The Simpsons - 21x15 - Stealing First Base.txt

(16 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode MABF07|Stealing First Base
{298}{351}DR NICK|ZMIANA P�CI W JEDN� GODZIN�
{352}{439}II WOJNA �WIATOWA NIE MOG�ABY|POBI� I WOJNY �WIATOWEJ
{2151}{2238}Dzi�ki nowemu GPSowi,|b�dziecie w szkole za momencik.
{2275}{2323}/Skr�� w prawo za 50 metr�w.
{2325}{2361}Metr�w?!
{2362}{2427}Tato, metr jest o 3|cale d�u�szy od jarda,
{2429}{2459}co stanowi 36 cali,
{2461}{2527}wi�c 50 dzielone przez|39 razy 36 r�wna si�...
{2529}{2556}/Przegapi�e� zjazd.
{2557}{2589}/Przeliczam tras�.
{2590}{2645}/Skr�� w prawo za 5 metr�w.
{2646}{2701}Tato, nie!|Ten skr�t jest na budow�.
{2713}{2762}G�upi dzieciak my�li,|�e jest m�drzejszy od komputera.
{2801}{2845}Pasy, dzieci.
{2952}{3021}/Skr�� w lewo. Skr�� w prawo.|Skr�� w lewo. Skr�� w prawo./
{3209}{3280}/Zmniejsz pu�ap o 10 st�p (3 metry),|nast�pnie skr�� w lewo./
{3340}{3382}/Dojecha�e�.
{3413}{3453}- Dzi�ki za podwiezienie.|- Cze��, tato!
{3454}{3521}/Skr�� w prawo za 2.3 kilometra...
{3523}{3549}�esz ty...
{3550}{3579}/Przeliczam tras�.
{3581}{3648}/Ale� zimno.|Ale� zimno./
{4010}{4071}WOLNO��!!!
{4113}{4148}A gdzie pani K.?
{4150}{4187}Pani Krabappel musia�a|pojecha� do Portland.
{4189}{4216}Wychodzi na to, �e ludzie,|kt�rych wynaj�a,
{4218}{4259}aby uwolnili spod wp�ywu|sekty jej siostr�
{4261}{4300}okazali si� by� jeszcze|gorsz� sekt�.
{4302}{4333}No to kto j� zast�pi?
{4335}{4359}Ja, mam nadziej�.
{4361}{4409}Nie ty.|Nigdy ty.
{4411}{4455}I z powodu ci�� bud�etowych,|dop�ki Edna nie powr�ci,
{4457}{4494}nie mam innego wyj�cia|jak po��czy�
{4496}{4538}dwie czwarte klasy|z tej szko�y.
{4540}{4587}Druga czwarta klasa?
{4589}{4630}Ale oni s� tacy inni.
{4632}{4683}Maj� muzyk� we wtorki.
{4685}{4748}Ich nauczyciel zdejmuje buty.
{4750}{4808}Ich bli�niaki to|ch�opak i dziewczyna.
{4810}{4848}Dziwne.
{4924}{4976}No dobra, nowe dzieciaki,
{4978}{5045}Przystawcie krzes�a|do �awek.
{5047}{5098}- Siedzi ju� tu kto�?|- Oboj�tne.
{5100}{5132}- Siedzi ju� tu kto�?|- Oboj�tne.
{5133}{5176}- Siedzi ju� tu kto�?|- Oboj�tne.
{5178}{5202}- Jest tu kto?|- Jest tu kto?
{5204}{5227}- Oboj�tne.|- Oboj�tne.
{5228}{5262}Siemka? Jestem Bodhi.
{5264}{5307}- Surfujesz?|- Nie.
{5308}{5344}Rodzice zabrali|mnie raz na Hawaje,
{5346}{5379}ale onie�mieli�y mnie
{5380}{5420}sylwetki tamtejszych|dzieciak�w,
{5421}{5468}wi�c siedzia�em|w pokoju hotelowym.
{5469}{5492}Odjazd.
{5494}{5536}Nie, �aden odjazd.
{5612}{5660}Nie �yjesz.
{5661}{5708}Wybacz.|Podnios� ci to.
{5710}{5781}Jeste� �lepy.
{5783}{5852}Je�li kto� b�dzie n�ka� tego dzieciaka,|to ja go zniszcz�.
{5854}{5894}W porz�dku.|Nikt mnie nie n�ka.
{5896}{5926}Nie jeste� dziwad�em
{5928}{5976}i nie pozwol� ci tak|o sobie my�le�.
{5977}{6014}Nie my�l� tak o sobie.
{6016}{6057}C� za odwaga.
{6104}{6158}To ostatnie siedzenie,|wi�c...
{6255}{6324}Moja strona, twoja strona.
{6325}{6348}Cze��, Nikki.
{6349}{6376}Jestem Bart.
{6377}{6414}Ta sytuacja jest chora, nie?
{6416}{6452}Sp�jrz na siebie...
{6454}{6507}Otwierasz ksi��k�, tak aby� nie|musia�a si� do mnie odzywa�.
{6508}{6578}Zaczn� sobie|dostraja� pach�.
{6660}{6694}Dobre wiadomo�ci, dzieci.
{6696}{6750}Wszyscy dzi� �wietnie zaliczyli|test, za wyj�tkiem...
{6752}{6804}Lisy Simpson, jedynka.
{6805}{6834}Jedynka?!
{6836}{6893}Dobra, w tym momencie|zwykle si� budz�.
{6895}{6952}No dalej, budziku,|wyrwij mnie ze snu.
{7027}{7089}Wybacz, Lisa...|ta jedynka jest bardzo prawdziwa.
{7091}{7139}Nie, nie jest, Hoover ze snu.
{7140}{7196}A dop�ki �pi�,|zabawi� si�.
{7198}{7222}Mog� lata�!
{7304}{7341}To nie jest sen.
{7343}{7384}Naprawd� obla�am.
{7386}{7430}Nie mam z tego �adnej radochy.
{7432}{7460}Ma�a panno idea�.
{7528}{7586}Cholera, ta g�sienica|du�o je.
{7588}{7628}Cholera.
{7630}{7670}Cholera!
{7672}{7715}M�g�by�?
{7716}{7796}O rany, wy, dziewczyny wszystko|psujecie... nawet wampiry.
{7797}{7857}Hej, wampiry s�|fajowymi outsiderami,
{7859}{7912}kt�re kochaj� dziewczyny|nie lubi�ce cheerleaderek.
{7913}{7965}Nie, chodzi im tylko|o ssanie szyi.
{7967}{8008}I nie u�ywaj� �elu do w�os�w,
{8009}{8034}jak ten frajer.
{8078}{8124}Wygl�daj� tak.
{8156}{8198}/Zajefajny obrazek.
{8200}{8239}Mog� narysowa� robota|rzygaj�cego �rubkami
{8240}{8275}na twoim ramieniu?
{8276}{8330}Mo... �e by�.
{8435}{8492}/I... sko�czone.
{8573}{8613}Pa�a.|Pa�a!
{8615}{8673}Mam nadziej�, �e Harvard|nigdy si� o tym nie dowie.
{8820}{8860}Mog� si� hu�ta� podczas|gdy ty si� chwiejesz?
{8862}{8896}Odk�d dosta�a� t� z�� ocen�,
{8898}{8933}wydajesz si� bardziej spoko.
{8935}{8992}Lisa, chcesz poskaka�|na skakance?
{8993}{9018}Mo�esz zast�pi� drzewo.
{9020}{9043}Zjedz ze mn� lunch.
{9044}{9073}Podziel� si� z tob�|moj� szafk�.
{9075}{9113}Wpadnij na moje|przyj�cie urodzinowe.
{9115}{9156}Kochaj mnie.
{9158}{9216}O rany.|To nawet fajne.
{9218}{9264}Lisa, mog� z tob�|zamieni� s��wko?
{9295}{9353}Chyba wpad�am|w wi�ksze k�opoty.
{9388}{9428}Urodzony �obuz.
{9476}{9514}W twoim te�cie dosz�o|do pomy�ki.
{9516}{9549}Dosta�a�
{9551}{9592}sz�stk� z trzema plusami.|T� jedynk�/
{9594}{9620}powinien dosta� Ralph.
{9621}{9654}�le oszukiwa�em.
{9656}{9745}Skopiowa�em imi� Lisy|i wykorzysta�em odpowiedzi Ralpha.
{9803}{9873}Uzdolniona!|Uzdolniona!
{9875}{9907}Jestem zaawansowana.
{9908}{9942}Mo�ecie nadrobi�|zaleg�o�ci.
{9944}{9980}/Uzdolniona!
{9981}{10052}Tato, wiem, �e zwykle nie|rozmawiamy o takich sprawach,
{10054}{10115}ale jest w szkole taka jedna|dziewczyna, kt�r� lubi�.
{10117}{10192}W ka�dym razie mam nadziej�,|�e m�g�by�...
{10194}{10223}Tato?
{10224}{10253}Hej, synku.
{10255}{10276}Twoja mama my�li,
{10278}{10311}�e naprawiam samoch�d.
{10312}{10375}Tato, to genialne,|ale potrzebuj� twojej rady.
{10377}{10405}Homer?
{10407}{10453}Wydawa�o mi si�,|�e naprawiasz mi hamulce.
{10517}{10561}Ale ja musz� pogada�|o m�skich sprawach.
{10563}{10593}/Pogadaj z dziadkiem.
{10595}{10632}/- Kiedy� by� facetem.|- Naprawd�?
{10675}{10747}Oddaj towar,|ty ��ty diable!
{10749}{10796}Lubi� tak� jedn�|dziewczyn� w szkole,
{10798}{10849}ale nie wiem czy ona|to odwzajemnia.
{10851}{10911}Jest tylko jeden pewny spos�b,|aby si� przekona�.
{10913}{10980}Je�li dziewczyna ci� lubi...|poca�unek znienacka.
{10982}{11009}Powa�nie?
{11011}{11047}U ciebie to zadzia�a�o?
{11049}{11075}Jasne, �e tak.
{11077}{11163}Pami�tam, jak wczoraj.
{11431}{11470}Je�dzi te� na desce?!
{12284}{12319}Wi�c...
{12321}{12359}Co b�dziemy|robi� teraz?
{12361}{12430}Poca�uj j�, ty idioto!
{12535}{12613}Bart Simpson poca�owa� mnie!
{12615}{12685}O m�j Bo�e,|to by� m�j pierwszy poca�unek.
{12687}{12757}To ju� zawsze b�dzie m�j|pierwszy poca�unek.
{12904}{12934}Powiedz: "ha-ha."
{12964}{13012}To by�o niez�e!
{13014}{13053}Naprawd� niez�e!
{13190}{13257}Marge, Homer, przedstawiam|Brody'ego i Madison McKenna.
{13259}{13311}Bart dzieli �awk�|z ich c�rk�, Nikki.
{13313}{13389}Dzi� rano, wasz syn|dokona� niestosownego
{13391}{13441}kontaktu usta-usta|z nasz� c�rk�.
{13469}{13523}To znaczy, poca�owa� j�?
{13525}{13612}- Na g�rze zje�d�alni.|- I tylko tyle si� wydarzy�o?
{13613}{13647}I przez to nie poszed�em|do pracy?!
{13649}{13697}M�g�bym was poca�owa�.
{13699}{13753}Panie Simpson,|jestem adwokatem,
{13755}{13800}a m�j m�� prokuratorem|federalnym
{13802}{13844}i oboje nie jeste�my szcz�liwi.
{13846}{13916}Mo�e powinni�cie poszuka�|�atwiejszych prac.
{13918}{13963}Dop�ki nie stworzycie
{13965}{14000}bezuczuciowego otoczenia,
{14001}{14052}pozwiemy t� szko��|do ostatniego centa.
{14053}{14092}No dobra, prosz�.
{14093}{14137}I sprawimy,|�e po�a�ujecie dnia,
{14139}{14171}w kt�rym wasz syn si� urodzi�.
{14172}{14201}Jest pani w p� drogi.
{14300}{14328}To nie moja wina.
{14329}{14368}Dziadek powiedzia�,|abym j� poca�owa�.
{14370}{14433}Czemu nie kaza�e� mu waln��|jej maczug� w g�ow�
{14435}{14468}i nie zaci�gn�� jej do jaskini?
{14470}{14526}Masz na my�li drug� baz�?
{14528}{14576}Na to jest jeszcze|troch� za m�ody.
{14578}{14619}Gdybym porozmawia� z Nikki,|na pewno by�by w stanie...
{14620}{14667}Nie! Je�li zbli�ysz si�|do niej raz jeszcze,
{14668}{14701}pozw� nas do biednego domu
{14703}{14734}i b�dziemy je�� resztki �mieci|do ko�ca �ycia.
{14736}{14763}To nie problem.
{14764}{14798}Mama potrafi sprawi�,|�e �mieci smakuj� �wietnie.
{14800}{14831}Dzi�kuj�.
{14832}{14864}M�wi� powa�nie.
{14865}{14927}I naprawd� jest to|dla mnie wa�ne.
{14928}{14962}Bez obaw, ch�opcze.
{14964}{15040}Znam zdrowe sposoby na|zapomnienie dziewczyn.
{15085}{15124}Zajefajnie!
{15126}{15176}Szkoda, �e prawdziwe �ycie|nie jest w 3-D.
{15178}{15216}A okulary pachn�
{15217}{15269}tak jakby facet, kt�ry je mia�|przedtem ubrane, zjad� pizz�.
{15502}{15569}�MIER� POZBAWIONA R�WNOWAGI
{17144}{17179}Sp�jrz na to.
{17180}{17213}Patrz na ich flaki.
{17215}{17251}Ca�y usmarowany jest krwi�.
{17300}{17365}"Drodzy entuzja�ci ogrodnictwa|bez nawoz�w sztucznych,
{17367}{17405}/"obawiam si�, �e jestem zbyt smutna,
{17407}{17452}/"aby wys�a� list� moich ogrodowo|przyjaznych �limak�w./
{17454}{17498}"Jeszcze raz do�wiadczy�am|gorzkiej prawdy
{17500}{17575}"jak trudno by� m�dr�|i akceptowan� jednocze�nie.
{17576}{17649}"Z wyrazami �ci�kowej mi�o�ci,|Lisa Simpson."
{17651}{17700}�ci�kowa mi�o��.|S�odkie.
{17725}{17763}Kto� wpisa� komentarz?
{17764}{17834}/"Nie przestawaj odnosi�|sukces�w, Lisa./
{17836}{17907}/"Nie jeste� sama. Flotus1."
{17908}{17948}Flotus1?
{17950}{17980}Ciekawe kto to?
{17982}{18015}/Uwaga, uczniowie.
{18016}{18047}/Prosz� zg�osi� si�
{18048}{18082}/na obowi�zkowe zebranie.
{18084}{18116}/Aby wystarczy�o na to czasu,
{18118}{18187}/sztuka trzecioklasist�w "My Fair Lady"|zostaje odwo�ana./
{18188}{18241}To s� wiadomo�ci gorza�kowe.
{18243}{18287}Bardzo gorza�kowe.
{18350}{18394}Zapewne ju� s�yszeli�cie,
{18396}{18449}�e jeden z naszych czwartoklasist�w|zrobi� co�
{18451}{18488}co 10...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin