Human Target [1x09] Corner Man.txt

(36 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{557}{603}Emil wygl�da na|wciek�ego i dobrego.
{611}{640}Jak na razie dobrze wygl�da.
{1039}{1097}Co?
{1098}{1143}Jak powiedzia�e� to wcze�niej.
{1145}{1177}Co?
{1178}{1208}Jeste� jak otwarta ksi��ka.
{1209}{1247}Jest wypisana|na ca�ej twojej twarzy.
{1249}{1305}W porz�dku geniuszu,|od kiedy znasz mnie tak dobrze,
{1307}{1350}to o czym teraz my�l�?
{1351}{1412}Jeste� zmartwiony bo|wybierasz si� do kogo�
{1414}{1470}kto w�a�ciwie nie jest|moim wielkim fanem.
{1472}{1506}A ty zgaduj�, drugim.
{1507}{1571}nie do ko�ca|twoim najwi�kszym fanem
{1573}{1625}Facet powiedzia� ci,|je�li kiedykolwiek ci� zobaczy
{1627}{1652}strzeli ci w kolana
{1654}{1680}Wpakuje do kufra,
{1681}{1720}i zatopi na dnie zatoki.
{1722}{1761}Widzisz o tym w�a�nie m�wi�.
{1763}{1796}Jeste� zdenerwowany.
{1797}{1821}Nie jestem zdenerwowany.
{1822}{1849}Po prostu przedstawiam fakt:
{1851}{1883}Ten facet to psychopata.
{1884}{1928}On chce ci� zabi�,|a ty po prostu
{1929}{1969}po prostu chcesz wej�� do jego pokoju.
{1971}{2016}Zauwa�, �e by�em obok ciebie|wystarczaj�co d�ugo
{2018}{2046}by wiedzie�,|�e dla ciebie
{2048}{2079}to sporo za du�o jak|na terapi� dla par
{2081}{2109}Wci�� idziesz wzd�u�.
{2111}{2177}Jeste� jak...|tajemnica zawini�ta w zagadk�
{2178}{2233}zawini�ta w... kaszmir.
{2273}{2344}Christopher Chance do|Mr. Bevilacqua.
{2391}{2433}Jeste� jakim� rodzajem|kretyna, synu?
{2435}{2481}Wierz�, �e wyrazi�em si� jasno
{2482}{2514}kiedy ostatnio rozmawiali�my.
{2516}{2555}Wiem �e masz uszy.
{2557}{2604}Najlepiej powiedzie� mog�,|�e x-factor tutaj
{2605}{2649}to dw�ch idiot�w|kt�rzy nie s�uchaj�.
{2650}{2739}I zapis w��czony...
{2741}{2772}wyrzu� to z siebie.
{2872}{2976}Potrzebuje 1.8 miliona|na przysz�y tydzie� w got�wce.
{3022}{3079}We� m�j kufer i moj� 45-tk�|i przynie� mi tu.
{3081}{3120}To po�yczka.
{3122}{3167}Dostaniesz ka�dego centa z powrotem,
{3169}{3206}i na ko�cu|dostaniesz nadzianego na kiju
{3208}{3291}jedynego faceta, kt�rego|nienawidzisz bardziej ni� mnie
{3293}{3319}Hugh Prentiss.
{3321}{3354}Hugh Prentiss?
{3452}{3475}Kt�ry to?
{3476}{3522}Poczekaj chwil�.|M�w dalej.
{3524}{3582}Mam klienta.|Prize fighter.
{3584}{3643}Jego imi� Eddie Dunn.
{3645}{3677}Prentiss powiedzia� mu,|�e ma nurkowa�
{3679}{3701}Eddie nie zrobi� tego.
{3703}{3727}Prentiss straci� fortun�.
{3729}{3774}1.8 miliona, by by� dok�adnym.
{3775}{3818}Tw�j klient nie brzmi nazbyt bystrego.
{3819}{3855}B�d� szczery z tob�.
{3857}{3913}On nie jest najja�niejsz�|�ar�wka w pude�ku
{3915}{3954}Czy on m�wi, �e jestem g�upi?
{3956}{3994}Oczywi�cie, �e nie.
{3996}{4062}Nie jestem g�upi.
{4064}{4137}Twoje s�uchawki s� na odwr�t.
{4235}{4270}Ale Eddie to dobry dzieciak.
{4272}{4330}Prentiss nawet nie da� mu czasu na wyr�wnanie.
{4331}{4390}Tylko pos�a� ludzi z broni� do jego domu.
{4391}{4418}Eddie znalaz� drog� ucieczki ale,
{4419}{4462}jest w ruchu od wtedy
{4464}{4488}I co dok�adnie my�lisz
{4489}{4522}co zamierzasz z tym zrobi�
{4524}{4560}Wi�c, Prentiss|ma g��bokie kieszenie.
{4561}{4618}W ko�cu, znajdzie doj�cie|do mojego klienta.
{4619}{4659}Ale mam plan by upewni� si�,|�e Prentiss
{4661}{4717}nie b�dzie nigdy grozi� Eddiemu ani|nikomu innemu, nigdy wi�cej
{4719}{4744}Wszystko jest na miejscu.
{4746}{4768}Potrzebuj� pieni�dzy|�eby to zrobi�.
{4770}{4808}Wci�� s�ucham.
{4890}{4955}Turniej Christof w Brussels.
{4957}{5004}Osiem zawodnik�w,|najlepsi na �wiecie.
{5006}{5058}Pok�j zak�ad�w s�awny z sumy obstawianych pieni�dzy.
{5060}{5130}Wygrane i przegrane fortuny w jedn� noc.
{5132}{5194}Dorw� Prentiss by obstawi� �le
{5196}{5252}na z�ego zawodnika.
{5254}{5299}i wypadnie z gry.
{5301}{5340}Zmusisz Hugh Prentiss,
{5342}{5391}najsprytniejszego gracza �ywcem
{5392}{5448}by postawi� wszystko i przegra�?
{5450}{5526}Wszystkiego co jego.|Do ostatniej 10-ciocentowki.
{5528}{5581}Czy mog� zapyta� kto jest tym zawodnikiem ?
{5582}{5619}Ja.
{5713}{5764}W porz�dku.|W porz�dku, powiedzmy...
{5765}{5808}powiedzmy, �e mo�esz wygra� turniej.
{5810}{5849}i jako�, jakim� sposobem,
{5851}{5893}mo�esz przekona� Pretissa
{5895}{5944}by obstawi� ka�d� 10-cio cent�wk� przeciw tobie.
{5946}{6018}Wygl�da na to, �e zapomnia�e� o jednym ma�y detalu.
{6020}{6043}Co to?
{6044}{6127}Turniej Christofa|jest tylko dla zaproszonych, g�upku.
{6129}{6209}Dlaczego ciebie mieli by zaprosi�?
{6284}{6315}Krok 1 z 4.
{6317}{6377}Concoct to niez�a historia.
{6379}{6430}Widzisz, organizatorzy tego turnieju,
{6431}{6459}maj� swego rodzaju lekk� reklam�
{6461}{6499}dla kolesi kt�rzy dopiero wyszli z nik�d
{6501}{6528}Wiesz, nie znali.
{6530}{6595}Wi�c pu�cimy plotk�
{6597}{6653}o nieznanym Grancie Johnsonie
{6655}{6737}kt�ry by� razem z pasmem zwyci�stw
{6739}{6771}i wtedy wchodzi Chance i
{6772}{6817} historia wygl�da na prawdziw�.
{6819}{6891}Dzi�?|Tutaj, w Irlandzkim pubie McGinty's?
{6893}{6925}Co� w tym stylu.
{6927}{7011}Widz�, �e jeste�cie nowi z tym
{7012}{7055}ale by zrobi� reklam� dla samego siebie,
{7057}{7102}Potrzebujecie co� du�ego
{7103}{7155}do zrobienia zamieszania jak m�wili�cie.
{7157}{7207}Nie potrafi� sobie wyobrazi� co musicie zrobi� by zdj��
{7209}{7267}by to osi�gn��.
{7268}{7344}Jasny...to jest|Kendrick Taylor.
{7372}{7422}Facet ma ze 3 tytu�y MMA.
{7424}{7470}Z�oty medal w Athenach.
{7472}{7506}Chcia�bym mie� ze sob� aparat.
{7533}{7572}W ka�dym razie o czym my m�wimy?
{7574}{7614}Racja.
{7615}{7660}Pokonanie kogo� o tak wielkim nazwisku
{7662}{7715}by zrobi� wra�enie.
{7717}{7749}Czekaj.
{7751}{7776}Nie.
{7800}{7825}Rozla�e� drinka.
{7934}{7970}Znowu to zrobi�e�.
{8074}{8104}Ok, poka� mu.
{8105}{8166}Zr�bmy to?|No chod�, teraz.
{8316}{8364}Kendrick Taylor to zgniatarka.
{8366}{8404}Wy wybrali�cie walk� z nim,
{8406}{8430}i to ja jestem idiot�?
{8432}{8462}Patrz na to.
{9129}{9172}Hej, co to za kole�?
{9174}{9259}Wygl�da jak Grant Johnson.
{9261}{9311}Co nigdy o nim nie s�ysza�e�?
{9367}{9422}Tu Kello.
{9423}{9470}Nigdy nie uwierzysz co w�a�nie widzia�em.
{9471}{9517}Jak on do cholery to zrobi�?
{9788}{9826}Niech no ja to zrozumiem.
{9827}{9871}Ty znasz Kendrick Taylor,
{9873}{9923}i przekona�e� go by da� wam skopa� w�asny ty�ek
{9924}{9954}publicznie?
{9955}{9991}On jest starym znajomym.
{9992}{10035}On wycofuje si� z biznesu walk i...
{10036}{10069}potrzebowa� troch� pomocy by zdoby� licencj� liquor[nasz sanepid].
{10071}{10099}by otworzy� bar z winami,
{10100}{10151}wi�c... wygl�da na uczciw� wymian�.
{10153}{10210}Przeczytasz o tym w ci�gu miesi�ca.
{10212}{10237}Co to wszystko jest?
{10239}{10270}To jest krok 2 z 4.
{10271}{10294}Sprz�t wywiadowczy.
{10364}{10395}Nie wiem co to znaczy.
{10397}{10466}Szpiegostwo geniuszu.
{10467}{10509}Popatrz, w za�o�eniu musimy doprowadzi�
{10510}{10540}Chance do samego fina�u.
{10542}{10586}Wtedy nie ma limitu dla obstawiaj�cych.
{10588}{10644}To jedyny moment w kt�rym|Prentiss mo�e obstawi� wszystko.
{10646}{10701}Wkr�caj�c tam Chance musimy si� nauczy�
{10702}{10743}wszystkiego o jego przeciwnikach.
{10745}{10770}Rzeczy kt�rych nie chc� by�my wiedzieli.
{10771}{10802}S�abo�ci...
{10803}{10836}S�abe punkty w ich zbroi.|Tego rodzaju rzeczy.
{10838}{10905}Teraz nam w tym pomo�esz, Eddie.
{10906}{10947}Gotowy na to?
{10949}{11019}Ty naprawd� my�lisz, �e Chance|mo�e to wygra�?
{11021}{11101}Nie ma nikogo na �wiecie kogo nie|zagoni�em do mojego naro�nika.
{11964}{12019}Otrzyma�em telefon.
{12020}{12076}Pakuj baga�e.|Jedziemy do Brussels.
{12241}{12285}Dobry wiecz�r panowie.
{12287}{12320}W czym mog� pom�c?
{12321}{12355}Przyjechali�my z imprez� Benedicta.
{12387}{12431}Planowanie czy wykonanie?
{12432}{12483}Wykonanie.
{12485}{12531}Prosz� za mn�.
{13227}{13281}Zapisy na walk� o 19:00
{13663}{13698}W porz�dku m�w mi prawd�.
{13699}{13741}Jeste� tak samo podniecony jak ja?
{13743}{13788}Wiesz, nigdy ci� o to nie prosi�em,
{13790}{13846}ale..
{13847}{13883}wtedy na ty�ach alei z Kendrickiem,
{13884}{13939}to uderzenie pokaza�o moj� s�ab...
{14039}{14098}to nie mia�o si� zda�y�, nie mia�o?
{14099}{14140}Wy�apa�e� to?
{14189}{14241}Wiesz z ca�ym tym jiu-jitsu,
{14243}{14277}jak zosta�e� uderzony przypadkowo?
{14279}{14307}W ustawionej walce?
{14343}{14375}Nie wiem.
{14377}{14416}Po prostu zamar�em|kiedy powinienem si� ruszy�.
{14418}{14442}Zdarza si�.
{14485}{14511}Zamierzasz wej�� na ten ring
{14512}{14541}z bardzo twardymi zawodnikami,
{14543}{14587}i �ycie Eddiego zale�y od tego.
{14589}{14658}S�uchaj je�eli nie czujesz sie na si�ach by to...
{14660}{14704}Ze mn� w porz�dku.
{14706}{14742}Naprawd� w porz�dku.
{14980}{15004}Niech to szlag.
{15304}{15421}Nie by�o �atwo...
{16066}{16126}Wygl�da na to, �e naszym pierwszym um�wieniem
{16128}{16188}b�dzie zawodnik Emil Lodan.
{16189}{16224}Jeste�my.
{16225}{16261}Ka�dy ma s�abo�ci.
{16262}{16287}My znajdziemy Emila
{16289}{16315}S�uchaj
{16317}{16341}w woli przypomnienia
{16342}{16365}Nie potrzebuj� przypomnienia
{16367}{16415}Jako przypomnienie,
{16417}{16443}Upewnij si�, �e rozmiasz z Frankiem.
{16445}{16467}Dzwoni�em do Franka.
{16469}{16520}Rozmawia�e� z min ?
{16521}{16548}Zostawi�em wiadomo��.
{16549}{16586}Zostawi�e� widomo��|zamierzam ci obci��.
{16588}{16635}Cholera wiedzia�e� �e mog� tylko to zrobi�.|Znasz go�cia
{16637}{16676}S�uchaj musisz by� pewien|�e Frank jest w grze.
{16677}{16700}Inaczej
{16702}{16744}S�ucham?
{16813}{16853}Kto to Frank?
{16855}{16905}Frank to krok 3.
{16907}{16946}Walka zaczyna si� o 20:00,
{16948}{16976}co powinno ci da�|mn�stwo czasu
{16977}{17023}przed ni�.|Dobrze.
{17024}{17048}To powinno da� nam czas|do pokrycia naszej przykrywki
{17050}{17076}raz jeszcze.
{17077}{17120}S�ucha�em w po�owie tego co m�wi�e� w samolocie.
{17159}{17216}Co? Lepiej ni� w og�le nie s�ucha�.
{17471}{17538}Witam, Mr. Johnson.
{17540}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin