Ebiznesplanowanie(1).pdf

(711 KB) Pobierz
802733127.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Ebiznesplanowanie"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Paweł i Piotr Krzyworączka, rok 2009
Autor: Paweł i Piotr Krzyworączka
Tytuł: Ebiznesplanowanie
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
WSTĘP ...............................................................................................7
..........................................11
2. WPROWADZENIE DO EBIZNESPLANU ORAZ PROFIL E
-
FIRMY
....13
Wstęp
/ wprowadzenie
................................................................................................14
Profil e
- firmy
...............................................................................................................15
Rozbudowany opis przedsiębiorstwa .....................................................................15
Charakterystyka świadczonych e-usług ..................................................................16
Misja przedsiębiorstwa ...........................................................................................17
Zadania ........................................................................................................................18
3. PREZENTACJA ZESPOŁU
............................................................19
Skład osobowy, stanowiska w e
.......................................................................20
Jakie macie doświadczenie przydatne do prowadzenia e
- firmie
............................22
Jakie macie kwalifikacje, nabyte umiejętności? .........................................................22
Prezentacja zespołu jako wspólnoty ...........................................................................23
Motywacja zespołu; poświęcenie dla projektu ............................................................23
- firmy…?
Zadania .......................................................................................................................24
...................................25
Ogólne tendencje panujące w gospodarce . .................................................................25
Ocena realiów politycznych, technologicznych, geograficznych i
..........26
Przewidywana grupa odbiorców . ................................................................................28
społecznych
...............................................................................................29
Zadania . ......................................................................................................................30
............................................................................................31
Cel – określenie planów przedsiębiorstwa . ................................................................32
Cel – unikaj stwierdzeń ogólnych na rzecz konkretów . ..............................................33
Zadania . ......................................................................................................................35
6. PLAN ORGANIZACYJNY ORAZ WDRAŻANIE STRATEGII
.........36
Zakup sprzętu, oprogramowania oraz dostosowanie pomieszczeń ............................37
Zatrudnienie pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji .........................................38
Organizacja pracy w firmie .........................................................................................39
Lokalizacja, otoczenie, dostawy, kontrola procesów ..................................................40
Próg rentowności ........................................................................................................42
Zadania .......................................................................................................................43
7. ANALIZA SWOT
..........................................................................44
Mocne strony ..............................................................................................................45
Słabe strony ................................................................................................................46
Szanse ..........................................................................................................................47
Zagrożenia ..................................................................................................................49
Zadania .......................................................................................................................50
8. PLAN E
..........................................................51
Produkt ........................................................................................................................51
-
MARKETINGOWY
Cena ............................................................................................................................53
Dystrybucja .................................................................................................................54
Promocja i reklama .....................................................................................................56
Zadania ........................................................................................................................57
9. PROGNOZA FINANSOWA
...........................................................58
Rachunek zysków i strat .............................................................................................60
Bilans ...........................................................................................................................61
Przepływy pieniężne ...................................................................................................62
Ocena opłacalności .....................................................................................................63
Zadania .......................................................................................................................65
10. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
........................................66
Brak świadomości istoty ebiznesplanu .......................................................................67
Zwlekanie z napisaniem ebiznesplanu ........................................................................67
Unikanie ukazywania słabych stron i
zagrożeń e
- firmy
.............................................68
Bagatelizowanie znaczenia badań i
...............................................69
Funkcja ebiznesplanu i jego obiektywizm ..................................................................69
analiz rynkowych
PODSUMOWANIE I
.........................................................71
Pomysłowość, inwencja – jak skonstruować ebiznesplan? ........................................72
Czy warto podglądać innych? ......................................................................................73
Czy konsultacje z osobą trzecią to dobry pomysł? ......................................................73
Z czego korzystać przy tworzeniu ebiznesplanu? ........................................................74
WNIOSKI
Czy jest to dokument ponadczasowy? .........................................................................75
Jak budować ebiznesplan? ..........................................................................................75
Czemu służą załączniki do ebiznesplanu? ...................................................................76
POLECANE WITRYNY, BLOGI, FORA, KSIĄŻKI ..............................77
Witryny internetowe, blogi, fora .................................................................................77
Literatura ....................................................................................................................78
PRZYKŁADOWE EBIZNESPLANY ...................................................80
Ebiznesplan dla sklepu internetowego z
..................................83
Ebiznesplan dla platformy szkoleń wideo – 30MinutoweSzkolenia.pl .....................112
Ebiznesplan dla firmy doradczo
zegarkami – Reloj.pl
- szkoleniowej – KRZYWY.PL
.................................137
SŁOWNIK TERMINÓW ..................................................................164
EBIZNESPLANOWANIE darmowy fragment – Złote Myśli
Piotr Krzyworączka, Paweł Krzyworączka
1. Najczęściej zadawane pytania
Nasz FAQ (z ang. Frequently Asked Questions ), czyli kilka najczę-
ściej zadawanych pytań dotyczących tradycyjnego biznesplanu.
Co to jest biznesplan?
Jest to dokument szczegółowo opisujący przedsięwzięcie finansowe
już istniejące lub takie, które dopiero ma powstać.
Po co pisać biznesplan?
Bez biznesplanu firma raczej nie ma szans na uzyskanie kredytu ban-
kowego, dotacji unijnej czy innej pomocy finansowej od potencjalne-
go inwestora. Biznesplan pisze się również na użytek wewnętrzny fir-
my, dla sprawnego jej funkcjonowania.
Jakie instytucje mogą dofinansować przedsięwzięcie?
Przede wszystkim banki, urzędy pracy, urzędy miast dysponujące
funduszami unijnymi, inni prywatni inwestorzy.
Komu potrzebny jest biznesplan: małym firmom, więk-
szym przedsiębiorstwom czy też wielkim korporacjom?
Każdej firmie. Począwszy od mikroprzedsiębiorstwa, poprzez średnie
firmy, skończywszy na wielkich międzynarodowych gigantach. Za-
sadnicza różnica jest taka, że mała firma walczy o mniejsze pieniądze
5
802733127.002.png 802733127.003.png 802733127.004.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin