NEW Alex Collier 2009 Interview (06 of 11).txt

(6 KB) Pobierz
{1}{1}29.970
{2}{240}Gdy dusza przy��cza si� do cia�a przed urodzeniem, przy��cza si� do centralnego uk�adu nerwowego.
{295}{948}To jest po��czenie duszy z cia�em. Mamy w ciele bardzo wiele rodzaj�w pami�ci duszy - w DNA, to przechodzi z pokolenia na pokolenie.
{1000}{1204}Nasz pod�wiadomy umys� zna du�� jej cz��, ale �wiadomy umys� � nie.
{1206}{1388}Jest tam te� wiele informacji, kt�rych �aden z umys��w nie potrafi zrozumie�, rozpozna�, wi�c ta cz�� zostaje odrzucona.
{1389}{1822}Ale � cia�o ma pami��. Pami�� kom�rkow�. Cia�o wie, jak ma si� samo uleczy�, mo�e samo tworzy� fizyczne zmiany,
{1831}{2181}je�li mu tylko na to pozwolimy. I rozumiem, �e dochodzimy do punktu, w kt�rym zaczynaj� si� dzia� r�ne rzeczy.
{2185}{2655}Wiemy, �e rodz� si� dzieci z potr�jn� helis� DNA, niekt�re nawet z wi�ksz� ilo�ci� helis. Czy to skutek manipulacji, czyjej� interwencji?
{2659}{2800}W niekt�rych przypadkach, musz� powiedzie� � prawdopodobnie tak, ale w pozosta�ych � powiedzia�bym nie.
{2801}{3150}Cia�o zaczyna przekracza� swoje ograniczenia, poniewa� chce kontynuowa� rozw�j � dlatego przystosowuje si�.
{3151}{3435}Dlatego nasze ziemskie rasy s� tak interesuj�ce � bo nasze cia�o ma niesamowit� zdolno�� przystosowania si� do r�nych �rodowisk i zmian,
{3448}{3619}mimo, �e byli�my manipulowani � jeste�my bardzo silni.
{3645}{4024}W naszym d��eniu do kontynuacji, do �ycia jest bardzo, bardzo silne � a to nie tylko silna wola, to tak�e cia�o - kt�re chce kontynuowa�.
{4073}{4145}Tyle chcia�em powiedzie� na ten temat.
{4166}{4348}Alex, mam dla ciebie trudne pytanie. Co odpowiesz sceptykom, kt�rzy m�wi�,
{4349}{4596}�e wiele z tego co kiedy� przepowiedzia�e�, nie zdarzy�o si� w czasie, gdy przepowiedzia�e�, �e si� stanie.
{4650}{4957}Po pierwsze � tak naprawd� jestem bardzo zadowolony, �e wiele z nich si� nie zdarzy�o. Byliby�my dzi� w o wiele trudniejszej sytuacji, gdyby tak si� sta�o.
{4968}{5353}Po drugie � wiele z tych mo�liwych wydarze�, o kt�rych mi powiedziano, by�y przedstawione jako mo�liwo�ci, lub bardzo prawdopodobne.
{5367}{5563}W swej niedojrza�o�ci, gdy wyjawia�em te informacje na pocz�tku lat 90-tych,
{5691}{6020}by�o we mnie du�o l�k�w, by�em n�kany przez agencje rz�dowe, by�em �ledzony, moje telefony by�y na pods�uchu,
{6023}{6348}du�o rzeczy si� dzia�o, traci�em kolejne posady - legalne, nielegalne, bo wyjawi�em te wszystkie informacje � du�o si� wtedy dzia�o w moim �yciu.
{6392}{6644}Tak, jestem za to odpowiedzialny. Gdybym m�g� co� zmieni� w przesz�o�ci, to przedstawi�bym te zdarzenia jako mo�liwo�ci,
{6649}{6966}w bardziej pozytywny spos�b � to jest mo�liwe, to prawdopodobnie mo�e si� zdarzy� tu i tu.
{6967}{7180}Wiele z tego si� nie wydarzy�o, poniewa� mia�y miejsca zewn�trzne interwencje � wiem to.
{7190}{7420}I interwencje wci�� maj� miejsce. Jestem szcz�liwy, �e te przewidywania si� nie sprawdzi�y.
{7444}{7762}Co do reszty wydarze� � nie wiem, mo�e to �wiadomo��, ludzie �wiadomi, co mo�e si� wydarzy� modlili si�,
{7763}{7951}wyobra�ali sobie inne rozwi�zanie � nie znam na to odpowiedzi. Nie wiem.
{7953}{8175}Ale na pewno warto si� temu przyjrze�, a krytyka � przeminie jak meteor.
{8215}{8444}Czy m�g�by� poda� przyk�ad interwencji, kt�ra zmieni�a bieg wydarze�?
{8445}{8923}Bronie nuklearne � wiele interwencji mia�o zwi�zek z nimi, nawet 4 tygodnie temu mia�a miejsce interwencja z tym zwi�zana. To fakt.
{8925}{9161}Dzi�ki Bogu. Czy to rozs�dne by pr�bowa� przewidywa� przysz�e wydarzenia?
{9171}{9411}Czy osobom, kt�re maj� kontakty z istotami pozaziemskimi doradza�by� przewidywanie przysz�ych wydarze�,
{9419}{9553}czy mo�e teraz my�lisz, �e to niem�dre?
{9636}{9975}Ca�y czas si� rozwijam, ucz� si�, dojrzewam do pomagania. Z punktu widzenia m�dro�ci � co oznacza dla nas, �e przysz�o�� zawsze jest nieokre�lona?
{9995}{10254}Dla mnie to znaczy, �e mo�emy tworzy� cokolwiek chcemy, je�li wszyscy mamy dojrza�y, precyzyjny zamiar.
{10264}{10440}Tak to rozumiem i to dla mnie ogromna zach�ta � je�li mo�emy zebra� dostatecznie wielu ludzi razem,
{10457}{10750}by zdecydowa� jakiego rodzaju przysz�o�ci, jakiego sposobu �ycia na planecie chcemy. Tu w oczywisty spos�b dzia�a prawo przyci�gania.
{10770}{11000}Przysz�o�� nie jest ustalona. Mo�liwe, �e mo�na te� co� zrobi� z rokiem 2012 � odbiciem Ziemi od p�aszczyzny galaktyki.
{11003}{11215}Mo�liwe, �e wystarczaj�ca ilo�� ludzi si� na tym skupi, otoczy Ziemi� odpowiedni� ilo�ci� mi�o�ci i energii � to mo�e nic si� nie stanie.
{11216}{11758}Nie znam na to odpowiedzi. Nie wiem. Wszyscy my�l� � rozmawia�em z istotami pozaziemskimi 35-38 lat, to mam t� ca�� wiedz�. To prawda, ale mam te� wiele pyta�.
{11778}{12050}Czasem te rozmowy by�y bardzo jednostronne, s�ucha�em, ale nie mog�em zada� wystarczaj�co wielu pyta�.
{12165}{12210}Jeste� tylko cz�owiekiem?
{12255}{12319}Tak, bardziej ni� kiedykolwiek.
{12405}{12564}W �yciu Jerzego Waszyngtona mia� miejsce epizod, kt�ry wiele dla ciebie znaczy.
{12569}{12780}Trzecia rozprawa Waszyngtona, jego wizja Doliny Forge, dlaczego to dla ciebie tak istotne?
{12810}{12958}Kiedy by�em ma�ym ch�opcem, mia�em du�o szacunku dla Jerzego Waszyngtona.
{12960}{13305}M�j ojciec zabra� nas na g�r� Vernon, dla mnie to by�o cudowne, i pami�tam siedzieli�my z ty�u jego domu, patrzyli�my w d� na Potomac,
{13357}{13712}i mia�em to uczucie, �e by�em tu wcze�niej. By�em tu wcze�niej i bardzo mnie to wzruszy�o � trudno to ubra� w s�owa.
{13728}{14044}Gdy zacz��em rozmawia� z Obcymi, Morenae i Vissaeus byli bardzo stanowczy abym to studiowa� (trzecia rozprawa Waszyngtona).
{14077}{14269}Kiedy zapyta�em dlaczego, powiedzieli � to mo�e by� bardzo wa�ne dla przysz�o�ci Ameryki,
{14270}{14467}szczeg�lnie, gdy Ameryka idzie w obecnym kierunku, by� mo�e to b�dzie wa�ne.
{14489}{14811}Wi�c zacz��em to studiowa� � oni wiedzieli, �e pasjonuj� mnie pocz�tki Stan�w Zjednoczonych,
{14814}{15049}szczeg�lnie zasady, na kt�rych zosta�y one utworzone � Republika Konstytucyjna, Karta Praw -
{15082}{15351}poniewa� te dokumenty w Ameryce utworzy�y nowy rodzaj w�adzy, jakiego przedtem nie by�o na �wiecie.
{15355}{15604}Przedtem by�y tylko arystokraci i monarchie, kt�re rz�dzi�y �wiatem, rz�dami - i Ameryka zmieni�a to na zawsze.
{15624}{15816}Zobaczy�em to i ju� jako ch�opiec zrozumia�em, �e by� to zadziwiaj�cy punkt zwrotny.
{15819}{16109}Im wi�cej uczy�em si� od Obcych, tym bardziej zdawa�em sobie spraw�, jakie to wa�ne dla ludzko�ci, by mog�a mie� sw�j rz�d.
{16122}{16462}Niestety, mia�o te� miejsce bardzo du�o negatywnych interwencji, oni znaj� nas lepiej ni� my sami, wiedz� jak z powrotem nas u�pi�,
{16466}{16822}wrzuci� nas z powrotem w konsumpcj�, sprawi� by�my zapomnieli � przez skazanie wszystkich na nasz system szk�, gdzie nie uczy si� nic takiego.
{16872}{17112}Obcy czuli, �e to wa�ne bym o tym wiedzia� i je�li popatrzysz na trzeci� rozpraw�, to wa�ne wydarzenie.
{17114}{17422}Oczywi�cie mam nadziej�, �e to si� nie stanie, nie chcia�bym by to si� sta�o, ale dziel� si� tym z tob�, bo my�l�, �e to wa�ne.
{17692}{17944}To mia�o miejsce w latach 1834, 1838 i tw�rca Stan�w Zjednoczonych m�wi� o wojnie domowej,
Zgłoś jeśli naruszono regulamin