Dom latających sztyletów CD1.txt

(15 KB) Pobierz
{75}{151}KOCHANKOWIE - DOM LATAJ�CYCH SZTYLET�W|(W orginale "Zasadzka z dziesi�ciu stron")
{251}{445}Chiny, roku 859.|Po 241 latach dobrobytu,dynastia Tang jest u schy�ku.
{451}{651}Cesarz jest s�aby i niekompetentny.|Jego rz�dy, okaleczone przez korupcje, ju� nie kontroluj� ziemi.|Niepok�j pokrywa ca�y kraj.
{651}{780}Opieraj�cy si� na hrabstwie Feng Tian,|nieopodal Cesarskiej Stolicy, Dom Lataj�cych Sztylet�w|ukrywa si� w cieniu, okradaj�c bogatych by da� biednym,|zyskuj�c sobie wsparcie i podziw ludzi.
{780}{1000}W tym samym czasie,|obawiaj� si� i s� znienawidzeni przez ich zaciek�ych rywali,|miejscowych delegat�w...
{1050}{1100}Kwatera g�owna policji.|Hrabstwo Feng Tian.
{1150}{1213}Kapitanie Leo, Kapitanie Jin.
{1225}{1292}Wyruszamy na patrol.
{1475}{1524}Ponownie b�dziemy zaj�ci.
{1525}{1574}Biuro Prowincjonalne da�o nam dziesi�� dni
{1575}{1649}aby z�apa� nowego przyw�dc�|"Lataj�cych Sztylet�w".
{1650}{1674}Co?
{1675}{1757}Trzy miesi�ce musieli�my polowa�...
{1775}{1824}na ich starego przyw�dc�.
{1825}{1882}Dziesi�� dni? Niemo�liwe.
{1925}{1999}S�ysza�e� o nowym Pawilonie Piwonii?
{2000}{2031}Tak.
{2075}{2124}Czy kto� ci� tam zna?
{2125}{2193}Nie, nie by�em tam jeszcze.
{2225}{2274}Dobrze, teraz masz szans�.
{2275}{2324}Jakie� wiadomo�ci?
{2350}{2421}Podejrzewamy, �e jedna z tancerek...
{2450}{2499}jest cz�onkiem "Lataj�cych Sztylet�w".
{2500}{2558}DOM WYST�P�W - PAWILON PIWONII
{2750}{2802}Poci�gnij. Poci�gnij mocniej.
{2850}{2893}Poci�gnij mocniej.
{2975}{3012}No dalej.
{3275}{3330}Dobra, wystarczy.
{3350}{3374}Pani!
{3375}{3399}Id�.
{3400}{3424}Pani.
{3425}{3465}Tutaj jestem.
{3525}{3591}Co mog� dla Pana zrobi�?
{3600}{3667}S�ysza�em, �e masz now� dziewczyn�.
{3675}{3731}Jeste� dobrze poinformowany.
{3800}{3824}�adna jest?
{3825}{3874}Jest ca�kiem �adna.
{3875}{3924}Przyprowad� j� do mnie.
{4350}{4429}Jest co�, co powiniene� wiedzie�.
{4450}{4493}Co takiego?
{4500}{4552}Dziewczyna jest �lepa.
{4575}{4609}�lepa?
{4650}{4699}W takim razie musi by� wyj�tkowa.
{4700}{4743}Zaintrygowa�o mnie to.
{5775}{5842}W jaki spos�b straci�a� wzrok?
{5875}{5926}Urodzi�am si� �lepa.
{5950}{6024}Dlaczego �lepa dziewczyna|mia�aby tutaj pracowa�?
{6050}{6124}Dlaczego �lepa dziewczyna nie|mo�e tutaj pracowa�?
{6125}{6170}Masz racj�.
{6200}{6249}Jak masz na imi�?
{6250}{6288}Xiao-Mei.
{6300}{6338}Xiao-Mei?
{6375}{6449}Ka�da dziewczyna tutaj|nazywa si� jak kwiat.
{6450}{6508}Dlaczego twoje jest takie proste?
{6525}{6611}Nie chc� rywalizowa� z tymi dziewczynami.
{6625}{6675}Co masz na my�li?
{6700}{6774}Kwiaty tutaj ledwie mo�na nazwa� kwiatami.
{6775}{6856}Prawdziwe kwiaty kwitn� w dziczy.
{6925}{6965}Dobrze powiedziane.
{7050}{7099}Je�li zrobisz na mnie wra�enie,
{7100}{7192}zabior� ci� tam gdzie rosn�|prawdziwe kwiaty.
{7225}{7308}Jaki jest tw�j najwi�kszy talent?
{7325}{7362}Taniec.
{7375}{7418}Podejd� bli�ej.
{8625}{8686}Nie znasz regu�?
{10275}{10341}"Rzadkie pi�kno na p�nocy"
{10425}{10497}"Ona jest najpi�kniejsz� pani� na ziemi"
{10550}{10641}"Od jej spojrzenia, upada ca�e miasto"
{10700}{10789}"Drugie spojrzenie zostawia nar�d w ruinach"
{10825}{10895}"Nie istnieje miasto lub nar�d,"
{10900}{10967}"kt�re by�oby bardziej cenione,"
{11025}{11086}"ni� takie pi�kno."
{11825}{11891}"Rzadkie pi�kno na p�nocy"
{11950}{12022}"Ona jest najpi�kniejsz� pani� na ziemi"
{12100}{12191}"Od jej spojrzenia, upada ca�e miasto"
{12225}{12313}"Drugie spojrzenie zostawia nar�d w ruinach"
{12350}{12420}"Nie istnieje miasto lub nar�d,"
{12425}{12492}"kt�re by�oby bardziej cenione,"
{12550}{12611}"ni� takie pi�kno."
{13000}{13058}Prosz� si� uspokoi�, prosz� Pana.
{13100}{13124}Odejd�cie.
{13125}{13174}O co chodzi.
{13175}{13233}Prosz� pozwoli� mi wyja�ni�.
{13250}{13274}Dziewczyna jest m�oda i niedo�wiadczona.
{13275}{13299}Prosz� jej wybaczy�.
{13300}{13346}Zabierz j�.
{13350}{13374}Odejd�.
{13375}{13399}Zabierzcie j�.
{13400}{13432}Przesta�cie!
{13525}{13562}Kapitanie.
{13575}{13624}To Kapitan Hrabstwa.
{13625}{13688}Do diab�a z kapitanem!
{13700}{13759}To oburzaj�ce! Aresztowa� go.
{13825}{13865}Pu��cie mnie!
{13925}{13968}Kim jeste�?
{14025}{14095}Jak �miesz! Jestem kapitanem.
{14125}{14204}Jeste� pijany i nieodpowiednio ubrany.
{14225}{14280}Aresztowa� ich obu.
{14300}{14358}Zabierzcie �apy.
{14375}{14415}Pu��cie mnie.
{14425}{14449}Prosz� oszcz�d� dziewczyn�, Kapitanie.
{14450}{14499}Ten m�czyzna by� pijany.
{14500}{14549}To nie jest jej wina.
{14550}{14599}Prosz�, nie aresztuj jej.
{14600}{14624}To jest nasz nowy interes.
{14625}{14674}Licz�, �e ona przyci�gnie go�ci.
{14675}{14749}Jak �lepa dziewczyna mo�e by�|najlepsz� tancerk�? Rusz si�!
{14750}{14823}Ona posiada rzadkie zodlno�ci.
{14825}{14886}Prosz�, sam zobacz.
{14975}{15024}Znasz "Gr� w Echa"?
{15025}{15074}Gra�am w ni� raz.
{15075}{15099}W porz�dku.
{15100}{15175}Zagraj dobrze, a pozwol� ci odej��.
{15200}{15224}Dzi�kuj�, Kapitanie.
{15225}{15283}Id� szybko si� przebra�.
{22400}{22453}Kim naprawd� jeste�?
{22475}{22524}Dlaczego chcesz mnie zabi�?
{22525}{22574}Prowincjonalne psy...
{22575}{22639}Chc� zabi� was wszystkich.
{24225}{24300}Ciesz� si� walk� ze �lep� dziewczyn�.
{27209}{27273}Znale�li�my to w jej pokoju.
{27584}{27669}Jeste� cz�onkini� "Lataj�cych Sztylet�w".
{27734}{27790}Kto jest nowym przyw�dc�?
{27834}{27894}Gdzie jest nowy przyw�dca?
{28009}{28033}Poka�e ci, co zrobimy...
{28034}{28108}...je�li nie powiesz.
{28109}{28147}Poka�cie jej!
{28634}{28713}Przed tob� jest maszyna tortur.
{28984}{29049}Twoja g�owa zostanie po�o�ona tutaj.
{29159}{29214}Twoje rami�, tutaj.
{29234}{29283}Twoje plecy, tutaj.
{29284}{29332}Twoje nogi tutaj.
{29559}{29638}Po tym ju� nigdy nie b�dziesz ta�czy�a.
{29659}{29711}Rozumiesz?
{30009}{30085}Masz jeden dzie�, by to przemy�le�.
{30259}{30330}Ta dziewczyna przypomina mi kogo�.
{30334}{30365}Kogo?
{30409}{30453}Plotki m�wi�, �e...
{30459}{30508}�lepa c�rka starego przyw�dcy...
{30509}{30533}znikn�a po jego �mierci.
{30534}{30608}To by� du�y cios dla "Lataj�cych Sztylet�w".
{30609}{30683}�lubowali zemst� za ich straty,
{30684}{30753}gdy szukali dziewczyny.
{30834}{30908}Dlaczego c�rka starego przyw�dcy...
{30909}{30964}mia�aby sko�czy� w burdelu?
{30984}{31051}Kto jest w�a�cicielem Pawilonu Piwonii?
{31109}{31183}By� mo�e "Lataj�ce Sztylety"|zdali sobie spraw�, �e...
{31184}{31258}jeste�my odpowiedzialni za �mier�|ich starego przyw�dcy.
{31259}{31283}Zapomnij o tym.
{31284}{31357}We�my za ni� nagrod�
{31359}{31426}i chod�my si� napi�.
{31434}{31490}Mam lepszy pomys�.
{31509}{31533}Skoro mamy jakie� wskaz�wki,
{31534}{31628}pod��ajmy za nimi dla|wi�kszej nagrody.
{31659}{31708}Chcesz bym ja to zrobi�?
{31709}{31764}Oczywi�cie, a kto inny?
{31809}{31890}W porz�dku. Dziewczyna jest|rzadk� pi�kno�ci�.
{31934}{32013}Wiesz, �e uwielbiam flirtowa� z dziewczynami.
{32084}{32158}Nie pozw�l pi�kno�ci o�lepi� twoich os�d�w.
{32159}{32264}Je�li umr� pod sp�dnic�, mog�|nadal flirtowa� jako duch.
{34884}{34908}Kim jeste�?
{34909}{34980}Uwolni�em ci� tylko wczoraj.
{35034}{35092}Dlaczego mnie uratowa�e�?
{35109}{35159}A jak my�lisz?
{35184}{35233}Jeste� delikatnym kwiatem.
{35234}{35303}Zrobi� wszystko, aby ci pom�c.
{35309}{35359}Kontroluj si�.
{35384}{35408}Nie martw si�.
{35409}{35458}Ju� nie jestem go�ciem Pawilonu Piwonii.
{35459}{35483}Nie jeste�  ju� tancerk�.
{35484}{35566}Jeste� c�rk� starego przyw�dcy.
{35584}{35608}Co powiedzia�e�?
{35609}{35683}Jak wiele �lepych dziewczyn|zna sztuki walki...
{35684}{35753}i nosi takie sztylety?
{35784}{35834}Uratowa�em ciebie,
{35859}{35922}a tak�e twoje sztylety.
{35984}{36053}Dlaczego podj��e� takie ryzyko?
{36059}{36108}Nienawidz� skorumpowanego rz�du,
{36109}{36182}i polubi�em "Lataj�ce Sztylety".
{36209}{36253}Jestem twoj� d�u�niczk�.
{36284}{36308}Dlaczego opu�cili�my konie?
{36309}{36358}Odciski kopyt mog� �atwo|zosta� wytropione.
{36359}{36433}Mam schowane dwa nowe konie.
{36434}{36489}Dobrze to zaplanowa�e�.
{36509}{36558}Jak masz na imi�, Mistrzu?
{36559}{36608}Nazywaj mnie po prostu Wiatr.
{36609}{36633}Wiatr?
{36634}{36683}W�druj� samotnie tu i tam,
{36684}{36751}nie zostawiaj�c �ladu.
{36759}{36808}Jak beztroski wiatr?
{36809}{36863}Nie, figlarny wiatr.
{36909}{36958}Lubisz dokucza�.
{36959}{37008}Zastanawiam si� jak wygl�dasz?
{37009}{37058}�atwo mo�esz sprawdzi�.
{37059}{37091}Tutaj.
{37134}{37180}Prosz� pu��.
{37184}{37258}To nie jest Pawilon Piwonii.|Tu nie ma �adnych regu�.
{37259}{37354}Dowiesz si� jak wygl�dam,|je�li dotkniesz mojej twarzy.
{37384}{37421}No dalej.
{37434}{37527}Dotkni�cie najpierw twojej twarzy,|by�oby pozbawione szacunku.
{37634}{37708}Wolisz zacz�� od do�u.
{37709}{37764}Mi to nie przeszkadza.
{37784}{37865}Opanowa�e� lataj�c� technik�.
{37934}{38022}Twoja prawa r�ka jest bieg�a|w walce maczet�.
{38134}{38231}Twoja lewa r�ka jest skuteczna|w strzelaniu z �uku.
{38359}{38433}Twoje serce bije r�wno,|wydajesz si� by� szczery.
{38434}{38501}Czytasz mnie jak ksi��k�.
{38509}{38563}Jeste� odwa�nym cz�owiekiem.
{38584}{38649}Nigdy nie jestem nie�mia�y w|stosunku do kobiet.
{38759}{38815}Jeste� naprawd� m�ody.
{39034}{39107}Wiesz jak pi�, aby si� nie upi�.
{39134}{39203}�o�nierze nadchodz�.
{39684}{39748}Zgubi�am moj� torb� ze sztyletami.
{46884}{46940}Przepraszam za sp�nienie.
{49409}{49458}"Lataj�ce Sztylety" s� zawsze w ruchu.
{49459}{49508}Dok�d powinni�my p�j��?
{49509}{49574}Id�my dalej na p�noc.
{49584}{49633}Dalej na p�noc?
{49634}{49683}Oni przyjd� do nas.
{49684}{49758}"Lataj�ce Sztylety" maj� wielu mistrz�w.
{49759}{49808}Dlaczego wys�ali ciebie jako zab�jc�?
{49809}{49878}Nikt mnie nie wys�a�, przyby�am sama.
{49909}{49978}Jako c�rka starego przyw�dcy,
{50009}{50033}powinna� by� ostro�niejsza.
{50034}{50108}My�la�a� o konsekwencjach?
{50109}{50190}Zrobi� wszystko, aby pom�ci� mojego ojca.
{50809}{50902}Te jest ubranie m�czyz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin