2013-02-04-rp-pl-masz-chec-zmien-plec.txt

(6 KB) Pobierz
Masz chęć, zmień płeć

Ruch Palikota chce, bymy sami decydowali, jakiej płci jestemy. Ma już projekt ustawy w tej sprawie

Politycy Ruchu Palikota, widzšc, ile emocji i zainteresowania opinii publicznej wywołał ostatni spór wokół zwišzków partnerskich, postanowili kuć żelazo, póki goršce. I inicjować kolejne wiatopoglšdowe batalie.

Stšd pomysł zastšpienia Wandy Nowickiej Annš Grodzkš na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Ale to nie koniec kontrowersyjnych pomysłów. Do Sejmu trafił włanie nowy projekt ustawy o ustalaniu płci autorstwa Grodzkiej. Czeka dopiero na rozpoczęcie procedury legislacyjnej, ale posłowie RP liczš, że jak ich koleżanka zostanie wicemarszałkiem, prace nad ustawš ruszš z kopyta.

Płci nie da się okrelić przy urodzeniu

Główne założenie ustawy to wprowadzenie szybkiej sšdowej cieżki pozwalajšcej na zmianę tzw. płci metrykalnej, czyli stwierdzonej na podstawie badań lekarskich przy urodzeniu. Płeć będzie można zmienić wówczas, gdy dana osoba psychicznie czuje się mężczyznš, a jest kobietš.

Politycy Ruchu Palikota nazywajš to tożsamociš płciowš". Tożsamoć płciowa to utrwalone, intensywnie dowiadczane odczuwanie i przeżywanie własnej płciowoci, która odpowiada lub nie płci metrykalnej" napisali w uzasadnieniu ustawy.

Ustawa kwestionuje zasadę medycznego ustalania płci, które odbywa się przy narodzinach dziecka i jest podstawš do stwierdzenia płci i wpisania jej do metryki.

Twierdzš, że płeć metrykalna jest ustalana na podstawie pobieżnej oceny wyglšdu narzšdów płciowych niemowlęcia" lub też wyniku badania płci genetycznej.

Tymczasem ich zdaniem płci człowieka nie można ocenić na podstawie jedynie tych dwóch kryteriów".

Przekonujš, że właciwe ustalanie jej w przypadku dziecka odbywa się dopiero wtedy, gdy kształtujš się najważniejsze narzšdy płciowe, a więc w okresie dojrzewania, czyli... między 11. a 16. rokiem życia. To wówczas zdaniem polityków RP kształtuje się tożsamoć".

Tak więc jeli nastoletni chłopiec czuje się dziewczynkš, to zdaniem Ruchu Palikota powinien mieć możliwoć urzędowej zmiany płci, co oznacza zmianę zapisu w dokumentach. Z takiej możliwoci mogłyby korzystać wszystkie osoby po ukończeniu 16. roku życia.

Uzgodnienie płci społecznej i prawnej z tożsamociš płciowš oraz uzyskanie wizerunku odpowiedniego dla płci odczuwanej psychicznie prowadzi do odzyskania potencjału zdolnoci społecznych i osobistych" tłumaczš autorzy ustawy.

 Ta ustawa jest niezwykle istotna. Każdy z nas powinien mieć pełnš wolnoć do kształtowania tożsamoci płciowej. Urzędnicy nie powinni odgórnie narzucać, czy kto jest chłopcem czy dziewczynkš, jeli jego tożsamoć płciowa jest inna niż ta stwierdzona metrykalnie mówi Rz" poseł RP Łukasz Gibała. Przyznaje jednak, że ustawa budzi sporo kontrowersji nawet w samym rodowisku Ruchu Palikota. Mnie na przykład nie podoba się zapis kwestionujšcy prawdziwoć ustaleń medycznych przy narodzeniu dziecka. Ale to można zawsze poprawić na etapie prac komisyjnych zaznacza.

Procedura formalnej zmiany płci będzie nadzwyczaj prosta. Wystarczy wniosek o ustalenie płci złożony do sšdu okręgowego. Chodzi o owiadczenie o tożsamoci płciowej odmiennej od płci metrykalnej oraz orzeczenie wydane przez dwóch lekarzy ze specjalnociš psychiatrii lub seksuologii tudzież po jednym lekarzu z każdej z tych specjalizacji stwierdzajšcych, że wnioskodawca rzeczywicie uważa się za osobę innej płci.

Kowalski Jan,?a może Janina

Decyzję musi wydać skład sędziowski liczšcy trzech sędziów zawodowych. Ustawa zakłada jednak, że ich rola ograniczy się praktycznie do zaakceptowania wniosku. Sšd rozpoznajšcy wniosek może poprzestać na owiadczeniu wnioskodawcy oraz orzeczeniach (lekarskich red.), jeli nie budzš one wštpliwoci" napisano w ustawie.

Projekt zakłada też, że urzędowa zmiana płci nie wymaga, by wnioskodawca wczeniej był poddany jakiejkolwiek interwencji medycznej, zwłaszcza terapiom hormonalnym lub zabiegom chirurgicznym". Mówišc krótko wystarczy, by Jan Kowalski powiedział sšdowi, że jest Janinš Kowalskš, i przedstawił stosowne owiadczenie, np. od psychiatry, potwierdzajšce, że pacjent uważa się za kobietę. Uznanie takiego wniosku przez sšd jest podstawš do wydania nowego aktu urodzenia i zmiany imienia oraz nazwiska.

 Każdš głupotę można zawrzeć w projekcie ustawy, tylko zasadnicze pytanie brzmi: czy parlament jest od tego, by realizować fantazje posła Grodzkiej, czy od tego, by rozwišzywać realne problemy społeczne. Bo na razie pomysłów na uzdrowienie służby zdrowia czy budżetu ze strony Ruchu Palikota nie widać komentuje poseł PiS Arkadiusz Czartoryski.

Po pierwszych reakcjach widać, że radykalny projekt Ruchu Palikota nie ma szans w Sejmie. O co więc chodzi? To kolejna próba ratowania swojej egzystencji przez dołujšcy w sondażach Ruch Palikota. Takich projektów było wiele: ustawa o apostazji czy próba legalizacji marihuany mówi dr Rafał Chwedoruk, politolog z UW. Sam Palikot był już przecież konserwatystš, póniej kapitalistš, wreszcie zadeklarowanym socjalistš. On walczy o życie, a przetrwanie daje mu odcinanie kuponów od wojny wiatopoglšdowej.

Korekta płci obecnie

Korekta płci nie jest nowociš dla polskich sšdów. Nie ma wprost zapisanej procedury dotyczšcej takiej korekty, ale w tych sprawach wykorzystywana jest jedna ze cieżek procesu cywilnego, tzw. powództwo o ustalenie. Na podstawie art. 189 Kpc., który stanowi, że każdy kto ma w tym interes prawny może żšdać ustalenia przez sšd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa". Pozytywny wyrok sšdu cywilnego jest podstawš wpisania korekty płci do aktu stanu cywilnego jako tzw. wzmianki dodatkowej. Taka zmiana ma skutek na przyszłoć. Pewnš ucišżliwociš tego postępowania jest to, że pozwanymi sš rodzice osoby żšdajšcej korekty płci, stšd pojawiały się już wczeniej postulaty, by zastšpić tę procedurę tzw. postępowaniem nieprocesowym, jak np. przy stwierdzeniu nabycia spadku, gdzie kršg uczestników nie jest tak sformalizowany. Marek Domagalski

Wojciech Wybranowski, Kamila Baranowska

ródło: http://www.rp.pl/artykul/738667,977558-Masz-chec--zmien-plec.html
Zgłoś jeśli naruszono regulamin