renowacja cegły, elewacji ceglanych.pdf

(57 KB) Pobierz
renowacja cegły 2
Michał Andrzejczak
Renowacja cegły,
Renowacja elewacji ceglanych.
Dystrybutor materiałów renowacyjnych firmy KREISEL
Darmowa publikacja dostarczona przez
www.remonty-budowy.pl
Do swobodnego rozpowszechniania.
22489443.004.png
Renowacja cegły, renowacja elewacji ceglanych
Michał Andrzejczak – www.remonty-budowy.pl
V Przedmiotem opracowania jest wykonanie renowacji w ą tku ceglanego, w zakresie
obejmuj ą cym:
  Technologię czyszczenia powierzchni wątku ceglanego /cegieł i fug/ z nawarstwień
powierzchniowych, zabrudzeń, wtórnej zaprawy cementowej.
  Dezynfekcję zawilgoconych, lub zagrzybionych partii wątku ceglanego.
  Impregnację powierzchniową i strukturalną całej powierzchni wątku ceglanego w
miejscach spękanych.
  Uzupełnienie ubytków cegły i spoin.
  Hydrofobizację powierzchni wątku ceglanego.
V Rozwi ą zania technologiczne – kolejno ść wykonywanych czynno ś ci - czyszczenie
w ą tku ceglanego.
Oczyszczenie powierzchni wątku ceglanego z nawarstwień powierzchniowych, zabrudzeń,
wtórnej zaprawy cementowej naleŜy wykonać w sposób mechaniczny przez szczotkowanie z
uŜyciem preparatu do czyszczenia cegły 905 firmy Kreisel.
Przed zastosowaniem preparatu 905 nale Ŝ y sprawdzi ć w niewidocznym miejscu odporno ść
materiału na środek.
Powierzchnie granicz ą ce z czyszczon ą fasad ą , wra Ŝ liwe na działanie kwasów powinny by ć
przykryte w sposób uniemo Ŝ liwiaj ą cy ich uszkodzenie.
Sposób wykonania:
· Powierzchnie przeznaczone do oczyszczania naleŜy zwilŜyć wodą.
· Preparat 905 nanosić na zwilŜone podłoŜe przy pomocy pędzla, lub wałka.
· Oczyszczenie powierzchni wątku ceglanego naleŜy wykonać w sposób mechaniczny,
przez szczotkowanie, a naniesiony środek powinien pozostawać na zabrudzonej
powierzchni przez 10-15 minut.
· Zmycie naniesionego preparatu gorącą wodą naleŜy wykonać przy uŜyciu urządzeń
ciśnieniowych /wartość ciśnienia naleŜy dobrać tak, by strumieniem wody nie uszkodzić
cegieł.
· ZuŜycie preparatu 905 zaleŜne jest od stopnia zabrudzenia podłoŜa. Orientacyjnie
wynosi ok. 0,5 l/m2
V Likwidacja biologicznego ska Ŝ enia podło Ŝ a.
W przypadku stwierdzenia biologicznego skaŜenia podłoŜa – korozji biologicznej, wątek
ceglany zdezynfekować przy uŜyciu preparatu grzybobójczego SEPTOBUD firmy Kreisel .
Preparat ten niszczy bakterie, glony, grzyby pleśniowe, droŜdŜe itd. Nadaje się szczególnie do
Opracowanie: IT outsourcing na zlecenie Z.B.R. And-Bud
www.it-lodz.pl
2
22489443.005.png
 
Renowacja cegły, renowacja elewacji ceglanych
Michał Andrzejczak – www.remonty-budowy.pl
zwalczania mikroorganizmów na podłoŜu ceglanym, oraz tynkach cienkowarstwowych, które
zawierają duŜy procent związków organicznych.
Sposób wykonania:
  Na zainfekowane powierzchnie nanieść preparat SEPTOBUD za pomocą pędzla, gąbki,
lub metodą natryskową
  Naniesiony preparat SEPTOBUD pozostawić na zainfekowanej powierzchni przez
24 godziny.
  Zdezaktywowane na podłoŜu ceglanym mikroorganizmy naleŜy usunąć za pomocą
ostrej szczotki lub wodnego urządzenia ciśnieniowego.
  ZuŜycie środka SEPTOBUD przy jednokrotnym stosowaniu – 100-200 ml/m2
V Wzmocnienie powierzchniowe i strukturalne.
NaleŜy wzmocnić całą powierzchnię wątku ceglanego w miejscach spękanych, przy uŜyciu
krzemianowego płynu iniekcyjnego i impregnacyjnego 900 firmy Kreisel. Jest to wodny roztwór
na bazie krzemianów i związków krzemoorganicznych, wprowadzany do muru przez
impregnację, lub iniekcję. Przemiany chemiczne wprowadzonych związków prowadzą do
wytrącenia się krzemionki zamykającej przekrój porów i posiadającej dodatkowo cechy
hydrofobowe.
Preparat jest ekologiczny, wzmacniający, dający zabezpieczenie przeciwwilgociowe odporne
chemicznie.
Sposób wykonania:
  W przypadku impregnacji powierzchniowej płyn iniekcyjny i impregnacyjny 900 naleŜy
nanosić na podłoŜe metodami malarskimi /pędzel, wałek, natrysk, a w przypadku
bardzo chłonnych podłoŜy naleŜy zabieg ten przeprowadzić dwukrotnie, nanosząc
impregnat metodą „mokre na mokre”.
  Wszystkie prace impregnacyjne naleŜy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i
słabym wietrze.
  ZuŜycie płynu iniekcyjno impregnacyjnego 900 to około 650 ml/m2
V Uzupełnienie ubytków w cegle i spoinach.
Fragmenty elewacji zniszczone na rozległych powierzchniach i duŜych głębokościach naleŜy
przemurować stosując cegły i kształtki wskazane w wytycznych renowacyjnych. Mniejsze i
płytkie ubytki naleŜy wypełnić zaprawą renowacyjną 940 firmy Kreisel, w odpowiednio
dobranym kolorze.
Opracowanie: IT outsourcing na zlecenie Z.B.R. And-Bud
www.it-lodz.pl
3
 
Renowacja cegły, renowacja elewacji ceglanych
Michał Andrzejczak – www.remonty-budowy.pl
Sposób wykonania:
  Uszkodzoną cegłę naleŜy naciąć w naprawianym miejscu i usunąć uszkodzone
fragmenty, następnie oczyścić naprawiane miejsce z luźnych elementów, przez
szczotkowanie i działanie spręŜonym powietrzem.
  Powierzchnię naprawianą wzmocnić przez zastosowanie płynu iniekcyjnego i
impregnacyjnego 900 , a następnie na świeŜo wzmocnione podłoŜe metodą „mokre na
mokre” nałoŜyć zaprawę renowacyjną 940 w konsystencji plastycznej i odpowiednim
kolorze.
  Zaprawę renowacyjną naleŜy nakładać w warstwie o grubości maksymalnie ok. 15 mm,
a następnie przetrzeć pacą pokrytą porowatą gąbką, lub gumą.
  Wszystkie wykruszające się spoiny w murze naleŜy usunąć do głębokości 20 mm, a
następnie wypełnić je tynkiem renowacyjnym 920 firmy Kreisel, lub zaprawą
renowacyjną 940 w kolorze określonym w dokumentacji projektowej.
  ZuŜycie jednostkowe zaprawy renowacyjnej 940 to około 1,50 kg/m2 przy 5 mm
grubości.
  ZuŜycie tynku renowacyjnego 920 /do wypełniania spoin to około 12,00 kg/m 2 przy 10
mm grubości.
V Hydrofobizacja powierzchni w ą tku ceglanego.
Całą powierzchnię wątku ceglanego naleŜy zabezpieczyć przed wnikaniem wody, która w
większości przypadków działa destrukcyjnie na elementy elewacji budowli. W celu impregnacji
hydrofobowej cegły naleŜy wykorzystać rozpuszczalnikowy preparat hydrofobizujący 902 firmy
Kreisel.
Sposób wykonania:
  Preparat 902 naleŜy nanosić na impregnowane podłoŜe w postaci gotowej do
bezpośredniego uŜycia /nie wolno rozcieńczać i mieszać z innymi materiałami/, przy
pomocy pędzla, lub wałka aŜ do nasycenia podłoŜa. Impregnację naleŜy wykonać
dwukrotnie.
  ZuŜycie preparatu 902 w zaleŜności od nasiąkliwości podłoŜa 0,2 – 0,7 l/m2.
Zakład Budowlano - Remontowy And-Bud nie bierze odpowiedzialno ś ci za jakiekolwiek szkody wynikłe w
czasie prac wg poni Ŝ szej publikacji, zwi ą zanych z renowacj ą cegły, a wykonywanych na własn ą r ę k ę .
Publikacja ma jedynie charakter informacyjny. Tre ść zaczerpni ę to z materiałów promocyjnych firmy
Kreisel.
Opracowanie: IT outsourcing na zlecenie Z.B.R. And-Bud
www.it-lodz.pl
4
22489443.001.png 22489443.002.png 22489443.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin