własciwosci zdrowotne oleju z rekina.pdf

(260 KB) Pobierz
Wzorzec-przegl d lekarski-XX-2001
PRACE POGL¥DOWE
Wiktor B. SZOSTAK
Dorota SZOSTAK-WÊGIEREK
W³aciwoci zdrowotne oleju z rekina
Health properties of shark oil
Zak³ad Profilaktyki Chorób
¯ywieniowozale¿nych
z Poradni¹ Chorób Metabolicznych
Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med.
Longina K³osiewicz-Latoszek
Oleje rybie s¹ ród³em substancji
od¿ywczych o du¿ym znaczeniu proz-
drowotnym. Do najwa¿niejszych nale-
¿¹ niezbêdne nienasycone kwasy
t³uszczowe (NNKT n-3), alkiloglicero-
le i skwalen. NNKT n-3 maj¹ du¿e zna-
czenie w profilaktyce mia¿d¿ycy, nato-
miast alkiloglicerole i skwalen odgry-
waj¹ rolê jako modulatory uk³adu im-
munologicznego w zwalczaniu chorób
infekcyjnych i nowotworowych. Olej z
w¹troby rekina zawiera du¿e iloci al-
kilogliceroli i skwalen oraz umiarkowa-
ne stê¿enia NNKT n-3. Z tego powodu
stosowany jest w terapii wspomaga-
j¹cej choroby nowotworowej, szcze-
gólnie w radioterapii oraz w chorobach
infekcyjnych.
Fish oils are the source of nutri-
ents important for health maintenance.
The most significant are essential fatty
acids (EFA) of n-3 family, alkylglycerols
and squalene. N-3 EFA are of great
importance in atherosclerosis preven-
tion. Alkylglycerols and squalene are
modulators of immunity to infections
and cancer. Shark liver oil contains
great amounts of alkylglycerols and
squalene, and moderate of n-3 EFA.
Therefore, it is used as an adjunctive
agent in cancer therapy, especially in
radiotherapy, and in the treatment of
infectious diseases.
Dodatkowe s³owa kluczowe:
wielonienasycone kwasy t³uszczowe n-3
alkiloglicerole
skwalen
olej z w¹troby rekina
Additional key words:
n-3 polyunsaturated fatty acids
alkylglycerols
squalene
shark liver oil
Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. med. Wiktor Szostak
Zak³ad Profilaktyki Chorób
¯ywieniowozale¿nych
z Poradni¹ Chorób Metabolicznych
Instytut ¯ywnoci i ¯ywienia w Warszawie
02-903 Warszawa, ul. Powsiñska 61/63
Tel./Fax: 022 842 49 47
Zainteresowanie prozdrowotnymi w³a-
ciwociami t³uszczów rybich zosta³o zapo-
cz¹tkowane pracami Banga, Dyerberga i
wsp., którzy w pocz¹tkach lat siedemdzie-
si¹tych zwrócili uwagê na znacznie ni¿sze
stê¿enia lipidów w surowicy Eskimosów
grenlandzkich w porównaniu z Duñczykami
i Eskimosami ¿yj¹cymi w Danii, co kojarzyli
z bardzo rzadkim wystêpowaniem choroby
wieñcowej wród Eskimosów ¿yj¹cych w
naturalnym rodowisku Grenlandii [2,3]. Ni-
skie wystêpowanie choroby wieñcowej na
Grenlandii kontrastowa³o z wysokim spo¿y-
ciem t³uszczu przez Eskimosów. W kolejnej
pracy autorzy zwrócili uwagê na wysokie
stê¿enie kwasu eikozapentaenowego (EPA)
w lipidach surowicy Eskimosów grenlandz-
kich w porównaniu z populacjami w innych
krajach [15]. Zale¿noæ wysokiego stê¿enia
EPA w surowicy Eskimosów od du¿ego spo-
¿ycia tych kwasów w ¿ywnoci pochodze-
nia morskiego nasuwa³a siê samo przez siê,
a to nasuwa³o przypuszczenie o przeciw-
mia¿d¿ycowym dzia³aniu kwasu eikozapen-
taenowego.
Koncepcja ta zosta³a rozwiniêta w pó-
niejszych pracach Dyerberga, który wska-
zywa³ nie tylko na znacznie wiêksze spo¿y-
cie wielonienasyconych kwasów t³uszczo-
wych (NNKT) n-3 przez Eskimosów ni¿ Duñ-
czyków, lecz równie¿ na mniejsze spo¿ycie
wielonienasyconych kwasów t³uszczowych
n-6 [16,17]. Spo¿ycie NNKT n-3 przez Eski-
mosów by³o prawie 3-krotnie wiêksze ni¿ n-
6, a spo¿ycie przez Duñczyków cechowa³o
siê proporcj¹ odwrotn¹.
Póniejsze liczne publikacje dowiod³y
przeciwmia¿d¿ycowego dzia³ania NNKT n-
3, co sta³o siê powodem ustalenia normy
na zalecone spo¿ycie wielonienasyconych
kwasów t³uszczowych. Miêdzynarodowa
grupa ekspertów ustali³a nastêpuj¹ce zale-
cane spo¿ycie dla populacji europejskich:
NNKT n-6 4-8% energii, a NNKT n-3 2g
kwasu alfa-linolenowego i 200 mg kwasów
eikozapentaenowego i dokozaheksaenowe-
go dziennie (DHA) [22].
Naturalnym ród³em kwasu alfa-linole-
nowego dla cz³owieka s¹ liciaste warzywa
i oleje lniany, rzepakowy i sojowy, a ród³em
EPA i DHA t³uste ryby morskie, które w ra-
zie potrzeby mo¿na zast¹piæ kapsu³kowa-
nymi olejami rybimi [10,14,34]. Pacjentom
z chorob¹ niedokrwienn¹ serca zaleca siê
spo¿ywanie oko³o 1 g kwasów eikozapen-
taenowego i dokozaheksaenowego dzien-
nie [34]. Taka iloæ trudna jest do osi¹gniê-
cia poprzez spo¿ycie naturalnych produk-
tów ¿ywnociowych. Konieczna jest suple-
mentacja diety olejami rybimi.
W badaniu DART spo¿ywanie przez 2
lata ryb 2 razy w tygodniu lub oleju rybiego
1,5 g dziennie przez mê¿czyzn po zawale
serca spowodowa³o 16% zmniejszenie wy-
stêpowania epizodów wieñcowych i 29%
umieralnoci ogólnej [wg 32]. W badaniu
GISSI-Prevenzione spo¿ywanie przez 3,5
roku olejów rybich (EPA + DHA 1 g dzien-
nie) przez pacjentów po zawale serca spo-
wodowa³o 30% redukcjê zgonów z powodu
chorób uk³adu kr¹¿enia i 45% redukcjê na-
g³ych zgonów [wg 32]. W Indian Experiment
of Infarct Survival spo¿ywanie przez 1 rok
oleju rybiego w iloci dostarczaj¹cej 1,08 g
EPA dziennie lub oleju z gorczycy dostar-
czaj¹cego 2,9 g kwasu alfa-linolenowego
dziennie przez pacjentów po zawale serca
spowodowa³o 30% zmniejszenie ponow-
nych epizodów wieñcowych po oleju rybim i
19% zmniejszeniu w grupie spo¿ywaj¹cej
olej z gorczycy [wg 32].
Na podstawie wspó³czesnej wiedzy
przyjmuje siê, ¿e w profilaktyce mia¿d¿ycy
du¿e znaczenie ma nie tylko zwiêkszone
Przegl¹d Lekarski 2006 / 63 / 4
223
 
spo¿ycie NNKT n-3, lecz równie¿ niski sto-
sunek NNKT n-6 /NNKT n-3 w ¿ywieniu.
Znaczenie profilaktyczne niskiego stosun-
ku wielonienasyconych kwasów t³uszczo-
wych z rodziny n-6 do n-3 t³umaczone jest
ró¿nic¹ w intensywnoci dzia³ania eikoza-
noidów, powstaj¹cych w organizmie cz³owie-
ka z tych kwasów. Zarówno kwas arachido-
nowy (rodzina n-6), jak i eikozapentaenowy
(rodzina n-3) s¹ substratem do syntezy
tromboksanów (TXA), prostacyklin (PGI) i
leukotrienów (LTB). Kwas arachidonowy,
powstaj¹cy w organizmie z kwasu linolowe-
go, ulega przemianom do wysoce aktyw-
nych TXA2, PGI2, LTB4. Natomiast kwas
eikozapentaenowy, powstaj¹cy z kwasu al-
falinolenowego, jest ród³em ³agodnie dzia-
³aj¹cych TXA3 i LTB5 oraz silnie dzia³aj¹cej
PGI3. W konsekwencji ma³ego spo¿ycia
kwasów n-6, a du¿ego n-3, przewa¿a prze-
ciwmia¿d¿ycowe dzia³anie prostacykliny
nad promia¿d¿ycowym dzia³aniem trombok-
sanu i leukotrienów.
Dla cis³oci nale¿y jednak dodaæ, ¿e nie
wszystkie prace potwierdzaj¹ skutecznoæ
NNKT n-3 w profilaktyce mia¿d¿ycy. Meta-
analiza 48 randomizowanych badañ z gru-
pami kontrolnymi i 41 badañ kohortowych
nie wykaza³a wp³ywu spo¿ywania ryb lub
suplementów dietetycznych zawieraj¹cych
NNKT n-3 na umieralnoæ ogóln¹ lub wy-
stêpowanie epizodów wieñcowych [31].
Ocena wp³ywu NNKT n-3 na wystêpowanie
nowotworów okaza³a siê niemo¿liwa do
wykonania w tej metaanalizie. Jednak¿e
recenzenci tej du¿ej pracy wnioskowali, ¿e
nie wynika z niej wniosek o celowoci znie-
chêcania ludzi do spo¿ywania produktów
zawieraj¹cych NNKT n-3. Wnioskowali na-
tomiast na rzecz dalszego prowadzenia ba-
dañ.
Wymieniona wy¿ej metaanaliza kontra-
stuje z podobnym badaniem Ka He i wsp.,
którzy wykazali ujemn¹ korelacjê spo¿ycia
ryb i zgonami na chorobê niedokrwienn¹
serca [26].
Mimo wy¿ej wyra¿onej w¹tpliwoci god-
ne podkrelenia jest, ¿e zarówno krajowe
jak i miêdzynarodowe grupy ekspertów wy-
ranie wskazuj¹ na celowoæ zwiêkszania
spo¿ycia NNKT n-3 w profilaktyce chorób
sercowo-naczyniowych [12,34]. Zalecenia
American Heart Association podane s¹ w
tabeli I. Przypuszczalne mechanizmy kar-
dioprotekcyjnego dzia³ania NNKT n-3 przed-
stawiono w tabeli II. To zagadnienie zosta³o
szerzej omówione w ostatniej publikacji z
naszego Instytutu [10].
Od siebie pragniemy dodaæ, ¿e oleje
rybie powinny byæ podawane jako suple-
menty diety przeciwmia¿d¿ycowej, to jest
diety ródziemnomorskiej lub o podobnych
w³aciwociach.
Szczególnie interesuj¹cym rodzajem
olejów rybich jest olej z rekina. Poza NNKT
n-3 zawiera on du¿e iloci alkilogliceroli i
skwalenu. By³ on od dawna u¿ywany przez
rybaków w Szwecji i Norwegii do leczenia
ran, infekcji oddechowych i pokarmowych,
a tak¿e w limfadenopatii. Póniejsze bada-
nia pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e lecznicze w³aci-
woci oleju z rekina zale¿¹ od alkilogliceroli
i skwalenu.
Alkiloglicerole wystêpuj¹ tak¿e w orga-
nizmach innych zwierz¹t, równie¿ u cz³owie-
Tabela I
Zalecenia AHA na temat spo¿ycia kwasów t³uszczowych omega-3 [34].
AHA recommendation concerning omega-3 fatty acid consumption.
c
P
o
p
u
l
Z
a
R
y
b
(
e
a
t
³
e
p
n
n
2
x
w
t
y
g
P
a
b
C
h
S
O
l
i
¿
w
n
b
a
w
A
L
(
i
l
o
r
y
i
s
y
o
w
³
P
a
z
C
h
S
1
g
E
P
+
D
H
A
d
p
e
a
z
t
³
y
c
r
b
S
u
e
y
p
k
a
z
l
ChNS choroba niedokrwienna serca; ALA kwas alfa-linolenowy; ­ wysokie stê¿enie w surowicy
P
a
z
­ G
T
2
g
E
P
+
D
H
A
/
d
w
k
p
k
r
l
Tabela II
Potencjalne mechanizmy poprzez które kwasy
t³uszczowe omega-3 mog¹ zmniejszaæ ryzyko
chorób sercowo-naczyniowych [34].
Potential mechanisms by which omega-3 fatty acids
decreased risk of cardio-vascular diseases.
¯
p
n
s
n
k
o
e
z
r
m
u
d
a
y
z
e
s
ê
T
(
c
i
p
p
¯
w
z
u
b
m
i
c
e
e
¯
c
e
a
j
c
c
n
w
z
u
d
p
z
p
a
f
u
¯ zahamowanie
p
a
f
u
ka. Stwierdzono je w szpiku, ledzionie,
w¹trobie, a tak¿e w mleku. Stymuluj¹ one
erytropoezê, trombocytozê i granulocytozê
[18,38,44]. W badaniach in vitro wykazano,
¿e zwiêkszaj¹ aktywnoæ fagocytarn¹ ma-
krofagów [4,30,57]. Wynika z tego, ¿e oma-
wiane zwi¹zki odgrywaj¹ rolê jako stymula-
tory nieswoistej odpornoci organizmu.
Wykazano, ¿e metoksy-pochodne alkilogli-
ceroli charakteryzuj¹ siê dzia³aniem prze-
ciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym [5,25].
Alkiloglicerole stanowi¹ tak¿e substrat do
syntezy czynnika aktywuj¹cego p³ytki krwi
(PAF) [27].
Wysoce obiecuj¹ce s¹ obserwacje
wskazuj¹ce na mo¿liwoæ wykorzystania
stymulacji uk³adu immunologicznego przez
alkiloglicerole w zwalczaniu chorób nowo-
tworowych. Zauwa¿ono, ¿e stê¿enie oma-
wianych zwi¹zków wzrasta w komórkach
nowotworowych. Pugliese i wsp. przypusz-
czaj¹, ¿e jest to nastêpstwem naturalnego
wysi³ku organizmu na rzecz kontroli rozple-
mu komórkowego, bowiem alkiloglicerole
hamuj¹ kinazê bia³kow¹ C [47]. Ponadto
Wang i wsp. w badaniach in vitro wykazali,
¿e metoksy-pochodne alkilogliceroli hamu-
j¹ proliferacjê ludzkich komórek raka okrê¿-
nicy [56].
Równie¿ w badaniach in vivo wykaza-
no, ¿e alkiloglicerole s¹ u¿yteczne w terapii
nowotworów. Dzia³aj¹ one cytotoksycznie na
komórki nowotworowe i hamuj¹ ich prolife-
racjê poprzez blokowanie kinazy proteino-
wej C [1,7,9,23]. Wysoce interesuj¹ce s¹
obserwacje Brohulta, ¿e alkiloglicerole ce-
chuj¹ siê korzystnym dzia³aniem os³onowym
zmniejszaj¹c skutki uboczne radioterapii [7].
Ponadto badania Erdlenbrucha i wsp. do-
wiod³y, ¿e omawiane zwi¹zki u³atwiaj¹ prze-
nikanie leków z krwi do mózgu i nowotwo-
rów tego narz¹du [19-21].
Skwalen, prekursor w procesie syntezy
cholesterolu i innych steroli, jest umiarko-
wanym antyoksydantem. Regeneruje toko-
ferole poprzez redukcjê rodników tokofero-
lowych. Uwa¿a siê, ¿e jego systematyczne
spo¿ywanie poprawia stan zdrowia, a w
szczególnoci jest korzystny dla pacjentów
z chorobami serca, z cukrzyc¹ i z choroba-
mi w¹troby [6]. Poza olejem z w¹troby reki-
na wystêpuje tak¿e w ma³ych ilociach w
innych olejach rybich oraz w oleju oliwko-
wym. Z tego powodu spo¿ycie skwalenu w
krajach ródziemnomorskich jest wysokie,
siêgaj¹ce 400 mg dziennie, z czym niektó-
rzy autorzy wi¹¿¹ prozdrowotne w³aciwo-
ci diety ródziemnomorskiej [45,52]. Uwa-
¿a siê, ¿e skwalen zawarty w wydzielinie
gruczo³ów ³ojowych skóry, a w szczególno-
ci jego utlenione zwi¹zki, stanowi¹ ochro-
nê przeciw promieniom UV.
Rao i wsp. donosili o chemoprewencyj-
nym wp³ywie skwalenu na raka okrê¿nicy u
szczurów [48]. W badaniach Smith'a i wsp.
skwalen i olej oliwkowy hamowa³y dowiad-
czalnie wywo³any rozwój nowotworów p³uc
u myszy [51]. Van Duuren i wsp. oraz Mura-
koshi i wsp. wykazali, ¿e skwalen hamuje
rozwój dowiadczalnie wywo³anych nowo-
tworów skóry u myszy [41,42,55]. Podobne
wyniki uzyska³ Desai i wsp. [13]. W pracy
Ohkuma skwalen zastosowany u myszy z
miêsakiem spowodowa³ wyd³u¿enie ¿ycia
[43]. Z kolei Das i wsp. w badaniach in vitro
wykazali cytoprotekcyjny efekt skwalenu na
komórki szpiku kostnego [11].
Nie wszystkie badania jednak potwier-
dzaj¹ skutecznoæ skwalenu jako czynnika
przeciwnowotworowego. Scolastici i wsp. w
badaniach na szczurach nie byli w stanie
wykazaæ chemoprotekcyjnego efektu skwa-
lenu w stosunku do nowotworu w¹troby [49].
Istotnym problemem tak¿e, oczekuj¹cym na
rozwi¹zanie, s¹ obserwacje wskazuj¹ce na
mo¿liwoæ wywo³ania zapalenia stawów u
szczurów w nastêpstwie aktywacji uk³adu
immunologicznego przez podanie skwale-
nu [8,28,29,39]. Warto jednak podkreliæ, ¿e
w cytowanych badaniach skwalen podawa-
ny by³ parenteralnie, co nie daje mo¿liwoci
prostego prze³o¿enia na efekty ¿ywnoci lub
suplementów pokarmowych zawieraj¹cych
skwalen.
W podsumowaniu tej czêci artyku³u
nale¿y podkreliæ, ¿e skwalen, jako zwi¹zek
naturalnie wystêpuj¹cy w ¿ywnoci i spo¿y-
wany w niektórych krajach w du¿ej iloci,
224
Przegl¹d Lekarski 2006 / 63 / 4
W. Szostak i D. Szostak-Wêgierek
t
207111668.001.png
jest wysoce interesuj¹cy z powodu w³aci-
woci immunomodulacyjnych o mo¿liwym
dzia³aniu przeciwnowotworowym. Kelly w
swej publikacji z 1999 r. pisze, ¿e podsta-
wowym leczniczym zastosowaniem skwa-
lenu jest obecnie wspomagaj¹ca terapia w
nowotworach. Podkrela on, ¿e chocia¿
badania epidemiologiczne, dowiadczalne
oraz przeprowadzone na zwierzêtach suge-
ruj¹ w³aciwoci przeciwnowotworowe, to
jednak dotychczas nie dokonano obserwa-
cji na ludziach weryfikuj¹cych rolê skwale-
nu w leczeniu nowotworów z³oliwych [33].
Prozdrowotne w³aciwoci alkiloglicero-
li, skwalenu i NNKT n-3 uzasadniaj¹ próby
wykorzystania oleju z rekina i innych olejów
rybich w profilaktyce i terapii chorób wyma-
gaj¹cych wp³ywu na uk³ad odpornociowy.
Oleje o du¿ej zawartoci NNKT n-3 maj¹
przede wszystkim zastosowanie w profilak-
tyce mia¿d¿ycy, nasilaj¹ bowiem syntezê
³agodnie dzia³aj¹cego TXA3 i LTB5. By³y
tak¿e stosowane w leczeniu choroby Croh-
na, reumatoidalnym zapaleniu stawów, ³usz-
czycy, astmy oskrzelowej i alergii. Natomiast
oleje o du¿ej zawartoci alkilogliceroli i
skwalenu maj¹ zastosowanie w leczeniu
chorób wymagaj¹cych stymulacji uk³adu od-
pornociowego. Takie warunki spe³nia olej
uzyskiwany z w¹troby rekina.
Dotychczas by³ on stosowany jako lek
wspomagaj¹cy w leczeniu chorób nowotwo-
rowych, jako specyfik zapobiegaj¹cy ubocz-
nym efektom radioterapii nowotworów, w
leczeniu aft nawrotowych, infekcji dróg od-
dechowych i reumatoidalnego zapalenia
stawów. 1 g oleju z w¹troby rekina tasmañ-
skiego (preparat BioMarine) zawiera 211 mg
alkilogliceroli, 211 mg skwalenu i 43 mg
NNKT n-3.
Podstaw¹ teoretyczn¹ do klinicznego
wykorzystania oleju z rekina w leczeniu cho-
rób nowotworowych by³y wy¿ej opisane ba-
dania dotycz¹ce hamowania proliferacji ko-
mórek nowotworowych przez alkiloglicero-
le w badaniach in vitro i in vivo oraz prze-
ciwnowotworowe efekty stosowania skwa-
lenu u zwierz¹t dowiadczalnych. Podobne
efekty uzyskano poprzez zastosowanie ole-
ju z rekina.
Pedrono i wsp. w badaniach na myszach
wykazali, ¿e zarówno olej z rekina, jak i wy-
ekstrahowane z niego alkiloglicerole hamuj¹
wzrost raka p³uc. Wystêpowanie przerzu-
tów by³o mniejsze o 30 ± 9% u zwierz¹t
otrzymuj¹cych olej i o 64 ± 8% u otrzymuj¹-
cych oczyszczone alkiloglicerole [46]. Ob-
serwowali tak¿e mniejszy rozwój naczyñ
krwiononych w guzach u badanych zwie-
rz¹t.
Skopiñska-Ro¿ewska i wsp. równie¿
donosili o hamowaniu angiogenezy i wzro-
stu miêsaka u myszy poprzez podawanie
oleju z rekina w skojarzeniu ze skwalenem
[50].
Krotkiewski i wsp. w badaniach na ko-
mórkach ludzkich nowotworów jajnika, pro-
staty i sutka wykazali, ¿e olej z rekina po-
woduje apoptozê badanych komórek [35].
Olej z rekina by³ tak¿e stosowany u lu-
dzi. Brohult i wsp. donosili o mniejszej mier-
telnoci u pacjentek z rakiem macicy sto-
suj¹cych olej z rekina [7]. Materia³ przypad-
ków obejmowa³ 4404 kobiety. miertelnoæ
w ci¹gu 5 lat obserwacji wynosi³a 31% w
grupie stosuj¹cej olej i 39,6% w grupie kon-
trolnej.
Gurañska i wsp. badali przydatnoæ oleju
z rekina tasmañskiego w leczeniu aft nawro-
towych u 25 pacjentów. Olej stosowany by³
miejscowo na b³onê luzow¹ jamy ustnej.
Zaobserwowano zmniejszenie czêstoci
wystêpowania aft z 1,56/mie. przed lecze-
niem do 0,9/mie. w pierwszym miesi¹cu po
leczeniu [24]. Obserwowali tak¿e czêcio-
w¹ normalizacjê parametrów immunologicz-
nych. Polepszy³a siê odpowied neutrofilów
na opsonizowany zymosan i ester forbolu,
wzrós³ odsetek limfocytów T, wróci³ do nor-
my odsetek limfocytów B. Aktywnoæ hemo-
lityczna dope³niacza zmniejszy³a siê, zbli¿a-
j¹c siê do wartoci prawid³owych. Autorzy
wyrazili opiniê, ¿e olej z rekina poprzez po-
zytywne dzia³anie na uk³ad immunologicz-
ny mo¿e byæ stosowany jako rodek wspo-
magaj¹cy klasyczne leczenie aft.
Tchórzewski i wsp. stosowali olej z reki-
na tasmañskiego u 10 pacjentów z reuma-
toidalnym zapaleniem stawów [53]. Lek sto-
sowano w dawce 9 kaps. dziennie (5,13 g
oleju) przez 3 miesi¹ce, jako postêpowanie
wspomagaj¹ce klasyczne leczenie choroby
podstawowej. Wykazano normalizuj¹cy
wp³yw na stê¿enie sk³adowych uk³adu do-
pe³niacza, aktywnoæ komórek NK oraz ge-
nerowanie wytwarzania reaktywnych form
tlenu przez neutrofile krwi obwodowej.
Lewkowicz i wsp. oceniali wp³yw oleju z
w¹troby rekina tasmañskiego w dawce 9
kapsu³ek dziennie na stan kliniczny i wybra-
ne parametry immunologiczne u 19 osób z
nawracaj¹cymi infekcjami górnych dróg od-
dechowych [37]. Olej stosowano przez 2
miesi¹ce. Pacjenci innych leków nie przyj-
mowali. W momencie zakoñczenia leczenia
stwierdzono zmniejszenie czêstoci wystê-
powania infekcji górnych dróg oddechowych
w porównaniu do stanu przed leczeniem. Po
leczeniu stwierdzono wzrost odsetka limfo-
cytów T do wartoci obserwowanych u lu-
dzi zdrowych oraz wzrost produkcji reaktyw-
nych form tlenu przez neutrofile. Ten ostatni
parametr, pocz¹tkowo obni¿ony, uleg³ wzro-
stowi do wartoci zbli¿onych do prawid³o-
wych.
Tchórzewski i wsp. badali tak¿e wp³yw
oleju z rekina tasmañskiego na wybrane zja-
wiska odpornociowe u 10 osób zdrowych,
którym podawano 9 kapsu³ek oleju dzien-
nie przez 6 tygodni [54]. Badania obejmo-
wa³y: sk³adowe uk³adu dope³niacza, podsta-
wowe subpopulacje limfocytów T, komórek
NK i limfocytów B, profil cytokin wydziela-
nych przez limfocyty krwi obwodowej i wy-
twarzanie reaktywnych form tlenu przez gra-
nulocyty. Autorzy wnioskowali, ¿e olej z re-
kina tasmañskiego jest bezpiecznym czyn-
nikiem wspomagaj¹cym odpornoæ natural-
n¹ i mo¿e byæ stosowany jako bezpieczny
preparat wspomagaj¹cy leczenie immuno-
supresyjne.
Z kolei Lewkowicz i wsp. badali wp³yw
du¿ych dawek oleju z w¹troby rekina na
polaryzacjê limfocytów T i funkcjê neutrofili
krwi u 13 zdrowych ochotników [36]. Olej
podawano w dawce 30 kapsu³ek dziennie
(17,1 g oleju), co stanowi 3,6 g skwalenu;
3,6 g alkilogliceroli i 750 mg NNKT n-3, przez
okres 4 tygodni. Stwierdzono wzrost reak-
tywnoci neutrofili krwi obwodowej w stosun-
ku do patogenów bakteryjnych, wzrost sk³a-
dowej C4 uk³adu dope³niacza, wzrost ca³-
kowitej pojemnoci antyoksydacyjnej suro-
wicy, a tak¿e przewagê produkcji cytokin
typu 1 IFN-g, TFN-a i IL-2 przez komórki jed-
noj¹drzaste krwi obwodowej. Stwierdzono
jednak równie¿ wzrost stê¿enia cholestero-
lu w surowicy. Autorzy wnioskowali, ¿e olej
z w¹troby rekina w bardzo du¿ych dawkach
mo¿e mieæ korzystne dzia³anie u chorych z
nawracaj¹cymi zaka¿eniami bakteryjnymi,
wirusowymi i grzybiczymi. Wzglêdnym prze-
ciwwskazaniem do wysokich dawek oma-
wianego oleju s¹ choroby uk³adu sercowo-
naczyniowego z zaburzon¹ gospodark¹ li-
pidow¹ oraz choroby o pod³o¿u autoimmu-
nizacyjnym. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e w
pracach Gurañskiej, Tchórzewskiego i Lew-
kowicza nie by³o grup kontrolnych, co ogra-
nicza mo¿liwoæ poprawnego wnioskowania.
Przegl¹d powy¿szych badañ sugeruje
mo¿liwoæ stosowania oleju z w¹troby reki-
na jako terapii wspomagaj¹cej w leczeniu
chorób nowotworowych oraz jako stymula-
tora odpornoci w chorobach infekcyjnych.
Podobny wniosek wyci¹gn¹³ Pugliese na
podstawie dokonanego przegl¹du literatury
w 1998 r. [47]. Dzia³ania uboczne umiarko-
wanych dawek s¹ w zasadzie nieznane.
Wzrost stê¿enia cholesterolu w surowicy po
du¿ych dawkach obserwowany przez Lew-
kowicza i wsp. wymaga uwagi i potwierdze-
nia. Warto zauwa¿yæ, ¿e olej z rekina po-
wodowa³ wzrost poziomu cholesterolu tak-
¿e u chomików [58]. Wreszcie obserwacja
Mitre i wsp. o wp³ywie oleju z rekina poda-
wanego maciorom na leukocytozê i stê¿e-
nie IgG u prosi¹t jest godna uwagi [40].
Pimiennictwo
1. Andressen R., Modelell M.L., Weltzien H.U. et. al.:
Selective destruction of human leukemic cells by
alkylysophospholipids. Cancer Res. 1978, 38, 3984.
2. Bang H.O., Dyerberg J.: Plasma lipids and
lipoproteins in Greenlandie west-coast Eskimos. Acta
Med. Scand. 1972, 192, 85.
3. Bang H.O., Dyerberg J., Nielsen A.B.: Plasma lipid
and lipoprotein pattern in Greenlandie west-coast
Eskimos. Lancet 1971, 1, 1143.
4. Berdel W.E.: Ether lipids and analogs in eksperi-
mentol and cancer therapy. Lipids 1997, 22, 970.
5. Boeryd B., Hallgren B., Stallberg G.: Studies on
the effect of methoxy-substituted glycerol ethers on
tumour growth and metastasis formation. Bur. J. Exp.
Pathol. 1971, 52, 221.
6. Boskou D.: Olive oil. [W:] Mediterranean Diets. pod
red. A.P. Simopoulos i F. Visioli. World Review of
Nutrition and Dietetics vd. 87. Korger Bazylea 2000.
7. Brohult A., Brohult J., Brohult S.: Reduced mor-
tality in cancer patients after adminnistration of
alkylglycerols. Acta Obstet. Gynecol. Scond.1986, 65,
779.
8. Carlson B.C., Jansson A.M., Larsson A. et al.: The
Endogenous Adjuvant Squalene Can Induce a
Chronic T0-Cell-Mediated Arthritis in Rats. Am. J.
Pathology 2000, 156, 57.
9. Carroll K.: Fish oil and cancer. Chandra K.K. (red.)
Health effects of fish oils. 1989, ARTS Biomedical
Publishers and Distributors, St. Jahns Newfoundland,
398.
10. Cybulska B., K³osiewicz-Latoszek L.: Kwasy
t³luszczowe omega-3 w prewencji choroby niedo-
krwiennej serca. Kardiol. Pol. 2005, 62, 625.
11. Das B., Yeger H., Baruchel H. et al.: In vitro cyto-
protective activity of squalene on a bone marrow
versus neuroblastoma model of cisplatin-induced
toxicity. Implications in cancer chemotherapy. Eur. J.
Cancer 2003, 39, 2556.
12. De Backer G., Ambrosioni E., Borch-Johnsen K.,
et. al.: European guidelines on cardiovascular dis-
ease prevention in clinical practice. Eur. J. Cardio-
Przegl¹d Lekarski 2006 / 63 / 4
225
vascular. Prev. Rehab. 2003, 10, (Supl. 1), S1.
13. Desai K.N., Wei H., Lamartiniere C.A.: The pre-
ventive and therapeutic potencial of the squalene-
containing compound, Roidex, on tumor promotion
and regression. Cancer Lett. 1996, 19, 101, 93.
14. Din J.N., Newby D.E., Flapan A.D.: Omega-3 fatty
acids and cardiovascular disease fishing for a natu-
ral treatment. BMJ 2001, 328, 30.
15. Dyerberg J., Bang H.O., Hjorne N.: Fatty acid com-
position of the plasma lipids in Greenland Eskimos.
Am. J. Clin. Nutr. 1975, 28, 958.
16. Dyerberg J.: Eskimo experience n-3 News. Unsatu-
rated fatty acids and health. 1986, 1, 1.
17. Dyerberg J.: Lindenatederived polyunsaturated fatty
acids and prevention of atherosclerosis. Nutr. Rev.
1986, 44, 125.
18. Edkund T.: Protective effect of d,1-alfa-octadecyl-
glycerol ether in mice given total body x-irradiaton.
Nature 1974, 174, 1102.
19. Eerdlenbruch B., Alipour M., Fricker G. et. al.:
Alkylglycerol opening of the blood-brain barrier to
small and large fluorescence markers in normal and
C6 glioma-bearing rats and isolated rat brain capil-
laries. Br. J. Pharmacol. 2003, 140, 1201.
20. Erdlenbruch B., Jendrossek V., Eibl H.: Transient
and controllable opening of the blood-brain barrier
to cytostatic and antibiotic agents by alkylglycerols
in rats. Exp. Brain. Res. 2000, 135, 417.
21. Erdlenbruch B., Jendrossek V., Kugler W. et. al.:
Increased delivery of errucylphosphocholine to C6
gliomas by chemical opening of the blood-brain bar-
rier using intracarotid pentylglycerol in rats. Cancer
Chemother. Pharmacol. 2002, 50, 299.
22. Eurodiet core report. Nutrition and diet for healthy
lifestyles in Europe: science and policy implications.
Public Health Nutrition 2001, 4, 265.
23. Gonzales M., Schemel R.: Dietary fish oils inhibit
human breast coreinoma growth. Lipids 1993, 9, 827.
24. Gurañska N., Lewkowicz P., Urbaniak B. et al.:
Ocena skutecznoci leczenia aft nawrotowych olejem
z w¹troby rekina w aspekcie badañ klinicznych i im-
munologicznych. Pol. Merk. Lek. 2001, 63, 233.
25. Hallgren B., Stallberg G., Boeryd B.: Occerrence,
synthesis and biological effects of substituted glycerol
ethers. Progr. Chem. Fats other Lipids 1978, 16, 45.
26. He K., Song Y., Daviglus M.L., Liu K. et. al.: Accu-
mulated evidence on fish consumption and coronary
heart disease mortality. A metaanalysis of cohort stud-
ies. Circulation 2004, 109, 2705.
27. Hichami A., Duroudier V., Leblais V. et al.: Modu-
lation of platelet-activating factor production by in-
corporation of naturally occuring 1-o-alkylglycerols
in phospholippids of human leukemic monocyte-like
THP-1 cells. Eur. J. Biochem. 1997, 250, 242.
28. Holm B.C., Svelander L., Bucht A., et al.: The
arthritogenic adjuvant squalene does not accumu-
late in joints, but gives rise to pathogenic cells in both
draining and non-draining lymph nodes. Clin. Exp.
Immunol. 2002, 127, 430.
29. Holmdahl R., Lorentzen J.C., Lu S.: Arthritis induced
in rats with nonimmunogenic adjuvants as models
for rheumatoid arthritis. Immunol. Rev. 2001,184,
184.
30. Homma S., Yamamoto N.: Activation process of
macrophages after in vitro treatment of mouse
lymphocytes with dodecylglycerol. Clin. Exp.
Immunol. 1990, 79, 307.
31. Hooper L., Thompson R.L., Harrison R.A. et al.:
Omega-3 fatty acids for prevention and treatment of
cardiovascular disease. The Cochrane Database of
Systematic Reviews 2004. issue 3. Art. No
CD003177, publ 2, DOI:10.1002/14651858.
CD003177.publ.2
32. Hu F.B., Willett W.C.: Najlepsze diety w zapobieganiu
chorobie niedokrwwiennej serca. JAMA-PL 2003, 5,
331.
33. Kelly G.S.: Squalene and its potential clinical uses.
Altern Med. Rev. 1999, 4, 29.
34. Kris-Etherton P.M., Harris W.S., Appel L.J.: Fish
consumption, fish oil, omega -3 fatty acids and car-
diovascular disease. AHA scientific statement. Cir-
culation 2002, 106, 2747.
35. Krotkiewski M., Przybyszewska M., Janik P.: Cy-
tostatic and cytotoxic effects of alkylglycerols
(Ecomer). Med. Sci. Monit. 2003, 9, 131.
36. Lewkowicz P., Banasiak M., G³owacka E. et al.:
Modyfikuj¹cy wp³yw du¿ych dawek preparatu oleju
z w¹troby rekina na polaryzacjê limfocytów T i funkcjê
neutrofili krwi. Pol. Merk. Lek. 2005, 108, 686.
37. Lewkowicz P., Lewkowicz N., G³owacka E. et al.:
Rola alkilogliceroli, skwalenu i wielonienasyconych
kwasów omega-3 w zwalczaniu infekcji bakteryjnych
- modyfikacja naturalnych (wrodzonych) mechani-
zmów odpornoci. Probl. Ter. Monit. 2002, 13, 4.
38. Linman J.W.: Hemopoietic effects of glycerol ethers
III. Inactivity of schachyl alcohol. Proc. Soc. Exp. Biol.
Med. 1960, 104, 703.
39. Lorentzen J.C.: Identification of Arthritogenic
Adjuvants of Self and Foreign Origin. Scand. J.
Immunol 1999, 49, 45.
40. Mitre R., Etienne M., Martinais S. et al.: Humoral
defence improvement and haematopoiesis stimula-
tion in sows and offspring by oral supply of shark-
liver oil to mothers during gestation and lactation.
Br. J. Nutr. 2005, 94, 753.
41. Murakoshi M., Nishino H., Tokuda H. et al.: Inhibi-
tion by squalene of the tumor-promoting activity od
12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate in mouse-skin
carcinogenesis. Int. J. Cancer 1992, 52, 950.
42. Newmark H.L.: Is oleic acid or squalene the impor-
tant preventive agent? Am. J. Clin. Nutr. 2000, 72,
502.
43. Ohkuma T., Otagiri K., Tanaka S., et al.: Intensifi-
cation of host's immunity by squalene in sarcoma
180 bearing ICR mice. J. Pharmacobiodyn. 1983, 6,
148.
44. Osmond D.G., Roylance P.J., Webb A.J., Yoffey
J.M.: The action of bathyl alcohol and selachyl alco-
hol on the bone marrow of the guinea pig. Acta
Hemat. 1963, 29, 180.
45. Owen R.W., Haubner R., Wurtele G. et. al.: Olives
and olive oil in cancer prevention. Eur. J. Cancer
Prev. 2004, 13, 319.
46. Pedrono F., Martin B., Leduc C. et al.: Natural
alkylglycerols restrain growth and metastasis of
grafted tumors in mice. Nutr. Cancer 2002, 48, 64.
47. Pugliese P.T., Jordan K., Cederberg H. et al.: Some
biological actions of alkylglycerols from shark liver
oil. J. Altern Complement Med. 1998, 4, 87.
48. Rao C.V., Newmark H.L., Reddy B.S.: Chemo-pre-
ventive effect of squalene on colon cancer. Carcino-
genesis 1998, 19, 287.
49. Scolastici C., Ong T.P., Moreno F.S.: Squalene does
not exhibit a chemopreventive activity and increases
plasma cholesterol in a Wistar rat hepatocarcinoge-
nesis model. Nutr. Cancer. 2004, 50, 101.
50. Skopinska-Rozewska E., Chorostowska-Wyni-
mko J., Krotkiewski M. et al.: Inhibitory effect of
Greenland shark liver oil combined with squalen and
arctic birch ashes on angiogenesis and L-1 sarcoma
growth in Balb/c mice. Pol. J. Vet. Sci. 2003, 6, (3
Suppl. 1), 544.
51. Smith T.J., Yang G.Y., Seril D.N. et al.: Inhibition of
4-(methylnitrosamino)-1-butanone-induced lung tu-
morigenesis by dietary olive oil and squalene. Car-
cinogenesis 1998, 19, 703.
52. Smith T.J.: Squalene: potential chemopreventives
agent. Expert Opin. Investig. Drugs 2000, 9, 1841.
53. Tchórzewski, H., Banasiak M., G³owacka E. et al.:
Modyfikuj¹cy wp³yw niektórych sk³adowych oleju z
w¹troby rekina na odpornoæ naturaln¹ u ludzi. Pol.
Merk. Lek. 2002, 76, 329.
54. Tchórzewski H., G³owacka E., Banasiak M. et al.:
Wp³yw diety bogatej w zwi¹zki alkilogliceroli,
skwalenu oraz wielonienasyconych kwasów t³u-
szczowych szeregu n-3 na niektóre zjawiska
odpornoci naturalnej u zdrowych. Pol. Merk. Lek.
2005, 105, 303.
55. Van Duuren B.L., Goldschmidt B.M.: Co-carcino-
genic and tumor-promoting agents in tobacco car-
cinogenesis. J. Natl. Cancer Inst. 1976, 56, 1237.
56. Wang H., Rajagopal S., Reynolds S. et. al.: Differ-
entiation-promoting effect of 1-0 (2 methoxy)
hexadecyl glycerol in human colon cancer cells. J.
Cell. Physiol. 1999, 178, 173.
57. Yamamoto N., St Claire D.A. Jr, Homma S. et al.:
Department of Microbiology and Immunology,
Hahnemann University School of Medicine, Phila-
delphia, Pennsylvania 19102. Cancer Res. 1988, 48,
6044.
58. Zhang Z., Yeung W.K., Huang Y., et al.: Effect of
squalene and shark liver oil on serum cholesterol
level in hamsters. Int. J. Food Sci. Nutr. 2002, 53,
411.
226
Przegl¹d Lekarski 2006 / 63 / 4
W. Szostak i D. Szostak-Wêgierek
Zgłoś jeśli naruszono regulamin