RM-WIN.pdf

(1270 KB) Pobierz
RM-2
= DDDD DDDD P M J !!!! !!!! F J H K P O @ M J R @ B J !!!! !!!! R N K J H < B < I DDDD DDDD < !!!! !!!! K M J EEEE EEEE @ F O J R < I DDDD DDDD <
U L . S K R A J N A 1 2
4 5 - 2 3 2 O P O L E
T E L . / F A X : 0 7 7 4 5 5 0 4 2 8
http:// w w w . c a d s i s . c o m . p l
e - m ai l : c a d s i s @ c a d s i s . c o m . p l
Oferuje program komputerowy RM-
WIN do analizy statycznej i wy-
trzymaĀoŁciowej oraz zintegrowanego
wymiarowania prĪtw stalowych,
ōelbetowych i drewnianych oraz po-
ĀĥczeĶ stalowych dowolnych pĀaskich konstruk-
cji prĪtowych zarwno wedĀug teorii I-go jak i II-
go rzĪdu, a przeznaczony do uōytkowania na
komputerach typu IBM/PC wyposaōonych w sys-
tem WINDOWS Ô95 / Ô98 / NT / 2000 / XP
¼ ł a t w y w o p a n o w a n i u
¼ e f e k t y w n y w d z i a ł a n i u
¼ z a a w a n s o w a n y m e r y t o r y c z n i e
¼ s p r a w d z o n y
¼ w y g o d n y w u Ň y t k o w a n i u
¼ n i e d r o g i
¼ p o n a d 1 . 5 0 0 u Ň y t k o w n i k ó w
V usuwanie zbħdnych lub tworzenie nowych wħzłów w prħtach
bez utraty obciĢŇeı przypisanych do tych prħtów,
V zadawanie imperfekcji geometrycznych prħtom konstrukcji dla
analizy jej wraŇliwoĻci w ramach obliczeı wg teorii II-go rzħdu,
V zmianħ połoŇenia wħzłów konstrukcji,
V obracanie całej konstrukcji w jej płaszczyŅnie,
V renumeracjħ prħtów i wħzłów.
. . . w z a k r e s i e o b c i ĢŇ e ı k o n s t r u k c j i :
V deklarowanie róŇnych typów obciĢŇeı skupionych i rozłoŇonych
oraz temperatury,
CHARAKT E RY S T Y KA P ROGRAMU
Program przeznaczony jest do komputerowego wspomagania
projektowania płaskich konstrukcji prħtowych o dowolnym ich
schemacie statycznym i umoŇliwia:
. . . w z a k r e s i e s c h e m a t u s t a t y c z n e g o k o n s t r u k c j i :
V swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji,
V definiowanie dowolnie złoŇonych przekrojów poprzecznych
prħtów z kształtowników katalogowych i definiowanych przez
uŇytkownika,
V automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałħzio-
wych (łĢczonych przewiĢzkami, skratowaniami lub zespawa-
nych) stosowanych w konstrukcjach stalowych,
V automatyczne generowanie regularnych struktur prħtowych
(belek, ram wielopiħtrowych i wielonawowych, kratownic, łuków)
oraz typowych struktur nieregularnych za pomocĢ "szablonów",
V automatyczna symetryzacja schematu ustroju poprzez odwzo-
rowanie lustrzane,
V deklarowanie prħtów o przekrojach z liniowo zmiennymi, wzdłuŇ
osi prħta, wymiarami przekroju poprzecznego,
V deklarowanie prħtów nie przenoszĢcych sił ĻciskajĢcych (ciħ-
gien),
V deklarowanie prħtów o przekrojach niejednorodnych materiało-
wo (zespolonych),
V zadawanie podporom wymuszeı kinematycznych (osiadaı)
oraz cech sprħŇystych,
129031975.067.png 129031975.073.png
 
129031975.087.png
 
129031975.011.png
 
129031975.032.png
 
129031975.041.png
 
129031975.042.png
 
129031975.043.png
 
129031975.044.png
 
129031975.045.png
 
129031975.046.png
 
129031975.047.png
 
129031975.048.png
 
129031975.049.png 129031975.050.png 129031975.051.png 129031975.052.png 129031975.053.png 129031975.054.png 129031975.055.png
 
129031975.056.png
 
129031975.057.png
 
129031975.058.png
 
129031975.059.png
 
129031975.060.png
 
129031975.061.png
 
129031975.062.png
 
129031975.063.png
 
129031975.064.png
 
129031975.065.png
 
129031975.066.png
 
129031975.068.png
 
129031975.069.png
 
129031975.070.png
 
129031975.071.png
 
129031975.072.png
 
129031975.074.png
 
129031975.075.png
 
129031975.076.png
 
129031975.077.png
 
129031975.078.png
 
129031975.079.png
 
129031975.080.png 129031975.081.png 129031975.082.png 129031975.083.png
V nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciĢŇeı zgod-
nie z zasadami zawartymi w normach obciĢŇeniowych,
V grupowanie poszczególnych obciĢŇeı w merytorycznie odrħbne
schematy obciĢŇeı pod kĢtem tworzenia ich dowolnych kombi-
nacji,
V automatyczne uwzglħdnianie ciħŇaru własnego konstrukcji jako
odrħbnej grupy obciĢŇeı,
V deklarowanie wzajemnych relacji miħdzy grupami obciĢŇeı
w celu wyeliminowania merytorycznie nielogicznych schematów
obciĢŇenia w trakcie automatycznego generowania kombinacji,
V kreowanie klas obciĢŇeı w celu generowania kombinacji grup
spełniajĢcych szczególne warunki normowe,
V operowanie listĢ obciĢŇeı umoŇliwiajĢcĢ: powielanie obciĢŇeı,
przenoszenie na inne prħty lub do innych grup, usuwanie, zmia-
na wartoĻci obciĢŇeı poprzez przemnaŇanie przez zadany
współczynnik.
. . . w z a k r e s i e a n a l i z y s t a t y c z n e j k o n s t r u k c j i :
V wyznaczanie rozkładów naprħŇeı wzdłuŇ skrajnych włókien
prħtów oraz w płaszczyŅnie dowolnie wskazanego przekroju
prħta,
V wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prħtach konstrukcji,
V wyznaczanie przemieszczeı i deformacji prħtów konstrukcji,
V wyznaczanie obwiedni naprħŇeı, sił przekrojowych, deformacji
prħtów i reakcji podpór,
V automatyczne wyszukiwanie wartoĻci ekstremalnych z moŇliwo-
ĻciĢ deklarowania róŇnych kryteriów wyszukiwania,
V uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeı zarówno dla ob-
ciĢŇeı obliczeniowych jak i charakterystycznych z moŇliwoĻciĢ
uwzglħdniania tylko obciĢŇeı długotrwałych bez potrzeby do-
raŅnej zmiany wartoĻci obciĢŇeı,
V automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji
grup obciĢŇeı z uwzglħdnieniem zdefiniowanych klas kombina-
cji oraz zadeklarowanych relacji miħdzy grupami obciĢŇeı,
V wyznaczanie długoĻci wyboczeniowych poszczególnych prħtów
konstrukcji z uwzglħdnieniem ich powiĢzania z sĢsiednimi prħ-
tami konstrukcji oraz aktualnego stanu sił wewnħtrznych,
V wykonywanie wszystkich obliczeı zarówno w ramach teorii I-go
rzħdu jak i teorii II-go rzħdu (czyli z uwzglħdnieniem wpływu sił
osiowych na ugiħcia prħtów), co umoŇliwia badanie statecznoĻci
konstrukcji w jej płaszczyŅnie oraz wymiarowanie niepryzma-
tycznych prħtów stalowych, dla których stosowanie PN-90/B-
03200 nie jest w pełnym zakresie zalecane,
V generowanie diagramu stopni wytħŇenia prħtów dla podstawo-
wego warunku wytrzymałoĻciowego,
V dynamiczna wymiana danych z modułami:
129031975.084.png 129031975.085.png 129031975.086.png
- RM-STAL - do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-
90/B-03200
- RM-ZELB - do wymiarowania konstrukcji Ňelbetowych wg PN-
B-03264:2002
- RM-ZB84 - do wymiarowania konstrukcji Ňelbetowych wg PN-
84/B-03264
- RM-SPOL - do wymiarowania połĢczeı prħtów stalowych w
wħzłach wg PN-90/B-03200, PN-85/B-03215 i PN-B-
03215:1998
- RM-DREW - do wymiarowania prħtów konstrukcji stalowych w
wħzłach wg PN-B-03150:2000
- RM-DR81 - do wymiarowania prħtów konstrukcji stalowych w
wħzłach wg PN-81/B-03150
- RM-SIN - do wymiarowania dŅwigarów ze Ļrodnikiem falisym
- RM-AZUR - do wymiarowania dŅwigarów aŇurowych
V pełna ochrona przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub
wykraczajĢcych poza moŇliwoĻci programu,
V poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wyma-
ganiach odnoĻnie konfiguracji sprzħtu komputerowego,
V podglĢd schematu statycznego zadania oraz jego metryki przy
przeszukiwaniu dyskowych katalogów zadaı,
V gotowe katalogi standartowych kształtowników stalowych z
moŇliwoĻciĢ ich uzupełniania i modyfikowania.
. . . w z a k r e s i e u Ň y t k o w a n i a :
V łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dziħki wykorzy-
staniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu
Windows, a w szczególnoĻci mechanizmu zarzĢdzania oknami,
pozwalajĢcego na jednoczesne wyĻwietlanie róŇnych informacji
o analizowanym zadaniu,
V łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów za-
dania (wariantowanie) dziħki stosowaniu operacji grupowych w
deklarowaniu i modyfikowaniu danych, połĢczone z automa-
tycznĢ aktualizacjĢ wyĻwietlanych wyników obliczeı,
V znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błħdów, dziħki zasto-
sowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji po-
szczególnych parametrów zadania,
V swobodne dokonywanie zmian obszaru roboczego okien (tzw.
zoom) poszczególnych opcji wraz z automatycznym skalowa-
niem rysunków, symboli i wykresów,
V moŇliwoĻę dostosowanie niektórych parametrów domyĻlnych
programu przez uŇytkownika, tj. kolorów elementów graficz-
nych, skali schematów, wielkoĻci napisów, liczby cyfr po prze-
cinku wyĻwietlanych i drukowanych wartoĻci,
V korzystanie z kontekstowego systemu pomocy, w konwencji
typowej dla aplikacji Windows,
V tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków
graficzno-tabelarycznych z moŇliwoĻciĢ parametrycznego wybo-
ru zawartoĻci drukowanego dokumentu zarówno w czħĻci doty-
czĢcej danych jak i wyników obliczeı oraz podglĢdu na ekranie
monitora,
V eksport wydruku do schowka w formacie rtf, z myĻlĢ jego
„wklejania” do znanych edytorów (WordPad, MS Word, Works),
co pozwala na swobodne łĢczenie wyników obliczeı z innymi
czħĻciami dokumentacji projektu,
V wybór rodzaju i wielkoĻci czcionki, okreĻlanie skali rysunków na
wydrukach,
V moŇliwoĻę wyboru jħzyka (polski, angielski, francuski) dla dru-
kowanego dokumentu,
V sporzĢdzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku za-
wartoĻci aktywnego okna roboczego opcji lub okna dialogowe-
go,
L i s t a n i e k t ó r y c h uŇy t k o w n i k ó w
  BIPROKWAS Sp. z o.o. - Gliwice
  Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznaıskiej
  MIASTOPROJEKT-POZNAİ
  Politechnika Gdaıska - Wydział Budownictwa LĢdowego
  EXBUD SA - Kielce
  Poltegor-Projekt Sp. z o.o.
  Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A.
  Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego S.A.
  MOSTOSTAL-PROJEKT S.A. - Warszawa
  METRO WARSZAWSKIE
  BIPROMASZ Sp. z o.o. - Warszawa
  PROSYNCHEM Sp. z o.o. - Gliwice
  PROCHEM S.A. - Warszawa
  MIASTOPROJEKT-BIAŁYSTOK
  Poznaıskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego
  MIASTOPROJEKT WARSZAWA S.A.
  HYDROPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o.
  Instytut InŇynierii LĢdowej Politechniki Wrocławskiej
  MOSTOSTAL-POZNAİ S.A.
  Przedsiħbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji "BIHUT"
  B.P i R.I. MIASTOPROJEKT-ŁÓDń
  "ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A.
  MOSTOSTAL Siedlce Biuro InŇynierskie Sp. z o.o.
  MOSTOSTAL Stalowa Wola S. A.
  HYDROBUDOWA Sp. o.o. - Poznaı
  MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
  BUDIMEX Projekt Sp. z o.o. - Warszawa
  Biuro Studiów i Projektów SłuŇby Zdrowia Sp. z o.o. - Warszawa
  Centrum Projektowe Miedzi "CUPRUM-PROJEKT" Sp. z o.o. - Wrocław
  Mostostal Gdaısk S.A.
  Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A.
129031975.088.png 129031975.089.png
OBCIġņENIA:
MOMENTY:
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
-121,1
-90,7
20
-39,1
-40,9
19
21
-30,4
-30,4
20
1,7
10,2
10,0
10,0
6
9
-45,4
-13,6
19
21
27,9
100,0
41,5
3
12
50,0
50,0
-13,6
6
9
-45,4
50,0
50,0
0,0
T
30,0
100,0
15,0
-98,4
-107,3 -107,3
-10,8
-10,8
-107,3
3
12
20,0
20,0
-59,5
16
17
18
-43,8
-38,6
42,4
-29,2
27,8
27,8
2
5
50,0
50,0
8
11
-55,9
14,3
14,3
64,9
64,9
16
2,5
2,5
17
14,6
14,6
-22,0
18
-31,7
0,0
T
20,0
50,0
50,0
28,9
27,0
27,0
30,0
54,0
54,0
77,0
-101,8
61,4
2
5
8
11
20,0
20,0
13
14
15
-65,8
-57,7
-54,9
-56,7
-20,3
50,1
35,4
35,4
42,1
42,1
64,8
64,8
26
29
32
31
22
25
29,8
29,8
13
-0,6
14
39,3
15
8,1
8,1
17,7
17,7
15,2
15,2
18,4
18,4
15,6
15,6
14,8
14,8
1
4
7
10
30,9
42,5
50,3
50,3
0,0
T
20,0
0,1
22
0,1
26
29
0,0
0,0
24
23
28
27
30
33
1
4
7
10
0,1
23
28
27
30
0,0
-0,6
-81,0
OBCI ġņ ENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Prħt: Rodzaj: KĢt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa: A "ObciĢŇenia stropów" Zmienne g f= 1,00
13 Skupione 0,0 50,00 1,80
13 Skupione 0,0 50,00 4,20
14 Liniowe 0,0 50,00 50,00 1,50 3,50
15 Trapezowe 0,0 30,00 1,50 3,50
16 Skupione 0,0 50,00 1,80
16 Skupione 0,0 50,00 4,20
16 Liniowe 0,0 30,00 15,00 1,20 4,80
17 Liniowe 0,0 50,00 50,00 1,50 3,50
18 Moment 100,00 2,00
18 Skupione 0,0 100,00 3,50
SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzħdu
ObciĢŇenia obl.: CiħŇar wł.+Osiadania+ALS
------------------------------------------------------------------
Prħt: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]:
------------------------------------------------------------------
1 0,00 0,000 -0,0 7,5 -205,7
1,00 4,000 29,8 7,5 -200,0
2 0,00 0,000 50,1 -35,3 -159,4
1,00 3,000 -55,9 -35,3 -157,2
3 0,00 0,000 42,4 -18,7 -62,8
1,00 3,000 -13,6 -18,7 -59,0
4 0,00 0,000 -0,6 -0,0 -489,2
0,05 0,219 -0,6* -0,0 -489,6
1,00 3,984 -0,6* -0,0 -494,9
1,00 4,000 -0,6 -0,0 -494,9
Grupa: L "Wiatr z lewej" Zmienne g f= 1,00
1 Skupione 90,0 20,00 4,00
2 Skupione 90,0 20,00 3,00
3 Skupione 90,0 10,00 3,00
Grupa: P "Wiatr z prawej" Zmienne g f= 1,00
11 Skupione -90,0 20,00 0,00
11 Skupione -90,0 20,00 3,00
12 Skupione -90,0 10,00 0,00
Grupa: S "ĺnieg" Zmienne g f= 1,00
19 Liniowe-Y 0,0 20,00 20,00 0,00 6,32
20 Liniowe-Y 0,0 20,00 20,00 0,00 5,00
21 Liniowe-Y 0,0 20,00 20,00 0,00 5,39
5 0,00 0,000 0,0 11,8 -309,1
1,00 3,000 35,4 11,8 -312,9
6 0,00 0,000 -30,4 6,1 -145,7
1,00 5,000 -0,0 6,1 -152,1
7 0,00 0,000 39,3 -30,1 -302,7
1,00 4,000 -81,0 -30,1 -305,7
PR Ħ T NR 13
NO ĺ NO ĺĘ PR Ħ TÓW: T.I rzħdu
ObciĢŇenia obl.: CiħŇar wł.+Osiadania+ALS
------------------------------------------------------------------
Przekój: Prħt: Warunek noĻnoĻci: Wykorzystanie:
------------------------------------------------------------------
1 16 NaprħŇenia zredukowane (1) 51,2%
17 NaprħŇenia zredukowane (1) 45,0%
18 NaprħŇenia zredukowane (1) 29,9%
2 3 NoĻnoĻę przy Ļciskaniu ze zgin 16,3%
5 NoĻnoĻę przy Ļciskaniu ze zgin 28,8%
6 NoĻnoĻę przy Ļciskaniu ze zgin 25,8%
8 NoĻnoĻę przy Ļciskaniu ze zgin 23,6%
9 NoĻnoĻę przy Ļciskaniu ze zgin 13,3%
12 NoĻnoĻę przy Ļciskaniu ze zgin 16,4%
3 13 NaprħŇenia zredukowane (1) 44,0%
14 NaprħŇenia zredukowane (1) 31,0%
15 NaprħŇenia zredukowane (1) 25,8%
4 1 NoĻnoĻę (StatecznoĻę) przy zgi 14,3%
4 NoĻnoĻę przy Ļciskaniu ze zgin 17,3%
10 NoĻnoĻę przy Ļciskaniu ze zgin 8,5%
5 19 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
20 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
21 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
6 19 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
21 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
7 11 NoĻnoĻę przy Ļciskaniu ze zgin 38,5%
8 22 Stan graniczny uŇytkowania 174,2 %
23 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
24 Stan graniczny uŇytkowania 174,2 %
25 Stan graniczny uŇytkowania 174,2 %
26 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
27 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
28 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
29 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
50,0
50,0
A
B
340,0
6,000
263,0
DANE PR Ħ TA: ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])
------------------------------------------------------------------
GEOMETRIA PRĦTA: PRZEKRÓJ: 3
PoczĢt(A):2 Koniec(B):7 "2xI260"
Sztywne Sztywne MATERIAŁ: 2 Stal St3
DługoĻę: 6,000 KĢt: 0,00
Rzuty Imperfekcje
H: 6,000 V: 0,000 wo/L= 0,0100 fo/L= 0,0000
------------------------------------------------------------------
OBCI ġņ ENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Prħt: Rodzaj: KĢt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa: A "ObciĢŇenia stropów" Zmienne g f= 1,00
13 Skupione 0,0 50,00 1,80
13 Skupione 0,0 50,00 4,20
------------------------------------------------------------------
M Q
-101,8
40,4 38,0
-20,3
A
B
A
B
-12,0
-15,2
17,7
17,7
50,3
50,3
-65,2 -67,6
-67,6
N W
22,6 22,6
22,6
22,6
22,6 22,6
A
B
A
B
-121,1
-90,7
1,7
-45,4
-13,6
-45,4
20,0
-107,3
-59,5
42,4
-7,4
-7,4
-55,9
-22,0
-31,7
61,4
-101,8
-65,8
-56,7
50,1
-0,6
39,3
50,3
25
32
31
33
24
-0,6
-81,0
40,4
-101,8
50,3
22,6
22,6
129031975.090.png 129031975.091.png 129031975.092.png 129031975.093.png 129031975.094.png 129031975.095.png 129031975.096.png 129031975.097.png 129031975.001.png 129031975.002.png 129031975.003.png 129031975.004.png 129031975.005.png 129031975.006.png 129031975.007.png 129031975.008.png 129031975.009.png 129031975.010.png 129031975.012.png 129031975.013.png 129031975.014.png 129031975.015.png 129031975.016.png 129031975.017.png 129031975.018.png 129031975.019.png 129031975.020.png 129031975.021.png 129031975.022.png 129031975.023.png 129031975.024.png 129031975.025.png 129031975.026.png 129031975.027.png 129031975.028.png 129031975.029.png 129031975.030.png 129031975.031.png 129031975.033.png 129031975.034.png 129031975.035.png 129031975.036.png 129031975.037.png 129031975.038.png 129031975.039.png 129031975.040.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin