p02.pdf

(32 KB) Pobierz
(Microsoft Word - pozew w post\352powaniu nakazowym p02.doc)
Cz ħ stochowa, dnia ......................................
Do
S Ģ du Rejonowego
w ................................
Powód:
Pozwany:
Warto Ļę przedmiotu
sporu:
POZEW W POST Ħ POWANIU NAKAZOWYM
Wnosz ħ o:
1. Orzeczenie nakazem zapłaty, Ň e pozwany ....................... obowi Ģ zany jest zapłaci ę na
moj Ģ rzecz kwot ħ ................ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ....................
i kosztami procesu według obowi Ģ zuj Ģ cych norm, w terminie dwóch tygodni od
dor ħ czenia nakazu zapłaty.
2. Wyznaczenie rozprawy w przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów w tym
terminie i orzeczenie wyrokiem, Ň e S Ģ d utrzymuje nakaz zapłaty w mocy i zas Ģ dza od
pozwanego koszty procesu według norm przepisanych.
3. Przeprowadzenie rozprawy w przypadku mojej nieobecno Ļ ci.
UZASADNIENIE
Jestem posiadaczem weksla wystawionego przez ............................ w dniu .................,
na mocy którego Jan Kowalski zobowi Ģ zał si ħ wypłaci ę mi kwot ħ w wysoko Ļ ci ...................
do dnia ....................... . Pomimo upływu wymaganego terminu pozwany nie zwrócił mi
kwoty na któr Ģ opiewał weksel, nie reagował te Ň na moje wezwania do zwrotu pieni ħ dzy.
Zał Ģ czniki: a) weksel,
b) odpis pozwu,
c) wezwanie do zapłaty z dnia ..............
.............................................
(własnor ħ czny podpis)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin