RM-3D.PDF

(2900 KB) Pobierz
RM-3D
WERSJA 3. X
I NSTRUKCJA U ņ YTKOWANI A PROGRAMU
JHKPO@MJR@BJ
R NKJH<B<ID<!
JHKPO@MJR@BJ
NKJH<B<ID<! K MJE@FOJR<ID<
MJE@FOJR<ID<
OPOLE - PA ń DZIERNIK 2005
= DPMJ!
DPMJ! F JHKPO@MJR@BJ
DPMJ!
NKJH<B<ID<!
129029277.051.png 129029277.062.png 129029277.073.png 129029277.084.png 129029277.001.png 129029277.002.png 129029277.003.png 129029277.004.png 129029277.005.png 129029277.006.png 129029277.007.png 129029277.008.png 129029277.009.png 129029277.010.png 129029277.011.png 129029277.012.png 129029277.013.png 129029277.014.png 129029277.015.png 129029277.016.png 129029277.017.png 129029277.018.png 129029277.019.png 129029277.020.png 129029277.021.png 129029277.022.png 129029277.023.png 129029277.024.png 129029277.025.png 129029277.026.png 129029277.027.png 129029277.028.png 129029277.029.png 129029277.030.png 129029277.031.png 129029277.032.png 129029277.033.png 129029277.034.png 129029277.035.png 129029277.036.png 129029277.037.png 129029277.038.png 129029277.039.png 129029277.040.png 129029277.041.png 129029277.042.png 129029277.043.png 129029277.044.png 129029277.045.png 129029277.046.png 129029277.047.png 129029277.048.png 129029277.049.png 129029277.050.png 129029277.052.png 129029277.053.png 129029277.054.png 129029277.055.png 129029277.056.png 129029277.057.png 129029277.058.png 129029277.059.png 129029277.060.png 129029277.061.png 129029277.063.png 129029277.064.png 129029277.065.png 129029277.066.png 129029277.067.png 129029277.068.png 129029277.069.png 129029277.070.png 129029277.071.png 129029277.072.png 129029277.074.png 129029277.075.png 129029277.076.png 129029277.077.png 129029277.078.png 129029277.079.png 129029277.080.png 129029277.081.png
AD SIS
SIS
RM-3D
S P I S T R E ĺ C I
I. UWAGI OGÓLNE ................................................................................................................... I-4
W PROWADZENIE ...............................................................................................................................I-4
P RZEZNACZENIE PROGRAMU ORAZ JEGO MO ņ LIWO ĺ CI ......................................................................I-7
W YMAGANIA SPRZ Ħ TOWE ...............................................................................................................I-10
O GRANICZENIA PROGRAMU ............................................................................................................I-11
I NSTALACJA PROGRAMU W KOMPUTERZE ........................................................................................I-11
S TOSOWANY UKŁAD JEDNOSTEK .....................................................................................................I-14
II. IDEA PROGRAMU I MODELOWANIE KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ.......... II-15
K REOWANIE MODELU KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ ................................................................... II-15
Podstawowe poj ħ cia i konwencje ............................................................................................. II-15
Rola "płaszczyzny roboczej"..................................................................................................... II-16
Elementy modelu konstrukcji.................................................................................................... II-19
Opis modelu pr ħ ta................................................................................................................................. II-19
Opis modelu w ħ zła ............................................................................................................................... II-24
Opis modelu obci ĢŇ enia........................................................................................................................ II-26
Z AKRES ANALIZY STATYCZNEJ I KINEMATYCZNEJ ......................................................................... II-28
Podstawy teoretyczne analizy................................................................................................... II-28
Siły przekrojowe w przekrojach pr ħ ta ...................................................................................... II-28
Deformacja pr ħ ta ..................................................................................................................... II-29
Reakcje podpór......................................................................................................................... II-29
III. U ņ YTKOWANIE PROGRAMU ......................................................................................... III-1
U RUCHOMIENIE PROGRAMU ........................................................................................................... III-1
E LEMENTY STEROWANIA OPCJAMI I FUNKCJAMI PROGRAMU .......................................................... III-1
Okno sceny ................................................................................................................................ III-2
Animacje wizualne obiektów sceny .......................................................................................................III-3
Sytuowanie płaszczyzny roboczej .........................................................................................................III-3
Kreowanie pr ħ ta.....................................................................................................................................III-5
Selekcja pr ħ tów lub w ħ złów ..................................................................................................................III-6
Kopiowanie i wklejanie struktur pr ħ tów ................................................................................................III-7
Opcje wizualizacji modelu konstrukcji..................................................................................................III-8
Menu główne .........................................................................................................................................III-9
Pasek skrótów.......................................................................................................................... III-14
Paski narz ħ dzi ......................................................................................................................... III-16
Panel mapy topologii modelu konstrukcji ............................................................................... III-18
Panel grup obci ĢŇ e ı ................................................................................................................ III-19
Belka statusowa....................................................................................................................... III-19
W ST Ħ PNE USTAWIENIA PROGRAMU .............................................................................................. III-20
Lista przekrojów...................................................................................................................... III-20
Edycja nowego przekroju ....................................................................................................................III-21
Biblioteka materiałów ............................................................................................................. III-30
Grupy obci ĢŇ e ı ....................................................................................................................... III-32
Opcje kreowania i prezentacji wyników.................................................................................. III-33
K REOWANIE MODELU KONSTRUKCJI ............................................................................................ III-38
Kreowanie geometrii schematu ............................................................................................... III-38
Kreowanie pr ħ ta...................................................................................................................................III-38
Kopiowanie struktury pr ħ towej ...........................................................................................................III-39
Symetryzacja geometrii modelu konstrukcji........................................................................................III-41
Wła Ļ ciwo Ļ ci pr ħ tów.............................................................................................................................III-42
Wła Ļ ciwo Ļ ci w ħ złów ...........................................................................................................................III-45
Kreowanie obci ĢŇ e ı ................................................................................................................ III-47
Zadawanie obci ĢŇ enia..........................................................................................................................III-47
I NSTRUKCJA U ņYTKOWANIA P ROGRAMU
I-2
C AD
AAD
129029277.082.png
AD SIS
SIS
RM-3D
Korekta obci ĢŇ e ı .................................................................................................................................III-50
Kombinacje grup obci ĢŇ e ı ..................................................................................................................III-51
A NALIZA STATYCZNA I KINEMATYCZNA - PREZENTACJA WYNIKÓW ............................................ III-53
Postawy teoretyczne algorytmów obliczeniowych................................................................... III-53
Wykonanie oblicze ı i prezentacja wyników ............................................................................ III-53
Wyniki dla pojedynczego pr ħ ta ...........................................................................................................III-54
Wyniki dla grupy pr ħ tów .....................................................................................................................III-55
Wyniki dla pojedynczego w ħ zła ..........................................................................................................III-57
Wyniki dla grupy w ħ złów....................................................................................................................III-57
S PORZ ġ DZANIE DOKUMENTU ( WYDRUK ) ..................................................................................... III-59
IV. PRZYKŁAD ............................................................................................................................IV-1
C HARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI HALI .......................................................................................IV-1
Geometria.................................................................................................................................. IV-1
Przekroje ................................................................................................................................... IV-1
Obci ĢŇ enia................................................................................................................................. IV-2
T OK POST Ħ POWANIA ......................................................................................................................IV-2
Przygotowanie listy przekrojów ................................................................................................ IV-2
Kreowanie geometrii schematu statycznego ............................................................................. IV-4
Zadawanie obci ĢŇ e ı .................................................................................................................. IV-9
Analiza statyczna..................................................................................................................... IV-10
T WORZENIE DOKUMENTU .............................................................................................................IV-12
Przykład dokumentu ................................................................................................................ IV-12
V. DODATEK................................................................................................................................ V-1
S TRESZCZENIE NAJCZ Ħĺ CIEJ U ņ YWANYCH OPERACJI ....................................................................... V-1
I NSTRUKCJA U ņYTKOWANIA P ROGRAMU
I-3
C AD
AAD
129029277.083.png
AD SIS
SIS
RM-3D
I. U WAGI OGÓLNE
Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje na temat idei oraz za-
sad u Ň ytkowania programu komputerowego o skrótowej nazwie RM-3D (wer-
sja 3.x), opracowanego przez Biuro Komputerowego Wspomagania Projek-
towania C AD S I S , a przeznaczonego do u Ň ytkowania na komputerach klasy PC
wyposa Ň onych w system MS Windows w wersji od '98 .
Instrukcja jest pomy Ļ lana jako uzupełnienie Systemu Pomocy zintegrowane-
go z programem, zapewniaj Ģ cego łatwy, wielofunkcyjny i kontekstowy dost ħ p
do informacji na temat szczegółów u Ň ytkowania podczas pracy z programem
RM-3D , a wi ħ c nie zawiera szczegółowych opisów korzystania z ekranowych
elementów kontrolnych (przyciski, okna dialogowe, pola edycyjne, listy itd.),
słu ŇĢ cych do sterowania programem oraz operowania jego poszczególnymi
opcjami i funkcjami poniewa Ň s Ģ one zgodne z konwencjami jakie obowi Ģ zuj Ģ w
u Ň ytkowaniu zdecydowanej wi ħ kszo Ļ ci aplikacji działaj Ģ cych pod systemem
Windows. Ponadto, dla unikni ħ cia niejednoznaczno Ļ ci, opisy wi ħ kszo Ļ ci opcji i
funkcji programu s Ģ dost ħ pne poprzez - typowy dla Ļ rodowiska Windows - Sys-
tem Pomocy dla programu.
Program RM-3D został pomy Ļ lany jako narz ħ dzie przede wszystkim dla
projektantów konstrukcji obiektów in Ň ynierskich budownictwa ogólnego i
przemysłowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy forma geometryczna projektowanej
konstrukcji nie pozwala na racjonalne wydzielenie struktur płaskich, do analizy
których ogół projektantów ma lepsze predyspozycje oraz zdolno Ļę intuicyjnej
weryfikacji zarówno modelu obliczeniowego jaki i wyników analizy.
RM-3D jest nast ħ pc Ģ znanego i powszechnie u Ň ytkowanego od kilkunastu lat
programu RM-WIN do analizy płaskich konstrukcji pr ħ towych, ciesz Ģ cego si ħ
du ŇĢ popularno Ļ ci Ģ w Ļ ród projektantów ze wzgl ħ du na jego intuicyjno Ļę w
u Ň ytkowaniu oraz zaawansowanie merytoryczne.
Do Ļ wiadczenie własne uzyskane przy rozwijaniu programu RM-WIN oraz
liczne sugestie zgłoszone przez u Ň ytkowników programu RM-WIN stworzyło
podstaw ħ idei realizacyjnej programu RM-3D .
Przy jego opracowaniu wło Ň ono wiele wysiłku, aby kreowanie modelu obli-
czeniowego przestrzennej konstrukcji pr ħ towej było z jednej strony mo Ň liwie
proste i komunikatywne, za Ļ z drugiej - maksymalnie oddaj Ģ ce uwarunkowania
statyczne i kinematyczne rzeczywistej konstrukcji pr ħ towej.
Mamy nadziej ħ , Ň e dzi ħ ki:
- traktowaniu pr ħ tów konstrukcji jako elementów obliczeniowych w rozumieniu
in Ň ynierskim (belki, słupy płatwie, rygle itd.), a nie jako elementów sko ı czo-
nych modelu MES (metoda elementów sko ı czonych)
I NSTRUKCJA U ņYTKOWANIA P ROGRAMU
I-4
C AD
AAD
129029277.085.png
AD SIS
SIS
RM-3D
- uwzgl ħ dnieniu w modelu obliczeniowym konstrukcji szeregu technicznych
wła Ļ ciwo Ļ ci konstrukcyjnych (w ħ zły podatne, mimo Ļ rody)
- zastosowaniu realistycznej wizualizacji geometrii konstrukcji pr ħ towej
- zaprojektowaniu prostych operacji ekranowych, pozwalaj Ģ cych na szybki do-
st ħ p do szczegółów modelu konstrukcji
- operowaniu tzw. płaszczyzn Ģ robocz Ģ do kreowania płaskich struktur pr ħ to-
wych
- zastosowaniu funkcji kopiowania i wklejania oraz cofania niezamierzonych
operacji lub zdarze ı i ponawia pomyłkowych cofni ħę
- udost ħ pnieniu wielu opcji umo Ň liwiaj Ģ cych u Ň ytkownikowi indywidualne
ustawienia w zakresie wizualizacji modelu konstrukcji
- umo Ň liwieniu "wklejania" płaskich struktur pr ħ towych zawartych w plikach
zada ı sporz Ģ dzonych przy pomocy programu RM-WIN
- zapewnieniu ochrony przed dokonywaniem merytorycznie lub logicznie nie-
wła Ļ ciwych operacji
program RM-3D spełni oczekiwania wielu jego u Ň ytkowników i - podobnie jak
program RM-WIN - stanie si ħ równie wygodnym i merytorycznie zaawansowa-
nym narz ħ dziem warsztatu projektanta konstrukcji budowlanych.
Informacje podane w niniejszej instrukcji maj Ģ charakter ogólny i dotycz Ģ :
V przeznaczenia programu oraz jego mo Ň liwo Ļ ci
V wymaga ı odno Ļ nie sprz ħ tu komputerowego
V ogranicze ı ilo Ļ ciowych i merytorycznych
V instalacji programu w komputerze
V układu jednostek
V opisu elementów modelu przestrzennej konstrukcji pr ħ towej
V podstaw teoretycznych algorytmów obliczeniowych
V zasad u Ň ytkowania programu
V sporz Ģ dzania wydruków
V przykładów
U W A G I
Program RM-3D jest chroniony przed nieuprawnionym kopiowaniem i
u Ň ytkowaniem za pomoc Ģ specjalnego klucza elektronicznego (ang. har-
dlock) dostarczanego przez autorów wraz z programem.
Do zabezpieczenia programu stosowane s Ģ dwa typy kluczy elektronicz-
nych: typu HASP (LPT) - który powinien by ę podł Ģ czony do dowolnego
portu równoległego typu LPT, do którego z reguły podł Ģ czona jest dru-
karka oraz typu HASP (USB) - który powinien by ę podł Ģ czony do dowol-
nego portu tzw. uniwersalnej magistrali szeregowej USB. Je Ļ li komputer
wyposa Ň ony jest w dodatkowe porty równoległe LPT lub szeregowe USB,
to zaleca si ħ podł Ģ czenie go do jednego z tych portów.
I NSTRUKCJA U ņYTKOWANIA P ROGRAMU
I-5
C AD
AAD
·
·
129029277.086.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin