Gospel.txt

(57 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{1}23.976
{1}{40}movie info: XVID  576x304 23.976fps 700.5 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{45}{82}t�umaczenie: retrobus
{81}{123}Tak!
{128}{191}Wsta� na r�wne nogi|i chwal Pana.
{395}{454}Wstawaj! Wstawaj!!
{1310}{1352}Dalej.
{1538}{1598}Dalej, wstawaj!.
{1616}{1659}Stawaj!
{2499}{2540}�piewaj.
{3050}{3101}Nasz B�g jest wspania�y.
{3277}{3318}Jestem z ciebie taki dumny.
{3323}{3396}Pan idzie ku nam.
{3401}{3483}Pan ku nam idzie.
{3488}{3597}Musz� wam powiedzie�,|�e B�g, kt�remu s�u��...
{3602}{3640}...to wspania�y B�g.
{3655}{3744}I jestem szcz�liwy,|�e m�odzi tego ko�cio�a...
{3749}{3844}...w��czaj� si� ze wszystkich si�|w Bo�y plan.
{3890}{3984}Chcia�bym zaj�� wam jeszcze minut�,|by m�c przedstawi� dw�ch m�odych ludzi...
{3989}{4072}...kt�rych gwiazdy �wiec� szczeg�lnie jasno.
{4080}{4193}M�j syn, David Taylor|i jego najbli�szy przyjaciel, Charles Frank.
{4198}{4275}Chod�cie tu.|Chod� tu, Frank.
{4280}{4321}- Dzi�ki ci, Jezu.|- Dalej.
{4326}{4462}Tych dw�ch m�odych ludzi, koleg�w z jednej klasy...
{4467}{4587}...otrzyma�o ministerialne stypendium dla m�odych...
{4592}{4659}...i pewnego dnia sami zostan� ministrami.
{4670}{4750}- Amen. Amen.|- Alleluja.
{4812}{4859}- Wyskoczymy potem na deptak?|- Nie mog�.
{4864}{4920}Matka po mnie przyjedzie,|bo tata jest na zebraniu.
{4926}{4990}B�dzie twoja kuzynka Charlene.
{4995}{5036}Teraz przystawiasz si� do mojej kuzynki?
{5041}{5098}Ona do mnie.
{5102}{5145}Da�a mi sw�j telefon.
{5150}{5200}Poka�. Daj to.|Co ty...?
{5205}{5248}- Nie ma g�upich?|- Pastorze Hunter.
{5253}{5297}Mog� pana prosi� na moment?
{5302}{5385}To pewnie nawet nie ten numer. |Zacyna si� od 404.
{5611}{5655}- Lorraine Taylor?|- Pok�j 201.
{6068}{6114}Gdzie ojciec?
{6147}{6207}Jedzie tu z zebrania.
{6240}{6286}Dobry Bo�e...
{6297}{6365}...prosz�, nie pozw�l matce umrze�.
{6370}{6439}Zrobi�a tyle dobrego.
{6454}{6522}Potrzebujemy jej, Panie.
{6527}{6576}Zrobi� co zechcesz.
{6581}{6621}Wszystko.
{6626}{6658}Prosz�.
{6973}{7013}Kocham ci�.
{7066}{7096}- Ernestine.|- Biskupie.
{7101}{7149}Przyjecha�em tak szybko, jak mog�em.|Co z ni�?
{7154}{7252}- Pozw�l mi... Tak mi przykro.|- Ernestine.
{7266}{7309}Odesz�a.
{7314}{7348}Ernestine, nie.
{7353}{7414}Musimy pom�wi� |zanim tam wejdziesz.
{7419}{7457}Musz� wej�� i j� zobaczy�.
{7466}{7521}- Pozw�l mi j� zobaczy�.|- Nie, prosz�, biskupie.
{7526}{7584}- Pozw�l mi wej��.|- Co tu si� dzieje?
{7663}{7722}- Synu, tak mi przykro.|- Matka ju� nie �yje.
{7727}{7784}- Ju� za p�no.|- David.
{7789}{7848}Ona umiera�a, a ty by�e� |w tym swoim ko�ciele, jak zwykle.
{7860}{7901}Synu.
{7937}{8025}- Rodzice musz� robi� ...|- Odejd�. Nienawidz� ci�!
{8114}{8157}Ernestine.
{8165}{8200}David.
{8205}{8249}David.
{10907}{11009}D. T.! D. T.! D. T.! D. T.!
{11249}{11308}Pokaza�e� im, stary.|Tak, jak trzeba.
{11313}{11389}A nie m�wi�em? Zerwij koszul�.|Widzisz jak to dzia�a?
{11394}{11451}- W�a�nie tak.|- Bo�e!
{11456}{11510}- To dopiero pocz�tek, nie?|- Wiem.
{11515}{11576}Za p� roku David Taylor|b�dzie imieniem kr�la.
{11581}{11632}Tak, jak ci m�wi�em, ch�opie.
{11876}{11925}Stary, wyprzedajesz kluby jak gwiazda.
{11930}{11966}Sprzedajesz p�yty jak gwiazda.
{11971}{12033}- A teraz chc� kasy jak gwiazda.|- Gwiazda.
{12038}{12092}Cze��, Dave. jak leci?
{12097}{12142}Ju� musz� kupi� bilet,|by na ciebie nawrzeszcze�?
{12147}{12182}- Co� do mnie masz, Stone?|- Nie.
{12187}{12271}Chc� tylko nawtyka� facetowi, kt�remu |pomog�em zosta� gwiazd�. Luzik.
{12276}{12335}Kt�ry ci�gle kr�ci w sprawie kontraktu.
{12340}{12390}Jeste� pijany.|Nie mam ci nic do powiedzienia.
{12395}{12449}- Nic do powiedzenia?|- Jeste� g�uchy?
{12454}{12493}Ale ja mam ci co� do powiedzenia!
{12522}{12558}D! D!
{12562}{12608}Gdzie ochrona?
{12620}{12707}- Koniec, stary, koniec.|- Co jest? Pu�ccie mnie.
{12742}{12782}Jeszcze ci ma�o?
{12824}{12893}- Zabierz go do domu.|- Wyprowad� go st�d.
{12898}{12941}- Co z nim?|- Spokojnie.
{12946}{12979}- To ja go stworzy�em!|- Wiem.
{12985}{13030}Ju� dobrze.
{13058}{13114}- Wyluzuj.|- Ja zrobi�em mu hita.
{13119}{13190}Nie pozw�l mu zepsu� nam wieczoru.|Wiesz, o co chodzi? Mam tu...
{13194}{13267}...kilka towar�w,|specjalnie dla ciebie.
{13272}{13305}Tylko popatrz.
{13310}{13360}- Dlatego jeste� moim menad�erem.|- Tak, prosz� pana.
{13365}{13429}- Co Wesley powie � musi sie sta�.|- I stanie si�.
{13434}{13503}To zr�bmy kilka drink�w.
{13637}{13742}W ostatnim kwartale ogl�dalno�� �Nowego Objawienia�|spad�a o 18 procent.
{13746}{13799}Tak mog�oby si� z pozoru zdawa�...
{13804}{13871}...ale je�li zag��bi� si� w |szczeg�y raportu kwartalnego...
{13876}{13978}...wida�, �e ten spadek|nie naruszy� naszych podstaw finansowych.
{13983}{14042}Mo�ecie sp�aci� hipotek�,|koszty utrzymania i wyp�aty...
{14046}{14090}...ale nie sta� was |na inwestycje remontowe.
{14106}{14186}A to dodatkowo obci��a |wasz� kongregacj�.
{14191}{14254}My�l�, �e cz�onkowie kongregacji|lepiej wiedz�...
{14259}{14304}...co jest dla nich ci�arem.
{14309}{14357}Sk�d planuje�ie wzi�� dodatkowe pieni�dze?
{14362}{14415}W�a�nie dlatego |prosimy was o pomoc.
{14420}{14515}Dajcie nam kilka dni. |Rozwa�ymy to i odezwiemy si�.
{14520}{14572}To nie b�dzie konieczne, Henry.
{14577}{14621}Daj� nam kilka dni.
{14626}{14705}Biskup Stackhouse musi co� obwie�ci�.
{14730}{14794}I nie wyjdziesz st�d, Henry,|p�ki tego nie wys�uchasz.
{14822}{14858}Odpu��my troch�, Fred.
{14863}{14906}To chyba zbyt ma�o.
{14911}{15002}Nie chodzi o przyja��.|Chodzi o aspekt praktyczny.
{15007}{15066}A co to w�a�ciwie znaczy?
{15071}{15122}To znaczy, �e masz 30 dni.
{15127}{15205}Je�li twoja kongregacja jest dobrze |prosperuj�c� instytucj� � masz nasze wsparcie.
{15210}{15294}Musisz tylko znale�� si�y...
{15299}{15389}...by powiedzie� im wszystkim, �e odchodzisz.
{15394}{15482}To dzie�o mojego �ycia, Henry,|dobrze o tym wiesz.
{15487}{15576}- Przeros�o ci�.|- Ale nie przerasta Boga.
{15581}{15635}Powiem ci co�, Henry.|Nie pozwol�.
{15640}{15712}- Co?|- Nie pozwol�!
{15755}{15797}Zadzwo�cie po pogotowie.
{16119}{16176}Odbierz.
{16403}{16440}Tak?
{16478}{16537}A, pani Ernestine.
{16558}{16639}Nie, w porz�dku. O co chodzi?
{16663}{16705}Taa.
{16710}{16766}Nie, dzi� ostatni koncert.
{16791}{16827}Co?
{16832}{16873}Chwila.
{17155}{17229}Co z nim?
{17330}{17387}Co? Kiedy?
{17474}{17508}C�...
{17588}{17641}No tak, dobra. Czy...?
{17646}{17684}Oddzwoni�.
{17689}{17727}Dobrze.
{17882}{17945}Dlatego wszed�em w ten biznes!
{17950}{18004}Panienki.
{18010}{18042}I pracuj� dla ciebie, D.
{18047}{18111}Ruszam sprawy, czyni� cuda|i spe�niam marzenia.
{18116}{18168}Rozmawia�em z Philem Fishmanem,|trzy razy przed po�udniem.
{18173}{18237}Zn�w zacz�� star� gadk� w stylu|ma�ej sierotki Ani.
{18242}{18278}Ustawi�em mojego cz�owieka pod domem.
{18283}{18337}�eby zrozumia�, �e nie jestem zielony,|ale wiem jak si� sprawy maj�.
{18342}{18406}- Trzeba mu zap�aci� za pomoc?|- Tak, dobra.
{18411}{18465}�Tak, dobra�?
{18470}{18530}Tak sie nie odpowiada, gdy...
{18534}{18619}...kto� �amie sobie ko�ci na czyims dupsku|w twoim interesie.
{18624}{18673}Co si� dzieje?
{18744}{18785}M�j stary...
{18812}{18854}...zachorowa�.
{18859}{18888}Szlag.
{18897}{18942}Bardzo mi przykro.
{18947}{18998}- Co� powa�nego?|- Nie wiem.
{19029}{19092}Chyba b�d� musia�|pojacha� do domu na troch�.
{19097}{19131}Pewnie.
{19136}{19189}Koniecznie, stary.|Tak trzeba.
{19194}{19243}Posied� ze starym,|poczekaj, a� poczuje sie lepiej.
{19248}{19333}Nie martw si�. Zajm� si� wszystkim |z Sandstonem...
{19338}{19412}...ustawi� sprawy z promotorem |i lec� do ciebie.
{19417}{19455}Tak? Wszystko b�dzie dobrze.
{19460}{19527}Co Wesley powie � musi sie sta�.
{20324}{20358}- Frank?|- Zaczekaj kochanie.
{20362}{20425}- �B�d� z nami o 9 rano w niedziel�...�|- Musz� to zobaczy�.
{20430}{20510}�... W godzinie Boskiej Ewangelii|prowadzonej przez Wielebnego Isaaka Winstona...
{20515}{20557}- Frank.|- �... z Duszpasterstwa �wi�tego Ducha...�
{20562}{20601}... w�a�nie tu.
{20622}{20655}To jest to.
{20660}{20785}Prawie czujesz dotkni�cie Boga.
{20790}{20839}Wiesz, co my�l�, kochanie?
{20877}{20919}Charlene?
{21122}{21214}Zesz�am, by powiedzie� ci dobranoc.
{21219}{21271}Wiem. Wiem. By�em...
{21276}{21362}Ogl�da�e� reklam�|Duszpasterstwa �wi�tego Ducha.
{21367}{21448}Trzeba im odda�, |�e szeroko id�.
{21453}{21514}Radio, TV, pierwsze strony gazet.
{21519}{21630}S� jak dru�yna gwiazd |w lidze ewangelii.
{21642}{21684}Te� ci si� uda.
{21717}{21809}- Jak twoje kazanie?|- O, bardzo dobrze.
{21814}{21869}Pracowa�em nad nim ca�e rano.
{21874}{21940}I przepracuj� ca�� noc, |je��i to b�dzie konieczne.
{21956}{22003}Denerwujesz si�?
{22038}{22081}Nie wiem.
{22110}{22190}Z jednej strony, czeka�em|na t� chwil� ca�e �ycie...
{22195}{22279}...ale z drugiej...
{22310}{22383}...je�li biskup Taylor mia�by|odda� za to �ycie...
{22388}{22423}...wycofam si�.
{22436}{22505}To by� tylko s�aby atak.
{22551}{22613}Jutro zn�w b�dzie w ko�ciele.
{22640}{22680}Tak.
{22766}{22814}Jestes taka pi�kna.
{22852}{22899}Dzi�kuj�.
{23258}{23301}Nie mog�.
{23310}{23359}Kochanie, tak dawno...
{23364}{23424}- Wiem, ale...|- Ale jestes zm�czona.
{23430}{23498}Zm�czona. Panie...
{23506}{23607}...pom� mi. Jestem cierpliwy.
{23618}{23714}My�l�, �� dlatego jestem |tak dobrym duszpasterzem...
{23725}{23778}...ale, Charlene...
{23799}{23860}...ty nie jeste� zakonem.
{23898}{23935}Jeste� moj� �on�.
{25408}{25460}Tak. Tak.
{25465}{25505}Dzi�kuj�.
{25609}{25642}A teraz, zanim wr�c� na swoje miejsce...
{25647}{25766}...chc�, by�cie przyj�li |b�ogos�awie�stwo od Boga.
{25822}{25874}- Amen?|- Amen.
{25923}{25966}Nie obwiniajcie si�...
{25971}{26033}...je��i B�g obdarzy was pieni�dzmi |na zakup samochodu...
{26048}{26121}...lod�w czy...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin