The Simpsons - 21x11 - Million Dollar Maybe.txt

(17 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode MABF03|Million Dollar Maybe
{668}{707}/# Lubicie ziemniaki #
{708}{745}/# I lubicie zie-mniah-ki #
{747}{836}# - Lubicie pomidory #|# - I lubicie po-mih-dory #
{837}{880}# - Ziemniaki #|# - Zie-mniah-ki #
{882}{918}# - Pomidory #|# - Po-mih-dory #
{920}{1043}# Uznajmy to za kon... #|# pocz�tek! #
{1044}{1118}# I wznie�my toast za #|# Valerie i Dave'a #
{1120}{1194}# Togasaki-Rothman! #
{1235}{1264}B�dziecie hitem
{1265}{1313}na przyj�ciu weselnym|kuzynki Valerie!
{1315}{1374}Mog� zapyta� kto, u diaska,|m�wi zie-mniah-ki?
{1376}{1412}Autorzy piosenek, kt�rzy|maj� niemoc tw�rcz�.
{1414}{1454}Homie, nadal mam trem�
{1456}{1504}przed wyst�pem przed|tymi wszystkimi lud�mi.
{1505}{1533}Nie b�j si�, kochanie.
{1535}{1567}Ze mn� przy boku,
{1568}{1617}nasz toast b�dzie tym,|czym by� powinien:
{1619}{1665}odwr�ci skupienie z panny m�odej.
{1734}{1803}Czemu wszyscy si�|gapi� w ten obraz?
{1804}{1893}Nie mamy tych gad�et�w|do konwersji cyfrowej.
{1895}{1955}Cholera, t�skni� za|Kana�em Historycznym!
{1956}{2002}Jak inaczej b�d� wiedzia�,|co prze�y�em?
{2004}{2064}Mo�e p�jd� wam kupi�|konwerter.
{2066}{2111}Jakie to mi�e!
{2112}{2178}Oto pieni�dze, kt�re|daliby�my tele-kaznodziejom.
{2180}{2242}Jak d�ugo nie macie telewizji?
{2244}{2271}Jakie� 10 minut.
{2356}{2380}WYPRZEDA�
{2416}{2459}Uwaga!
{2464}{2518}Czuj� si�, jakbym|gni�t� k�pk�
{2520}{2553}na po��czeniu ulicy|St. Andrew!
{2555}{2606}Sir, ma pan rumiane policzki!
{2608}{2668}Jad� pan kostki cukru,|gdy nie patrzy�em?
{2670}{2704}Nie, to wszystko dzi�ki
{2706}{2763}temu samonap�dzaj�cemu si�|aproksymatorowi do�wiadczenia!
{2764}{2808}Nigdy nie widzia�em pana|Burnsa tak szcz�liwego.
{2851}{2915}Pomy�le� tylko co ta gra mog�aby|sprawi� dziadkowi i jego kolegom!
{3081}{3151}Chwileczk�, strzelam do nazist�w?
{3152}{3200}Nie tak to zapami�ta�em.
{3201}{3233}/Zobaczymy si� o 5:00
{3235}{3304}co do minuty.|Ca�uski przez telefon!
{3323}{3363}# Homer ma dziewczyn�! #
{3365}{3404}To nie jest moja dziewczyna.
{3405}{3468}To dziewczyna, kt�ra po�lubi�em,|kt�ra kiedy� by�a moj� przyjaci�k�.
{3470}{3536}Hej, co m�wi wr�ba?
{3538}{3597}"Spodoba ci si� towarzystwo|innych ludzi."
{3599}{3655}O rany, dok�adnie tak si�|teraz czuj�!
{3656}{3698}- Straszne.|- Moja wr�ba m�wi,
{3700}{3758}"Odnajdziesz co�,|co zgubi�e�."
{3760}{3804}Moja wiara Boga.
{3806}{3840}Wr�ci�a!
{3842}{3904}"Dzi� jest tw�j szcz�liwy dzie�."
{3935}{3963}Hej, Homer, na twoim miejscu
{3965}{3995}nie m�wi�bym zbyt|szybko "pfft."
{3996}{4048}Tak, popularno�� tych ciasteczek|ro�nie ca�y czas,
{4050}{4096}wed�ug jedynej rzetelnej gazety:
{4098}{4153}/"Peki�skiego Dziennika".|Widzisz?/
{4155}{4188}Je�li to tw�j szcz�liwy dzie�,
{4189}{4236}by�by� g�upcem,|nie wykorzystuj�c tego.
{4238}{4284}Hej, ka�dy kawa�ek ciasteczka,|kt�ry jest niejadalny,
{4285}{4317}to zwyk�a strata czasu.
{4404}{4454}C� za niewiarygodne szcz�cie!
{4456}{4522}Tak jak przepowiedzia�o to ciasteczko.
{4665}{4724}Mo�e to rzeczywi�cie|m�j szcz�liwy dzie�.
{4726}{4770}Dysk?!
{4772}{4816}Prosz�, niech b�dzie kompaktowy.|Prosz�, niech b�dzie kompaktowy!
{4847}{4902}/Zaczynamy.
{4904}{5001}# Co za szcz�liwiec #
{5003}{5067}# - Z niego by� #|# - Z niego jest! #
{5439}{5491}/- Rajusie�ku!|DZI� DO WYGRANIA MILION DOLAR�W
{5492}{5538}Je�li to tw�j szcz�liwy dzie�,
{5540}{5592}by�by� g�upcem,|nie wykorzystuj�c tego.
{5594}{5628}Nie ma czasu!
{5630}{5673}Musimy wyg�osi� toast!
{5724}{5770}Moje w�osy!
{5807}{5837}Chod�my po ten kupon.
{5878}{5955}No szybciej, kolejko, ruszaj si�!
{5956}{5999}Mo�e przyspiesz�, gdy zaczn� m�wi�
{6000}{6044}"Dasz wiar�".
{6083}{6156}Na lito�� bosk�!
{6197}{6241}O Bo�e!
{6278}{6331}Dzi�kuj�.|Zapraszam ponownie.
{6332}{6363}Kto nast�pny?
{6364}{6388}Witam.
{6389}{6417}NAUCZ SI� SAM|HISZPA�SKIEGO
{6450}{6488}Nie wierz� we wr�by,
{6490}{6544}ale dosta�o mi si� ciasteczko...
{6580}{6624}�e dzisiejszy dzie�|b�dzie moim szcz�liwym.
{6626}{6663}Wpierw nie uwierzy�em,
{6664}{6702}ale potem wpad�em
{6704}{6749}na automat ze s�odyczami,|ay, ay, ay.
{6775}{6821}/A teraz,
{6823}{6904}Valerie i Dave wyg�osz� swoje|przysi�gi,
{6905}{6995}gdy� moje, najwidoczniej,|nie by�y zbyt dobre.
{6996}{7061}Poka� mi jak to si�|powinno robi�, Dave.
{7063}{7098}"Valerie,
{7100}{7135}mimo tego �e pracujesz|w Starbucks,
{7136}{7179}a ja jestem najlepszym|facetem w Seattle,
{7181}{7244}wiem, �e mo�emy si� skupi�|na tym co nas ��czy...
{7245}{7288}na przyk�ad drugi sezon|Mad Men!"
{7326}{7352}Daj� im rok.
{7354}{7409}Homer! Gdzie jeste�?
{7411}{7441}Ju� prawie na miejscu.
{7443}{7473}Widz� w oddali wie�� ko�cio�a.
{7509}{7556}Zbli�a si� poci�g.
{7804}{7864}/Bileciki, prosz�.
{7866}{7899}/Gdzie masz bilet?
{7901}{7937}/Zostaw mnie!
{7939}{7975}/�esz ty ma�y...
{7977}{8010}/Nie, niech pan tego nie robi!
{8012}{8045}/On mnie dusi!|Zaraz si� udusz�!/
{8104}{8147}Dobry wiecz�r, panie Homer,|w czym mog�...?
{8148}{8180}Nie ma czasu na|udawanie przyjaci�!
{8181}{8205}Dawaj kupon w lotka!
{8207}{8283}"1-6-17-22-24-35."
{8285}{8334}Uda�o mi si�!|Zd���!
{8510}{8555}# Lubicie ziemniaki... #
{8611}{8700}# Lubicie pomidory... #
{8748}{8810}# Ziemniaki... #
{8812}{8884}# Pomidory... #
{8886}{8941}# Uznajmy to za kon... #
{9006}{9061}Ju� jad�, Marge!
{9088}{9118}Pu�� go, Lou.
{9120}{9184}Kto�, kto jedzie tak szybko,|nie ma czasu na mandaty.
{9227}{9271}Jeste�cie gotowi
{9272}{9361}na weselny �art|z serii "puk-puk"?
{9387}{9418}Zaczynaj!
{9420}{9451}Puk-puk?
{9452}{9496}- Kto tam?|- Nie wiem.
{9498}{9539}Czy ja s�ysza�am "niechno"?
{9540}{9572}Nie ode mnie.
{9573}{9611}Jakie niechno?
{9613}{9660}Nie wiem!
{9699}{9749}Nie wci�gaj w to|swego dzieciaka!
{9751}{9779}Niech no...
{9781}{9832}pogratuluj� m�odej parze.
{9834}{9900}Czemu ona nie przestanie!
{9948}{9994}Ju� dobrze, kochanie.
{10025}{10048}Zd���!
{10049}{10085}Zd���!
{10100}{10121}GDZIE BY�E�????
{10122}{10186}Nie zd��y�em?
{10285}{10364}Oto jestem, zaraz zaczn�|nowe �ycie w Springfield!
{10400}{10431}Co za idiota!
{10432}{10486}To idealny moment na|m�j slogan:
{10488}{10556}"Wkr�tce b�dziesz m�..."
{10768}{10824}Homie, s�yszysz mnie?
{10825}{10921}Dzi�ki Bogu, nic ci nie jest!
{10923}{10957}�yj�!
{10959}{11028}I otaczaj� mnie ludzie,|kt�rych kocham najbardziej na �w.../
{11030}{11064}/Mo�ecie si� troch�|przesun��?/
{11066}{11112}/Wiadomo�� dnia:
{11114}{11195}/zwyci�zca wczorajszej wygranej w Lotto|wci�� nie zg�osi� si� po nagrod�./
{11196}{11314}/Powtarzamy numery:|1-6-17-22-24 i 35./
{11316}{11377}/Milion dolar�w!
{11379}{11430}/Teraz naprawd� si� ciesz�,|�e nie zgin��em!/
{11432}{11472}Tajemniczy zwyci�zca|zakupi� kupon
{11473}{11528}wczoraj o 19:07.
{11530}{11568}19:07?
{11570}{11629}Dok�adnie wtedy w�ciek�am|si� na ciebie
{11631}{11665}za to, �e przegapi�e� toast.
{11667}{11726}A teraz ja pytam:
{11728}{11776}wybaczysz mi?
{11777}{11815}Postaram si�.
{11817}{11840}/Chwila!
{11842}{11885}/Je�li powiem Marge, �e wygra�em,
{11887}{11931}/dowie si�, �e kupi�em kupon
{11933}{11983}/gdy mia�em by� z ni� na scenie.
{11985}{12051}/Jestem bogaty i nie mog� nawet|o tym powiedzie� swojej �onie!/
{12095}{12123}/Uspok�j si�, Homer.
{12124}{12164}/Uspok�j si�.
{12246}{12302}/O rany, nawet wygl�dam|na spokojnego./
{12538}{12600}Panie i panowie.|Kwik-E-Mart z ulicy Sadowej,
{12605}{12656}miejsce narodzin|miarki na futrynie,
{12658}{12704}kt�ra m�wi jakiego|wzrostu by� z�odziej,
{12706}{12769}z dum� og�asza najnowszego|zwyci�zc� Lotto.
{12771}{12816}Pan Barney Gumble!
{12855}{12901}Zgadza si�!|Kupi�em zwyci�ski kupon!
{12903}{12968}I mog� teraz sobie odkupi�|z powrotem ca�� krew, kt�r� sprzeda�em!
{13045}{13096}W�a�ciwie, po odliczeniu podatk�w,
{13098}{13141}kwota, kt�r� otrzymasz to...
{13190}{13265}Te pieni�dze cz�ciowo pokryj�|koszty bada� na temat tego,
{13267}{13323}co pocz�� dalej z tymi pieni�dzmi.
{13535}{13605}Barn, dzi�ki za podj�cie|za mnie pieni�dzy.
{13668}{13715}Co by tu wpierw sobie kupi�?
{13716}{13748}Pi�k� baseballow� Hitlera?
{13749}{13812}Lustro, kt�re radzi?
{13814}{13864}/Radz� ci kupi� pi�k�|baseballow� Hitlera./
{13865}{13896}Chwileczk�, Homer!
{13898}{13935}Nie mo�esz wyda� tej kasy,
{13936}{13979}bo Marge dowie si�, �e k�ama�e�.
{14096}{14134}Marge, co robisz?
{14136}{14171}Pranie.
{14172}{14209}Pralka nawala,
{14211}{14283}a nie sta� nas na wydanie|$400 na napraw�.
{14328}{14368}Jestem milionerem,
{14369}{14432}a nie mog� nawet pom�c|kobiecie, kt�ra mnie urodzi�a.
{14434}{14503}Mo�e po prostu kup rodzinie|to, czego potrzebuje
{14504}{14556}i pod�� je na miejsce?
{14557}{14604}Barney, to �wietny pomys�!
{14605}{14647}Za to mo�esz sobie
{14648}{14692}wzi�� cokolwiek|z tego drzewa.
{14694}{14728}To nie jest drzewo|z fors�.
{14729}{14760}Wiem.
{14762}{14840}Tam chowam moje magazyny|dla doros�ych.
{14918}{14988}/Nowe wyzwania dla Indonezji|Raport specjalny z Uralu/
{15081}{15149}No dobra, wszystko ustawione.
{15244}{15278}To nie jest zwyk�y telewizor.
{15280}{15316}To gra video, kt�ra zach�ca do
{15317}{15355}�wicze� i aktywno�ci.
{15394}{15444}Spr�bujcie chocia�|gr� w tenisa.
{15538}{15601}Moja posta�...|t� r�d�k� j� kontroluj�...
{15603}{15638}poprzez skakanie?
{15640}{15680}U�yj r�d�ki tak jak rakiety do tenisa
{15682}{15742}i uderz w niewidzialn� pi�k�.
{15744}{15782}Patrzcie na mnie!
{15784}{15830}Jestem Bill Tilden!
{15832}{15899}Kupk� chyba zrobi� p�niej.
{16036}{16096}�ap, ch�opcze!
{16128}{16179}Frisbee polecia�o w krzaki.
{16180}{16220}Id� go poszuka�?
{16222}{16260}Ty rzuci�e�, sam id�.
{16261}{16311}�esz ty ma�y...
{16340}{16376}/Tu jest wielkie pud�o!
{16378}{16430}Pud�o? Niemo�liwe!
{16458}{16504}Nowa pralka?
{16506}{16535}Niemo�liwe!
{16536}{16596}Dok�adnie tego nam trzeba!
{16598}{16640}Ale jak to zaci�gniemy do domu?
{16641}{16709}Ty,...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin