Sanaya Roman Packer Duane - Tworzenie pieniędzy. Klucze do obfitości.pdf

(957 KB) Pobierz
Roman Sanaya i Packer Duane - Tworzenie pieniedzy. Klucze –
Sanaya Roman i Duane Packer
Tworzeniepieniędzy
Kluczedoobfitości
Tytułoryginału
CREATING MONEY
Keys to Abu ndance
przekładDariuszDurschlag
Duchowiobfitości,któryjestwkaŜdymzWas.
Obyścierozpoznaliswojąwielkość,odnaleźliwłasnądrogę iwypełnilimisję,z
którątuprzybyliście.
Orin i DaBen
2
Drogi Czytelniku
Niniejsza ksiąŜka towarzyszyła nam przez ostatnie kilkalat. Była i nadal jest źródłem
ogromnej inspiracji i radości. Przedstawione w niej zasady pomogły nam osiągnąć wiele
osobistychcelów.TerazprzekazujemyjąTobie,mającnadzieję,ŜewzbogacionatakŜeTwoje
ŜycieiprzyczynisiędourzeczywistnieniaTwoichmarzeń.
Renata Pieczonka i Dariusz Durschlag
wydawcy
3
Podzię kowania
ZcałegosercapragniemypodziękowaćOrinowiiDaBenowizaprowadzenie,ogromną
cierpliwośćimądrość.
Dziękujemy dzieciom, których szczodra i wielka miłość pomogła nam zrozumieć
znaczenieprawdziwejobfitości:Johnowi,Elise,Mary,Tabatha,Justi nowi, Heather, Erin i Dee-
Ann. Pragniemy takŜe wyrazić uznanie dla naszych rodziców,Courta i Shirley Smithów oraz
Glenna i Catherine Packerów, którzy wiele nauczyli nas o pieniądzach i obfitości, oraz dla
naszych sióstr i braci, Debry, Patrycji, Davida, R obertaiIrenę,którzypomoglinamrozpoznać
naszepoglądydotyczącepowodzenia.
DziękujemyGeorgiiSchroerzadoskonałeprowadzeniebiura.Dziękiniejmieliśmyczas
nanapisanietejksiąŜki.DziękujemytakŜeMaryPatMahan,JanetVanDeusen,JeanieCragin ,
Dawidowi Dutjfemu, Lois Landau, Adine Thoreen i Shirley Runco. Dziękujemy Denise
Nowackiejzadokładnespisaniechannelingów,którezłoŜyłysięnatęksiąŜkę.
Pragniemy skierować naszą miłość i wdzięczność takŜe do tych, którzy pomogli nam
uporządkowaćmateriałwyjściowyinadaćmuobecnąformę:doredaktorElaineRatner,Lindy
Merill, która pomogła przy redagowaniu tekstu, Grega Armstronga, który niósł pomoc
organizacyjną, Phillipa Webera za jego wnikliwość i pomysły oraz do Judith Cornell, która
wykonała znakomity projekt okładki. Szczególnie pragniemy podziękować Halowi i Lindzie
Krameromorazichprzewodnikomzaprzyjaźń,miłość,wsparcieichęćtworzeniawrazznami
nowych form.
Pragniemy takŜe podziękować naszym przyjaciołom LaUnie Huffines oraz Edow i i
AmerindzieAlpernomzato,Ŝetakhojnieobdarzylinasswąmiłością,nieszczędzącnamswego
czasu i energii, a takŜe Colleen Hicks, Leah Warren, Sandy Chapin, JoAnne Marsau, Patrice
Noli, Cindy Haupert, Judy Hackerman, Cheryle Winn, Bobowi Ornelasowi, Ninie Page, Tomowi
O1iverowi, Rhondzie Holt, Lynn Crawford, Rikkiemu Kirznerowi, Johannie Holmes,
Wincentowi Starkowi, Jill O’Harze, Sue Maywald, Julii Anello, Kathryn Ridall, Scottowi
Catamasowi, Romi Fitzpatrick, Missi Gillespie, Dorothy Kingsland, Lindzie Johnston, lek. med.
Billowi Kautzowi, Jonowi Klimo, Michaelowi Hammerowi, Vicki Rove, Rary’emu Crane,
Michaelowi i Maloah Stillwaterom, Nancy i Errolowi Shipley-Rubinom, Jean St. Martin, Janowi
Shelleyowi, Cheryl Williams, Waleni Blumenaus oraz Dianie Armondzaichwsparciedladzieła
OrinaiDaBenaorazichwłasnąwspaniałąpracęidziałanienarzeczświata.
4
Wprowadzenie
Sanaya :Przezkilkaostatnichlatkorzystałamzduchowychzasadtworzeniaopisanychw
tej ksiąŜce, osiągając wiele wspaniałych rezultatów. Zanimotrzymałam te przekazy, z trudem
radziłamsobiefinansowoicodzienniewalczyłamoprzetrwanie.PoprosiłamwtedyOrina,istotę
duchowąimojegonauczyciela,opomoc.JuŜwcześniej,naprzestrzeniwielulat,korzystałamz
jego cennych wsk azówekdotyczącychróŜnychzagadnień.
ZgodniezsugestiąOrinazorganizowałamzajęcia.WtensposóbtakŜeinnimoglinauczyć
siętworzeniafizycznychform,rzeczyipieniędzyprzywykorzystaniuprawduchowych.Dzięki
poznaniu tych zasad praca Orina i moja nabrałarozmachu - mogłamsięutrzymać,robićto,co
lubię,istałamsiępewnasiebie.
DuanetakŜekorzystałztejwiedzynarównizinnymitechnikamitworzeniaprzypomocy
energii,któreprzekazywałmujegoprzewodnik,DaBen.PoniewaŜDuanejakogeologosiągnął
wszystko, czego pragnął, chciał rozpocząć nową karierę - uczyć channelingu, rozwijać swoje
zdolnościjasnowidzeniaipoprzezpracęzciałemienergiąpomagaćinnymwrozwoju.UŜyłtych
zasad, aby odkryć i stworzyć pracę swojego Ŝycia - przyciągnął ludzi, którym mógł słuŜyć i
pomagać,stworzyłmoŜliwościrealizowaniaswoichplanów,atakŜeokreśliłswójstosunekdo
pieniędzy.
TaksiąŜkajestposzerzeniemskryptupt.Tworzeniepieniędzy,któryzawierałnaukiOrina
dotycząceduchowychprawtworzeniaobfitości.Skryptbyłprzeznaczonydlauczestnikówzajęći
tychosób,któreonimsłyszałyichciałygouzyskać.Zainteresowaniezarównomanuskryptem
jakizajęciamiokazałosiętakduŜe,ŜewrazzDuanemzorganizowaliśmywieledodatkowych
warsztatów na temat pieniędzy,przyciąganiaizaawansowanychtechniktworzenia.Szczególnie
pomocneiskutecznewtworzeniupieniędzyiobfitościokazałosięłączenieduchowychzasad
przekazywanychprzezOrinaztechnikamipracyzenergiąpodawanymiprzezDaBena.Dlatego
teŜpołączyliśmyjewtejksiąŜce.
OriniDaBenuwaŜają,Ŝezdolnośćurzeczywistnianiaswoichwizji,marzeń,pragnieńi
wyobraŜeńjestjednąz najwaŜniejszychumiejętności.Doskonalącjązyskujemynasileistajemy
się światłem dla otaczającego nas świata. Orin i DaBen pragną , by pieniądze i rzeczy, które
tworzymy,byłyźródłemoŜywczejenergiiiprzyczyniałysiędonaszegorozwoju.Chcą,byśmy
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin