Ghost in the Shell Stand Alone Complex - Solid State Society.txt

(63 KB) Pobierz
00:00:12:Ewakuacja pasa�er�w i za�ogi lotu wykonana zgodnie z planem dzia�ania w razie incydentu terrorystycznego.
00:00:16:Wszystkie loty kierowane s� na kurs parkingowy, gdzie maj� oczekiwa� na dalsze polecenia.
00:00:20:Samoloty z ma�� ilo�ci� paliwa s� kierowane na pobliskie lotniska.
00:00:25:305 do 102 -
00:00:27:Przyby�a Sekcja 9 Bezpiecze�stwa Publicznego.|Prosz� o rozkazy.
00:00:31:To priorytetowa transmisja.
00:00:32:Sekcja 9 przejmuje w ca�o�ci dowodzenie nad akcj�.
00:00:36:Mamy ju� zabitych.
00:00:38:Nawet je�li przejmuj� dowodzenie, powinni nam poda� wytyczne akcji.
00:00:41:Wystarczy.
00:00:42:Musicie zna� swoje miejsce w szeregu.
00:00:44:Nie mamy mo�liwo�ci reagowania na takie incydenty.
00:00:48:Znalaz�am.
00:01:11:Wszystkie odloty zosta�y odwo�ane.|Punkt dla imigrant�w jest wy��czony z u�ytku.
00:01:36:Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, uciekinier jest sk�onny do poddania si� kontroli, ...
00:01:41:ale kiedy us�ysza�, �e inicjatyw� przejmuje Bezpiecze�stwo Publiczne, prawie si�... ucieszy�.
00:01:48:Ucieszy�?
00:01:50:Nie wiem o co tu chodzi.
00:01:53:Wi�c?
00:01:54:Dai-sempai jednak do nas nie do��czy?
00:01:58:Powiedzia�, �e zajmuje si� prywatnym dochodzeniem w tej sprawie.
00:02:03:Tak jest, to dzi�ki Batou mogli�my z�o�y� wszystkie elementy uk�adanki w ramach tej sprawy.
00:02:11:Pazu i Boma, we�cie dw�jk� ludzi do Bramy P�nocnej.
00:02:14:Tak jest.
00:02:18:My wchodzimy od przodu.
00:02:19:Tak jest!
00:02:37:Musz� przyzna�, �e zmieni�e� si�, sempai.
00:02:39:W ko�cu przesta�e� u�ywa� rewolwera Mateba.
00:02:41:Nie ca�kiem.
00:03:03:Zgodnie z naszymi �r�d�ami, Ka Gae-Ru nie posiada �adnych cyborgizacji.
00:03:08:A tam na pod�odze...
00:03:09:... mamy przys�owiowy nieoczekiwany problem.
00:03:12:Innymi s�owy, m�g� si� uzbroi�.
00:03:15:Niezale�nie od tego, to tylko kaliber 9mm.
00:03:17:Och, niech mnie.
00:03:29:Pu�kowniku Ka Gae-Ru!
00:03:31:Jestem oficerem S�u�by Bezpiecze�stwa Publicznego.
00:03:35:Mo�emy rozwa�y� zapewnienie panu bezpiecznego opuszczenia kraju, o kt�re panu chodzi.
00:03:39:Prosz� uwolni� zak�adniczk�, a wtedy porozmawiamy.
00:03:53:Pu�kowniku Ka Gae-Ru!
00:03:59:Czy pan mnie s�yszy?
00:04:08:Ka Gae-Ru!
00:04:12:Prosz� od�o�y� bro�!
00:04:17:Nie strzela�.|Prosz� odda� bro�.
00:04:25:Togusa.
00:04:26:Ten facet nawdycha� si� chyba wojskowych mikrosteryd�w o szybkim dzia�aniu.
00:04:29:Zrozumia�em.
00:04:31:Pu�kowniku Ka Gae-Ru!
00:04:36:Nadchodzi W�adca Marionetek - nie chc� umiera�!
00:04:41:Je�li nie chce pan umiera�, prosz� od�o�y� ten przekl�ty pistolet!
00:04:43:Co powiedzia�e�?
00:04:46:Nie pozwol� si� aresztowa�!
00:04:49:St�j!
00:04:53:Niech to szlag!|Co tu si� dzieje?
00:05:04:W�adca Marionetek, ha?
00:05:07:Ca�kiem niez�a nazwa.
00:07:04:Premier Kayabuki.
00:07:06:Agenci naznaczeni wytatuowan� liter� "bon*" nale��cy do lojalistycznej grupy generalissimusa Ka Ru-Ma...|* znak kanji "bon" oznacza buddyst�.
00:07:11:... pope�niaj� jeden po drugim samob�jstwa.|Nawet jego najstarszy syn, pu�kownik Ka Gae-Ru w�a�nie si� zabi�.
00:07:19:Mimo to, ci�gle obstaje pani przy tym, �e nie ma potrzeby przes�uchania generalissimusa?
00:07:23:Co do �mierci genera�a Ka Gae-Ru, moi ludzie donosz�, �e jej przyczyn� by�a �le przeprowadzona akcja Sekcji 9.
00:07:29:Nawet je�li podejrzewamy, i� jest to akcja terrorystyczna niedobitk�w z Republiki Seok,...
00:07:34:... nie mo�emy udowodni�, i� generalissimus Ka Ru-Ma, trzymany pod kluczem w areszcie domowym, jest w to zamieszany.
00:07:42:Prosz� unika� incydent�w mog�cych pom�c opozycji, w trakcie kiedy my wprowadzamy w �ycie Ustaw� o Naturalizacji Imigrant�w.
00:07:47:W moim mniemaniu, taka jest g��wna rola Sekcji 9 Bezpiecze�stwa Publicznego.
00:07:56:Zrozumia�em.
00:07:58:Ishikawa!
00:08:00:Znajd� zapis wyznania Ka Gae-Ru.
00:08:02:Tak jest!
00:08:04:Ruszamy!
00:08:06:Czy mo�emy to zrobi�?|Musimy chyba najpierw uzyska� pozwolenie.
00:08:11:Tak d�ugo, jak nikt nie dowie si� o otwarciu puszki Pandory, ...
00:08:16:... nie b�dzie to uwa�ane za zdrad� zaufania.
00:08:31:Czy znaleziono jakiekolwiek nowe �lady na miejscu �ledztwa?
00:08:35:Nie, jeszcze nie.
00:08:37:Znajd� �wiadk�w zwi�zanych z ofiar�...
00:08:41:Batou!
00:08:44:S�yszysz mnie, Batou?
00:08:47:S�ysz� pana.
00:08:49:Gdzie jeste�?
00:08:55:Jestem w mieszkaniu trzynastego wytatuowanego m�czyzny.
00:08:58:Kolejne samob�jstwo?|Tak.
00:09:02:To miejsce wygl�da podobnie do naszych kryj�wek.
00:09:06:Mo�liwe, �e by�a to jedna z ich nor.
00:09:08:Zostaw to miejscowej policji.|Niech zajmie si� tym jeden z twoich podw�adnych.
00:09:14:Kryj�wka ujawniona przez samego Ka Gae-Ru.
00:09:18:Tak?|Ale czy taka robota w polu to nie dzia�ka Togusy?
00:09:23:Togusa udaje si� ze mn� do g��wnej siedziby wroga.
00:09:28:Rozumiem.
00:09:35:Togusa.
00:09:37:Jak dawno temu Major opu�ci�a Sekcj� 9?
00:09:42:Wydaje mi si�, �e prawie dwa lata temu.
00:09:45:To ju� tyle czasu...
00:09:47:Przepraszam za incydent z Ka Gae-Ru.
00:09:52:Nie mog�e� nic zrobi�.
00:09:54:Ta sprawa mo�e wybitnie zaszkodzi� premier Kayabuki.
00:09:59:Zapewne �yczy sobie powstrzymania z�ej prasy.
00:10:04:Ale czy to nie sama premier Kabayuki, ...
00:10:08:... kt�rej zdaniem Pakt Sze�ciu Mocarstw przeszkodzi�by we wprowadzeniu Ustawy o Naturalizacji Imigrant�w, ...
00:10:11:... rozkaza�a umie�ci� Ka Ru-Ma w areszcie domowym, traktuj�c go jak kart� przetargow�, co doprowadzi�o do fiaska ca�ej naszej operacji?
00:10:18:Wynika to z faktu, i� generalissimus Ka Ru-Ma, zanim poprosi� o azyl w Japonii, ...
00:10:22:... zagrozi� przeprowadzeniem odwetowych akcji terrorystycznych.
00:10:25:Jego �mier� mia�a wywo�a� akty terroru na ca�ym �wiecie.
00:10:29:Czy to przysi�ga zemsty, o kt�rej wspomnia� w przemowie przed rozwi�zaniem Republiki Seok?
00:10:34:Czy nie jest naszym zadaniem zbadanie tego i przygotowanie odpowiednich �rodk�w zaradczych?
00:10:39:Mimo tego, �e nie wiemy w jaki spos�b przesy�a rozkazy z miejsca odosobnienia, ...
00:10:45:... musimy jedynie schwyta� samego Ka Ru-Ma, aby dokona� prze�omu w tej sprawie i wyjawi� ca�� prawd�.
00:10:50:Problemem jest jedynie nasza niewiedza co do zaawansowania jego terrorystycznych zap�d�w.
00:10:55:Szefie.
00:10:56:Stra� Przybrze�na melduje, i� oczy�cili przestrze� powietrzn� po drodze do celu.
00:11:01:Doskonale.|Podzi�kuj im i przygotuj si� do natychmiastowego l�dowania.
00:11:04:Pami�taj, by zmieni� potem zapis lotu.
00:11:07:Tak jest!
00:11:51:Nie wykryto broni palnej lub bia�ej.|Czysto!
00:12:04:Proto.
00:12:06:W��cz zasilanie i podnie� zas�on�.
00:12:08:Tak jest.
00:12:17:Co to ma znaczy�?
00:12:21:Szefie.
00:12:27:Hmm?|Wygl�da na to, �e za�atwi� si� sam.
00:12:32:To nie jest dobra wiadomo��.
00:12:34:Skoro si� zabi�, jego plan mo�e ju� wszed� w �ycie.
00:12:43:A to...?
00:12:45:Terminal sieci monitorowania zdrowia.
00:12:47:W uproszczeniu, narz�dzie do przekazywania danych zdrowotnych do plac�wki medycznej.
00:12:52:Plotki g�osi�y jakoby Ka Ru-Ma cierpia� na powa�ne schorzenia przed ucieczk� na wygnanie.
00:12:56:Plotki chyba m�wi�y prawd�.
00:12:59:Mimo wszystko, trudno mi uwierzy�, �e rz�d nie wie nic o �mierci Ka Ru-Ma.
00:13:03:Hmm?|Bingo!
00:13:04:Za�o�y� w systemie tylne wej�cie.|Wygl�da na to, �e by� m�drzejszy-od-przeci�tnego-dyktatora.
00:13:10:Na to wygl�da.|Log zawiera zapis po��cze� z jego wsp�pracownikami.
00:13:16:Chocia� trzeba to podda� analizie laboratoryjnej, ...
00:13:19:... nie ma w�tpliwo�ci, �e w pewnym momencie pr�bowa� wykorzysta� mikromaszynowy wirus do przeprowadzenia atak�w terrorystycznych.
00:13:24:Co masz na my�li m�wi� "w pewnym momencie"?
00:13:26:Kiedy jego zaufani ludzie zacz�li zabija� si� jeden po drugim, ...
00:13:30:... omawiali z nim kwesti� ewentualnego zawieszenia planu
00:13:36:Co to oznacza?
00:13:37:Innymi s�owy, ich samob�jstwa w �aden spos�b nie ��cz� si� z wprowadzeniem planu w �ycie?
00:13:41:Nie jestem pewien.
00:13:42:Jest co�, co mnie martwi - program, kt�ry symulowa� stan zdrowia �ywego Ka Ru-Ma...
00:13:46:... zosta� zainstalowany przez intruza z zewn�trz.
00:13:49:W tej chwili w�adze na pewno nie s� jeszcze �wiadome faktu jego �mierci.
00:13:54:Zab�jstwo upozorowane na samob�jstwo?
00:13:58:Tak.
00:13:59:Przez kogo�, kto chcia� zatai� fakt �mierci Ka Ru-Ma przed w�adzami, ...
00:14:02:... by� mo�e.
00:14:05:A co z mikromaszynowym wirusem?
00:14:07:Wygl�da na to, �e zosta� dostarczony do niejakiego Ma Sha-Ba.
00:14:12:Je�li Batou si� nie obija, powinien go przej�� lada moment.
00:14:17:Togusa.
00:14:26:A to co?
00:14:31:"W�adca Marionetek"?
00:14:33:Azuma, czy Ka Gae-Ru tu� przed �mierci� nie wspomnia� o "W�adcy Marionetek"?
00:14:39:A co z tego, je�li wspomnia�?
00:14:42:Log zawiera r�wnie� odniesienia do "W�adcy Marionetek".|Termin ten zapewne opisuje jednego z ich wsp�pracownik�w.
00:14:49:Wygl�da na to, �e musimy szybko zatrzyma� Ma Sha-Ba.
00:14:53:Wykonaj kopi� loga i spotkaj si� z Batou.
00:14:56:Musimy za wszelk� cen� odkry� wszystkie szczeg�y ich planu.
00:14:59:Co zrobimy ze zw�okami?
00:15:01:Zostawcie wszystko tak, jak wygl�da�o przedtem.|Niestety, nigdy nas tutaj nie by�o.
00:15:07:Tak jest.
00:15:49:Klinika?
00:15:59:Co taki �adny samoch�d jak ty robi w tak brzydkiej okolicy jak ta?
00:16:50:Solidny system bezpiecze�stwa...
00:16:58:Oskrzydlimy ich - ruszaj na drug� stron�!
00:17:00:Przyj�to.
00:17:17:Co?
00:17:24:Teraz nie masz szans w�ama� si� do mojego cyberm�zgu.
00:17:27:Gi�, W�adco Marionetek!
00:17:48:A� tam?
00:18:05:Batou?
00:18:10:Przecie� to... ?
00:18:40:Schyl si�!
00:18:56:G�upiec!
00:19:00:Dop�ki nie wr�c�, udawaj martwego.
00:19:03:Przyj�to.
00:19:08:St�j!
00:19:20:Major?
00:19:21:Kop� lat, Batou.
00:19:24:Co tutaj robisz?
00:19:26:Wiedzia�am.|Mog�abym zada� takie samo pytanie.
00:19:31:Nazwijmy to "prywatnym dochodzeniem w pewnej sprawie".
00:19:41:Nadchodzi!
00:19:50:Czekaj.
00:19:57:Co do......
Zgłoś jeśli naruszono regulamin