The Mysterious Cities of Gold - 24 - the manuscript.txt

(14 KB) Pobierz
00:00:01:movie info: DIV3  352x288 25.0fps 174.1 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
00:00:03:Jest XVI wiek.
00:00:05:Z ca�ej Europy wielkie statki wyp�ywaj�|na zach�d na podb�j Nowego �wiata:
00:00:09:Ameryk.
00:00:10:Ludzie niecierpliwi� si�,|by m�c poszuka� szcz�cia,
00:00:13:znale�� nowe przygody|na nowym l�dzie.
00:00:16:Pragn� przeby� niezbadane morza|i odkry� nieznane kraje.
00:00:20:Znale�� tajemne z�oto na g�rze|wznosz�cej si� wysoko w Andach.
00:00:25:Marz� o p�j�ciu �cie�k�|zachodz�cego s�o�ca,
00:00:28:kt�ra wiedzie do Eldorado|i tajemniczych z�otych miast.
00:00:35:TAJEMNICZE Z�OTE MIASTA
00:00:43:# Dzieci s�o�ca #
00:00:45:# wasz czas w�a�nie nadszed�, #
00:00:47:# by�cie poszukali|swojego przeznaczenia #
00:00:49:# przez przygody co dnia. #
00:00:51:# Ka�dego dnia i nocy #
00:00:54:# wraz z lotem kondora #
00:00:56:# ze wszystkimi waszymi|przyjaci�mi z kompanii#
00:00:58:# szukacie z�otych miast #
00:01:05:# pragn�c ujrze�|z�ote miasta #
00:01:14:# pewnego dnia|odnajdziemy z�ote miasta #
00:01:25:# z�ote miasta #
00:01:29:# z�ote miasta #
00:01:36:# pewnego dnia|odnajdziemy z�ote miasta #
00:01:39:ODCINEK 24: "Manuskrypt"|napisy: And-or (piotr.szulc@gmail.com)
00:02:00:Tao!
00:02:01:Tao, gdzie jeste�?
00:02:02:Tao!|Tao!
00:02:04:Nie ma go tu,|znowu gdzie� poszed�.
00:02:07:Pewnie bada ruiny.
00:02:09:/Zia!|Zia!/
00:02:10:To Kokaptl!
00:02:14:T�dy!|Zia! T�dy!
00:02:16:Id�my za nim.|Mo�e znalaz� Tao.
00:02:18:Dobra.
00:02:19:/Zia!/
00:02:22:Zaczekaj na nas!|Dok�d nasz prowadzisz?
00:02:24:/Tao!/
00:02:27:Patrz!
00:02:30:Hurraa!
00:02:35:A, tu jest.
00:02:38:Tao, Tao!
00:02:40:Gdzie ty znikn��e�?
00:02:42:Czemu na nas|nie zaczeka�e�?
00:02:47:Daj spok�j, chyba nie chcesz|powiedzie�, �e musimy tam znowu zej��.
00:02:51:Pami�tacie te hieroglify,|kt�re widzieli�my na �cianie �wi�tyni?
00:02:54:Poszuka�em o tym|w mojej encyklopedii
00:02:56:i z tego co potrafi� zrozumie�,|klucz do zagadki jest wewn�trz nefrytowej maski.
00:02:59:Nefrytowej maski?|Tej kt�ra zacz�a �wieci�?
00:03:06:Tak, pami�tam j�.|Bardzo mnie wystraszy�a.
00:03:15:Ale Tao, nie mo�emy tam wr�ci�.|Kamienne bloki zamkn�y si� szczelnie za nami.
00:03:20:Wiem, nie zapomnia�em o tym.
00:03:21:Ale min�o ju� kilka godzin,|mechanizm musia� ju� przesta� dzia�a�, zobaczmy.
00:03:26:Czemu nie spr�bowa� schod�w|w �wi�tyni, w kt�rej spali�my?
00:03:29:To jedna z dr�g,|my�la�em o tym.
00:03:31:Ale nie chc�, by Mendoza|wiedzia�, co chcemy zrobi�.
00:03:38:Jak d�ugo zamierzacie|jeszcze spa�, leniuchy?
00:03:41:Zmarnowali�cie|dwie godziny dnia.
00:03:46:Rany, ale si� wczoraj ba�em.
00:03:48:My�la�em:|"Pedro, to koniec, to koniec"
00:03:51:Ja nie spa�em ca�� noc.
00:03:53:K�amca! Jak mo�esz opowiada�|takie wielkie k�amstwa?
00:03:56:Nie mog�em spa�|przez twoje chrapanie.
00:03:58:To nie ja chrapa�em.|To Mendoza!
00:04:02:Nie wymiawiaj si�.
00:04:10:Za ka�dym razem, gdy przypominam sobie t� mask�...|Gdyby�my tylko mogli...
00:04:13:O, nie nie nie.|Ja si� nie zbli�am do tej maski.
00:04:18:Nie wiecie czasem|dok�d posz�y dzieci?
00:04:25:No dobra,|wchodz�.
00:04:29:Zaczekaj, Estebanie!
00:04:30:Esteban!
00:04:40:To mnie bardzo denerwuje.|�adnego z�ota, skarbu, zupe�nie nic!
00:04:44:Och, nie b�d�|taki niecierpliwy.
00:04:46:Teraz najwa�niejsza sprawa|to znale�� dzieci, jak mi si� zdaje.
00:04:49:Przeszukuj� to miejsce w tajemnicy.
00:04:52:Chcia�bym wiedzie�, dlaczego|uwa�aj�, �e mog� nas tak traktowa�.
00:04:55:Jeste�my dla nich mili, bardzo mili,|a co oni robi�?
00:04:58:Traktuj� nas,|jakby nas tu nie by�o.
00:05:03:Co� przestraszy�o ptaki!
00:05:10:S� ich miliony!
00:05:12:Co si� mo�e dzia�?
00:05:13:Nie mam poj�cia,|to bardzo dziwne.
00:06:09:Mia�e� racj�,|drzwi s� otwarte na o�cierz.
00:06:11:Tak my�la�em.
00:06:20:Mo�naby pomy�le�, �e kamienie|powinny ju� wr�ci� na swoje miejsca.
00:06:23:Mo�e mechanizm si�|zablokowa�, czy co�.
00:06:26:Zauwa�cie, �e wszystkie|kamienne bloki s� w po�owie wysuni�te,
00:06:29:tak jakby zacz�y si�|wsuwa� na miejsca.
00:06:35:A oto i maska!
00:06:38:A drugie wej�cie|jest zamkni�te!
00:06:40:Nie mogliby�my t�dy przej��.|Dobrze, �e poszli�my t� drog�.
00:06:44:Co on robi?
00:06:46:Esteban!
00:06:47:Widzisz?|Nie poruszy�a si�.
00:06:51:Mo�e teraz da si�|j� �ci�gn�� ze �ciany.
00:06:53:Nie, nie ma mowy.
00:06:54:To wszystko sta�o si� zaraz po tym,|gdy Sancho and Pedro spr�bowali j� zdj��.
00:06:58:U nas, Ink�w, by� zwyczaj u�ywania nefrytowej|maski do zakrywania twarzy grzebanych ludzi.
00:07:04:Ale nigdy przedtem nie widzia�am|�adnej pod��czonej do mechanizmu.
00:07:07:Tao, jak my�lisz?
00:07:09:Co ta maska mo�e znaczy�?
00:07:10:Encyklopedia ludu Hiva m�wi,|�e w pewnych pomnikach
00:07:14:u�ywali specjalnych kamieni,|kt�re potrafi�y poddawa� ludzi pr�bom
00:07:17:i przewidywa� przysz�o��.
00:07:20:Nie do wiary.|My�lisz, �e ta maska to potrafi?
00:07:22:Nie wiem, ale na pewne|warto przyjrze� si� jej bli�ej.
00:07:30:Hej!
00:07:32:Tak jakby...
00:07:34:Co� takiego!
00:07:36:Co tam widzisz, Tao?
00:07:38:Tao, co tam jest?
00:07:39:Gdy przyk�adam oczy blisko|do maski, widz� hieroglify!
00:07:42:What?|Can you read them?
00:07:44:Dwie poziome linie|naciskaj�ce w�a.
00:07:46:Naciskaj�ce we�a?
00:07:47:Tak, w�a�nie.|Ciekawe co to znaczy?
00:07:50:Dwie poziome linie...
00:07:51:Jak na tym kamieniu!
00:07:53:Patrzcie, na g�rze jest|jeszcze jeden w��!
00:07:57:Spr�buj� nacisn�� ten.
00:07:59:Ale b�dziemy musieli|bardzo uwa�a� na �ciany.
00:08:01:Dobra.
00:08:02:Nie mam ochoty zosta�|zgniecionym jak mucha.
00:08:04:Teraz uwaga,|zaczynam.
00:08:13:Jak na razie mechanizm|wcale si� nie ruszy�.
00:08:18:Mo�e jeden kamie� to za ma�o.|Widzisz co� przez drugie oko?
00:08:22:Ona ma racj�.
00:08:24:To jest to.
00:08:26:Jedna pionowa linia|naciskaj�ca or�a.
00:08:28:Pionowa...
00:08:30:To ten kamie�|na g�rze, patrzcie!
00:08:33:Naci�niemy oba|kamienie na raz.
00:08:35:Zaczynamy.
00:08:36:Raz, dwa, trzy...
00:08:41:�wieci,|tak jak wczoraj.
00:08:43:Trzeba bardzo uwa�a�,|�eby bloki nie zacz�y si� rusza�.
00:08:59:Wsuwaj� si� na miejsca!
00:09:48:Uwa�aj, Estebanie!
00:09:54:Ojej, wszystkie|�ciany �wiec�.
00:10:03:- Co to takiego?|- To sarkofag, kamienna trumna.
00:10:06:Na pewno jakiej�|wa�nej osoby.
00:10:09:Mo�e dla tego, czyje imi�|jest napisane na pos�gu Uskrzyd�onego W�a!
00:10:14:Zajrzymy do �rodka?
00:10:17:Tak.
00:10:18:O nie, nie r�bcie tego.|Otwieranie trumny to �wi�tokradztwo.
00:10:22:Ale nie jeste�my pewni,|czy to trumna.
00:10:24:Wygl�da na trumn�.
00:10:26:Co je�li w �rodku sa wszystkie|tajemnice z�otych miast? Musimy si� dowiedzie�!
00:10:31:Zgadzam si� z Estebanem,|powinni�my upewni� si� co do tego.
00:10:34:Skoro chcecie...
00:10:35:Ale je�li oka�e si�, �e to trumna,|zamknijcie j� spowrotem.
00:10:38:Dobrze,|obiecuj� ci, Zia.
00:10:40:Dzi�kuj�.
00:10:41:- Wszystko gotowe, Esteban?|- Tak.
00:10:46:Ci�ko idzie,|ale zacz�o si� rusza�!
00:10:48:Dalej!
00:11:03:To gliniany pos��ek.
00:11:05:A co le�y przed nim?
00:11:11:Wygl�da jak...
00:11:14:Manuskrypt!
00:11:18:Manuskrypt?
00:11:19:Tak, pierwszy jaki widz�,|ale ludzie z Hiva wiedzieli jak je robi�.
00:11:23:Brali kor� pewnych drzew|i przy u�yciu �ywicy
00:11:25:robili powierzchni� do pisania.
00:11:27:I jest co�|na tym napisane?
00:11:30:Tak i to co�|fantastycznie wa�nego.
00:11:32:B�d� musia� zajrze� do swojej|encyklopedii, �eby to zrozumie�.
00:11:35:Zabierzmy to ze sob�.|Mo�esz zajrze� p�niej.
00:11:38:Dobra.
00:11:50:Czemu on krzyczy, Tao?
00:11:54:O nie!
00:11:58:Uciekajmy!
00:11:59:Chod�cie!
00:12:06:Co to za dzieciWho are those children?
00:12:13:Europejczyk!
00:12:17:Zostawcie ich w spokoju.|To nasi przyjaciele, nie zrobili nic z�ego.
00:12:23:Nie popychaj mnie,|wiem jak si� chodzi!
00:12:30:Wygl�da na to,|�e co� kombinowali.
00:12:32:Co tam masz?
00:12:39:Hej, uwa�aj z kim zaczynasz, gruabasie.|Oddaj mi to, to nie twoje!
00:12:47:No prosz�...
00:12:50:Fragment manuskryptu.
00:12:52:Marinche.
00:12:56:Sp�jrz.
00:12:57:Pasuje do tego,|kt�ry mamy.
00:12:59:Gdzie dok�adnie znale�li�cie|ten manuskrypt? M�w!
00:13:02:Nie powiem.
00:13:03:Odpowiadasz?|Tak czy nie?
00:13:05:Zaczekaj.
00:13:07:Za korytarzem w�a.
00:13:10:Tam gdzie jest nefrytowa maska.
00:13:13:Obok pos��ka z terakoty|w wielkiej skrzyni.
00:13:15:Sk�d o tym wiesz?
00:13:18:Wi�c si� nie myli�am.
00:13:20:Staro�ytna legenda jest prawdziwa.
00:13:23:Doktorze, to wszystkom, czego nam potrzeba,|jeste�my teraz bardzo blisko.
00:13:27:I ani o moment nie za wcze�nie.
00:13:29:Skoro ju� sobie obejrzeli�cie,|to oddajcie! To nie jest wasze!
00:13:34:Nigdy w �yciu.
00:13:37:Ale my go znale�li�my!|Oddawaj nasz manuskrypt!
00:13:44:Co tam masz|w tym worku?
00:13:46:Nie twoja sprawa,|to jest moje, trzymajcie �apy z daleka.
00:13:51:We�my sobie to.
00:13:56:Ty zgni�y z�odzieju,|oddawaj to, to moje!
00:14:03:Widz� co to jest,|s��j ze z�ota!
00:14:05:Powiedz mi, czy masz inne|takie przedmioty w swoim posiadaniu?
00:14:09:Oddawaj albo rozerw�|ci� na strz�py!
00:14:11:Ten s��j jest m�j!
00:14:13:Nie masz prawa|go zabiera�!
00:14:14:S�ysza�e�, co m�wi!|Oddawaj!
00:14:16:Zamknijcie ich|w komnacie na dole.
00:14:24:M�j s��j, m�j pi�kny s��j,|kt�ry tak bardzo lubi�em.
00:14:27:Odzyskam go,|zobaczycie.
00:14:29:Wiesz kim jest ten cz�owiek|z biczem? Ona nazywa go doktorem.
00:14:32:Gdy wzi�li nas do niewoli przez zaskoczenie,|powiedzia�, �e jest przyjacielem Corteza.
00:14:36:Corteza?|Kto to?
00:14:37:Na d�ugo zanim Pizarro przyby� tu z Hiszpanii,|Cortez podbi� Maj�w i Aztek�w.
00:14:42:By� pierwszym Hiszpanem,|kt�ry przywi�z� do Hiszpanii z�oto.
00:14:47:A ta india�ska kobieta?|Kim ona jest?
00:14:49:Bardzo okrutna istota.
00:14:50:Zrobi�a wi�cej z�ego Majom i Aztekom,|ni� Cortez wraz ze wszystkimi swoimi lud�mi.
00:14:55:O nie!|To okropne!
00:14:57:Tak, okropne.
00:14:59:Ale jest taka pi�kna.
00...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin