TO VERDENER - WORLDS APART - ROZDZIELONE ŚWIATY.txt

(47 KB) Pobierz
{1094}{1220}- Gratulacje.|- Dzi�kuj�.|- Gratulujemy.
{1280}{1373}Jehowa nie jest winien|za wszystkie z�e poczynania.
{1374}{1494}Wyobra� sobie kochaj�cego ojca,|kt�rego syn albo c�rka odchodzi.
{1495}{1633}- i wybiera prowadzenie z�ego �ycia.|Czy to wina ich ojca?
{1634}{1706}- Nabierasz mnie ma�y ch�opcze.
{1707}{1837}- Tak jest powiedziane w Biblii.|Ona m�wi r�wnie�,|�e Jehowa jest mi�o�ci�.
{1838}{1938}- Robi to? Wi�c powinnam j�|wreszcie przeczyta�.
{1939}{2062}- To jest napisane tutaj,|wi�c nawet ty|powinna� to zrozumie�.
{2063}{2230}A to dlatego tak jest.|Dzi�kuj�. Teraz wiem o co chodzi.
{2325}{2456}- Brawo, bardzo dobrze.|Dzi�kuj� ci August, dzi�kuj� ci Sara.
{2457}{2592}- To bardzo przyjemne s�ysze�|s�owa Jehowy przekazywane|przez tak m�odych ludzi.
{2602}{2709}- Mam ci�!|- Mam ci�!
{2893}{2990}- Mam ci�!|- Mam ci�!
{3109}{3240}- Nie �askotajcie! Nie �askotajcie!|Przesta�cie.
{3277}{3406}WORLDS APART|(ROZDZIELONE �WIATY)
{3407}{3555}Rozmawia�em o tym ze starszymi*|(*starsi - m�czy�ni sprawuj�cy nadz�r|nad zborem �wiadk�w Jehowy)
{3556}{3650}Oni chc� nam pom�c.
{3807}{3925}OPARTE NA PRAWDZIWEJ HISTORII
{3930}{4010}Bo�e Jehowo, -
{4011}{4186}- zaopiekuj si� mam� i tat�,|El�biet� i Augustem... i Jonaszem.
{4187}{4350}Wiem, �e mnie chronisz.|W imi� Jezusa Chrystusa, amen.
{4399}{4518}Sara i Thea, nast�pnym razem|om�wicie zadanie z ksi�gowo�ci.
{4519}{4584}Wiem, �e mog�|na was liczy�.
{4585}{4700}Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin...
{4885}{4945}- Dzi�kuj�!
{5310}{5419}Cze�� Sara.|Odrabiasz lekcje?
{5420}{5500}Tak.
{5664}{5860}- Chcia�bym z tob�|o czym� porozmawia�.|- Dobrze.
{6012}{6139}Zrobi�em co�|strasznie z�ego.
{6140}{6337}- Co zrobi�e�?|- Teraz wszystko si� rozpada.
{6338}{6429}Ale co zrobi�e�?
{6430}{6610}By�em zbyt s�aby.|Zosta�em skuszony.
{7190}{7270}- Wasz ojciec i ja...|- Karen...
{7271}{7460}Nie mo�emy osi�gn�� porozumienia|wi�c my�l�, �e wy sami|powinni�cie wybra�.
{7461}{7644}- Nie wydaje mi si�, �eby to by�o|w�a�ciwe rozwi�zanie.|- Ale ja tak my�l�!
{7645}{7795}Wszystkiemu winien jest|wasz ojciec, wi�c zrobimy to|w ten spos�b.
{7796}{7960}Musicie wybra� mi�dzy nami.|Kto zostaje z wami w domu.
{8099}{8253}Prosz� wybacz mu!|Nie mo�esz?
{8254}{8350}On �a�uje.
{8351}{8620}- Mo�esz zrobi� wszystko|co tylko zaplanujesz w g�owie.|Ty sama tak m�wi�a�.|- Tak, ale nie mog�.
{8654}{8750}Prosz� wyjd�cie.
{8790}{8900}Prosz� wyjd�cie|z pokoju.
{9255}{9380}Kogo wybieracie?
{9518}{9709}- Tato zrobi� co� bardzo z�ego.|- Tak.
{9710}{9855}Ale gorsze jest to, �e mama|nie chce mu wybaczy�,|pomimo �e �a�owa�.
{9856}{9990}Ale co z mam�|w takim razie?
{10592}{10750}Zadecydowali�my, �e|tato powinien pozosta�.
{10995}{11173}Nasze serca s� zamkni�te|dla odst�pc�w, kt�rzy s� zgubieni,|chyba �e przyjm� Jehow�.
{11174}{11320}Dni ostatnie si� przybli�aj�, wi�c|po�wi�cajcie ca�y sw�j czas na g�oszenie*|(*ewangelizacja �J)
{11321}{11447}Za ka�dym razem kiedy|dzwonicie do drzwi, macie|szans� uratowa� cz�owieka.
{11448}{11566}Chocia� podr�|mo�e by� d�uga
{11567}{11680}Nasz strach zosta�|przezwyci�ony
{11681}{11788}i koniec przybli�a si�
{11789}{11896}znale�li�cie wasz|zb�r �wiadk�w
{11897}{12050}pod��ajcie za Kr�lem|pod��ajcie za Jego mieczem.
{12140}{12239}Dzisiaj tylko jedno|lokalne og�oszenie.
{12240}{12380}Brat Andreas Dahl|zrezygnowa� z funkcji starszego.
{12731}{12800}We�miesz to,|dobrze?
{13162}{13258}Nie przynios�a�|ma�ej torby?
{13259}{13370}Wsp�czuj� ci.
{13390}{13529}Nie rozumiemy dlaczego|nie potrafi�a� mu wybaczy�,|gdy on �a�owa�.
{13530}{13689}My�l�, �e powinna�|i�� na d� i pom�c,|i pami�taj o torbie tym razem.
{13690}{13770}Mamo...
{13910}{14080}- Zrobi� kolacj�|i po�o�� spa� Augusta.|- Dobrze Sara.
{14197}{14430}- Chcia�abym z tob� porozmawia�.|- Nie mo�e to poczeka�?|Ju� jestem sp�niony.
{14524}{14605}Jehowa pokona �mier�,|a w Jego kr�lestwie - 
{14606}{14700}wszyscy umarli spotkaj�|tych, kt�rych kochali.
{14701}{14872}Jezus b�dzie przewodzi�|niebia�skiej armii. Z�o b�dzie|wyeliminowane w Armagedonie.
{14873}{15015}Wsp�czuj�|wykluczonym.
{15016}{15110}Nie musisz,|je�li oni �a�uj�.
{15111}{15278}Je�eli cierpi�, to zrozumiej�,|a nast�pnie �a�uj�, i wracaj�.
{15279}{15393}- A kogo Jezus Chrystus wyeliminuje?|- Czynni�cych z�o.
{15394}{15467}Kto zmartwychwstanie|w nowym �wiecie?
{15468}{15626}Wszyscy z nas, nawet babcia|i dziadek. Tato tak m�wi�.
{15627}{15850}Prosz� po�� spa� Augusta|dzi� wieczorem. Id� do Thea.*|(*imi� "Thea" znaczy "dar Bo�y", gr.)
{16374}{16553}Witaj Sara*,|jaka mi�a niespodzianka.|(*imi� "Sara" znaczy "ksi�niczka", hbr.)
{16554}{16679}Upiek�a� mi troch� ciasteczek.|To mi�e! Zada�a� sobie tyle trudu.
{16680}{16850}- Czy August ju� �pi?|- Tak, El�bieta po�o�y�a go spa�.
{16940}{17179}Sara... bardzo mi przykro ze|wzgl�du na to, co sta�o si�|mi�dzy mam� i mn�. Zawiod�em j�.
{17180}{17274}Ale nigdy|nie zawiod� was.
{17275}{17390}Wiecie jak|bardzo was kocham.
{17660}{17772}Czy mog� zostawi� El�biet�|i Augusta samych na kilka godzin?
{17773}{17896}- Czy idziesz do Thea?|- Zaprosi�a mnie na przyj�cie.
{17897}{18005}Troch� os�b przyjdzie|te� ze szko�y.
{18006}{18177}Przyj�cie jest w klubie,|ale wpuszczaj� tylko tych,|kt�rzy byli zaproszeni.
{18178}{18298}To jest takie|prywatne przyj�cie.
{18299}{18550}To tw�j wyb�r, Sara.|Nie s�dz� jednak,|�eby to by� dobry pomys�.
{18600}{18730}Nie zostan�|zbyt d�ugo.
{19130}{19240}S� trzy rodzaje|m�odych �wiadk�w.
{19241}{19350}Pierwsi -|�ami� wszystkie regu�y.
{19365}{19493}Drudzy - pr�buj� r�nych rzeczy|bez zb�dnego gadania.
{19494}{19580}Tak jak ty.
{19656}{19807}Trzeci - s� gorliwi.|Chodz� na wszystkie zebrania*|(*okre�lenie spotka� �J)
{19808}{20003}- pij� herbatk�|ze swoimi rodzicami|i nigdy nie robi� nic z�ego.
{20004}{20100}To jestem ja.
{20101}{20230}Niebawem b�dziesz|w drugiej grupie.
{20656}{20760}Nie jest|taki mocny.
{20830}{20933}Ten ch�opak w okularach|przeciws�onecznych, to Kenneth.
{20934}{21011}Rozmawiamy du�o na czacie*|(*czat - rozmowa w Internecie|w czasie rzeczywistym)
{21012}{21086}Cze��! To moja|przyjaci�ka Sara.
{21087}{21190}- Cz��.|- Cze��.|- Cze��. Micha�.
{21191}{21280}- Teis.|- Cze��.
{23567}{23693}- Wszystko w porz�dku.|- Tak, jasne.
{23694}{23850}Sara, nie mog�a� wymiotowa�|w �rodku, w �azience?
{23908}{23990}Gotowa wej��|z powrotem?
{24016}{24166}- Nie mo�emy i�� teraz do domu.|- Odprowadz� j� do domu.
{24167}{24320}- Czy tak b�dzie dobrze?|- Ok., przynios� jej rzeczy.
{24424}{24549}- O kurcze, ale to|miasteczko jest ciche.|- Boisz si� ciszy?
{24550}{24675}- Wow, ale g��bokie pytanie.|- Zapomnij o nim.
{24676}{24830}Prawie nigdy nie s�ysza�em...|albo nie s�ysza�em ciszy.
{24932}{25026}Dzi�ki za odprowadzenie|mnie do domu.
{25027}{25116}- Tutaj mieszkasz?|- Zaraz tam przy drodze.
{25117}{25260}Lepiej jak p�jd� sama.|Dzi�ki za mi�y wiecz�r.
{25544}{25670}Przyrzek�em Thea, �e|odprowadz� ci� do drzwi.
{25671}{25760}Kurka,|ale jazda.
{25909}{25995}Chod�.
{25996}{26070}- Poczekaj na mnie przy drzwiach.|- Dobrze.
{26160}{26360}M�j tata jest w pracy,|ale b�d� cicho.|M�j brat i siostra ju� �pi�.
{26495}{26556}Tutaj.
{26557}{26680}Sk�d wiedzia�a�?|R�owy to m�j ulubiony kolor.
{26748}{26860}- Nie wiedzia�am.|- Poczekaj.
{27117}{27210}Pos�uchaj tego.
{27621}{27760}Nie musi ci si�|podoba�, tylko dlatego,|�e ja to wsp�tworzy�em.
{27889}{27960}Nie?
{28029}{28130}To mi si� podoba.
{28528}{28655}- Sara... Sara?|- Powiniene� ju� i��.
{28656}{28790}- Sara, czy to ty?|- August zaraz do ciebie przyjd�.
{29103}{29159}- Cze��!|- Cze��!
{29160}{29210}- Cze��!
{29211}{29320}- Chcia�bym dzisiaj i�� z Sar�.|- Dobrze.
{29382}{29416}Cze��, kochanie.
{29421}{29610}Zaczniemy od ko�ca|i b�dziemy opracowywa� teren|id�c drog� powrotn�.
{29792}{29890}By�am w domu|o pierwszej.
{29955}{30110}Prawie nic nie pi�am|i ta�czy�y�my tylko z Thea.
{30154}{30280}To nie by�o|nic z�ego.
{30340}{30529}Wiesz co jest dobre.|To b�dzie trzyma�o ciebie|na w�a�ciwej drodze, aby g�osi�.
{30530}{30613}Teis pyta o ciebie.
{30614}{30720}Ona jest teraz tutaj.
{30743}{30801}Czy z ni�|wszystko dobrze?
{30802}{30942}- Odpowiedz mu...|- Nie odpowiem|- No dalej, odpisz.|- Nie ma mowy.
{30943}{31074}Pierwsze co zrobi�,|to zapyta� o ciebie.
{31075}{31115}Zr�b co�.
{31116}{31195}M�wi, �e jeste� gor�cy!
{31196}{31312}Ty idiotko, Thea!
{31313}{31449}To Thea si� wyg�upia. U�ciski, Sara.
{31450}{31551}(Pora�ka)
{31552}{31670}Chcesz si� spotka�?|Mog� ci� odwiedzi�.
{31799}{32020}Lepiej jak ja przyjad� do ciebie.
{32169}{32250}Sara...!
{32900}{32980}- Cze��.|- Cze��.
{33230}{33310}G�odna?
{33375}{33430}Kawy?
{33431}{33630}A mo�e tak sobie pochodzimy?|Lubi�, gdy nikt mnie nie zna.
{33707}{33850}- Co?|- Moi przyjaciele my�l�,|�e si� ucz�.
{33977}{34061}- Ile ty w�a�ciwie masz lat?|- Czemu pytasz?
{34062}{34259}Czasami wydajesz si�|starsza, ale ci�gle my�l�,|�e jeste� ca�kiem m�oda.
{34260}{34406}- A ty jeste� ca�kiem stary, zgadza si�?|- W�a�nie obchodzi�em 23-cie urodziny.
{34407}{34570}I ci�gle chodzisz z takimi|dziewczynami jak my?
{34592}{34730}- Mam 17 lat.|- Mia�a� imprez� urodzinow�?
{34731}{34870}- Nie obchodz� urodzin.|- Dlaczego nie?
{34899}{35020}- Cze�� Sara.|- Cze�� Jonasz.
{35091}{35229}To jest m�j starszy brat Jonasz.|To jest m�j kolega Teis.
{35230}{35300}- Cze��.|- Cze��.
{35322}{35500}Rozpozna�em ci� nawet,|gdy sta�a� ty�em. Uros�a�.
{35566}{35779}- Wszystko u ciebie w porz�dku?|- Tak. Studiuj� na uniwersytecie.
{35780}{35937}A co z innymi?|Czy u El�biety wszystko dobrze?|- Tak.
{35938}{36070}- A August te� ur�s�?|- To ci�gle ma�y ch�opiec.
{36071}{36250}Pozw�l, �e dam ci|m�j nowy adres.|Kr�c� si� tutaj troch�.
{36437}{36510}Dzi�ki.
{36562}{36670}Dbaj o siebie.
{36793}{36919}- Kiedy go ostatni raz widzia�a�?|- Rok temu.
{36920}{37042}Reszta twojej rodziny|te� go nie widzia�a?
{37043}{37179}Dlaczego nie?|Dlaczego nie?
{37180}{37376}- To nie jest twoja sprawa, zgadza si�?|- Tak, s�dz�, �e nie moja.
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin