Alex Collier 1995 - December 3, 2013.txt

(6 KB) Pobierz
{1}{1}29.970
{2}{290}Wiele si� dzieje, ale podstawow� rzecz� jest, by ka�dy z nas pr�bowa� sta� si� podobny do Chrystusa � w pozytywnym znaczeniu.|t�umaczenie: Barbarad|synchro: youtube.com/TheNWOChannel|youtube.com/101NWO
{291}{604}I oni s� absolutnie pewni, �e istnieje B�g � nawet ci ��li� to m�wi�. Nazywaj� to umys�em � istnieje B�g � kto� to wszystko stworzy�.
{605}{895}- Tak, prosz� pana?|- O to chcia�em zapyta� � B�g to jedyny tw�rca, jak m�wi�, czy... � jak to wszystko powsta�o?
{900}{1110}Ok. To dobre pytanie. Andromedanie nazywaj� Boga Istnieniem.
{1165}{1370}Oni, tak jak my, jak Plejadianie � wszyscy pr�buj� wyja�ni�, czym dok�adnie jest B�g.
{1397}{1755}Nikt tego nie wie poza faktem, �e On/Ona istnieje. Wed�ug Andromedan, gdyby�my mieli da� p�e�, by�aby to kobieta,
{1781}{2185}bo B�g to dos�ownie przejaw tworzenia. Oni m�wi� w swoich naukach, �e idea, my�l jest m�ska, a jej przejaw jest �e�ski.
{2196}{2567}Tak wi�c, co si� dzieje, jak wed�ug nich powsta� wszech�wiat. Pono� ka�dy z nas, w��czaj�c w to materi�,
{2584}{2850}prawie ca�a materia w naszym wszech�wiecie pochodzi sk�din�d. Pono� pochodzi z innego wszech�wiata.
{2854}{3183}Tak to si� dzieje, tego mnie uczono. Podstaw� tego, co si� dzieje jest czas. Czasoprzestrze� jest podstaw�.
{3210}{3471}W innym wszech�wiecie cz�stotliwo�� zacz�a si� podnosi�. Przyspieszy�a i wszystko zacz�o si� rozwija�.
{3476}{3638}Opr�cz tych istnie�, kt�re zdecydowa�y, �e nie b�d� si� rozwija� � bo jest to kwestia decyzji.
{3643}{4123}Gdy wszystko posz�o w g�r�, te istnienia � strach, negatywno��, sta�y si� ci�kie, w ci�arze, w cz�stotliwo�ci, jak to �
{4128}{4432}pi�ta g�sto�� jest w tym miejscu, ale nie mo�emy jej zobaczy�, bo wibruje wy�ej, ale wiemy wszystko na temat trzeciej g�sto�ci.
{4446}{4848}Nast�pnie w trzeciej g�sto�ci i w innych wymiarach, uformowa�y si� worki w czasoprzestrzeni.
{4862}{5044}I gdy cz�stotliwo�ci by�y coraz wy�sze, worki stawa�y si� coraz ci�sze.
{5058}{5238}Poniewa� B�g nigdy niczego nie marnuje, szczeg�lnie istnie� obdarzonych duchem,
{5250}{5534}w pewnym momencie te istoty przerwa�y worki w czasoprzestrzeni, w kt�rej si� znajdowa�y i dos�ownie wybuch�y.
{5616}{5914}Wed�ug Andromedan, �wiadomo�� to nie twoje my�li, to przestrze�, kt�r� tworzysz, aby si� rozwija�.
{5915}{6009}Tym jest �wiadomo�� wed�ug ich nauk.
{6020}{6437}Wi�c istoty z tych work�w stworzy�y przestrze�, w kt�rej mog�y nadal si� rozwija�.
{6487}{6730}Je�li we�miesz balon, nape�nisz go wod�, przek�ujesz z do�u � wtedy � bum � nast�pi eksplozja, ca�a woda ucieka, racja?
{6737}{6960}To jest dok�adnie ten sam proces. Wszystko, ca�a materia, wysz�a z czarnych dziur.
{6963}{7207}Ka�da galaktyka, jak m�wi�, ma w podstawie czarn� dziur�. Wszystko wysz�o z czarnej dziury.
{7211}{7435}Czarne dziury s� dos�ownie portalami do innych wszech�wiat�w, ale nie mo�emy przez nie przej��.
{7505}{7750}Teraz dzieje si� dok�adnie to samo. Teraz dzieje si� to znowu. Dla niekt�rych z nas dzieje si� to po raz drugi.
{7762}{7998}Raczej - dla nas wszystkich dzieje si� to po raz drugi. Zn�w mamy wyb�r � rozwija� si�, czy zn�w zacz�� wszystko od pocz�tku.
{8002}{8261}Zn�w dzieje si� to samo. Pono� 23 marca 1994 roku 19 s�o�c w naszej galaktyce zmieni�o polaryzacj� biegun�w.
{8264}{8350}Zupe�nie przewr�ci�y si� i zmieni�y polaryzacj�.
{8360}{8773}Potem zrobi�y to inne s�o�ca, nasze S�o�ce zrobi to w przedziale czasu pomi�dzy teraz i rokiem 2011, nast�pi zmiana biegun�w i cz�stotliwo�ci.
{8958}{9150}- Zmieni cz�stotliwo�� na jak�?|- Zmieni cz�stotliwo��, stanie si� l�ejsze, ja�niejsze.
{9178}{9401}23 marca 1994 roku, r�wnocze�nie, gdy nast�pi�a zmiana polaryzacji,
{9412}{9652}wszystkie czarne dziury w naszym wszech�wiecie zacz�y emitowa� kolory i d�wi�ki.
{9666}{9797}Po raz pierwszy zanotowano, �e co� wysz�o z czarnych dziur.
{9802}{9944}Telekop Hubble zarejestrowa� obraz czego� wychodz�cego z czarnej dziury,
{9947}{10176}z czarnej dziury w systemie Wegi co� wysz�o z podw�jn� pr�dko�ci� �wiat�a � co jak m�wili jest niemo�liwe.
{10192}{10328}M�wi�, �e nic nie mo�e osi�gn�� podw�jnej pr�dko�ci �wiat�a, a to wychodzi�o dos�ownie z czarnej dziury.
{10329}{10475}M�wi�, �e to by� gaz � taki jest wk�ad naukowc�w w t� spraw�.
{10532}{10906}Istnieje dwunasta g�sto�� � nowa g�sto��. Nasz obecny wszech�wiat ma w sobie jedena�cie g�sto�ci tworzenia.
{10935}{11043}Istoty �yj�ce tu osi�gn�y ju� szczyt mo�liwo�ci.
{11058}{11361}Ta nowa dwunasta g�sto�� ��czy teraz si� ze wszystkimi pozosta�ymi g�sto�ciami i ci�gnie wszystko do g�ry od podstawy, od j�dra.
{11366}{11643}Dos�ownie m�wi � czas si� rozwija� � i ci�gnie wszystko do g�ry � wszystko co chce si� rozwija�.
{11755}{12072}Wi�c ca�y proces zacz�� si� jeszcze raz od pocz�tku. �yjemy teraz w trzeciej g�sto�ci, mamy spektrum 72 kolor�w.
{12117}{12466}Kolor morski jest nowym kolorem w naszym spektrum, czyli przez kr�tki okres czasu b�dziemy mieli spektrum 73 kolor�w,
{12475}{12752}przed 3 grudnia 2013, gdy wejdziemy w pi�t� g�sto��.
{12762}{13060}Ci wszyscy, kt�rzy prze�yj� zmiany oraz ca�a planeta 3 grudnia 2013 znajd� si� w pi�tej g�sto�ci,
{13065}{13355}gdzie spektrum zmienia si� z 73 na 210 kolor�w. I stanie si� to w jednej chwili.
{13437}{13819}- Gdy znajdziesz si� w pobli�u czarnej dziury to ci� wci�gnie.|- Dok�adnie tak.
{13826}{14045}- Czy ta rzecz, kt�ra wysz�a z czarnej dziury z podw�jn� pr�dko�ci� �wiat�a chcia�a nam pom�c?|- M�wisz o Bogu.
{14121}{14354}Zgodnie z tym, co m�wi� Andromedanie, dwunasta g�sto�� nie ma dw�ch polaryzacji, tylko jedn� � pozytywn�.
{14379}{14572}Zosta�a podj�ta decyzja, �e do�� tego � wszyscy b�dziemy si� rozwija�.
{14590}{14790}Pomi�dzy nami i Syriuszem, Psi� Gwiazd�, zaczyna si� formowa� czarna dziura.
{14862}{15103}W Perseidach kszta�tuje si� kolejna czarna dziura, powstaje te� wiele innych.
{15105}{15307}I negatywizm zaczyna przesuwa� si� w kierunku tych czarnych dziur.
{15314}{15457}Obecnie w naszym uk�adzie gwiezdnym, w naszym sektorze, jest bardzo du�o negatywizmu,
{15466}{15662}na Perseidach, w ich uk�adzie gwiezdnym, ma teraz miejsce wojna domowa.
{15691}{15786}I dzieje si� to samo, co dzia�o si� kiedy�.
{15793}{16101}Dlatego astronomowie patrz� na gwiazdy i one s� inne � co prawda maj� ju� inne przyrz�dy,
{16116}{16294}ale widz� gwiazdy, kt�re r�ni� si� od reszty, od normy w naszej galaktyce, naszym wszech�wiecie,
{16300}{16450}bo to wszystko, w��czaj�c nas, pochodzi z innego miejsca.
{16517}{16967}Dos�ownie nie mamy wieku. Jeste�my dos�ownie wieczni. Jeste�my. To � to jest tylko garnitur � to wszystko.
{16984}{17126}M�wisz, �e gdy przychodzi �mier�, idziemy w inne miejsce? Co to za miejsce?
{17127}{17350}Idziemy w inn� cz�stotliwo��. Wielu ludzi m�wi, �e to czwarta g�sto��.
{17368}{17490}Chcia�bym teraz co� wyja�ni�.
{17496}{17896}Czwarta g�sto�� � ju� w niej jeste�my. Ju� w niej jeste�cie � wysoko��, szeroko��, g��boko�� i czas...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin