The Simpsons - 21x17 - American History X-cellent.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode MABF08|American History X-cellent
{313}{345}NIC TYLKO|W�DA
{372}{452}HOT DOGI TO NIE ZAK�ADKI|DO KSI��EK
{1480}{1542}ZAK�AD KARNY|W SPRINGFIELD
{2055}{2107}/Burns, idziesz z nami.
{2108}{2141}Nie, nie, pu��cie mnie.
{2143}{2188}/Zaskoczeni?
{2189}{2246}/Ja, C. Montgomery Burns,|zamkni�ty niczym zwierz�?/
{2247}{2315}/Co spowodowa�o ten|zastanawiaj�cy zwrot wydarze�?/
{2316}{2364}/Opowiem wam moj�|histori�.../
{2366}{2429}/- my�l�c sobie o niej.|PRZERA�ONY STARZEC
{2433}{2486}KILKA TYGODNI WCZE�NIEJ
{2487}{2572}I tak naszym Pracownikiem Miesi�ca|zosta� nie�yj�cy Roger Ducette,
{2573}{2656}kt�ry zgin�� tragicznie wskutek komplikacji|zwi�zanych z organizacj� zwi�zk�w.
{2674}{2735}Kolejna sprawa, pierwszy coroczny|piknik 4. lipca naszej elektrowni
{2737}{2770}odb�dzie si� w t� sobot�.
{2804}{2853}Chyba �le mnie zrozumia�e�.
{2855}{2902}Ten piknik jest dla mnie.
{2904}{2979}A wy sp�dzicie Dzie� Niepodleg�o�ci|m�cz�c si�
{2981}{3050}w gor�cym s�o�cu lata bez p�acy,|emulsji ani wdzi�czno�ci.
{3071}{3129}Tak, w rzeczy samej.
{3475}{3533}Sir, pa�skie �eberka,|ugotowane tak jak pan lubi.
{3547}{3599}�eberka?
{3601}{3665}Raz czy dwa w �yciu|bawi�em si� w berka
{3667}{3733}i dla mnie s�owo|"berek" cuchnie.
{3735}{3796}Daj mi 10 pe�nych szkielet�w|pe�nych �eber.
{3798}{3833}A ty, znajd� mojego doktora
{3834}{3877}i zapytaj go|czemu prosz� o co�
{3878}{3920}- tak szalonego, jak pe�ne �ebra.|- Tak jest, sir.
{3922}{3964}Wie pan, ci ludzie|pracuj� nieprzerwanie
{3966}{4016}od parady flagowej|o sz�stej rano.
{4018}{4073}Mo�e da�by im pan|wolne na reszt� dnia,
{4075}{4114}aby mogli go sp�dzi�|z rodzinami?
{4115}{4167}Tak, powinni ju� i��.|Jak tylko wykonaj�
{4169}{4199}napisany przez mnie musical
{4200}{4225}na obchody narodzin|naszego narodu.
{4227}{4269}Bierzcie teksty, ludzie.
{4271}{4340}Zaczynamy za 20 minut.|Po�amania n�g.
{4342}{4395}Powiedzia�em po�amania n�g.
{4434}{4490}Na lito�� bosk�,|to taka przeno�nia.
{4492}{4552}Zwalniam ci�.
{4553}{4690}# Kochamy Ameryk�. #
{4744}{4808}NIE PRO�CIE O PODWY�K�
{5215}{5288}Smithers, z�ap moje r�ce|i klaskaj nimi sarkastycznie.
{5356}{5387}Bardziej sarkastycznie.
{5388}{5432}Burns, co za|niewdzi�czny palant.
{5434}{5503}W�o�yli�my w to serce|bez wcze�niejszej pr�by.
{5504}{5552}Moim zdaniem Burns|jest nam winien przyj�cie.
{5553}{5633}Zr�bmy sobie teraz...|z jego winem.
{5757}{5791}No nie wiem.
{5793}{5834}Zasadniczo to jest|bezprawne wtargni�cie.
{5836}{5889}A co m�g�by nam zrobi�?
{5890}{5923}INTRUZ
{5964}{6010}Lenny,
{6012}{6076}napijesz si� Chateau|La Mondotte Saint-Emilion?
{6078}{6114}To butelka normalnych rozmiar�w.
{6116}{6161}Pij� z butli wina.
{6162}{6220}A ja obal� Melchizedeka.
{6256}{6301}Homer, ta butelka|kosztuje $60,000.
{6329}{6366}Przepijam moje wynagrodzenie.
{6367}{6417}Tak, ale czy cz�� z tego|nie idzie na podatki?
{6418}{6444}Tak, masz racj�.
{6446}{6472}Rz�d...
{6474}{6511}zabiera moje ci�ko zarobione|kradzione wino
{6513}{6552}i wydaje je na t�|nieprzydatn� pod�og�.
{6554}{6601}S�ysza�em.
{6899}{6927}Smithers, w��cz alarm.
{6929}{6959}Wezwij szeryfa.
{6960}{7033}Obud� wo�nego.
{7187}{7270}Lewa r�ka:|na Rembrandta.
{7332}{7396}No dobrze, odsu�cie si�|od starych mistrz�w
{7398}{7450}i kopnijcie je tutaj.|Szybko.
{7452}{7494}Chwileczk�, szefie.
{7495}{7533}To jest Koncert|autorstwa Vermeera.
{7534}{7587}Kt�ry skradziono w 1990
{7589}{7652}z Bosto�skiego Muzeum|Izabeli Stewart Gardner.
{7654}{7704}Burns,
{7706}{7771}chcia�by� wyja�ni�|jak ten cud takt�w
{7773}{7811}i harmonii znalaz� si�|w twojej kolekcji?
{7813}{7866}C�, ja... wie... wiesz...
{7868}{7901}To tylko...
{7902}{7961}Czy to zbrodnia, �e cz�owiek|chce mie� �adne rzeczy,
{7963}{8028}a potem kradnie je|z publicznego muzeum,
{8029}{8067}gdzie ka�da �uj�ca|gum� ma�pa
{8069}{8126}w kurtce Uniwersytetu Tufts|mo�e si� na ni� gapi�?
{8128}{8171}Nie wydaje mi si�!
{8173}{8217}Skuj go, Lou.
{8285}{8354}/Ca�e miasto zacz�o|ze mnie szydzi�./
{8356}{8424}/Ze mnie, kt�rego aksamitne|bryczesy ich gadzie usta/
{8425}{8501}/tak cz�sto bez rado�ci ca�owa�y.
{8534}{8615}BURNS DO PIEK�A|DRU�YNA 21 ZA KAR� �MIERCI
{8616}{8666}Przedmioty do rzucania!|Kupujcie przedmioty do rzucania!
{8668}{8721}Zamie�cie protest|w zamieszki!
{8722}{8757}Ile za pomidora?
{8759}{8813}�wie�y za dolara,|zgni�y za dwa.
{8815}{8858}Synu, naprawd� chcesz|zgni�ego?
{8860}{8912}Chyba nie zamierzasz|go nim uderzy�.
{8945}{9039}Skoro to twoje urodziny...
{9080}{9138}Mamo, id� rzuci�|zgni�ym owocem.
{9140}{9184}Nikt w naszej rodzinie|nie b�dzie ciska�
{9186}{9218}niczym zgni�ym|w nikogo.
{9252}{9299}A co to jest?
{9300}{9356}To jest m�j lunch.
{9357}{9384}Naprawd�?
{9386}{9412}No dobra, jedz sw�j lunch.
{9414}{9439}Ale...
{9440}{9468}Powiedzia�e�, �e to tw�j lunch.
{9470}{9496}- Jedz go.|- Je�� m�j lunch?
{9498}{9524}Tak. Smacznego.
{9525}{9580}/- No dobrze. Zjem.|- Bon appetit.
{9581}{9648}/To troch� trwa�o...
{9650}{9685}Chyba nie my�lisz,|�e to zrobi�?
{9687}{9718}Nie widz�, �eby� �u�.
{9756}{9802}Nie gry� powietrza,|gry� naprawd�.
{9939}{9989}- Dok�d si� wybierasz?|- Na zakupy.
{9991}{10051}Jak tylko w tym mie�cie wybuchaj� zamieszki,|centra handlowe pustoszej�.
{10052}{10083}Zosta� tu.
{10084}{10134}Nienawidz� siedzie� w domu.
{10136}{10166}Pobaw si� z Lis�.
{10167}{10211}Mamo, z Lis� si� nie bawi.
{10212}{10242}Bawisz si� chc�c|nie chc�c.
{10243}{10302}Bart, mnie te� to|nie zachwyca,
{10303}{10339}ale kiedy� mo�emy si�|potrzebowa� wzajemnie
{10340}{10372}dla transplantacji organ�w,
{10374}{10434}wi�c lepiej trzymajmy nasze|kana�y komunikacyjne otwarte.
{10435}{10478}Pomo�esz mi z moj�|farm� mr�wek?
{10479}{10523}Sadzisz mr�wki|i one rosn�?
{10525}{10587}Nie, mr�wki s� farmerami.
{10589}{10620}Powa�nie?|A co one hoduj�?
{10622}{10677}Nic. S�uchaj, chcesz|to robi�, czy nie?
{10679}{10713}- Nie!|- Dobrze.
{10715}{10775}Ironia.
{10777}{10837}Po tylu latach|spekulacji gie�dowych,
{10839}{10867}biegania z broni�,|usi�owania morderstwa,
{10869}{10922}dokonania morderstwa,
{10923}{10983}z�apali mnie na drobnej, wielomilionowej|kradzie�y sztuki.
{10985}{11027}To takie niesprawiedliwe.
{11028}{11074}Smithers, dop�ki mnie|nie wypuszcz�,
{11075}{11135}b�dziesz zarz�dza�|elektrowni�.
{11137}{11160}Ja?
{11162}{11199}B�d� silny, Smithers.
{11201}{11238}B�d� silny dla elektrowni.
{11239}{11270}Ona ci� potrzebuje.
{11321}{11370}/To by�by idealny moment,|aby zacz�o pada�./
{11372}{11438}/A co tam.|Przecie� opowiadam histori�./
{11502}{11598}/Nie wystarczaj�co dramatycznie.
{11599}{11644}/Odmrozi�o mu nos.
{11646}{11699}/Doskonale.
{11764}{11821}/Tamto wi�zienie, by�o|mi niczym wi�zienie./
{11821}{11870}/Nie wi�zienie z cegie� i �elaza,
{11871}{11914}/ale takie ze stali i cementu.
{11915}{11953}/Zabrali mi wszystko.
{11954}{12042}Jeden odcinek biletu z "Zabawnego|romansu Charliego i Loloty",
{12043}{12105}koperta z napisem "�ap�wka".
{12106}{12161}Pusta.
{12200}{12244}Karta Ubezpieczenia Spo�ecznego.
{12246}{12308}To karta S.S., dummkopf|[niem. ba�wan].
{12310}{12399}/Jedyna nadzieja w zaprzyja�nieniu|si� z naczelnikiem./
{12401}{12444}Sp�jrz na to, Burns.
{12445}{12481}Twoje wp�ywy i pieni�dze
{12482}{12516}nic tutaj w �rodku|nie znacz�.
{12517}{12585}Tak, ale bogaty cz�owiek|mo�e kupi� informacje.
{12587}{12689}Informacje, kt�re mog� mocno|zaszkodzi� pewnemu naczelnikowi.
{12690}{12755}O jakiej informacji|m�wimy?
{12757}{12809}Jestem pewien, �e panowie|z dzia�u miejskiego
{12811}{12878}z zaciekawieniem dowiedz�|si�, �e jeste� uzale�niony od...
{12880}{12916}od...
{12953}{12994}Nie umiem odczyta�|mojego pisma.
{12996}{13069}Powiem tylko jedno, naczelniku,|zaczyna si� to na liter� "H."
{13070}{13109}Hamburger?
{13110}{13149}To zdecydowanie co� innego.
{13152}{13189}Zabierzcie go sprzed|moich oczu.
{13357}{13428}Nikt nie odbierze mi|mojego H.
{13467}{13509}Cholera, ten gaz|jest szlachetny.
{13998}{14049}Pora sprawdzi� ubytki.|[te�: jamy cia�a]
{14086}{14138}Nie mia�em ubytk�w|od 40 lat.
{14140}{14189}Nie m�wi�em o twoich z�bach.
{14191}{14235}Ani ja.
{14278}{14323}Poznaj swego wsp�lokatora.
{14358}{14390}Witka, kole�.
{14392}{14426}Umieszczaj� dw�ch|nieszkodliwych
{14427}{14460}urz�dnik�w w tej samej celi.
{14462}{14495}Ale szcz�cie, nie?
{14538}{14579}Ba�em si�, �e b�dziesz jakim�|wytatuowanym awanturnikiem.
{14581}{14639}Zbyt wielu takich nie|znajdziesz w Dartmouth.
{14641}{14718}Dartmouth?! Zabierzcie mnie|od tego ohydnego bydlaka!
{14719}{14756}Natychmiast!|S�yszycie?!
{14758}{14803}/Obroni�em magistra na|Uniwersytecie w Virgini,/
{14804}{14837}/elitarny uniwersytet.
{14839}{14869}Stra�!
{14907}{14955}Co za zawi�e mrowisko.
{14956}{15031}Jestem najdumniejszym|myrmekologiem na tej ulicy.
{15033}{15090}Hej, one nie jedz�.
{15092}{15136}Bez obaw. Da�em|im s�odkiego tosta.
{15138}{15185}Tego zdrowego...|mro�ony, truskawkowy.
{15187}{15262}Bart, ten tost nie zosta�|wyhodowany tutaj.
{15264}{15322}Lisa, ty to potrafisz|zepsu� ca�� zabaw�.
{15323}{15385}Ciesz� si�, �e nie jestem|twoim dzieckiem.
{15386}{15454}A ja ciesz� si�,|�e nie jestem twoj� mam�.
{15457}{15472}Powinna�.
{15473}{15536}Gdybym by� w twoim brzuszku,|zrobi�bym kup� do twojego gard�a.
{15538}{15614}Nigdy tego nie wyrzuc�|z wyobra�ni.
{15615}{15677}O nie. Nie zabierzesz|moich dzieci.
{15678}{15711}Je�li s� czyimi� dzie�mi,|to bardziej moimi.
{15805}{15856}Szybko, musimy je zebra�.
{16013}{16058}Zosta�a tylko jedna mr�wka.
{16059}{16115}Nigdy ci tego|nie wybacz�.
{16189}{16259}A ja nigdy nie|wybacz� tobie, Bart.
{16261}{16299}To tylko jeszcze|bardziej mnie wkurza!
{16301}{16347}Wiem.
{16463}{16519}PRACUJ|CIʯEJ!
{16601}{16652}No dobra, Waylon,|nigdy nie chcia�e� tej roboty,
{16653}{16684}ale j� masz.
{16742}{16776}Cholera!
{16837}{16905}Wiesz, to moja sza...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin