Sauna.2008..DVDRip.XviD.txt

(24 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{721}{816}T�umaczenie:|BI$HOP
{845}{956}Korekta i synchro:|SABAT1970
{1044}{1166}/Trwaj�ca 25 lat wojna pomi�dzy|/Finlandi� i Rosj� dobieg�a ko�ca.
{1234}{1372}/Dwie, niezale�ne komisje|/mia�y wyznaczy� now� granic�.
{1430}{1539}/Pierwsza z nich pod��y�a|na p�noc.
{1585}{1698}/Jej celem by�o spotkanie|/z drug� komisj� na dalekiej p�nocy,
{1699}{1780}/nad rzek� Kiert�m�.
{1898}{1984}/Nigdy tam nie dotar�a.
{2252}{2330}Rok 1595|Rzeka Kiert�m�
{3580}{3640}/Umowa w sprawie granicy.
{3641}{3690}/...musicie nam wybaczy�...
{3947}{4020}11 DNI WCZE�NIEJ
{4589}{4660}Siedemdziesi�t trzy.
{4690}{4768}Co siedemdziesi�t trzy?
{4782}{4865}Mia� ukryt� siekier�!
{4914}{5013}Oto, do czego doprowadzi�|ten cholerny pok�j!
{5014}{5136}Wyrobnicy ruskich!|Zabi�bym go jeszcze raz
{5187}{5245}Ty mog�e� by� nast�pny.
{5246}{5337}Jacy� ludzie nadchodz�|od strony Kaatamo.
{5338}{5410}Widzia�em ognie na wzg�rzach.
{5411}{5530}Id� i powiedz cz�owiekowi na przystani,|�e bardzo nam si� �pieszy.
{5550}{5608}Knut!
{5674}{5741}Zamkn��em dziewczyn� w piwnicy.
{5742}{5825}Zajm� si� ni�.
{5856}{5933}Wypuszcz� j�, do diab�a.
{5934}{6014}Id� na przysta�!
{6342}{6456}By� sobie raz car, kt�ry chcia� wybudowa�|now� stolic� dla swojego kr�lestwa.
{6457}{6598}Jego architekt zapyta�,|jakiego materia�u chcia�by u�y�.
{6613}{6699}Car zaproponowa� z�oto.
{6711}{6853}Ale architekt odpowiedzia�, �e na ca�ym|�wiecie nie ma a� tyle z�ota.
{6861}{6960}Powiedzia� carowi, �e powinien|wybudowa� swoj� now� stolic�...
{6961}{7020}z brudu.
{7040}{7117}Car by� oszo�omiony.
{7118}{7204}Zapyta�, czym jest brud.
{7258}{7486}Architekt odpowiedzia�, �e brud,|to �lad, kt�ry pozostaje,
{7487}{7554}kiedy dwie rzeczy|zetkn� si� ze sob�.
{7555}{7699}To jedyny dow�d na to, �e dwie rzeczy|zetkn�y si� ze sob� wzajemnie.
{7733}{7971}Brud jest tak�e materia�em,|z kt�rego zrobione s� nasze wspomnienia.
{8017}{8223}Car przyzna�, �e nigdy nie s�ysza�|o tak niezwyk�ym materiale.
{8272}{8500}Da� architektowi zgod�|na zbudowanie miasta z brudu.
{8507}{8600}Architekt wzi�� si� do pracy.
{8602}{8669}Jak nazywa�o si� to miasto?
{8670}{8742}A ty sk�d pochodzisz?
{8781}{8859}Bandyci! Zasadzka!
{8870}{8950}Litwini nie zapuszczaj� si�|tak daleko na p�noc.
{8951}{9048}To co� znacznie gorszego.
{9069}{9141}- Ruszamy?|- Jeste�cie wcze�nie.
{9142}{9292}- Nowi obywatele nie przywitali was ciep�o?|- Zamknij si�.
{9339}{9425}Jeste�cie gotowi, wie�niaki?
{9445}{9531}Czy ty, Ondrei Suurinen...
{9540}{9641}przysi�gasz na sw� dusz�...
{9816}{9877}przysi�gasz...
{9878}{9922}/Wr��...
{9923}{9998}...czy przysi�gasz na ten|�wi�ty obraz,
{9999}{10119}�eby w�adcy Szwecji i Rosji|mogli ufa� twemu s�owu?
{10120}{10155}Przysi�gam.
{10221}{10328}Ruszamy. Musimy zatrzyma� si�|przy wielkim bagnie..
{10329}{10460}- Kto� ci� �ciga?|- T�sknota. A ciebie?
{11201}{11271}Semenski chce znale��|zwierz� albo ro�lin�,
{11272}{11328}kt�re m�g�by nazwa�|swoim imieniem.
{11329}{11436}Obieca�em spojrze� na jego zdobycz.
{11437}{11529}Nie zaprzyja�niaj si� zbytnio|z Semenskim.
{11530}{11631}Jest bardziej niebezpieczny,|ni� wygl�da.
{11652}{11735}Rosyjska herbata.|Spr�buj.
{11950}{12050}Proponuj� mi prac�|na Uniwersytecie Sztokholmskim.
{12247}{12334}- Jeste� g�odny?|- A ty?
{12386}{12487}Sprowadzi�em ci� tutaj nadaremnie.
{12488}{12605}Je�li wci�� chcesz|powr�ci� do Szwecji..
{12627}{12707}Chc� obj�� t� posad�|profesora geografii,
{12708}{12778}ale musz� pokaza� ci|co� nowego.
{12779}{12912}Jedyne, nie naniesione na map� miejsce,|znajduje si� w�a�nie tu.
{12913}{13000}Gdy ta podr� si� sko�czy,
{13001}{13154}przeka�� Jego Wysoko�ci map� ca�ego kr�lestwa,|jakie Pan odda� mu we w�adanie.
{13216}{13337}Przekroczenie wielkiego bagna|zajmie nam dwa dni.
{13500}{13599}Kapitan Musko m�wi, �e nikt|nie rysuje takich pi�knych map,
{13600}{13700}jak m�ody pan Spore.
{13807}{13898}Wiemy, �e tereny bagna|s� niezamieszkane.
{13899}{14008}Sugeruj�, �eby wyznaczy� granic�|przez jego �rodek
{14014}{14104}i, po prostu, je obej��.
{14105}{14259}Mamy wyra�ne rozkazy, �eby wyznaczy�|granic� tak, jak m�wi dekret.
{14260}{14309}Czy to naprawd� ma takie znaczenie?
{14310}{14413}Je�li tak ci �pieszno, �eby wr�ci�|do swojej zapad�ej wsi,
{14414}{14507}mo�e, po prostu, zgodzimy si�,|�e bagno nale�y do Szwecji?
{14508}{14623}I poprowadzimy granic�|po wschodniej stronie?
{14650}{14797}Nawet Semenski musi zrozumie�,|�e trzeba sobie czasem zabrudzi� buty.
{14798}{14856}Je�li ludzie z Kaatamo|�cigaj� nas,
{14857}{14951}b�d� musieli okr��y� bagno.
{14952}{15040}We� konie i zapasy|i zaczekaj na nas w P�iv�kivi.
{15061}{15161}Spotkamy si� za dwa dni.
{15551}{15620}/Wr��...
{16497}{16625}Do diab�a!|Mog�em sobie siedzie� w domu.
{16638}{16763}Musia�e� przywie�� te cholerne|okulary ze Sztokholmu
{16764}{16836}Nie musisz ich nosi�.
{16837}{16959}Za p�no na to.|Moja wiara w siebie znikn�a.
{16960}{17095}Gdyby nie tw�j g�os,|nie wiedzia�bym nawet, �e to ty.
{17096}{17158}To ja.
{17425}{17540}Ojciec mieszka samotnie z c�rk�?
{17544}{17644}Ciekawe, co sta�o si� z �on�?
{18128}{18247}- Co sta�o na tej p�ce?|- Nie pami�tam.
{18382}{18438}Miejscowi musz� by� zadowoleni?
{18441}{18520}Wie� zosta�a odebrana ruskim.
{18522}{18611}- Ta ca�a wojna nie posz�a na marne.|- Tak.
{18613}{18763}Nasz gospodarz mo�e nie pami�ta|ale ja wiem, co tam sta�o.
{18873}{19014}Religia to ka�dego prywatna sprawa.|Ale sprawy kraju nie.
{19016}{19094}Co jeszcze ukry�e�,|opr�cz ikon?
{19095}{19181}Nic nam nie zosta�o.
{19184}{19340}- Erik, oni nic nie maj�...|- Ju� ja znam tych odszczepie�c�w...
{19374}{19473}i ich kompletny brak wdzi�czno�ci.
{19547}{19599}Nie!
{19659}{19735}Walczy�em na tej wojnie,|od kiedy sko�czy�em 16 lat.
{19736}{19804}Zako�czyli j�, bo by�a|zbyt okrutna.
{19807}{19956}Przysi�gam ci, �e twoja c�rka nie by�aby|moj� najbardziej niewinn� ofiar�.
{20032}{20127}Gdzie wasze zapasy na zim�?
{20444}{20500}Tutaj.
{20574}{20642}��esz.
{20762}{20868}Dostaniesz pokwitowanie za �ywno��,|kt�r� zabierze komisja.
{20871}{20976}Je�li macie takie prawo,|musia� wam je da� sam Diabe�.
{20978}{21040}Zobacz, czy jest co� jeszcze.
{21043}{21101}Czemu ona musi tu zosta�?
{21102}{21232}Podawa�e� nam jedzenie,|kt�rego nie tkn�aby nawet �winia.
{21233}{21327}- Przepraszam was, panowie.|- Nie jeste�my panami.
{21329}{21440}Na szcz�cie, wiemy jak odebra� to,|co nam si� nale�y.
{21695}{21840}Zadanie, kt�re sprowadzi�o nas|do twojego domu by�o nu��ce i d�ugie.
{21860}{21959}Wszyscy s� zm�czeni i g�odni.
{22002}{22113}Wszyscy czekaj�,|a� to si� wreszcie sko�czy.
{22148}{22231}Tak daleko od domu...
{22279}{22369}Nikt nie jest tak daleko|od domu, jak ja
{22545}{22602}Dobrze.
{22609}{22753}M�j brat potrafi by� nieobliczalny.|Lepiej zosta� tutaj.
{22770}{22834}Nie!|Nie r�b tego!
{22902}{22997}Nie zostawiaj mnie tutaj!|Wr��!
{24561}{24690}Nie lubisz wody?|Zawsze podchodzisz do niej z wyci�gni�tym mieczem.
{24692}{24781}W�tpi�, czy ktokolwiek lubi wod�.
{24921}{24998}Ty i tw�j brat urodzili�cie si�|w Finlandii?
{24999}{25093}Widzia�e� kiedy� taki kwiat?
{25308}{25396}Stokrotka.|Bardzo pospolita.
{26609}{26677}/Wr��...
{27488}{27580}Ogie�...|Czy on te� nie oczyszcza?
{27635}{27689}Prawie wszystko.
{27690}{27804}A je�li Piek�o nie jest pe�ne|szalej�cych p�omieni?
{27806}{27937}Je�li to, po prostu, brudne miejsce,|gdzie zabrak�o Boga?
{27939}{28040}Miejsce i czas za plecami Boga.
{28193}{28265}Brzuch ci� boli?
{28387}{28468}- Id�.|- Zaczekaj.
{28670}{28744}Chod�cie!
{29021}{29117}Czy to jaki� cz�owiek tam stoi?
{29257}{29337}Nie widz� tak daleko.
{29364}{29457}Widzia�em c�rk� tamtego rolnika...|tak mi si� wydaje.
{29459}{29571}- Ona idzie za nami.|- To niemo�liwe
{29580}{29664}- Co powiedzia�a, kiedy wysz�a?|- Zupe�nie nic.
{29666}{29806}Zapomnij o nich.|Nie s� warci twojego wsp�czucia.
{29856}{29943}Chodzimy tu ju� od dw�ch dni.|Zab��dzili�my?
{29946}{30019}Kompas nie k�amie.
{30020}{30108}Mo�e powinni�cie byli poprowadzi�|t� wojn� troch� d�u�ej?
{30110}{30220}- Je�li nie odpowiada wam taka granica...|- Panie Spore...
{30222}{30294}Nie mieliby�my nic przeciwko temu.
{30296}{30407}Mogliby�my odda� ca�� Rosj� Szwedom.
{30410}{30488}W ko�cu mieliby�cie porz�dne|pos�ugi ko�cielne,
{30490}{30566}kt�re nie przypominaj�|taniego karnawa�u.
{30567}{30675}- Kapitanie Musko!|- Zatem zrozumia�?
{30814}{30908}Mia� oczy... to blizny.
{30973}{31048}Sp�jrz na jego �apy.
{31150}{31259}Dlaczego pies mia�by|sobie wydrapywa� oczy?
{31317}{31390}Kapitan jest w�ciek�y,
{31393}{31514}bo na wojnie nigdy nie mia� okazji|dowie�� swojej m�sko�ci.
{31515}{31720}Bez obaw... nawet podczas pokoju|trzeba znale�� sobie odpowiedni� kompani�.
{31721}{31825}Ale pozwol� sobie przypomnie� panu,|�e m�j brat nie jest taki, jak ja.
{31828}{31913}Kapitanie Musko!|Spokojnie!
{31944}{32010}Panie kawalerzysto Spore,
{32013}{32145}te okulary czyni� pana|prawie cywilizowanym cz�owiekiem.
{32179}{32310}Prawda jest jednak taka, �e jest pan inwalid�,|kt�ry �yje o wiele za d�ugo.
{32315}{32414}Obawia si� pan pokoju,|bo odbierze on panu
{32416}{32535}mo�liwo�� usprawiedliwiania|swoich morderczych zap�d�w.
{33099}{33228}Je�li b�dziemy pod��a� na wsch�d,|dojdziemy do P�iv�kivi...
{33243}{33349}Kiedy wr�c� do domu, zamkn� si�|z moj� kobiet� na tydzie�
{33351}{33475}i nie otworz�,|cho�by sam B�g puka� do drzwi.
{35571}{35647}Dobrze si� czujesz?
{36164}{36296}- Co powiedzia�e� Musko?|- Widzia�em t� dziewczyn�. By�a tak blisko.
{36298}{36388}- Co powiedzia�a, kiedy j� wypu�ci�e�?|- Masz przywidzenia.
{36390}{36474}To nie ta dziewczyna.
{36588}{36674}Nigdy tam nie wr�ci�em.
{36741}{36831}Nigdy jej nie wypu�ci�em.
{36876}{36945}Musimy wr�ci�.|Musimy j� wypu�ci�.
{36946}{37044}Jeste�my prawie u celu.
{37063}{37150}Ruscy nie zgodz� si�,|�eby zawr�ci�.
{37151}{37287}Jak tylko ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin