Shadows of the Past.txt

(2 KB) Pobierz
00:00:21:Dzi�ki sile, osi�gam pot�g�.|Dzi�ki pot�dze, osi�gam zwyci�stwo.
00:00:25:Dzi�ki zwyci�stwu, zrywam �a�cuchy.|Moc mnie wyzwoli.
00:00:29:- Kodeks Sith�w
00:00:34:Czy mo�emy prosi� o przebaczenie?
00:00:37:Nie...
00:00:39:Ale mo�emy wzi�� to co nasze...
00:01:51:Zbyt d�ugo si� ukrywaj�.
00:01:53:Zniszcz ca�e miasto.
00:01:56:A potem...
00:01:57:...sko�cz z nimi.
00:01:59:Tak, Mistrzu.
00:02:20:Zbierz swoich ludzi!
00:02:21:Tak jest!
00:02:31:Stabilizacja obrazu.
00:02:33:Sekwencja skanowania powierzchni rozpocz�ta.
00:02:36:Trzy, dwa, jeden...
00:02:40:Start
00:02:49:Przyj�to nowe instrukcje.
00:02:50:Cel w zasi�gu za trzydzie�ci sekund...
00:03:05:Cel w zasi�gu za dziesi�� sekund...
00:03:21:Pi��...
00:03:22:Cztery...
00:03:23:Trzy...
00:03:24:Dwa...
00:03:26:Jeden...
00:03:45:CIENIE PRZESZ�O�CI
00:05:31:Wyczuwam twoj� obecno��...
00:05:35:Jeste� sam...
00:05:37:S�aby...
00:05:40:Staw mi czo�a, a po�o�� kres twojemu cierpieniu
00:06:23:Nie mo�e by�...
00:06:26:Nie prze�yjesz...
00:06:29:Zabij� ci�...
00:06:32:M�j bracie...
00:07:29:To jest sen...
00:07:31:A ty...
00:07:33:...jeste� martwy...
00:07:35:...i martwy pozostaniesz.
00:09:20:A wi�c nareszcie...
00:09:22:Sta�o si�...
00:09:25:Wiedzia�em, �e ta chwila wkr�tce nadejdzie.
00:09:28:Pr�bowa�em ucieka�...
00:09:31:Ucieka� jak najdalej...
00:09:33:Teraz nie ma ucieczki...
00:09:36:Jest tutaj...
00:09:38:Jest tutaj dla mnie...
00:10:36:Dlaczego robi�em te straszne rzeczy?
00:10:41:Teraz ju� wiem.
00:10:43:Aby zmierzy� si� z przesz�o�ci�...
00:10:46:Pokona� j�...
00:10:48:...lub cierpie� do samego ko�ca.
00:11:50:Kolejna zniszczona planeta...
00:11:53:Kolejny zabity Jedi...
00:11:57:Zabi�e� setki takich jak on...
00:12:01:...ale twoje sumienie ci� zdradza.
00:12:06:Jakie s� rozkazy, sir?
00:12:08:Zrzuci� �adunek, natychmiast!
00:12:12:A co z twoim uczniem, m�j lordzie?
00:12:16:Zostaje...
00:12:17:Tak b�dzie...
00:12:22:Byle� wspania�ym uczniem, do czasu...
00:12:27:Pora�ka by�a niedopuszczalna...
00:12:31:Ju� ci� nie potrzebuj�...
00:12:44:Czy mo�emy prosi� o przebaczenie?
00:12:47:Nie...
00:12:49:Ale mo�emy wzi�� to co nasze...
00:12:54:Obieca� nam si��...
00:12:57:...pot�g�.
00:13:00:Obieca� �e b�l odejdzie...
00:13:05:Oszuka� nas wszystkich...
00:13:10:A teraz...
00:13:13:...musi zap�aci�!
00:13:16:CI�G DALSZY NAST�PI
00:13:19:*** Napisy by JohnnyTano ***
Zgłoś jeśli naruszono regulamin