Allan Kardec - Księga Duchów.pdf

(2863 KB) Pobierz
9754471 UNPDF
Allan Kardec
Ksiêga Duchów
ie , Paris 1860),
prze³o¿y³, opatruj¹c przedmow¹ i przypisami
Przemys³aw Grzybowski
Pierwsze pe³ne wydanie po polsku
KATOWICE
Z jêzyka francuskiego, na podstawie wydania drugiego
(nak³adem Didier et C
9754471.001.png
Tytu³ orygina³u:
Le livre des Esprits
Korekta, sk³ad i ³amanie:
Jolanta Olejniczak i Mariusz Kulan
ISBN 83-86757-73-6
Copyright © for Polish translation by Przemys³aw Grzybowski
Wydawnictwo KOS
ul. S³oneczna 50
40-135 Katowice
tel./fax (032) 2584-045
tel. (032) 2582-648, (032) 2582-720
e-mail: kos@kos.com.pl
http://www.kos.com.pl
Druk: TRIADAPRESS, 40-861 Katowice, ul. Gliwicka 224, tel. (032) 254-17-90
9754471.002.png
Spis treci
Przedmowa t³umacza ....................................................................... 13
Tajemnicza biografia .....................................................................14
Dzieciñstwo i m³odoæ .................................................................. 16
Kariera nauczycielska ...................................................................18
Od magnetyzmu do spirytyzmu ..................................................... 23
Bibliografia .................................................................................... 30
KSIÊGA DUCHÓW ................................................ 33
Wprowadzenie do studiów nad teori¹ spirytystyczn¹ ................... 35
Prolegomena ...................................................................................... 77
KSIÊGA PIERWSZA
PRZYCZYNY PIERWOTNE ......................................................... 81
Rozdzia³ I
Bóg ..................................................................................................... 83
Bóg i nieskoñczonoæ ....................................................................83
Dowody na istnienie Boga ............................................................ 84
Atrybuty Boskoci ......................................................................... 85
Panteizm ........................................................................................ 87
Rozdzia³ II
G³ówne elementy wszechwiata ...................................................... 89
Poznanie istoty wszechrzeczy .......................................................89
Duch i materia ...............................................................................90
W³aciwoci materii ......................................................................93
Przestrzeñ wszechwiata ...............................................................95
Rozdzia³ III
Akt stworzenia .................................................................................. 96
Powstanie wiatów ........................................................................96
Powstanie istot ¿yj¹cych ...............................................................97
Zaludnienie Ziemi. Adam .............................................................. 99
Ró¿norodnoæ ras ludzkich .........................................................100
Wieloæ wiatów ..........................................................................100
Biblijne w¹tki na temat stworzenia .............................................101
Zgłoś jeśli naruszono regulamin