OLYMPUS SP 600 UZ.PDF

(2821 KB) Pobierz
390421356 UNPDF
CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY
SP-600UZ
Instrukcja obsługi
● DziękujemyzazakupcyfrowegoaparatufotograicznegoirmyOlympus.Aby
optymalniewykorzystaćfunkcjeswojegonowegoaparatuizapewnićjegojak
najdłuższebezbłędnedziałanie,przedrozpoczęciemużywaniazapoznajsię
dokładniezinstrukcjąobsługi.Zachowajtęinstrukcjęobsługiwbezpiecznym
miejscujakoźródłoinformacjiwprzyszłości.
● OprogramowanieorazplikPDFzinstrukcjąobsługisązapisanewpamięci
wewnętrznejaparatu.
● Przedprzystąpieniemdowykonywaniaważnychzdjęćzalecamywykonanie
seriizdjęćpróbnychwcelulepszegopoznaniaaparatuijegofunkcji.
● ZewzględunaprocesciągłegoudoskonalaniaproduktówirmaOlympus
zastrzegasobieprawodoaktualizacjiizmianinformacjizawartych
wniniejszejinstrukcjiobsługi.
Zarejestrujswójproduktna www.olympus-consumer.com/register iotrzymajdodatkowekorzyściodOlympus!
390421356.074.png 390421356.085.png 390421356.096.png 390421356.107.png 390421356.001.png 390421356.012.png 390421356.023.png 390421356.027.png 390421356.028.png 390421356.029.png 390421356.030.png 390421356.031.png 390421356.032.png 390421356.033.png 390421356.034.png 390421356.035.png 390421356.036.png 390421356.037.png 390421356.038.png 390421356.039.png
Krok 1
Sprawdzanie zawartości opakowania
KabelUSB
Pokrywkaobiektywuisznurek
dopokrywkiobiektywu
Cyfrowyaparat
fotograiczny
CzterybaterieAA
KabelAV
Pasekaparatu
Inneniepokazaneakcesoria:kartagwarancyjna
Zawartośćopakowaniamożebyćinna,wzależnościodmiejscawktórymdokonanozakupu.
Krok 2
Przygotowanie aparatu
„Przygotowanieaparatu”(str.10)
Krok 3
Fotografowanie i odtwarzanie zdjęć
„Fotografowanie,odtwarzanieikasowanie”
(str.14)
Krok 4
Korzystanie z aparatu
„Ustawieniaaparatu”(str.3)
Krok 5
Drukowanie
„Drukowaniebezpośrednie(PictBridge)”(str.46)
„Zaznaczaniezdjęćdodrukowania(DPOF)”
(str.49)
Spis treści
Nazwy części.................................. 6
Menu funkcji odtwarzania,
edycji i drukowania...................... 33
Przygotowanie aparatu................ 10
Fotografowanie, odtwarzanie
i kasowanie................................... 14
Menu innych ustawień .
aparatu.......................................... 39
Korzystanie z trybów .
fotografowania............................. 20
Drukowanie................................... 46
Wskazówki dotyczące .
użytkowania.................................. 51
Korzystanie z funkcji .
fotografowania............................. 25
Dodatek......................................... 56
Menu funkcji fotografowania...... 29
PL
390421356.040.png 390421356.041.png 390421356.042.png 390421356.043.png 390421356.044.png 390421356.045.png 390421356.046.png 390421356.047.png 390421356.048.png 390421356.049.png 390421356.050.png 390421356.051.png 390421356.052.png 390421356.053.png 390421356.054.png 390421356.055.png 390421356.056.png 390421356.057.png 390421356.058.png 390421356.059.png 390421356.060.png 390421356.061.png 390421356.062.png
Ustawienia aparatu
Z wykorzystaniem przycisków bezpośrednich
Dostępdoczęstoużywanychfunkcjimożnauzyskaćzapomocąprzyciskówbezpośrednich.
Wskazówki dotyczące obsługi
SymboleFGHIwyświetlanepodczaswyboru
zdjęćiustawień,wskazują,żekółkosterującenależy
nacisnąćwpokazanychponiżejczęściach,anie
obrócić.
X
Y M D TIME
4/30
4/30
2010
.
02 26 12 30
.
:
Y/M/D
Y/M/D
N ORM 12 M
FILE 100 0004
100 0004
N ORM
’10/02/26 12:30
’10/02/26 12:30
PRINT
OK
CANCEL
MENU
SET
OK
SINGLE PRINT
MORE
Kółko sterujące
F(wgórę)/
Przycisk INFO (zmiana
wyświetlanychinformacji)(str.16,18)
Dźwigniazoomu(str.15,18)
Spustmigawki(str.14,51)
H(wlewo)
I(wprawo)
Przycisknagrywania
sekwencjiwideo(str.15)
Przycisk A
G(wdół)/
PrzyciskD(kasowanie)(str.17)
PrzyciskQ(przełączanie
pomiędzyfotografowaniem
aodtwarzaniem)
(str.15,16,40)
Przycisk(str.4)
Wskazówkidotycząceobsługiwyświetlanenadole
ekranuinformują,żemożnaużyćprzycisku,
A lubdźwignizoomu.
1
2
IMAGE SIZE
IMAGE SIZE
12M
12M
COMPRESSION NORMAL
SHADOW ADJUST
AUTO
AF MODE
FACE/iESP
1
2
3
ESP/
ESP
FINE ZOOM
OFF
DIGITAL ZOOM
OFF
Przycisk E (przewodnikpo
menu/aparacie)(str.19)
SEL. IMAGE
EXIT
MENU
SET
OK
SET
OK
OK
ERASE/CANCEL
MENU
Wskazówkidotycząceobsługi
PL
390421356.063.png 390421356.064.png 390421356.065.png 390421356.066.png 390421356.067.png 390421356.068.png 390421356.069.png 390421356.070.png 390421356.071.png 390421356.072.png 390421356.073.png 390421356.075.png 390421356.076.png 390421356.077.png 390421356.078.png 390421356.079.png 390421356.080.png 390421356.081.png 390421356.082.png 390421356.083.png 390421356.084.png 390421356.086.png 390421356.087.png 390421356.088.png 390421356.089.png 390421356.090.png 390421356.091.png 390421356.092.png 390421356.093.png 390421356.094.png 390421356.095.png 390421356.097.png 390421356.098.png
Korzystanie z menu
Menuumożliwiazmianęustawieńaparatu,np.trybufotografowania.
Naciśnijprzycisk,abywyświetlićmenufunkcji.Menufunkcjiumożliwiaustawienieczęsto
używanychfunkcjifotografowaniaiodtwarzania,np.trybufotografowania.
Fotografowanie
Wybranaopcja
Odtwarzanie
PROGRAM AUTO
P
Fotografowanie –
tryb
SLIDESHOW
SLIDESHOW
PHOTO SURFING
EVENT
BEAUTY FIX
EDIT
ERASE
0.0
0.0
AUTO
Funkcja
menu
ISO
AUTO
4
12 M
o [SETUP]
menu
SETUP
Aby wybrać tryb fotografowania
UżyjprzyciskówHI,abywybraćtryb
fotografowania,anastępnienaciśnijprzycisk A .
Aby wybrać menu funkcji
UżyjprzyciskówFG,abywybraćmenuiużyj
przyciskówHI,abywybraćopcjęmenu.
Naciśnijprzycisk A ,abyustawićmenufunkcji.
UżyjprzyciskówFG,abywybraćmenu
inaciśnijprzycisk A .
Menu[SETUP]umożliwiakoniguracjęszeregufunkcjiaparatu,
wtymfunkcjifotografowaniaiodtwarzania,któreniesą
wyświetlanewmenufunkcjiorazinnychustawień,np.daty
igodzinyczyinformacjiwyświetlanychnaekranie.
1 Wybierz opcję [SETUP], a następnie
naciśnij przycisk A .
Zostaniewyświetlonemenu[SETUP].
4 Użyj przycisków FG , aby wybrać
odpowiednie submenu 2, a następnie
naciśnij przycisk A .
Powybraniuustawienianamonitorzepojawi
siępoprzedniekran.
Koniecznemożebyćwykonanie
dodatkowychczynności.„Ustawienia
menu”(str.29do45)
1
2
IMAGE SIZE
IMAGE SIZE
12M
12M
COMPRESSION NORMAL
SHADOW ADJUST
AUTO
AF MODE
FACE/iESP
1
2
3
ESP/
ESP
FINE ZOOM
OFF
DIGITAL ZOOM
OFF
EXIT
MENU
SET
OK
1
2
X
WORLD TIME
TV OUT
--.--.-- --:--
2 Naciśnij przycisk H , aby wybrać karty
stron. Użyj przycisków FG , aby wybrać
żądaną kartę i naciśnij przycisk I .
x
POWER SAVE
POWER SAVE
O ON
1
2
3
REC VIEW
REC VIEW
ON
PIC ORIENTATION
PIC ORIENTATION
ON
Zakładkastrony
Submenu1
EXIT
MENU
SET
OK
1
2
X
--.--.-- --:--
1
2
--.--.-- --:--
--.--.-- --:--
X --.--.-- --:--
--.--.-- --:--
5 Naciśnij przycisk , aby zakończyć
określanie ustawienia.
Częścifunkcjiniemożnaużyć
wniektórychtrybachfotografowania.
Wtakimprzypadkupowprowadzeniu
ustawieniazostaniewyświetlony
następującykomunikat.
WORLD TIME
TV OUT
x
x
TV OUT
POWER SAVE
OFF
POWER SAVE
OFF
1
2
3
REC VIEW
ON
1
2
3
REC VIEW
ON
PIC ORIENTATION
ON
PIC ORIENTATION
ON
EXIT
MENU
SET
OK
EXIT
MENU
SET
OK
3 Użyj przycisków FG , aby wybrać
odpowiednie submenu 1, a następnie
naciśnij przycisk A .
1
2
IMAGE SIZE
IMAGE SIZE
14M
14M
COMPRESSION NORMAL
Submenu2
SHADOW ADJUST
AUTO
CONFLICTING SETTINGS
iESP
1
2
X
WORLD TIME
TV OUT
--.--.-- --:--
1
2
X
WORLD TIME
POWER SAVE
--.--.-- --:--
1
2
3
ESP/*1
ESP
x
HOME
FINE ZOOM
OFF
TV OUT
VIDEO OUT
DIGITAL ZOOM
OFF
POWER SAVE
POWER SAVE
OFF
POWER SAVE
POWER SAVE
REC VIEW
REC VIEW
PIC ORIENTATION
PIC ORIENTATION
OFF
OFF
OFF
EXIT
MENU
SET
OK
1
2
3
REC VIEW
REC VIEW
ON
1
2
3
ON
PIC ORIENTATION
PIC ORIENTATION ON
EXIT
MENU
SET
OK
EXIT
MENU
SET
OK
PL
WB
AUTO
ISO
X
WORLD TIME
AF MODE
OFF
OFF
390421356.099.png 390421356.100.png 390421356.101.png 390421356.102.png 390421356.103.png 390421356.104.png 390421356.105.png 390421356.106.png 390421356.108.png 390421356.109.png 390421356.110.png 390421356.111.png 390421356.112.png 390421356.113.png 390421356.114.png 390421356.115.png 390421356.116.png 390421356.117.png 390421356.002.png 390421356.003.png 390421356.004.png
Indeks menu
Menufunkcjifotografowania
PROGRAM AUTO
P
1
9
2
1
2
IMAGE SIZE
IMAGE SIZE
12M
12M
COMPRESSION NORMAL
R
OFF
3
1
2
SHADOW ADJUST
IMAGE STABILIZER
AUTO
ON
4
IMAGE SIZE
VGA
AF MODE
FACE/iESP
AF ILLUMINAT.
1
2
ON
0.0
0.0
AUTO
5
1
2
3
ESP/
ICON GUIDE
ESP
IMAGE QUALITY NORMAL
ON
IS MOVIE MODE
OFF
FINE ZOOM
OFF
WB
AUTO
6
7
DIGITAL ZOOM
1
2
3
OFF
R
ON
ISO
AUTO
ISO
EXIT
MENU
SET
OK
1
2
3
FULLTIME AF
OFF
8
EXIT
MENU
SET
OK
4
12 M
EXIT
MENU
SET
OK
1Trybfotografowania
P(PROGRAMAUTO).....str.14
M (iAUTO)..................str.20
s(SCENEMODE)....str.20
P (MAGICFILTER)...str.21
A(PANORAMA).............str.22
Q (BEAUTY)..............str.24
2Lampabłyskowa..............str.25
3Makro..............................str.25
4Samowyzwalacz..............str.26
5Kompensacjaekspozycji...str.26
6Balansbieli......................str.27
7ISO..................................str.27
8Trybwyzwalania
migawki...........................str.28
9 o (SETUP)
IMAGESIZE(zdjęcia).....str.29
IMAGESIZE
(sekwencjewideo)...........str.29
COMPRESSION
(zdjęcia)...........................str.29
IMAGEQUALITY
(sekwencjewideo)...........str.29
SHADOWADJUST.........str.30
AFMODE........................str.30
ESP/n..........................str.30
FINEZOOM....................str.31
DIGITALZOOM...............str.31
R(zdjęcia).......................str.31
R(sekwencjewideo).......str.31
IMAGESTABILIZER(zdjęcia)/
ISMOVIEMODE
(sekwencjewideo)...........str.32
FULLTIMEAF..................str.32
AFILLUMINAT................str.32
ICONGUIDE...................str.32
Menufunkcjiodtwarzania,edycjiidrukowania
SLIDESHOW
SLIDESHOW
1
8
PHOTO SURFING
EVENT
COLLECTION
BEAUTY FIX
EDIT
ERASE
SETUP
2
1
2
PRINT ORDER
0
3
y
4
R
5
1
2
3
6
7
EXIT
MENU
SET
OK
1SLIDESHOW...................str.33
2PHOTOSURFING...........str.33
3EVENTQ......................str.34
4COLLECTIONQ...........str.34
5BEAUTYFIX....................str.35
6EDIT................................str.36
7ERASE............................str.37
8 o (SETUP)
PRINTORDER................str.38
0(Ochrona).................str.38
y(Obracanie).................str.38
R(Dodawanie
dźwiękudozdjęć)............str.38
Menuinnychustawieńaparatu
1
2
INTERNAL/SD
AUTO
1 r (Ustawienia1)
INTERNAL/SD.................str.39
MEMORYFORMAT/
FORMAT..........................str.39
DATAREPAIR.................str.39
u COPY...................str.39
D(Język).....................str.39
RESET.............................str.40
USBCONNECTION........str.40
2 s (Ustawienia2)
QPOWERON..............str.40
SAVESETTINGS............str.40
PWONSETUP...............str.40
SOUNDSETTINGS........str.41
FILENAME.....................str.41
PIXELMAPPING.............str.42
s(Monitor)...................str.42
3 t (Ustawienia3)
X(Data/godzina)..........str.42
WORLDTIME..................str.43
TVOUT...........................str.43
POWERSAVE.................str.45
RECVIEW.......................str.45
PICORIENTATION.........str.45
MEMORY FORMAT
DATA REPAIR
COPY
1
1
2
3
ENGLISH
2
RESET
USB CONNECTION
3
PC
EXIT
MENU
SET
OK
PL
390421356.005.png 390421356.006.png 390421356.007.png 390421356.008.png 390421356.009.png 390421356.010.png 390421356.011.png 390421356.013.png 390421356.014.png 390421356.015.png 390421356.016.png 390421356.017.png 390421356.018.png 390421356.019.png 390421356.020.png 390421356.021.png 390421356.022.png 390421356.024.png 390421356.025.png 390421356.026.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin