Mechanik_autom_przem_i_urz_precyz_731[01]_1998_02_24.pdf

(1688 KB) Pobierz
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
INSTYTUTBADANEDUKACYJNYCH
PRACOWNIA PROGRAMOW KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO
PROGRAM NAUCZANlA
DLA ZAWODU
MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSLOWEJ
I URZ~DZEN PRECYZYJNYCH 731 [OI]
S[~ccj;~lizacja:
Autornxtyk;l ~~~zc~nyslowa
i I-oholyka
. Srkoly zasadniczej - na podbudowie programowej szkoly podstawowej
Liceum zawodowego - na padbudowie programowej szkoly podstawowej
817100489.003.png
Progranl opraco!vala Kostis,ja Prn&ranlowa ilia Zawodhrv ~~CCII~II~~CZII~CII,
powolatla ilccyhj? Nr 33 Mitlislra Edukacji Namdowe,j r. dnia 26 ru;l,i;t 19941..
w sprawie sklndl~Komis,ji I'rogra~~lorvcj
dla Zawodhw Mecl~:~~~icn~tyci~.
817100489.004.png 817100489.005.png
I . PLANY NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK AUTOMATYKI
.........................
PRZEMYSLOWEJ I URZ~DZENPRECYZYJNYCH
3
6
ll . PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW ZAWODOWYCH
......................
3 . Elektrotechnika i el
817100489.006.png
I. PLANY NAUCZANIA DLA ZAWODU
Klasylikacja Zawod6w Szkolnictwa Zawodowego z 1993 r, przewiduje kszlalcenie
miodzieiy i doroslych w zawodzie mechanik aulomatyki przemyslowej i urzqdzen
precyzyjnych w nastgpujqcych typach szkol:
- szkola zasadnicza na podbudowie programowej szkoly podstawowej,
- liceum zawodowe (szkola srednia zawodowa) na podbudowie programowej
szkoiy podslawowej.
W poniiszej labeli przedstawiono przyporzqdkowanie przedmiotow zawodowych
blokom programowym, wystgpujqcym w podstawie programowej ksztalcenia w
zawodzie mechanik automatyki przemyslowej i urzqdzen precyzyjnych.
Nalwa bloku programowego wyslepl3jqca w podstawie programoviej
ksztalcenia w iawodzie
Nazwa pnedmiotu
zawodowego
LP.
~odrlaiw
miernicfwa
i lechniki regulaci
Budowa
marzyn
i urzdrefi
TeChn~hi
wwiiwiiailai>ia
PlzedriebiorczoBt
i bezpiecre~rtwo
P'w
1
I
1
Rvsunek lechnicznv
817100489.001.png
PLAN NAUCZANIA
Szkola zasadnicza
Zawod rnechan~kautomatykl przemysiowej I urzqdzen precyzyliiych
Podbudowa programowa szkola podstawowa
817100489.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin