony urz¹dzenia pokrywy zamontowaæ 2 baterie AA/
1,5 V, zwracaj¹c uwagê na biegunowoœæ.
- Po us³yszeniu sygna³u dŸwiêkowego nale¿y odczekaæ, a¿ stacja ustawi pomiar temperatury
wewn. i wilgotnoœci powietrza (do ok. 4 minut ). Nastêpne 4 do 12 minut stacja odbiera
radiowy sygna³ synchronizacji czasu i na wyœwietlaczu powinna ukazaæ siê aktualna godzina
i data (w zale¿noœci od po³o¿enia i warunków pogodowych odbiór sygna³u mo¿e byæ niekiedy
utrudniony – w przypadku braku danych nale¿y spróbowaæ odebraæ sygna³ w innym miejscu,
lub w ekstremalnym przypadku mo¿na czas i datê ustawiæ „rêcznie”. W trakcie poszukiwania
sygna³u radiowego (do 12 minut) przyciski ustawieñ nie s¹ aktywne.
Stacja, tak jak wszystkie urz¹dzenia radiowe nara¿ona jest na zak³ócenia spowodowane
uwarunkowaniami zewnêtrznymi jak np.; wy³adowania atmosferyczne, urz¹dzenia
gospodarstwa domowego czy uwarunkowania budowlane (np. zbrojenia, czy metalowe
ramy okienne). Powoduje to niekiedy trudnoœci w odbiorze sygna³u radiowego czasu oraz
temperatury. W przypadku trudnoœci z odbiorem sygna³u nale¿y wypróbowaæ korzystniejsz¹
lokalizacjê stacji g³ównej (np. w pobli¿u okna). Je¿eli niemo¿liwy jest odbiór sygna³u w
danym miejscu konieczne jest „rêczne” ustawienie czasu i kalendarza.
Uwaga: Po zainstalowaniu baterii stacja pokazuje ustawienie „fabryczne” – pogoda – s³oñce
za chmurami, data- 01.01.2005, alarm-12,00. ustawienia te mo¿na zmieniæ wg dalszych
instrukcji.
Przytrzymuj¹c przycisk 12 przez ok. 3 sek. mo¿na przerwaæ poszukiwanie sygna³u
radiowego (lub ew. wymusiæ w przypadku kiedy jest ono nieaktywne). Uwaga: Stacja wznawia
poszukiwanie sygna³u DCF codziennie rano (miêdzy godz. 3,00 i 6,00 kiedy odbiór jest
zazwyczaj najlepszy) co godzinê i automatycznie koryguje czas i datê.
USTAWIANIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI STACJI
- Ustawianie manualne daty i czasu:
Przytrzymaæ ok., 3 sek. przycisk „10” („set”). Migaj¹ce kolejno funkcje (rok, miesi¹æ, dzieñ,
jêzyk opisujcy dzieñ tygodnia, godzinê, minuty, strefê czasow¹ zmieniæ odpowiednio
przyciskiem „11” lub „12” i zatwierdzaæ znów przyciskiem „10”
- Zmiana piktogramu wskazujacego tendencje pogodowe: przytrzymaæ ok. 3 sek. przycisk
„2”, migaj¹cy obrazek zmieniæ (wg aktualnego stanu pogody) przyciskiem „5”. Piktogramy
pokazuj¹ przewidywan¹ tendencjê zmian pogody w czasie najbli¿szych 12 godzin.
Wskazania mierzone s¹ na podstawie zmian ciœnienia atm. i nale¿y je traktowaæ orientacyjnie.
2
745178095.010.png 745178095.011.png 745178095.012.png
- Odczyt wartoœci ciœnienia atm w czasie ostatnich 12 godzin: Krótkie naciœniêcie
przycisku”2” pozwala na odczytanie wartoœci pomiaru ciœn. atm. przed godzin¹ (powy¿ej
wartoœci ciœnienia uka¿e siê na wyswietlaczu „-1”. Kilkakrotne naciœniêcie tego przycisku
kolejno pozwala na odczyt pomiaru odpowiednio sprzed 2, 3, 4 .......12 h.
- Ustawienie jdnostki pomiaru temp: krótkie wciœniêcie przycisku „6” pozwala na zmianê
jednostki temp. (st C / st F) zarówno wewnatrz pom, jak te¿ mierzonej na zewn¹trz. Obok
temperatury urz¹dzenie wskazuje równie¿ wzglêdn¹ wilgotnoœæ powietrza w pomieszczeniu
w którym siê znajduje jak te¿ w miejscu gdzie umieszczono czujnik zewnêtrzny.
- Ustawienie jednostki pomiaru ciœnienia atm: przycisk „5” pozwala na zmianê jednostki
pomiaru ciœnienia Hpa lub mmHG.
- Ustawienie kana³u odbioru sygna³u nadawanego przez czujnik zewnêtrzny: przytrzymanie
przez ok. 3 sek. przycisku „3” pozwala na ustawienie kana³u odbioru sygna³u czujnika
(czujników) zewnêtrznego. Kolejno mo¿na ustawiæ kana³ 1,2,3 oraz funkcjê kolejnego odczytu
z kilku czujników (max. 3szt) – widoczna ikona: . Urz¹dzenie mo¿e wspó³pracowaæ z
max. 3-ma czujnikami zewnêtrznymi (niestet niekiedy powoduje to zak³ócenia i utrudnienia
odbioru sygna³u). Dodatkowy czujnik mo¿na zamówiæ: www.agdzakupy.pl.
- Ustawianie budzika (alarmu): Naciskaj¹c krótko przycisk „9” (alarm) mo¿emy odczytaæ
ustawiony czas alarmu 1 lub 2. W trakcie kiedy wyswietla siê godz. alarmu przytrzymaæ
przez ok. 3 sek. przycisk „9” a¿ zaczn¹ migaæ kolejno godz., minuty, ustawiæ ¿adan¹ wartoœæ
przyciskiem „11” lub „12”. Wciskaj¹c krótko przycisk 11 mo¿na aktywowaæ odpowiednio
alarm 1, alarm 2, alarm 1 i 2 ( ) lub wy³¹czyæ budzenie. Alarm dzia³a przez ok. 2
minuty, a nastêpnie sam siê wy³acza. Mo¿na w tym momencie zastosowaæ funkcjê „drzemka”
wciskaj¹c krótko przycisk „8” – alarm w³¹czy siê ponownie po 5 minutach – lub wy³¹czyæ go
wciskaj¹c przycisk „7”, „9” lub „10”.
- Ustawianie lokalizacji (wschód i zachód s³oñca): Przytrzymaæ przez ok. 3 sek przycisk
„7” i gdy zacznie migaæ symbol wskazuj¹cy odpowiednie miasto ustawiæ lokalizacjê
odpowiedni¹ dla miejsca pobytu przyciskami „11” lub „12”. Symbole wa¿niejszych miast:
POZ-Poznan, SZC- Szczecin GDZ-Gdañsk, KKW-Kraków, WAW-Warszawa, B-Berlin, HH-
Hamburg, M- Monachium, CPH-Kopenhaga, MAD-Madryt, NAP-Neapol, VIE-Wiedeñ, BRU-
Bruksela, PRG-Praga, PAR-Pary¿, LON-Londyn, PET-St.Petersburg
- Ustawienie alertu (ostrze¿enia) temperaturowego: Nacisn¹æ przycisk „4” aby aktywowaæ
lub dezaktywowac funkcjê „Alert” (na wyœwietlaczu uka¿¹ siê ikony . Przytrzymujaæ ok.
3 sek przycisk „4” powodujemy miganie ikon. Nastêpnie przyciskiem „5” wybieramy pomiar,
gdzie chcemy ustawiæ alert (wewn¹trz lub zewn¹trz). Kiedy jedna z ikon zacznie migaæ
znów wcisn¹æ przycisk „4” i ustawiæ przyciskiem „5” lub „6” ¿¹dan¹ temperaturê alertu dla
aktualnie migaj¹cej funkcji.
b) czujnik zewnêtrzny:
- Po odkrêceniu wkrêta mocuj¹cego pokrywê batrerii, znajduj¹c¹ siê na tylnej œciance
czujnika, zamontowaæ 2 baterie AAA/1,5V zwracaj¹c uwagê na biegunowoœæ. Pod pokryw¹
znajduj¹ siê te¿ 2 przyciski „1” („stC/stF”) , „2” (Ch). Przycisk 1 pozwala na ustawienie
jednostki temperatury (st C/st F).
Wciœniêcie przycisku „2” („Ch”) pozwala pozwala na wybór kana³u nadawania (1,2,3).
W otwartej przestrzeni gwarantowany zasiêg nadajnika wynosi 30 m, jednak w przypadku
istniej¹cych w danych warunkach przeszkód typu mury, zbrojenia, blachy okna z szybami
powlekanymi warstwami ochronnymi mog¹ wyst¹piæ ograniczenia odbioru sygna³u. W takim
przypadku nale¿y wypróbowaæ najkorzystniejsz¹ lokalizacjê.
3
745178095.001.png 745178095.002.png 745178095.003.png 745178095.004.png
ZU¯YTE BATERIE NALE¯Y OBOWI¥ZKOWO PRZEKAZAÆ DO RECYKLINGU
LUB WYRZUCIÆ DO SPECJALNYCH POJEMNIKÓW.
NIE WOLNO WYRZUCAÆ ICH Z ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Urz¹dzenie a szczególnie baterie nale¿y trzymaæ poza zasiêgiem ma³ych dzieci
4) Dane Techniczne:
Zakres pomiaru temperatury:
- wewnêtrznej: 0......50 st. C
- zewnêtrznej: -20......+50 st. C
Baterie: 2 x AA/1,5V(stacja g³ówna) + 2 x AAA/1,5V(czujnik zewn.)
masa netto 0,2kg
GWARANCJA.
Na urz¹dzenie udzielamy 24 miesiêcznej gwarancji. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owego
dzia³ania nale¿y urz¹dzenie z dok³adnym opisem usterki, kopi¹ dowodu zakupu (paragonu lub
faktury VAT) oraz danymi w³aœciciela przes³aæ na koszt odbiorcy za poœrednictwem Poczty Polskiej
lub firmy kurierskiej DHL lub Schenker na adres importera:
PHU METREX, 61 581 Poznañ, ul. Ks. Wujka 9, Dzia³ Serwisu.
Tel. 0-61 8331227
Mo¿na te¿ zg³osiæ reklamacjê za poœrednictwem sklepu, w którym urz¹dzenie zakupiono.
W przypadku w¹tpliwoœci co do w³aœciwego dzia³ania urz¹dzenia prosimy o kontakt telefoniczny z
naszym dzia³em serwisu.
Sklep internetowy: www.agdzakupy.pl
Wyprodukowano w Chinach dla PHU Metrex
4
745178095.005.png 745178095.006.png 745178095.007.png
5
745178095.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin