Human Target [1x03] Embassy Row.txt

(23 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1199}{1248}- Danny?|- Aaron.
{1252}{1286}Dosta�e� paczk�?
{1290}{1348}Jak� paczk�?
{1352}{1424}- Danny, wszystko w porz�dku?|/- Wys�a�em ci do biura.
{1428}{1522}- Dosta�e� j�?|/- Nie by�o mnie, w�a�nie wracam.
{1526}{1543}Co w niej jest?
{1547}{1662}/Trzeba to doprowadzi� do ko�ca.|/B�dzie niebezpiecznie.
{1695}{1766}Sam tego nie zrobisz.|
{1770}{1834}4155-550-112.
{1853}{1896}�adnych glin.
{1900}{1941}/Danny.
{1945}{2025}/Co jest grane, do cholery?
{2201}{2256}Danny!
{2553}{2612}/Danny...
{3497}{3561}Aaron Cooper?
{3568}{3591}Kto� ty?
{3595}{3674}Christopher Chance,|to na m�j numer zadzwoni�e�.
{3678}{3751}Nikt nie odebra�,|a ja nie zostawi�em wiadomo�ci.
{3755}{3787}Jestem przyjacielem Danny'ego.
{3791}{3856}Wasi rodzice zgin�li,|gdy mia�e� 12 lat, Danny ci� wychowa�.
{3860}{3949}Obaj uwielbiacie podw�jn� pizz�...
{3969}{4081}Obaj lubicie t� pann� w kostiumie|z "Flasha Grodona".
{4124}{4190}Danny nie �yje.
{4246}{4307}Przykro mi.
{4332}{4401}Porz�dny by� z niego facet.
{4405}{4513}To by� taki numer telefonu|dla przyjaci� i rodziny.
{4517}{4607}Dzwonisz i ja wiem,|�e co� ci grozi.
{4611}{4741}Sprawca tego bajzlu wkr�tce wr�ci,|wi�c �ap wa�ne rzeczy i spadajmy.
{4882}{4934}Nie mam poj�cia,|czego dotycz� te papiery.
{4938}{5050}Jestem dziennikarzem, ale p�otk�.|To dla mnie za wysokie progi.
{5054}{5102}Wiesz, czym si� zajmowa� tw�j brat?
{5106}{5170}By� prawnikiem w fundacji dobroczynnej.
{5174}{5299}Danny nie by� prawnikiem.|By� oficerem operacyjnym kontrwywiadu.
{5307}{5383}- Danny nie by� szpiegiem.|- Nie by�.
{5387}{5489}On na szpieg�w polowa�.|By� jednym z najlepszych.
{5493}{5568}- Pracowa�e� z nim?|- Nie.
{5572}{5656}Nie do ko�ca.|Poka� t� teczk�.
{5672}{5730}Wiemy, jak umar�?
{5734}{5825}Gliniarze nie znale�li ran,|ale mia� silny krwotok wewn�trzny.
{5829}{5907}- Jakby ostra reakcja alergiczna.|- Krwotok z nosa?
{5911}{5940}Sk�d wiedzia�e�?
{5944}{6017}Specjalnie przygotowane trucizny|daj� takie objawy.
{6021}{6157}Wygl�da na to, �e �ledzi� ruskiego agenta,|ale tamtem dopad� go pierwszy.
{6165}{6203}Jak to mo�liwe?
{6207}{6281}Koniec zimnej wojny nie oznacza,|�e wszyscy agenci wr�cili do domu.
{6285}{6347}Wiem, �e to wszystko|spad�o na ciebie nagle...
{6351}{6470}My�l�, �e Danny chcia�,|�eby�my sko�czyli to, czego on nie zd��y�.
{6474}{6553}Szpiedzy.|Specjalne trucizny.
{6557}{6666}Chc� sprawiedliwo�ci,|ale nie wiedzia�bym, od czego zacz��.
{6670}{6737}Od tego miejsca.
{6805}{6875}Rosyjska ambasada?
{7086}{7156}Danny wiedzia�, �e szpieg mia� dzi� by�|na uroczysto�ci w ambasadzie.
{7160}{7273}- Musz� tam tylko p�j�� i go z�apa�.|- Par� rzeczy ci chyba umkn�o.
{7277}{7366}On wiedzia�, kogo szuka.|I mia� czas, �eby to zaplanowa�.
{7370}{7438}A ty szukasz zjawy,|dysponuj�c paroma godzinami.
{7442}{7499}Racja, ale mam notatki|i pewn� przewag�.
{7503}{7555}Szpieg my�li, �e zabi�|tego, kto go szuka.
{7559}{7594}Nie b�dzie si� mnie spodziewa�.
{7598}{7684}Musimy wej��, znale�� i usun�� zagro�enie,|nie robi�c mi�dzynarodowej draki.
{7688}{7745}To nie by�aby nasza pierwsza.
{7749}{7788}- Czo�em.|- Co� ty za jeden?
{7792}{7874}Naliczy�em z 50 �o�nierzy|i ochroniarzy na terenie ambasady.
{7878}{7911}Nikt si� tam nie w�amie.
{7915}{7970}Nawet ja.
{7974}{8085}Nawet gdyby si� da�o...|Te notatki nie pomog� nam go znale��.
{8089}{8125}S� zapisane jakim� szyfrem.
{8129}{8154}Szyfrem?
{8158}{8182}Spoko.
{8186}{8249}Tego Aleksieja Wo�kowa|pe�no jest w notatkach.
{8253}{8327}Mo�na zacz�� od niego.
{8360}{8436}Przepraszamy na chwil�.
{8544}{8618}Nie m�w, �e mam och�on��,|czy �e to b�dzie trudne.
{8622}{8737}- Wiem, �e by� twoim przyjacielem.|- Opowiada�em ci histori� z Kosowa.
{8741}{8858}Tylko on po mnie wr�ci�,|wyci�gn�� spod ostrza�u w Prisztinie.
{8862}{8927}A on tam umar� sam?
{8931}{8988}Zab�jca tam jest,|nie mog� tego zostawi�.
{8992}{9100}M�wimy o naruszeniu terytorium Rosji,|w dniu podwy�szonej ochrony.
{9104}{9201}Mo�emy to zrobi�,|ale inteligentnie i bez po�piechu.
{9205}{9266}Zaplanujmy to.
{9270}{9362}Zab�jca Danny'ego b�dzie tam dzisiaj.
{9373}{9476}Mam gdzie� si�� ochrony,|wejd� tam i dorw� go.
{9628}{9734}{C:$0057cc}Human Target [1x03]|Embassy Row ("Strefa dyplomacji")
{9738}{9797}{C:$0057cc}T�umaczy�a: Aith
{9801}{9922}{C:$0057cc}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|.:: Napisy24. pl::.
{11369}{11437}Winston, wchodz�.
{11484}{11560}/Przypomnij mi, jak miniesz ochron�?
{11564}{11662}Tak jak Danny chcia�,|frontowymi drzwiami.
{11728}{11784}C. C. Baxter,|pierwsze s�ysz�.
{11788}{11841}Bo nie istnieje,|to jedna z przykrywek Danny'ego.
{11845}{11905}- Sk�d wiesz?|- Pomaga�em j� stworzy�.
{11909}{11948}Pa�skie nazwisko?
{11952}{12047}- C. C. Baxter.|- Witamy, panie Baxter.
{12053}{12124}- Identyfikator?|- Nie, dziekuj�.
{12128}{12200}Poprosz� o identyfikator.
{12204}{12259}Oczywi�cie.
{12263}{12328}Zdarzy�o si� pani|zmieni� str�j tu� przed wyj�ciem,
{12332}{12415}i zostawi� identyfikator w innych...
{12419}{12465}Gatkach?
{12469}{12540}Prosz� tu zaczeka�.
{12720}{12775}Pan Baxter?
{12779}{12848}Peter Blanchard,|przedstawiciel Departamentu Stanu.
{12852}{12912}Pan Aleksiej Wo�kow,|szef ochrony ambasady.
{12916}{12979}/Wo�kow jest szefem ochrony?
{12983}{13091}Fucha troch� zbyt na widoku|jak na tajnego agenta.
{13149}{13250}- W czym problem?|- Najwyra�niej trzeba mie� identyfikator.
{13254}{13322}Departament Obrony mnie przys�a�,|mo�e oni co� poradz�.
{13326}{13412}Skontaktuj� si� z nimi.|Kto pana wpisa� na list� go�ci?
{13416}{13478}Fred Galvis.
{13505}{13560}Sekretarz obrony?
{13564}{13659}Tak, mia�em si� pojawi� w jego imieniu.
{13724}{13798}/Dzwoni�em do biura Galvisa,|/�eby go uprzedzi�.
{13802}{13853}/Nie by�o go,|/zostawi�em wiadomo��.
{13857}{13939}Oby ju� mu przesz�o po tym,|co zrobi�e� z jego �odzi�...
{13943}{13979}/I z jego domem.
{13983}{14014}/I z tym biednym koniem.
{14018}{14082}No, mo�e z koniem|to nie do ko�ca twoja wina.
{14086}{14156}Peter Blanchard do Sekretarza.
{14160}{14226}W sprawie go�cia w ambasadzie,|pana Baxtera.
{14230}{14271}C. C.
{14275}{14322}C. C. Baxtera.
{14326}{14435}/Z pewno�ci� jest zaj�ty, ale...|/Dobrze, poczekam.
{14485}{14553}Panie Sekretarzu?
{14599}{14675}Zrobi� co w mojej mocy.
{14690}{14763}Chce z panem rozmawia�.
{14767}{14820}- Tak?|/- Panie Chance.
{14824}{14923}/Nie wiem, co pan kombinuje,|/i nie jestem pewien, czy chc� wiedzie�.
{14927}{15025}/Ale by�em panu winien przys�ug�,|/a ja dotrzymuj� s�owa.
{15029}{15094}Dzi�kuj� panu.
{15117}{15178}Prosi pana.
{15242}{15297}Panie Sekretarzu?
{15301}{15374}Sk�d wy znacie Sekretarza obrony?
{15378}{15476}Nie zawsze by� Sekretarzem,|a ty nie jeste� naszym pierwszym klientem.
{15480}{15552}To ja dzi�kuj� panu.
{15565}{15640}- Prosz� si� dobrze bawi�.|- Dzi�kuj�.
{15644}{15687}Panie Baxter...
{15691}{15777}Pa�ski go�� jest ju� na miejscu.
{15812}{15830}Go��?
{15834}{15914}- Doskonale.|/- Co za go��?
{15938}{16021}Ktokolwiek to jest,|b�dzie szuka� Danny'ego, a nie mnie.
{16025}{16157}Dobra, trzymaj si� Wo�kowa.|/Mo�e to nie szpieg, ale jest w notatkach.
{16177}{16220}Id� tym tropem.
{16224}{16272}A tobie jak idzie z szyfrem?
{16276}{16379}To prosty szyf podstawieniowy,|bu�ka z mas�em.
{16385}{16426}Nie by�e� harcerzykiem?
{16430}{16452}Nie, a ty?
{16456}{16510}Zast�p Le�nej Strza�y, dru�yna 337.
{16514}{16594}Dobry uczynek ka�dego dnia.
{16616}{16689}121467, co to znaczy?
{16702}{16777}- Nie wiem, pracuj� nad tym.|- Pono� to takie proste.
{16781}{16859}To nie jest szyfr,|tylko co� w rodzaju has�a.
{16863}{16938}To musi by� wa�ne,|powtarza si� trzy razy!
{16942}{17009}Mo�e te s�owa dooko�a|dadz� jaki� kontekst.
{17013}{17102}Szanuj przestrze� osobist�, kole�.
{17212}{17313}Insulina, w�giel,|atropina, b��kit pruski...
{17321}{17369}- Czy to nie...|- Odtrutki? Tak.
{17373}{17455}Danny'emu wida� nie pomog�y.
{17498}{17554}Wybacz.
{17631}{17737}Chyba chcia� to wszystko dopasowa�.|Kr��y� wok� tego ca�ego Ravena.
{17741}{17798}To pewnie pseudonim naszego szpiega.
{17802}{17890}Patrz, Danny my�la�,|�e Raven ma antidotum.
{17894}{17951}Te� mi odkrycie.
{17955}{18039}Gdyby� mia� tak� trucizn�,|nie chcia�by� mie� odtrutki pod r�k�?
{18043}{18115}Na wypadek zatrucia?
{18332}{18393}Nosz kurde!
{18448}{18469}Chance...
{18473}{18569}/Mamy problem.|/Aaron te� zosta� otruty.
{18623}{18700}- Pewien jeste�?|- Tu Guerrero, jestem pewien.
{18704}{18753}Guerrero, zr�b co� dla mnie.
{18757}{18855}Prze�led�, co robi� Aaron,|znajd� miejsce zatrucia i trucizn�.
{18859}{18905}Chyba wyprzedzi� twoje my�li.
{18909}{19023}- W notatkach jest co� o antidotum?|- Jaki� Raven mo�e je mie�.
{19027}{19082}/Raven to chyba pseudonim szpiega.
{19086}{19201}Mamy jednego podejrzanego.|Czas na pogaw�dk� z Wo�kowem.
{19226}{19290}Pospiesz si�.
{19465}{19528}Wi�kszo�� wyj�� dzia�a|na karty dost�powe.
{19532}{19666}Musz� sobie tak� zorganizowa�,|dajcie mi chwil� na zrobiene zamieszania.
{19803}{19867}C. C. Baxter?
{19881}{19920}Jest pan niepunktualny.
{19924}{20018}I zupe�nie inny,|ni� si� spodziewa�am.
{20049}{20103}/W tej sprawie|/nie licz na moj� pomoc.
{20107}{20191}Dzi�ki.|Nie pomyli�a si� pani?
{20199}{20256}Ochrona mi pana wskaza�a.
{20260}{20288}A kim pani jest?
{20292}{20357}Carrie Jacobs...
{20361}{20403}Pa�ski go��.
{20407}{20497}- A tak, Carrie.|/- Nie podoba mi si� to.
{20501}{20556}/Po co Danny zaprasza�by go�cia?
{20560}{20676}Niewiele si� dzieje,|mo�e poznamy si� lepiej na spacerze?
{20802}{20859}Przepraszam na moment.
{20863}{20890}To dziwka.
{20894}{20944}- S�ucham?|- Wzi�� sobie dziwk�.
{20948}{20975}Po co mu...
{20979}{21091}Bo to degenerat,|a laska u boku dodaje wiarygodno�ci.
{21109}{21168}Wszystko w porz�dku?
{21172}{21280}Tak, ale s�uchaj...|Nie b�d� potrzebowa� panienki.
{21328}{21405}Ale dzi�ki za przyj�cie.
{21419}{21456}Ale zaraz......
Zgłoś jeśli naruszono regulamin