Aforyzmy - bardzo duży zbiór.txt

(351 KB) Pobierz
AFORYZMY 
� JMD 2005 
www.aforyzmy.internet.v.pl 
DESIDERATA 
Krocz spokojnie w�r�d zgie�ku i po�piechu, pami�taj, jaki pok�j mo�e by� w ciszy. Tak dalece, jak to mo�liwe, 
nie wyrzekaj si� siebie, b�d� w dobrych stosunkach z innymi lud�mi. Prawd� sw� g�o� spokojnie i jasno, s�uchaj te� 
tego, co m�wi� inni, nawet g�upcy i ignoranci, oni te� maj� opowie��. Je�li por�wnujesz si� z innymi mo�esz sta� si� 
pr�ny lub zgorzknia�y, albowiem zawsze b�d� lepsi i gorsi od Ciebie. Ciesz si� zar�wno swoimi osi�gni�ciami jak i 
planami. Wykonuj z sercem sw� prac� jakkolwiek by by�a skromna. Jest ona trwa�� warto�ci� w zmiennych kolejach 
losu. Zachowaj ostro�no�� w swoich przedsi�wzi�ciach - �wiat, bowiem jest pe�en oszustwa. Lecz niech Ci to nie 
przes�ania prawdziwej cnoty, wielu ludzi d��y do wznios�ych idea��w i wsz�dzie �ycie pe�ne jest heroizmu. B�d� sob�, 
a zw�aszcza nie zwalczaj uczu�: nie b�d� cyniczny wobec mi�o�ci, albowiem w obliczu wszelkiej osch�o�ci i 
rozczarowa� jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata przynios�, bez goryczy wyrzekaj�c si� m�odo�ci. 
Rozwijaj si�� ducha by w nag�ym nieszcz�ciu mog�a by� tarcz� dla Ciebie. Lecz nie dr�cz si� tworami wyobra�ni. 
Wiele obaw rodzi si� ze znu�enia i samotno�ci. Obok zdrowej dyscypliny b�d� �agodny dla siebie. Jeste� dzieckiem 
wszech�wiata, nie mniej ni� gwiazdy i drzewa, i masz prawo by� tutaj i czy to jest dla Ciebie jasne czy nie, nie w�tp, �e 
wszech�wiat jest takim, jakim by� powinien. Tak, wi�c b�d� w spokoju z Bogiem cokolwiek my�lisz o jego istnieniu i 
czymkolwiek si� zajmujesz, i jakiekolwiek s� Twe pragnienia: w zgie�ku ulicznym, zam�cie �ycia zachowaj spok�j ze 
sw� dusz�. Z ca�ym swym zak�amaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ci�gle jeszcze ten �wiat jest pi�kny. B�d� 
uwa�ny i staraj si� by� szcz�liwy. 
DESIDERATA 
- tekst napisany w 1927 roku przez Maksa Ehrmanna, prawnika z Indiany 
PRZYS�OWIA, PRZYS�OWIA POLSKIE, LUDOWE, STAROPOLSKIE 
Zuchwa�o�� str�ca ze szczyt�w. 
Nieuctwo skrywa si� za arogancj�. 
Dostrzeganie celu mobilizuje si�y. 
W d�ugiej grze nie ma zwyci�zcy. 
Kolce to przyjaciel r�y. 
przys�owia wschodnie 
Leniwy ma zawsze wiele jutrzejszego dnia. 
przys�owie ordoskie 
Przyjaciel patrzy na twarz - nieprzyjaciel na nogi. 
Ka�dy kwiat ma sw�j kszta�t, ka�dy wiek ma inne potrzeby. 
Dobra c�rka zast�pi siedmiu syn�w. 
przys�owie ormia�skie 
Dla leniwego ka�dy dzie� jest �wi�tem. 
przys�owie uzbeckie 
Od nieszcz�cia si� nie tyje. 
Dla leniwych zawsze �wi�to. 
Na cudzych placach lekko si� niesie. 
Wspak chodzi tylko rak. 
Urodzaj pochodzi nie tyle z rosy, co z potu. 
Wszystko mo�na, lecz z ostro�na. 
I na pana pies szczeka. 
Abecad�o pierwszy stopie� do m�dro�ci. 
Brylant �wieci i w popiele. 
przys�owie rosyjskie 
G�os wody z daleka jest s�odki. 
S��w m�a nie wieszaj na sznurku. 
Kto nie kocha kobiety nie ma duszy. 
Jedna r�ka nie klaszcze. 
Ptaki wabi si� ziarnem, ludzi srebrem. 
Pr�niactwo siostr� cierpienia. 
W�giel jest funduszem kowala. 
Bez koguta tak�e �wita.

Ten jest bogaty, kto jest zadowolony z tego, co ma. 
Czystego z�ota rdza si� nie ima. 
I lis siada nie raz na cierniach. 
przys�owie arme�skie 
Czasu r�kami nie zatrzymasz. 
przys�owie bengalskie 
Z�amana r�ka mo�e pracowa�, ale z�amane serce nie. 
przys�owie afga�skie 
Zawsze znajdzie si� lepszy od dobrego. 
Dziki bez nie zrodzi winnego grona. 
Co wiatr przyni�s�, to i wiatr zabierze. 
Mysz w m�ynie z g�odu nie umrze. 
przys�owie gruzi�skie 
Nauka w las nie wiedzie, a z lasu wyprowadza. 
Gdzie niezgoda tam tylko szkoda. 
Biedny nosi, co mo�e; bogaty, co chce. 
Bogactwo nadyma, nieszcz�cie �amie. 
Murzyni maluj� diab�a na bia�o. 
Si�a nie zna prawa. 
Cudza dusza to ciemny las. 
Dobro nadejdzie, gdy z�o minie. 
Prawda bogacza gorsza od k�amstwa. 
przys�owie ukrai�skie 
Cz�owiek ginie od bezczynno�ci. 
przys�owie azerbejd�a�skie 
R�ka pracuje g�owa rozkazuje. 
Kto jest my�l�cy to i zatroskany. 
Nauka gankiem rozumu. 
przys�owie azerskie 
Syty g�odnemu nie uwierzy. 
przys�owie czeskie 
Praca okrasza ka�dy posi�ek. 
Ka�dy wie gdzie go but uciska. 
Jedna jask�ka nie czyni wiosny. 
Brak odpowiedzi jest r�wnie� odpowiedzi�. 
Nie wtykaj palca pod m�otek. 
Ka�dy patrzy przez w�asne okulary. 
Kobiety nie bij nawet kwiatem. 
Cudza pomoc nie rzetelna. 
Kto ma d�ugi temu nic nie jest drogie. 
Roz��ka wzmaga t�sknot�. 
Plotka ma wielkie usta. 
S�owo bardziej boli ni� rana. 
Nie mo�na g�ow� przebi� muru. 
Kto r�e zrywa - skaleczony bywa. 
Co szeptane to za�gane. 
Prosta droga najlepsza. 
Skrzypi�ce ko�o trwa�e bywa. 
Nie ma ziarna bez plewy. 
przys�owie niemieckie 
Lepiej pyta� dwa razy ni� raz si� zgubi�. 
przys�owie du�skie 
Zb��kanego o drog� nie pytaj. 
przys�owie fi�skie 
Gdy strzelcy si� k��c�, nied�wied� jest bezpieczny. 
przys�owie norweskie 
Nawet osi�ek pracuje. 
przys�owie bu�garskie 
Oczyma na ikon�, my�lami o kobiecie. 
Nie praca niszczy, lecz zmartwienie. 
przys�owie rumu�skie

Dobra rada przyjaciela jest jak lekarstwo, tym lepsza im bardziej gorzka. 
przys�owie serbskie 
Wiele r�k czyni prac� lekk�. 
Dzie� ma oczy; noc ma uszy. 
Smutne godziny trwaj� d�ugo. 
�ap�wka wchodzi bez pukania. 
Pami�� jest skarbnic� umys�u. 
Ka�dy ptak ma swoje gniazdo. 
Dyskretna kobieta nie ma oczu i uszu. 
przys�owie angielskie 
G�upota ma skrzyd�a or�a i oczy �my. 
przys�owie holenderskie 
Nie pozwalaj staremu przyjacielowi odje�d�a�, bo nowy mu nie dor�wna. 
Kto w cudzym cieniu siedzi, sam cienia nie daje. 
Ig�� studni nie wykopiesz. 
Radosne serce wype�nia braki �ycia. 
Oleju z kamienia nie wyci�niesz. 
Lampa k�amstwa nie daje �wiat�a. 
Przy s�o�cu lampa �wiat�a nie daje. 
Lepsza s�awa bohatera, ni� sam bohater. 
Waza by�a gor�tsza od zupy. 
Nie bierz muszli za per��. 
przys�owie perskie 
Kto nie idzie naprz�d cofa si�. 
Tylko ten wie gdzie trzewik ci�nie, kto go nosi. 
Oszustwem jest ukrywanie oszustwa. 
B�g i natura nic nie robi� na pr�no. 
Ka�dy woli, aby pot�piono cudze wady. 
Wiedza jest obrazem prawdy. 
To, co naturalne nie przynosi wstydu. 
Nawet rzeczy p�acz�. 
Wiele to nie wszyscy. 
Potem nie znaczy, dlatego. 
sentencja �aci�ska 
Litera uczy - litera szkodzi. 
Wielu wie wiele - nikt wszystkiego. 
Nic silniejszego nad pro�by matki. 
Tam ojczyzna gdzie dobrze. 
Pochlebna mowa ma swoj� trucizn�. 
Wszystko jest pe�ne g�upoty. 
Cz�sto jest w pogardzie, co swoje. 
Czas nale�y do nas. 
Czas przynosi ulg� smutku. 
Brak zaj�cia nie jest wypoczynkiem. 
Najlepszym lekarstwem jest spok�j. 
Wszelka cnota to droga umiaru. 
przys�owie �aci�skie 
B�g nie m�g� by� wsz�dzie, dlatego stworzy� matki. 
Ten, kto rozg�asza swe imi� - traci je. 
Pocz�tek z�ego s�odki, ale koniec gorzki. 
Z sam� m�dro�ci� nie chodzi si� na targ. 
Do mi�o�ci i po�yczania pieni�dzy nie zmusisz. 
Ma�e drewienko zapala du�e drzewo. 
sentencja �ydowska 
Si�a narodu w sprawiedliwo�ci. 
Pochwa�a nie zmienia os�a w dromadera. 
Dw�ch rzeczy nie ceni si� nale�ycie, dop�ki si� ich nie straci: m�odo�ci zdrowia. 
Edukacja jest dro�sza od z�ota. 
przys�owie arabskie 
Jaki jest cz�owiek, takie s� jego marzenia. 
Miecz ma zawsze dwa ostrza.

Silny u�ywa si�y, s�aby podst�pu. 
S�owo prawdy rani uszy. 
Nie ma deszczu bez chmury. 
Unikaj towarzystwa tygrysa. 
Sztaba srebra rwie umow�. 
Czapla tyje w m�tnej wodzie. 
Zm�czony k�adzie si� nie wybieraj�c miejsca. 
przys�owie wietnamskie 
Obcy w� po�era traw�, gdy w�asny le�y na pastwisku. 
Cz�owiek niczego nie zdobywa bez wysi�ku. 
m�dro�� babilo�ska 
Leniwy i siedzeniem si� m�czy. 
przys�owie udmurckie 
Powiedz mi, kogo kochasz, a powiem ci, kim jeste�. 
przys�owie kreolskie 
�aba w bajorku nic nie wie o wielkim, dalekim oceanie. 
Nieoszlifowany diament nie �wieci. 
Poezja porusza niebo i ziemi�. 
Kto du�o le�y tego bok boli. 
Po pogrzebie rozmowy o doktorach. 
�lepiec nie boi si� �mij. 
Dobre lekarstwo ma zawsze gorzki smak. 
Lekarz nie stosuje si� do w�asnych recept. 
Kto rano wstaje do tego szcz�cie przyjdzie. 
przys�owie japo�skie 
Si� wystarcza na 10 lat, wp�yw�w nie wystarcza na wi�cej ni� 100 lat. 
Nic nowego bez starego. 
przys�owie korea�skie 
Kiedy kozio�kowi wyrosn� rogi, ju� mu niepotrzebna matka. 
Grzech i cnota to rodzeni bracia. 
G�upiec nawet niebu pogrozi. 
przys�owie buriackie 
Je�eli doda� do czystego brudne, to ca�o�� stanie si� brudna. 
przys�owie chakaskie 
Post�p jest dzie�em niezadowolonych. 
maksyma gasko�ska 
Nie szukaj ig�y w oceanie. 
Nie m�w du�o, ale powiedz wiele. 
Nie oczekuj od innych, czego sam nie darujesz. 
Nie dogoni i w sto koni dnia, kt�ry przemin��. 
Kto nie ma nic do stracenia, ten jest bogaty. 
Kto ogl�da nieba w wodzie widzi ryby na drzewach. 
Kto kradnie warzywa, niech chowa si� w ogrodzie. 
Kto zna siebie ten zna i innych. 
Kto lubi dawa� wiele kra�� musi. 
Kto otwiera swoje serce zamyka usta. 
Kto pyta, jest g�upcem pi�� minut; kto nie pyta, pozostaje nim na ca�e �ycie. 
Kop studnie zanim b�dziesz mia� pragnienie. 
Ka�da droga prowadzi do Pekinu. 
Najwy�sza nawet wie�a zaczyna si� na ziemi. 
Prawo nie karze t�umu. 
Niepowodzenie przychodzi, gdy sukces jest bliski. 
W ka�dym ziarenku ry�u jest kropelka potu. 
Wielkie drzewo sprowadza wiatr. 
Zanim zaczniesz poprawia� �wiat, przejd� si� trzy razy przez sw�j w�asny dom. 
Za funt z�ota nie kupisz funta czasu. 
przys�owie chi�skie 
Dwie gadu�y razem daleko nie zajd�. 
Po nitce os�dzisz k��bek. 
Czas to skarb dla tego, kto zna jego cen�. 
Kobiet� i wino trudno upilnowa�.

Nie ma skr�tu bez trudu. 
przys�owie hiszpa�skie 
Ka�de wino chcia�oby by� szampanem. 
Zielsku mr�z nie szkodzi. 
przys�owie portugalskie 
Potrzeba jest mistrzem post�pu. 
Dobra krew nie mo�e k�ama�. 
Nie ma mi�o�ci bez goryczy. 
Czego chce kobieta, tego i B�g chce. 
Noc jest matk� my�li. 
Kto si� usprawiedliwia oskar�a si�. 
Zm�czenie cia�a jest zdrowe dla ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin