Szkoła uwodzenia 2.txt

(63 KB) Pobierz
{400}{400}Sebastian, Sebastian, przesta� si� d�sa�.
{500}{500}Przepraszam. Jestem takim kretynem.
{575}{575}Nie jeste� kretynem.|Jeste� po prostu �le ukierunkowywany.
{700}{700}Wszystkie raporty od twoich|nauczycieli m�wi� to samo:
{750}{750}"Sebastian by�by nadzwyczajnym studentem|gdyby tylko wykonywa� polecenia."
{925}{925}Nie mog� uwierzy�, �e|nakarmi�e� szkolnego chomika Viagr�!
{1000}{1000}Testowa�em system rozrodczy|dla potrzeb naukowych...
{1075}{1075}- I chcia�em zobaczy� jak du�y...|- Do��! Do��!
{1175}{1175}Na szcz�cie dla ciebie,|przenosisz si� do innego miasta.
{1225}{1225}B�dziesz mia� szans� zacz�� od nowa.|Pora si� ukszta�towa�.
{1400}{1400}Je�li mowa o kszta�towaniu,|jak si� miewa pani Freeman?
{1500}{1500}Widz�, �e zrzuci�a troch� wagi.
{1550}{1550}- Wygl�da dobrze.|- Dzi�kuj�.
{1600}{1600}Musz� panu powiedzie�,|to naprawd� �wietna sprawa...
{1650}{1650}to co robi dla spo�ecze�stwa,|cenzura ksi��ek i innych.
{1700}{1700}Ten Catcher w powie�ci Rye|naprawd� dokr�ci� mi �rub�.
{1800}{1800}Pani Freeman wie|co jest najlepsze dla twego umys�u.
{1875}{1875}Co sprowadza si� do tego co m�wi�em.
{1950}{1950}Zastanawia�em si� co pan|planowa� zrobi� z moimi aktami?
{2025}{2025}- Nie s� one zbyt pochlebne.|- I...
{2075}{2075}wola�by�, �ebym nie wysy�a� tego|do twojej nowej szko�y.
{2200}{2200}D�ugo i intensywnie nad tym my�la�am...
{2275}{2275}i zdecydowa�em si� to wys�a�.
{2350}{2350}Tzn, je�li naprawd� si� zmieni�e�,|wzniesiesz si� ponad twoimi b��dami z przesz�o�ci.
{2425}{2425}Jak mog� panu dzi�kowa�?
{2475}{2475}C�, musisz z�apa� samolot,|a ja mam troch� pracy do zrobienia.
{2625}{2625}Wi�c pami�taj, Sebastianie:
{2750}{2750}Przysz�o�� zale�y od ciebie.
{2825}{2825}Przysz�o�� zale�y ode mnie.|Przysz�o�� zale�y ode mnie.
{2925}{2925}Zrozumia�em.
{3000}{3000}Nigdy pana nie zapomn�.
{3050}{3050}Tak, tak. Oczywi�cie.
{3175}{3175}Dupek.
{3375}{3375}Ed Freeman.
{3425}{3425}Co ty kurwa ze mn� zrobi�e�,|pieprzony dupku?
{3475}{3475}Co� nie gra, laluniu?
{3500}{3500}Widzia�e� moje zdj�cie|w szkolnym roczniku?
{3575}{3575}O tak, wygl�dasz cudownie.
{3625}{3625}Cudownie?|Jestem naga, pieprzony idioto!
{3725}{3725}Kurwa.
{3750}{3750}Jestem po�miewiskiem ca�ego spo�ecz�stwa.|Jak mog�e� do tego dopu�ci�?
{3850}{3850}Ty wredny gnojku!|Zap�acisz za to!
{4025}{4025}Ed, nienawidz� ci�!
{4100}{4100}Dupek!
{4350}{4350}Nie my�l, �e ten numer|ujdzie ci na sucho.
{4425}{4425}- Dok�d si� udajesz?|- Nowy Jork.
{4500}{4500}I wysy�am twoje akta.
{4575}{4575}- Dzi�ki.|- Jeste� sko�czony!
{4675}{4675}Do widzenia.
{5050}{5050}SZKO�A UWODZENIA 2
{5850}{5850}- Sebastian Valmont?|- Tak.
{5900}{5900}Zajm� si� kierowc� prosz� pana.|Rodzina pana oczekuje.
{5975}{5975}Kt�ry pok�j?
{6050}{6050}Ca�y budynek, prosz� pana.
{6125}{6125}Oczywi�cie.|O czym to ja my�la�em?
{6275}{6275}O, m�j Bo�e!
{6725}{6725}Sebastian Valmont|oczekuje spotkania.
{6775}{6775}- Oh, dobrze ci� zn�w widzie� synu.|- Ciebie te�, tato.
{6925}{6925}Jak si� miewa matka?
{6975}{6975}Oh, dr Rappaport uwa�a,|�e rehabilitacja potrwa d�ugo.
{7075}{7075}Dzi�ki za zaproszenie. Wiesz,|wykarmianie domownik�w nie nale�y do mnie.
{7175}{7175}Nie przejmuj si� tym.
{7225}{7225}Tym razem naprawd� zaimponowa�e� mamie.
{7300}{7300}Sebastian, chcia�bym ci przedstawi�|mi�o�� mego �ycia.
{7425}{7425}To jest Tiffany.
{7500}{7500}C�, to wielka przyjemno��|wreszcie pani� spotka�.
{7575}{7575}Widz�, �e masz pi�kne|niebieskie oczy po ojcu.
{7625}{7625}Dzi�kuj�.
{7700}{7700}Wow, ale ma pani|s�odkiego kociaka.
{7775}{7775}Chcia�by� j� popie�ci�?
{7850}{7850}Innym razem.|Sebastian, poznaj Kathryn.
{8025}{8025}Tak du�o o tobie s�ysza�am.|Witaj w rodzinie.
{8175}{8175}Zawsze chcia�am brata, ale|wszystkich wyprzedano w Bloomingdale's.
{8325}{8325}- Czy to prawdziwy Steinway?|- Na niczym innym bym nie gra�a.
{8400}{8400}- Mog�?|- Oczywi�cie.
{8450}{8450}Kathryn jest znakomit� pianistk�,|Sebastianie.
{8500}{8500}Naprawd�?
{8625}{8625}S�odko.
{9000}{9000}My�l�, �e trzeba go nastroi�.
{9100}{9100}Mamo, Sebastian musi by� g�odny.|Nie powinny�my przygotowa� obiadu?
{9200}{9200}My�l�, �e to �wietny pomys�.
{9325}{9325}Jestem tak podekscytowana, �e jutro|razem zaczynamy w Manchester.
{9425}{9425}To �wietna instytucja...
{9450}{9450}- ze wspania�ymi nauczycielami.|- Wspania�ymi.
{9500}{9500}Kathryn jest przewodnicz�c�|rady student�w.
{9575}{9575}Nie zapominajmy te� o|przewodnicz�cej klubu francuskiego.
{9675}{9675}�yj� dla zaj�� ponadprogramowych.
{9750}{9750}Przewodnicz�ca rady student�w?|My�la�em, �e jeste� na drugim roku.
{9825}{9825}Jestem. Uwa�am, �e nie powinno si�|powstrzymywa� kogo� w osi�gni�ciu jego cel�w...
{9900}{9900}tylko dlatego,|�e mamy marny poziom na roku.
{9975}{9975}- Masz na my�li "tragiczny".|- S�ucham?
{10075}{10075}C�, niski poziom|daje do zrozumienia...
{10150}{10150}Tak naprawd� tw�j m�ody wiek|nie powinien ci� powstrzymywa�...
{10225}{10225}w osi�gni�ciu cel�w.
{10275}{10275}Uwa�aj na te ostre s�owa.|Mog� by� bolesne.
{10350}{10350}Dzi�kuj�.
{10425}{10425}Czy Kathryn nie jest|po prostu najlepsza, synu?
{10500}{10500}- Tak jest naprawd� wyj�tkowa, tato.|- Kocham ci�, tato.
{10675}{10675}Jestem troch� zm�czony ca�� podr�.|Nie b�dziesz mia� nic przeciw je�li si� po�o��?
{10750}{10750}Oczywi�cie, �e nie. Wiem jak wielki|dzie� czeka ci� jutro.
{10850}{10850}Poka�� ci tw�j pok�j.
{11000}{11000}Ty ma�y dupku.|Co ty sobie wyobra�asz?
{11050}{11050}- Ja nie. Co?|- S�yszysz mnie? Schod� stamt�d!
{11100}{11100}Nie zadzieraj ze mn�.
{11150}{11150}Wi�c...
{11200}{11200}On przewy�sza ci� w grze na pianinie,|jest lepszy w s�ownictwie.
{11300}{11300}My�l�, �e ci� przeceni�am.
{11400}{11400}I nie d�saj si�.|To oznaka s�abo�ci.
{11475}{11475}Tak, mamo.
{11575}{11575}Nie, wszystko w porz�dku.|Chcia�em sprawdzi� czy wszystko w porz�dku, mamo.
{11700}{11700}Obieca�em, �e si� tob�|zajm�, tak?
{11750}{11750}C�, b�d� musia� porozmawia� z ojcem|i przenie�� ci� do innej plac�wki.
{11825}{11825}Przynajmniej to mo�e zrobi�.
{11925}{11925}Ja te� ci� kocham.
{12275}{12275}- Co jest...|- Wyja�nijmy sobie co�!
{12325}{12325}Mo�e ci� nie przechytrzy�am, ale|za to mam wspania�e mieszkanie...
{12425}{12425}Nie jestem taka jak ty, nigdy nie|musia�am robi� zadania domowego...
{12475}{12475}i mam pi�cio cyfrowe kieszonkowe.
{12525}{12525}Nikt... powtarzam nikt... nie b�dzie|zagra�a� mojemu dostatniemu trybowi �ycia,
{12625}{12625}szczeg�lnie nie �aden|sko�czony wie�niak.
{12700}{12700}- Ale...|- Nie chc� tego s�ucha�.
{12750}{12750}A co do szko�y,|nie pokazuj mi si� na oczy...
{12825}{12825}a mi�dzy nami b�dzie dobrze,|ale je�li mnie wkurzysz...
{12900}{12900}Zniszcz� tw�j �a�osny ty�ek,|zrozumiano?
{13000}{13000}Dobrze. Ciesz� si�, �e mogli�my|sobie podyskutowa�.
{13125}{13125}Hmm. Nie�le.
{13625}{13625}- O co chodzi?|- Ten ko�nierzyk jest za ciasny.
{13700}{13700}My�l�, �e tam sk�d pochodzisz|zwyk�o si� nosi� dopasowane ubrania.
{13875}{13875}Kolejne ostre s�owa?
{13925}{13925}Dla twojej informacji,|zwyk�am tak w�a�nie m�wi�.
{14025}{14025}Do kogo tak m�wisz?
{14075}{14075}Prosz�, b�d� jeszcze g�upszy.
{14150}{14150}Jestem przewodnicz�c� rady student�w.
{14200}{14200}Dla Szkolnej Ligi Ivy,|takie bzdury to normalka.
{14300}{14300}Wiesz co to jest|Szkolna Liga Ivy?
{14625}{14625}St�j!
{14700}{14700}Gordon Anderson...|wygl�da nie�le.
{14850}{14850}Zr�b co� dla mnie.|Udawaj, �e mnie nie znasz.
{15725}{15725}Bo�e, jeste� pi�kna.
{15800}{15800}- S�ucham?|- Powiedza�em, �e jeste� pi�kna.
{15925}{15925}Dzi�kuj�.
{16050}{16050}Przepraszam, ale co mia�e�|na my�li m�wi�c to?
{16150}{16150}- M�wi�c co?|- �e jestem pi�kna.
{16225}{16225}- A co, nie jeste�?|- No c�, tak...
{16300}{16300}To znaczy nie, ale...
{16375}{16375}Niewa�ne.
{16500}{16500}Jeste� bardzo dziwny.
{16575}{16575}Wiem.
{16675}{16675}Przyszed�e� tu, by zobaczy�|dyrektora szko�y?
{16725}{16725}Tak.|S�ysza�em, �e z niego niz�y jajcarz.
{16825}{16825}No nie wiem.
{16900}{16900}Dyrektor przyjmie pana.
{17050}{17050}Musz� powiedzie�, �e przez wszystkie|moje lata nauki...
{17100}{17100}nigdy nie widzia�em|takich akt.
{17175}{17175}�rednia 4.0, przewodnicz�cy wielu klub�w...
{17275}{17275}wszystkie nagrody hrabstwa|w snowboardzie...
{17350}{17350}jak r�wnie� kilka pochlebnych list�w|od twych nauczycieli...
{17425}{17425}wliczaj�c twego poprzedniego prze�o�onego.
{17500}{17500}Ja i on byli�my bardzo blisko, prosz� pana.
{17550}{17550}- Tak, to bardzo imponuj�ce.|- Dzi�kuj�.
{17650}{17650}Mo�e odrobin� zbyt imponuj�ce.
{17750}{17750}Dzi�kuj�.
{17800}{17800}Na marginesie, jestem pewny, �e tak przedsi�biorczy|m�ody cz�owiek jak pan...
{17900}{17900}b�dzie mile widziany|tutaj w Manchester.
{17975}{17975}- Dzi�kuj� panu.|- Prosz� wej��.
{18175}{18175}Mia�e� kilka b��d�w gramatycznych,|ale nic karygodnego.
{18225}{18225}Dzi�kuj� skarbie.
{18325}{18325}Sebastian, chcia�bym aby� pozna�|moj� c�rk�, Danielle.
{18375}{18375}Jeste�cie razem w tej samej klasie.
{18425}{18425}Wygl�dasz znajomo.|Czy ju� si� spotkali�my?
{18500}{18500}Nie, nie s�dz�.
{18575}{18575}Jeste� pewny?
{18625}{18625}Musia�a� mnie z kim� pomyli�.|C�, lepiej ju� p�jd�.
{18700}{18700}Bardzo mi�o by�o pana pozna�.|Pani� r�wnie�.
{18850}{18850}- Powodzenia, Sebastianie.|- Dzi�kuj� panu.
{19100}{19100}- Zdaje si� by� mi�ym ch�opcem. Nie s�dzisz?|- Zobaczymy.
{19225}{19225}"Wraz z nasz� uczelni�|wzrastamy."
{19325}{19325}"Chwa�a ci nasza dumo."
{19450}{19450}"Chwa�a ci."
{19500}{19500}"Manchester."
{19600}{19600}Usi�d�cie.
{19750}{19750}Teraz us�yszymy wasz� now�|przewodnicz�c� rady studenckiej...
{19800}{19800}Kathryn Merteuil.
{20000}{20000}Koledzy studenci, rado wydzia�u,|zarz�dcy i opiekuni...
{20125}{20125}Chcia�abym osobi�cie przywita�|wszystkich i ka�dego z osobna...
{20250}{20250}W tym, jak my�l�,|najbardziej dumnym roku Manchester.
{20325}{20325}- Ona jest tak inspiruj�ca.|- Bior� pod uwag�...
{20400}{20400}wsz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin