CDN_OPT!MA_PIK_15.pdf

(3120 KB) Pobierz
Microsoft Word - CDN_OPT!MA_PIK_15.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł Płace i Kadry
Moduł Płace i Kadry Plus
CDN XL Kadry i Płace
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96139921.001.png 96139921.002.png 96139921.003.png 96139921.004.png
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku
nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem 0 12 681 43
00 .
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą
o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest
możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
Uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje
oprogramowania
w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia)
Zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
Korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*
W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji
Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
1 Spis treści
1 SPIS TREŚCI ..................................................................................................................................3
2 MODUŁ PŁACE I KADRY – INFORMACJE OGÓLNE .........................................................................8
2.1 CHARAKTERYSTYKA MODUŁU PŁACE I KADRY....................................................................................... 8
2.1.1 PRZEZNACZENIE PROGRAMU................................................................................................................ 8
2.1.2 MODUŁ PŁACE I KADRY W SYSTEMIE CDN OPT!MA ............................................................................... 8
3 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA ...........................................................................................................9
3.1 URUCHAMIANIE PROGRAMU................................................................................................................. 9
3.2 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU ................................................................................................................. 9
3.3 OGÓLNE UWAGI INTERFEJSOWE .......................................................................................................... 9
3.3.1 PRACA Z MYSZKĄ................................................................................................................................. 9
3.3.2 PRACA Z OKNAMI............................................................................................................................... 10
3.3.3 TYPY OKIEN ...................................................................................................................................... 10
3.3.4 MENU KONTEKSTOWE........................................................................................................................ 11
3.3.5 ZAZNACZANIE POZYCJI NA LIŚCIE...................................................................................................... 11
3.4 ZAMYKANIE PROGRAMU..................................................................................................................... 11
3.4.1 ZAKŁADKI NA LISTACH ...................................................................................................................... 11
3.4.2 LOKATOR .......................................................................................................................................... 12
3.4.3 RODZAJE PÓL NA FORMULARZACH .....................................................................................................12
3.4.4 PODSTAWOWE FUNKCJE (IKONY) NA LISTACH ................................................................................... 12
3.5 ODNOTOWANIE DATY........................................................................................................................ 13
3.6 DRUKOWANIE Z PROGRAMU .............................................................................................................. 14
4 KONFIGURACJA MODUŁU PŁACE I KADRY ................................................................................. 15
4.1 ZAŁOŻENIE NOWEJ BAZY ................................................................................................................... 15
4.2 DODANIE OPERATORA ....................................................................................................................... 15
4.3 UZUPEŁNIENIE DANYCH O FIRMIE...................................................................................................... 16
4.4 KONFIGURACJA MODUŁU KASA/BANK................................................................................................. 16
4.5 ROZLICZENIA Z ZUS .......................................................................................................................... 16
4.6 ROZLICZENIA PODATKOWE................................................................................................................ 17
4.7 HARMONOGRAMY CZASU PRACY, ROZLICZANIE NADGODZIN .............................................................. 17
4.8 NIEOBECNOŚCI.................................................................................................................................. 17
4.9 SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ............................................................................................................18
4.10 KONFIGURACJA PROGRAMU ............................................................................................................... 18
4.11 WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM CDN XL.................................................................................................... 18
4.11.1 IMPORT DANYCH Z SYSTEMU CDN XL................................................................................................. 19
4.11.2 EKSPORT DANYCH DO SYSTEMU CDN XL ............................................................................................ 20
4.11.3 SPECYFIKA PRACY Z CDN XL .............................................................................................................. 20
5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA (CDN OPT!MA PŁACE I KADRY PLUS)........................................ 21
5.1 WYDZIAŁY......................................................................................................................................... 21
5.2 LOKALIZACJE..................................................................................................................................... 22
5.3 PROJEKTY ......................................................................................................................................... 22
5.4 SERYJNA ZMIANA WYDZIAŁU ............................................................................................................. 23
5.5 OPIS ANALITYCZNY ........................................................................................................................... 23
6 KADRY ........................................................................................................................................ 26
6.1 LISTA PRACOWNIKÓW ....................................................................................................................... 26
6.1.1 FILTROWANIE LISTY PRACOWNIKÓW................................................................................................. 28
6.1.2 POKAŻ ARCHIWALNYCH – FILTR......................................................................................................... 30
6.1.3 LISTA PRACOWNIKÓW - FUNKCJE NA PASKU ZADAŃ........................................................................... 32
6.1.4 LISTA ZAPISÓW HISTORYCZNYCH (AKTUALIZACJA ZAPISU) ................................................................ 33
6.2 REJESTRATOR CZASU PRACY (RCP) .................................................................................................... 34
6.3 OPERACJE SERYJNE (MODUŁ PŁACE I KADRY PLUS)............................................................................ 37
6.3.1 SERYJNE DODAWANIE DODATKÓW .................................................................................................... 37
6.3.2 SERYJNE DODAWANIE AKORDÓW ...................................................................................................... 37
6.3.3 SERYJNE DODAWANIE LIMITÓW NIEOBECNOŚCI ................................................................................ 38
6.3.4 SERYJNE DODAWANIE NIEOBECNOŚCI ............................................................................................... 38
6.3.5 SERYJNA ZMIANA WARTOŚCI POLA .................................................................................................... 39
Str. 4
Moduł Płace i Kadry (Plus, CDN XL) v. 15.0
6.3.6 DODAWANIE KLASY I GRUPY ATRYBUTÓW ......................................................................................... 41
6.3.7 OPERACJA SERYJNA W TRYBIE INTERAKTYWNYM ............................................................................... 42
6.4 FORMULARZ DANYCH PRACOWNIKA................................................................................................... 43
6.4.1 FORMULARZ PRACOWNIKA – ZAKŁADKA OGÓLNE ............................................................................... 43
6.4.2 FORMULARZ PRACOWNIKA - ZAKŁADKA SZCZEGÓŁOWE ..................................................................... 44
6.4.3 FORMULARZ DANYCH PRACOWNIKA - ZAKŁADKA ETAT ....................................................................... 47
6.4.4 FORMULARZ DANYCH KADROWYCH PRACOWNIKA – DOSTĘPNE FUNKCJE. .......................................... 51
6.4.5 DODATKOWE DANE KADROWE, ZDJĘCIE PRACOWNIKA ...................................................................... 51
6.4.6 ATRYBUTY PRACOWNIKA (PŁACE I KADRY PLUS) ................................................................................ 52
6.4.7 SCHEMAT PŁATNOŚCI ........................................................................................................................ 53
6.4.8 DODATKI / AKORDY PRACOWNIKA .....................................................................................................56
6.4.9 LISTA CZŁONKÓW RODZINY............................................................................................................... 58
6.4.10 ZANIECHANIE PODATKOWE ............................................................................................................... 59
6.4.11 HISTORIA ZATRUDNIENIA.................................................................................................................. 59
6.4.12 HISTORIA WYKSZTAŁCENIA ............................................................................................................... 59
6.4.13 KWALIFIKACJE................................................................................................................................... 59
6.4.14 JĘZYKI OBCE ..................................................................................................................................... 60
6.4.15 SCHORZENIA ..................................................................................................................................... 60
6.4.16 KALENDARZ PRACOWNIKA ................................................................................................................. 60
6.5 CZAS PRACY I NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA ...................................................................................... 60
6.5.1 ROZLICZANIE WG KALENDARZA / OBECNOŚCI .................................................................................... 60
6.5.2 ROZLICZANIE WG ZESTAWIENIA ........................................................................................................ 62
6.5.3 ODBIERANIE NADGODZIN .................................................................................................................. 62
6.5.4 LIMITY NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA ................................................................................................ 64
6.5.5 NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA............................................................................................................ 65
6.6 UMOWY CYWILNOPRAWNE ................................................................................................................ 68
6.6.1 UMOWY CYWILNOPRAWNE DOSTĘPNE W PROGRAMIE........................................................................ 68
6.6.2 DEFINIOWANE WŁASNEJ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ......................................................................... 69
7 WŁAŚCICIELE I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE ............................................................................... 70
7.1 FORMULARZ WŁAŚCICIELA................................................................................................................. 70
7.1.1 NIEOBECNOŚCI WŁAŚCICIELA ............................................................................................................ 70
7.1.2 KWOTY DO DEKLARACJI .................................................................................................................... 71
7.2 FORMULARZ OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ ............................................................................................ 71
7.3 INDYWIDUALNA DRA WŁAŚCICIELA, OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCEJ ........................................................ 72
7.4 PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI ZUS DLA WŁAŚCICIELI I OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH .......................... 72
8 WIELOETATOWOŚĆ .................................................................................................................... 73
8.1 ZAWARCIE Z PRACOWNIKIEM KOLEJNEJ UMOWY (ETAT DODATKOWY) ............................................... 73
8.2 ETAT DODATKOWY – ZMIANA STATUSU NA - ETAT PODSTAWOWY ..................................................... 74
8.3 WYNAGRODZENIE CHOROBOWE ........................................................................................................ 74
8.4 KOPIOWANIE SCHORZEŃ PRACOWNIKA ............................................................................................. 75
8.5 KOPIOWANIE HISTORII WYKSZTAŁCENIA........................................................................................... 75
8.6 KOPIOWANIE HISTORII ZATRUDNIENIA ............................................................................................. 75
8.6.1 DOTYCHCZASOWY STAŻ W FIRMIE NA POZOSTAŁYCH ETATACH ......................................................... 75
8.7 STATUS ARCHIWALNY PRACOWNIKA ‘WIELOETATOWEGO’.................................................................. 76
8.8 POWIĄZANIE WIELU ETATÓW Z LISTAMI PŁAC................................................................................... 76
8.9 WYPŁATY PRACOWNIKÓW Z WIELOMA ETATAMI ................................................................................ 77
8.10 DEKLARACJA PIT-11/PIT-40 ............................................................................................................... 78
8.11 DEKLARACJE ROZLICZENIOWE ZUS ....................................................................................................79
8.12 DEKLARACJE PFRON (SODIR OFFLINE) ............................................................................................... 79
8.13 WYDRUKI DLA PRACOWNIKÓW WIELOETATOWYCH............................................................................ 79
8.14 PRACA ROZPROSZONA ....................................................................................................................... 81
9 WYPŁATY PRACOWNIKÓW......................................................................................................... 82
9.1.1 FUNKCJE DOSTĘPNE Z LISTY WYPŁAT PRACOWNIKÓW ....................................................................... 82
9.1.2 SUMOWANIE LIST.............................................................................................................................. 83
9.1.3 LISTA WSZYSTKICH WYPŁAT PRACOWNIKA ........................................................................................ 84
9.1.4 ZESTAWIENIE WYPŁAT PRACOWNIKA................................................................................................. 85
9.1.5 SERYJNE NALICZANIE WYPŁAT........................................................................................................... 85
9.1.6 SERYJNE NALICZANIE DODATKÓW .....................................................................................................86
9.1.7 SERYJNE USUWANIE WYPŁAT ............................................................................................................ 87
9.2 FORMULARZ WYPŁATY....................................................................................................................... 87
9.2.1 ZAKŁADKA OGÓLNE ........................................................................................................................... 87
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
9.2.2 ZAKŁADKA ELEMENTY WYPŁATY......................................................................................................... 88
9.2.3 ZAKŁADKA PODATKI .......................................................................................................................... 89
9.2.4 ZAKŁADKA UBEZPIECZENIA ................................................................................................................ 90
9.2.5 SCHEMAT PŁATNOŚCI W WYPŁACIE ................................................................................................... 91
9.3 ZALICZKI BRUTTO/NETTO.................................................................................................................. 91
9.4 POŻYCZKI.......................................................................................................................................... 93
10 KOREKTY WYPŁAT ...................................................................................................................... 97
10.1 DEFINICJE DOKUMENTÓW ................................................................................................................. 97
10.2 LISTY PŁAC........................................................................................................................................ 97
10.3 FORMULARZ LISTY PŁAC .................................................................................................................... 98
10.4 ANULOWANIE WYPŁATY..................................................................................................................... 99
10.5 NALICZANIE WYPŁATY KORYGUJĄCEJ................................................................................................. 99
10.5.1 SUMATOR NA LISTACH....................................................................................................................... 99
10.5.2 KOPIOWANIE ZALICZKI PODATKU Z ANULOWANEJ WYPŁATY ............................................................ 100
10.5.3 KOPIOWANIE PŁATNOŚCI Z ANULOWANEJ WYPŁATY ........................................................................ 100
10.5.4 ANULOWANIE I KORYGOWANIE NIEOBECNOŚCI ............................................................................... 100
10.5.5 ANULOWANIE I KORYGOWANIE ZESTAWIEŃ CZASU PRACY............................................................... 102
10.5.6 EKSPORT WYPŁAT DO ARKUSZA EXCEL ............................................................................................ 103
10.5.7 WYDRUKI ZWIĄZANE Z KOREKTAMI ................................................................................................. 103
10.6 KSIĘGOWANIE LISTY PŁAC............................................................................................................... 103
11 LISTY PŁAC ............................................................................................................................... 105
11.1 DEFINIOWANIE LISTY PŁAC DLA WYDZIAŁU (PŁACE I KADRY PLUS).................................................. 107
11.2 FILTROWANIE LIST PŁAC ................................................................................................................. 107
11.3 ZAMYKANIE / OTWIERANIE LIST PŁAC.............................................................................................. 109
11.4 ZESTAWIENIE ZAZNACZONYCH LIST PŁAC........................................................................................ 109
11.5 WYDRUKI LIST PŁAC........................................................................................................................ 110
12 KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWE (MODUŁ PŁACE I KADRY PLUS) .................................. 111
12.1 LISTA CZŁONKÓW PZKP ................................................................................................................... 111
12.2 WPISOWE PKZP ............................................................................................................................... 112
12.3 SKŁADKI PKZP ................................................................................................................................. 114
12.4 ZAPOMOGI PKZP.............................................................................................................................. 114
12.5 POŻYCZKI PKZP ............................................................................................................................... 115
12.5.1 HARMONOGRAMY SPŁAT POŻYCZKI.................................................................................................. 116
12.5.2 DEFINIOWANIE WZORU NALICZANIA ODSETEK ................................................................................ 118
12.5.3 SPŁATA POŻYCZKI PKZP................................................................................................................... 119
13 LOGI SYSTEMOWE .................................................................................................................... 121
13.1 FORMULARZ PODSTAWY OBLICZENIOWEJ: ZWOLNIENIE CHOROBOWE ............................................. 121
13.2 FORMULARZ PODSTAWY OBLICZENIOWEJ: URLOPU ......................................................................... 122
13.3 FORMULARZ PODSTAWY OBLICZENIOWEJ: EKWIWALENT ................................................................. 123
14 DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE ZUS .......................................................................................... 125
14.1 DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA ZUA................................................................................................... 125
14.2 DEKLARACJA ZCNA .......................................................................................................................... 126
14.3 DEKLARACJA ZZA............................................................................................................................. 127
14.4 PLIKI KEDU ..................................................................................................................................... 127
14.5 DEKLARACJE ZUS ROZLICZENIOWE .................................................................................................. 128
14.6 DEKLARACJE ROCZNE ZUS IWA ........................................................................................................ 131
14.7 RAPORT DO NFZ (HISTORYCZNY)..................................................................................................... 132
15 DEKLARACJE PIT ...................................................................................................................... 134
15.1 KOREKTY DEKLARACJI ..................................................................................................................... 135
15.2 DEKLARACJA PIT-11......................................................................................................................... 135
15.3 DEKLARACJA PIT- 40........................................................................................................................ 136
15.4 DEKLARACJA IFT.............................................................................................................................. 136
15.5 PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI PIT-4R ............................................................................................. 137
15.6 OBLICZENIE DEKLARACJI PIT- 8AR................................................................................................... 138
Zgłoś jeśli naruszono regulamin