DATCOM AP 500 instrukcja obsługi.pdf

(1481 KB) Pobierz
AP500pol
INSTRUKCJA OBS£UGI
STEROWNIKA
AP 500
AP 700
630270.011.png 630270.012.png
AP500 / AP700
Strona 2
Nr.
ROZDZIA£
str.
1.
SPIS TRECI
3
2.
PRZEZNACZENIE URZ¥DZENIA
5
3.
DANE TECHNICZNE
5
4.
OPIS STEROWNIKA
6
5.
WARUNKI MONTA¯U STEROWNIKA
7
6.
POD£¥CZENIE STEROWNIKA
8
7.
PROGRAMOWANIE TUNERA SAT
9
8.
INSTALACJA STEROWNIKA
1 0
9.
PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
1 3
10.
OBS£UGA STEROWNIKA BEZ TRANSMISJI
15
11.
OBS£UGA STEROWNIKA Z TRANSMISJ¥
16
12.
FUNKCJE KOREKCYJNE
1 6
13.
FUNKCJE DODATKOWE
1 9
14.
SPIS FUNKCJI INSTALACYJNYCH
2 4
15.
KOMUNIKATY O B£ÊDACH
2 5
16.
NAJCZÊCIEJ POPE£NIANE B£ÊDY
2 6
17.
UWAGI KOÑCOWE
2 7
18.
GWARANCJA
2 9
630270.013.png
AP500 / AP700
Strona 3
POD£¥CZENIE
POZYCJONERA
Pozycjoner
- si³ownik
Pozycjoner
- tuner
USTAWIENIE
LIMITÓW
MECHANICZNYCH
SI£OWNIKA
Tuner bez polaryzacji
Konwerter z polaryzatorem
sterowany pozycjonerem
PROGRAMOWANIE
TUNERA
Tuner
z LNB V/H
Tuner
z polaryzacj¹
URUCHOMIENIE
POZYCJONERA
Tuner z transmisj¹
danych
Pozosta³e tunery
INSTALACJA i SERWIS
OBS£UGA
Kasowanie pamiêci.........Fn 5
Identyfikacja tunera........Fn 6
Identyfikacja pilota.........Fn 7
Dolny limit anteny...........Fn 1
Górny limit anteny.......... Fn 2
Korekcja globalna...........Fn 3
Kasowanie pozycji SAT..Fn 4
Koniec instalacji............Fn 0
Ustawianie
zegara
PROGRAMOWANIE
POLARYZACJI
PROGRAMOWANIE POZYCJI SATELITÓW
Tunery typu PACE
z transmisj¹ danych
Tunery typu AMSTRAD
z transmisj¹ danych
Inne typy
tunerów
630270.014.png 630270.001.png 630270.002.png 630270.003.png
AP500 / AP700
Strona 4
2. PRZEZNACZENIE URZ¥DZENIA
Mikroprocesorowy sterownik AP500 / AP700 przeznaczony jest do sterowania obrotnicami
i si³ownikami teleskopowymi anten telewizyjnych oraz satelitarnych, które wyposa¿one s¹
w uk³ad impulsatora (kontaktron). Sterownik mo¿e byæ sterowany pilotami odbiorników TV
lub TV SAT wymienionymi w tabeli tunerów zamieszczonej
w niniejszej instrukcji. Dla odbiorników nie wymienionych w tabeli niezbêdne jest
zastosowanie pilota oferowanego jako dodatkowe wyposa¿enie. Sterownik na ¿yczenie
klienta mo¿e zostaæ wyposa¿ony w zegar przeznaczony do wskazywania aktualnego czasu,
modulator 22 kHz oraz prze³¹cznik sygna³u z tunera analogowego na tuner cyfrowy (model
AP 700).
3. DANE TECHNICZNE
Maksymalna iloæ programów w pamiêci sterownika..... ..................... 999
Maksymalna iloæ pozycji w pamiêci sterownika................................. 80
Napiêcie zasilania sterownika............................................................. 220V +/-10%
Maksymalna moc pobierana podczas pracy.................... ..................... 60W
Maksymalna moc pobierana w spoczynku...........................................
6W
Napiêcie wyjciowe dla si³ownika.......................................................
30V
Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe.......................................................... 2A
Maksymalna czêstotliwoæ odbieranych impulsów..............................
100Hz
Zakres zliczanych impulsów............................................................... 8000
Tryb wskazania zegara....................................................................... 24godz
Maksymalne odchylenie dok³adnoci wskazañ zegara.... ..................... 2min./miesi¹c
Pr¹d zasilaj¹cy polaryzator magnetyczny.. ..........................................
+60mA/60mA
Sterowanie modulatorem 22 kHz
Prze³¹czanie sygna³u z tunera analogowego na cyfrowy......................
model AP 700 Plus
630270.004.png
AP500 / AP700
Strona 5
4. OPIS STEROWNIKA
4.1
P£YTA CZO£OWA STEROWNIKA AP 500
Urz¹dzenie posiada odchylan¹ przeroczyst¹ p³ytê czo³ow¹, pod któr¹ znajduje
siê czterocyfrowy wywietlacz LED oraz przyciski steruj¹ce.
4.2 WIDOK URZ¥DZENIA PO OTWARCIU PLASTIKOWEJ OS£ONY
P£YTY PRZEDNIEJ.
4.3 P£YTA CZO£OWA STEROWNIKA AP 700
Urz¹dzenie posiada odchylan¹ przeroczyst¹ p³ytê czo³ow¹ , pod któr¹ znajduje
siê czterocyfrowy wywietlacz LED oraz przyciski steruj¹ce, identyczne jak w
modelu AP 500.
630270.005.png 630270.006.png 630270.007.png 630270.008.png 630270.009.png 630270.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin