tresura_psa_seriaporad_pl_tressp.pdf

(1300 KB) Pobierz
Tresura psa.
Seriaporad.pl
Autor: Gwen Bailey
T³umaczenie: Olga Kwiecieñ-Maniewska
ISBN: 978-83-246-2220-7
Format: 115x170, stron: 96
Wytresowany poradnik. Bawi, uczy, zaskakuje
Wybór psa odpowiedniego dla Twojego charakteru
Sposoby na wychowanie grzecznego psa
Rozszyfrowywanie psiego jêzyka cia³a
Nauka prostych sztuczek
Wytresuj psa, zanim on wytresuje Ciebie!
Metody efektywnego komunikowania siê z psem.
Szkolenie oraz budowanie systemu nagród i kar.
Roz³adowywanie nadmiaru energii poprzez zabawê.
Rozwi¹zywanie typowych problemów.
Kolorowe fotografie i rysunki ilustruj¹ce trening.
Jak dogadujesz siê ze swoim czworono¿nym przyjacielem? Czy jest on weso³ym
i pos³usznym psiakiem, czy te¿ krn¹brnym zbójem? Jeœli chcesz lepiej zrozumieæ
swojego pupila i zbudowaæ z nim g³êbok¹ wiêŸ, ten nietuzinkowy poradnik pos³u¿y Ci
nieocenion¹ pomoc¹. Poka¿emy Ci, jak sprawiæ, by Twój pies sta³ siê bardziej sk³onny
do wspó³pracy, szybciej reagowa³ na polecenia, by³ lepiej u³o¿ony, a przy tym pozosta³
szczêœliwy. Poznaj niezawodne metody trenowania psa, a przy okazji naucz go kilku
efektownych sztuczek.
Jesteœ ciekawy œwiata, chcesz wiedzieæ wiêcej i wci¹¿ siê czegoœ uczyæ, a nie masz
czasu na czytanie opas³ych poradników? Seriaporad.pl to niezwyk³e ksi¹¿eczki, które
szybko, sensownie i bez owijania w bawe³nê wprowadz¹ ka¿dego w interesuj¹cy go
temat. Koniecznie sprawdŸ te¿ pozosta³e tytu³y!
825859546.025.png 825859546.026.png 825859546.027.png 825859546.028.png 825859546.001.png
SPIS TREŚCI
O autorce
5
Wstęp
6
Rozdział 1. Wybór psa
7
Nowy szczeniak
7
Jaka rasa jest odpowiednia dla Ciebie?
10
Odpowiedni pies dla Ciebie
12
Wychowywanie szczeniaka
13
Szkolenie starszego psa
17
Rozdział 2. Komunikowanie się z psem
18
Fizyczny świat psów
18
Psie zmysły
19
Język ciała
23
Komunikacja wokalna
26
Komunikacja wzrokowa
27
Zachowania zastępcze
28
Rozdział 3. Wzmacnianie dobrego zachowania
29
Spraw, by pies pragnął sprawiać Ci przyjemność
29
Zapobiegaj niewłaściwym zachowaniom
31
Bądź dobrym przywódcą stada
34
Rozdział 4. Grzeczny pies
40
Podstawowe potrzeby
40
Rozdział 5. Podstawowe szkolenie
46
Dlaczego warto wykorzystywać nagrody?
46
Motywowanie psa
47
Krótkie sesje szkoleniowe
50
Nauka komend optycznych i głosowych
51
Przychodzenie na wołanie
53
Chodzenie na smyczy
54
Siad
56
Waruj
57
Stój
58
Turlaj się
59
Zostań
60
Połóż się
61
Nastawienie na sukces
61
825859546.002.png 825859546.003.png 825859546.004.png 825859546.005.png 825859546.006.png 825859546.007.png 825859546.008.png 825859546.009.png
T RESURA PSA
4
Rozdział 6. W co się bawić?
62
Zabawy umysłowe
63
Rodzaje zabaw
64
Pogoń za zabawką
65
Aportowanie
66
Inne zabawy
71
Jak poradzić sobie z podgryzaniem w zabawie?
72
Rozdział 7. Nauka sztuczek
73
Nauka prostych sztuczek
73
Rozdział 8. Rozwiązywanie typowych problemów
76
Złe maniery i nieopanowane zachowanie
76
Zapobieganie agresji
77
Zapobieganie szczekaniu
82
Zapobieganie gonieniu za poruszającymi się obiektami
83
Zapobieganie problemom w samotności
84
Zapobieganie lękliwości
86
Zapobieganie domaganiu się uwagi
88
Zapobieganie skakaniu
89
Nauka czystości
90
Zapobieganie problemom z podróżowaniem samochodem
92
Zapobieganie problemom przy wizycie u weterynarza
94
Rozdział 9. Przydatne informacje
96
825859546.010.png 825859546.011.png 825859546.012.png 825859546.013.png 825859546.014.png 825859546.015.png 825859546.016.png 825859546.017.png
ROZDZIAŁ 2.
KOMUNIKOWANIE SIĘ
Z PSEM
Powodem, dla którego psy są tak popularne jako zwie-
rzęta domowe, jest to, że pod wieloma względa-
mi nas przypominają. Łatwo jednak może nas
to doprowadzić do błędnego przekonania,
że są takie same jak my pod każdym wzglę-
dem — ot, po prostu mniejsze, ofutrzone,
mniej skomplikowane wersje nas samych
lub naszych dzieci. Możemy zacząć
oczekiwać, że psy będą myśleć i za-
chowywać się jak ludzie. Jednak
psy nie są w stanie tego zrobić,
nie mogą bowiem być niczym
innym, jak tylko psami.
Powyżej : psy to nie mali ludzie w futerkach, lecz
przedstawiciele zupełnie odmiennego gatunku.
Często zapominamy o tym, że psy są przedstawicielami zupełnie odmiennego niż
my gatunku, który często się od nas znacznie różni, co może powodować problemy
w naszych wzajemnych relacjach. Zrozumienie, co psy mogą, a czego nie mogą
zrobić, jak również poznanie ich izycznych i umysłowych ograniczeń jest konieczne,
by móc wykształcić w sobie realistyczne oczekiwania co do ich umiejętności.
FIZYCZNY ŚWIAT PSÓW
Powiedzenie, że psy patrzą na świat z innego poziomu niż
my, może się wydawać oczywiste, jednak spróbuj sobie
wyobrazić, jak wyglądałoby życie, gdybyś nie mógł do-
strzec twarzy tych, z którymi mieszkasz, gdy poruszają się
wokół siebie, i gdyby większość interesujących robionych
Po lewej : psy muszą przystosować się do życia w świecie
zaprojektowanym z myślą o ludziach. Fakt, że często są zbyt
małe, by zobaczyć, co się dzieje, musi być dla nich naprawdę
frustrujący.
825859546.018.png 825859546.019.png
19
przez nich rzeczy, takich jak jedzenie, odbywałoby się
ponad Twoją głową. Zniżenie się do poziomu psa
i spojrzenie na świat z jego perspektywy pozwoli
Ci spojrzeć na nasze wspólne życie w zupełnie
nowy sposób.
PSIE ZMYSŁY
Psie zmysły różnią się od naszych. Psy mają nie-
prawdopodobny zmysł węchu i żyją przede wszystkim
w świecie zapachów. Ich słuch jest również bardziej wyostrzony od naszego i psy są
w stanie lepiej zlokalizować dźwięki.
Pysk i łapy
Psy nie mają przeciwstawnego kciuka, co może nie dla wszystkich jest oczywiste.
Oznacza to, że nie są w stanie podnosić tak łatwo przedmiotów łapami i używają
swoich pysków w sytuacji, gdy my użylibyśmy swoich rąk.
Psy nie biją ludzi, kiedy się rozłoszczą, tylko ich gryzą. Uczą się bardzo precyzyjnie
posługiwać swoim pyskiem. Sytuacje, gdy doświadczony pies przypadkowo dotyka
zębami ludzkiej skóry, są bardzo rzadkie. Innymi słowy, jeśli pies kłapie zębami, lecz
nie dotyka przy tym człowieka, to prawdopodobnie taki właśnie miał zamiar. Psy
wykorzystują też swoje pyski do poznawania nowych przedmiotów w podobny
sposób, jak my wykorzystujemy dłonie.
Inną różnicą pomiędzy naszymi
gatunkami jest to, że jako na-
czelne lubimy dotykać, obejmo-
wać i przytulać się, by dać wyraz
naszym uczuciom. Psy jednak
rzadko zachowują się wobec sie-
bie w ten sposób, pomijając sy-
tuacje walki lub kopulacji. Może
to tłumaczyć przypadki ugryzie-
nia przez psy przy próbie pogła-
skania ich lub objęcia, szczegól-
nie przez dzieci. Aby pies potraił
zaakceptować takie nasze zacho-
wanie, musi zostać do tego stop-
niowo przyzwyczajony, najlepiej
w szczenięctwie.
Powyżej : zapachy wymagają dokładnego zba-
dania.
825859546.020.png 825859546.021.png 825859546.022.png 825859546.023.png 825859546.024.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin