House Of Flying Daggers CD1.txt

(14 KB) Pobierz
{607}{712}DOM LATAJ�CYCH SZTYLET�W
{715}{797}Chiny, rok 859. Po 241 latach rozkwitu,|dynastia Tang chyli si� ku upadkowi.
{800}{927}Cesarz jest s�aby i niekompetentny.|Skorumpowany rz�d traci kontrol� nad pa�stwem.
{930}{1020}W kraju panuje niepok�j.|Wioska za wiosk� do��cza
{1022}{1105}do sekretnego przymierza, tworz�c|"Dom Lataj�cych Sztylet�w".
{1107}{1205}Za�o�ony w prowincji Feng Tian,|nieopodal Cesarskiej Stolicy,
{1207}{1285}"Dom Lataj�cych Sztylet�w"|dzia�a w ukryciu.
{1287}{1397}Okradaj�c bogatych i daj�c biednym,|zyskuje poparcie i szacunek ludzi.
{1400}{1555}Jednocze�nie wzbudza strach i wywo�uje|nienawi�� miejscowych delegat�w.
{1745}{1787}Kapitanie Leo, Kapitanie Jin.
{1792}{1847}Wyruszamy na patrol.
{2052}{2080}Zn�w b�dziemy zaj�ci.
{2127}{2172}Biuro Prowincji da�o|nam dziesi�� dni,
{2174}{2232}na z�apanie nowego przyw�dcy|Lataj�cych Sztylet�w.
{2235}{2257}Co?
{2270}{2360}Znalezienie i zabicie|starego przyw�dcy,
{2367}{2407}zaj�o nam trzy miesi�ce.
{2417}{2475}Dziesi�� dni?|To niemo�liwe.
{2522}{2597}S�ysza�e� o tym nowym|Pawilonie Piwonii?
{2607}{2630}Tak.
{2652}{2707}Znaj� ci� tam?
{2720}{2787}Nie, jeszcze tam nie by�em.
{2815}{2847}Dobrze, teraz masz szans�.
{2867}{2892}Masz jakie� informacje?
{2932}{3020}Podejrzewamy, �e|jedna z tancerek...
{3032}{3080}mo�e nale�e� do|Lataj�cych Sztylet�w.
{3095}{3142}W porz�dku, sprawdz� to.
{3215}{3280}DOM WYST�P�W - PAWILON PIWONII
{3287}{3422}Poci�gnij. Poci�gnij mocniej.
{3450}{3482}Poci�gnij mocniej.
{3985}{4039}Dobra, wystarczy.
{4062}{4080}Pani!
{4087}{4107}Id�.
{4112}{4125}Pani.
{4130}{4157}Jestem.
{4237}{4277}Co mog� zrobi�|dla ciebie, panie?
{4310}{4357}S�ysza�em, �e masz|now� dziewczyn�.
{4375}{4432}Jeste� dobrze poinformowany.
{4507}{4537}Jest �adna?
{4550}{4580}Jest ca�kiem �adna.
{4590}{4627}Przyprowad� j� tu.
{5052}{5150}Powiniene� o czym� wiedzie�.
{5157}{5182}O co chodzi?
{5205}{5237}Dziewczyna jest niewidoma.
{5290}{5320}Nie widzi?
{5365}{5407}W takim razie|musi by� wyj�tkowa.
{5417}{5467}Jestem bardzo ciekawy.
{6485}{6587}W jaki spos�b straci�a� wzrok?
{6597}{6632}Jestem niewidoma od urodzenia.
{6672}{6742}Dlaczego �lepa dziewczyna|mia�aby tutaj pracowa�?
{6757}{6825}A dlaczego nie|mo�e tutaj pracowa�?
{6852}{6882}Masz racj�.
{6919}{6947}Jak masz na imi�?
{6960}{6987}Mei.
{7027}{7062}Mei?
{7092}{7157}Ka�da dziewczyna tutaj|nosi imi� kwiatu.
{7169}{7222}A ty jeste� po prostu Mei?
{7244}{7332}Nie chc� z nimi rywalizowa�.
{7352}{7392}Co masz na my�li?
{7407}{7480}Te kwiaty trudno nazwa� kwiatami.
{7494}{7557}Prawdziwe kwiaty kwitn�|na dzikich ��kach.
{7635}{7660}�adnie powiedziane.
{7765}{7815}Je�li zrobisz na mnie wra�enie,
{7819}{7877}zabior� ci� tam gdzie|rosn� prawdziwe kwiaty.
{7957}{8030}W czym jeste� najlepsza?
{8060}{8085}Taniec.
{8102}{8132}Podejd� bli�ej.
{9355}{9382}Nie znasz regu�?
{11007}{11125}"Niezwyk�e pi�kno na P�nocy."
{11137}{11247}"Ona jest najpi�kniejsz�|pani� na ziemi."
{11267}{11395}"Od jej spojrzenia,|upada ca�e miasto."
{11402}{11527}"Drugie spojrzenie zostawia|nar�d w ruinach."
{11537}{11600}"Nie istnieje miasto czy nar�d,"
{11605}{11727}"kt�re by�oby bardziej cenione,"
{11737}{11857}"ni� takie pi�kno."
{12542}{12667}"Niezwyk�e pi�kno na P�nocy."
{12677}{12787}"Ona jest najpi�kniejsz�|pani� na ziemi."
{12807}{12937}"Od jej spojrzenia,|upada ca�e miasto."
{12945}{13067}"Drugie spojrzenie zostawia|nar�d w ruinach."
{13077}{13137}"Nie istnieje miasto lub nar�d,"
{13145}{13270}"kt�re by�oby bardziej cenione,"
{13279}{13477}"ni� takie pi�kno."
{13725}{13804}Prosz� si� uspokoi�.
{13817}{13837}Odejd�cie.
{13842}{13877}O co chodzi?
{13902}{13950}Prosz� pozwoli� mi wyja�ni�.
{13954}{14002}Ta dziewczyna jest m�oda|i niedo�wiadczona.
{14004}{14035}Prosz� jej wybaczy�.
{14037}{14067}Zabierzcie j�.
{14070}{14117}Odejd�.
{14127}{14147}Przesta�cie!
{14242}{14265}Kapitanie.
{14307}{14360}To Kapitan Prowincji.
{14365}{14412}Do diab�a z Kapitanem!
{14432}{14487}To oburzaj�ce!|Aresztowa� go.
{14527}{14579}Pu��cie mnie!
{14642}{14667}Kim jeste�?
{14750}{14800}Jak �miesz! Jestem Kapitanem.
{14842}{14952}Jeste� pijany i|nieodpowiednio ubrany.
{14960}{14987}Aresztowa� ich oboje.
{15022}{15075}Zabierzcie �apy.
{15097}{15122}Pu��cie mnie.
{15160}{15200}Prosz� oszcz�d� dziewczyn�, Kapitanie.
{15202}{15229}Ten m�czyzna by� pijany.
{15235}{15277}To nie jej wina.
{15282}{15315}Prosz�, nie aresztuj jej.
{15327}{15357}Dopiero co otworzyli�my|tutaj ten dom.
{15360}{15395}Licz�, �e ona przyci�gnie go�ci.
{15397}{15465}Jak �lepa dziewczyna mo�e by�|najlepsz� tancerk�? Rusz si�!
{15467}{15535}Jest bardzo utalentowana.
{15547}{15592}Prosz�, sam zobacz.
{15695}{15732}Znasz "gr� w echa"?
{15760}{15785}Gra�am w ni� kiedy�...
{15800}{15820}W porz�dku.
{15837}{15910}Wypadnij dobrze,|a pozwol� ci odej��.
{15927}{15957}Dzi�kuj�, Kapitanie.
{15970}{16002}Id� si� szybko przebra�.
{17720}{17757}Fantastycznie.
{18172}{18232}�wietnie!
{23140}{23177}Kim naprawd� jeste�?
{23222}{23260}Dlaczego chcesz mnie zabi�?
{23272}{23310}Rz�dowe psy...
{23315}{23352}zabij� was wszystkich.
{24950}{25032}B�d� si� dobrze bawi�|walcz�c ze �lep� dziewczyn�.
{27922}{27977}Znale�li�my to w jej pokoju.
{28287}{28337}Jeste� cz�onkini�|Lataj�cych Sztylet�w.
{28445}{28487}Kto jest nowym przyw�dc�?
{28547}{28607}Gdzie jest nowy przyw�dca?
{28717}{28752}Poka�� ci, co zrobimy...
{28762}{28799}je�li nie powiesz.
{28812}{28830}Poka�cie jej!
{29337}{29397}Przed tob� znajduje si�|maszyna do tortur.
{29697}{29745}Twoja g�owa zostanie|po�o�ona tutaj.
{29872}{29905}Twoje rami�, tutaj.
{29942}{29977}Twoje plecy, tutaj.
{30002}{30032}Twoje nogi, tutaj.
{30267}{30374}Ju� nigdy wi�cej|nie b�dziesz ta�czy�a.
{30392}{30420}Rozumiesz?
{30732}{30842}Masz jeden dzie�,|by to przemy�le�.
{30985}{31032}Ta dziewczyna przypomina mi kogo�.
{31057}{31082}Kogo?
{31127}{31162}Plotki g�osz�, �e...
{31167}{31217}niewidoma c�rka|starego przyw�dcy...
{31220}{31252}znikn�a po jego �mierci.
{31277}{31330}To by� du�y cios|dla Lataj�cych Sztylet�w.
{31337}{31390}�lubowali zemst� za t� strat�,
{31402}{31447}gdy szukali dziewczyny.
{31552}{31607}Dlaczego c�rka starego przyw�dcy...
{31622}{31670}mia�aby sko�czy�|w domu publicznym?
{31705}{31795}Do kogo nale�y|Pawilon Piwonii?
{31815}{31882}By� mo�e Lataj�ce Sztylety|zda�y sobie spraw�, �e...
{31887}{31962}jeste�my odpowiedzialni za �mier�|ich starego przyw�dcy.
{31985}{32005}Zapomnij o tym.
{32015}{32062}We�miemy za ni� nagrod�
{32067}{32102}i p�jdziemy si� napi�.
{32157}{32187}Mam lepszy pomys�.
{32207}{32249}Skoro mamy pewne wskaz�wki,
{32257}{32335}wykorzystajmy je, by|zgarn�� wi�ksz� nagrod�.
{32382}{32415}Chcesz �ebym ja to zrobi�?
{32452}{32487}Oczywi�cie, a kto inny?
{32532}{32627}W porz�dku. Ta dziewczyna|jest niezwykle pi�kna.
{32637}{32710}Wiesz, �e uwielbiam flirtowa�.
{32799}{32855}Uwa�aj by� nie uleg�|jej wdzi�kom.
{32874}{32949}Je�li umr� pod sp�dnic�,|b�d� m�g� nadal flirtowa� jako duch.
{35597}{35620}Kim jeste�?
{35640}{35677}Chcia�em ci� wczoraj rozebra�.
{35685}{35712}Ju� o mnie zapomnia�a�?
{35747}{35782}Dlaczego mnie uratowa�e�?
{35835}{35857}A jak my�lisz?
{35902}{35947}Jeste� delikatnym kwiatem.
{35957}{36017}Zrobi� wszystko, by ci pom�c.
{36027}{36047}Opanuj si�.
{36092}{36112}Nie martw si�.
{36122}{36177}Ju� nie jestem go�ciem|Pawilonu Piwonii.
{36190}{36222}A ty nie jeste� ju� tancerk�.
{36225}{36270}Jeste� c�rk� starego przyw�dcy.
{36295}{36317}Co powiedzia�e�?
{36337}{36392}Jak wiele niewidomych dziewczyn|zna sztuki walki...
{36400}{36435}i nosi takie sztylety?
{36502}{36555}Ocali�em ci�,
{36572}{36625}i twoje sztylety te�.
{36712}{36757}Dlaczego podj��e� takie ryzyko?
{36782}{36822}Nienawidz� tego|skorumpowanego rz�du,
{36832}{36872}i podziwiam Lataj�ce Sztylety.
{36922}{36957}Jestem ci bardzo wdzi�czna.
{36997}{37032}Dlaczego zostawili�my konie?
{37045}{37092}�lady kopyt mo�na|�atwo wytropi�.
{37095}{37132}Niedaleko ukry�em dwa inne konie.
{37155}{37195}Dobrze to zaplanowa�e�.
{37230}{37267}Jak masz na imi�, Mistrzu?
{37277}{37317}Nazywaj mnie po prostu Wiatr.
{37332}{37357}Wiatr?
{37367}{37410}W�druj� samotnie tu i tam,
{37417}{37447}nie zostawiaj�c �ladu.
{37470}{37500}Jak beztroski wiatr?
{37517}{37595}Nie, jak figlarny wiatr.
{37630}{37667}Lubisz sobie kpi�.
{37675}{37715}Zastanawiam si� jak wygl�dasz?
{37727}{37762}Mo�esz to �atwo sprawdzi�.
{37772}{37795}Tutaj.
{37857}{37880}Prosz� pu��.
{37902}{37970}To nie jest Pawilon Piwonii.|Tu nie ma �adnych regu�.
{37972}{38042}Dowiesz si� jak wygl�dam,|je�li dotkniesz mojej twarzy.
{38095}{38120}No dalej.
{38147}{38242}To by�oby pozbawione szacunku,|najpierw dotkn�� twojej twarzy.
{38355}{38425}Wolisz zacz�� od do�u.
{38437}{38472}Mnie to nie przeszkadza.
{38500}{38537}Opanowa�e� lataj�c� technik�.
{38645}{38702}Prawa r�ka jest bieg�a|w walce maczet�.
{38842}{38917}Lewa r�ka jest skuteczna|w strzelaniu z �uku.
{39085}{39170}Twoje serce bije r�wno,|wydajesz si� by� szczery.
{39180}{39212}Czytasz mnie jak ksi��k�.
{39252}{39290}Jeste� odwa�nym cz�owiekiem.
{39305}{39367}Nigdy nie ba�em si� kobiet.
{39480}{39517}Jeste� rzeczywi�cie m�ody.
{39747}{39787}Umiesz wypi�.
{39852}{39877}�o�nierze nadchodz�.
{40422}{40465}Zgubi�am torb� ze sztyletami.
{47590}{47665}Przepraszam, �e tak p�no.
{50120}{50162}Lataj�ce Sztylety|ci�gle si� przemieszczaj�.
{50170}{50207}Dok�d powinni�my p�j��?
{50225}{50260}Id�my dalej na p�noc.
{50297}{50322}Dalej na p�noc?
{50347}{50390}Sami nas znajd�.
{50405}{50455}W Lataj�cych Sztyletach|jest wielu mistrz�w.
{50467}{50517}Dlaczego wys�ali ciebie|jako zab�jc�?
{50525}{50597}Nikt mnie nie wys�a�,|przyby�am sama.
{50622}{50700}Jako c�rka starego przyw�dcy,
{50705}{50745}powinna� by� ostro�niejsza.
{50752}{50787}My�la�a� o konsekwencjach?
{50805}{50890}Zrobi� wszystko, by|pom�ci� mojego ojca.
{51100}{51122}Podejd� tu.
{51497}{51565}To jest ub...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin