p11.pdf

(44 KB) Pobierz
Microsoft Word - p11 pozew o zaprzeczenie ojcostwa.doc
Cz ħ stochowa, dnia ..........................
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Cz ħ stochowie
Powód: imi ħ , nazwisko, adres zamieszkania
Pozwani: 1) imi ħ i nazwisko małoletniego,
adres zamieszkania,
2) imi ħ i nazwisko matki
małoletniego, adres zamieszkania
POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA
Wnosz ħ o:
1) ustalenie, Ň e pozwany ......... (imi ħ i nazwisko małoletniego) , urodzony przez
pozwan Ģ .......... (imi ħ i nazwisko matki małoletniego) w ................. (miejsce i data
urodzenia małoletniego) , nie jest synem powoda ................. (imi ħ i nazwisko powoda),
2) zas Ģ dzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
UZASADNIENIE
(nale Ň y poda ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnor ħ czny podpis
Zał Ģ czniki:
1) odpis pozwu w 3 egzemplarzach,
2) odpis aktu mał Ň e ı stwa,
3) odpis aktu urodzenia małoletniego,
4) odpisy pozwu i zał Ģ czników.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin