sztuka-bycia-wielkim.pdf

(523 KB) Pobierz
391046662 UNPDF
391046662.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Małgorzata Kot
rok 2010
Data: 16.11.2010
Tytuł: Sztuka bycia wielkim – fragment utworu
Autor: Wallace D. Wattles
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
391046662.002.png
Spis treści
..............................13
Rozdział 3 Źródło Siły . ..........................................................19
Rozdział 4 Umysł Boga . ........................................................23
Rozdział 5 Przygotowanie . ....................................................27
Rozdział 6 Zbiorowy punkt widzenia . ....................................31
Rozdział 7 Indywidualny punkt widzenia . ..............................37
Rozdział 8 Poświęcenie . .......................................................41
Rozdział 9 Utożsamienie . .....................................................45
Rozdział 10 Idealizacja . ........................................................49
Rozdział 11 Realizacja . .........................................................53
Rozdział 12 Pośpiech i
. ..............................57
Rozdział 13 Myśl . ..................................................................61
Rozdział 14 Na swoim podwórku . .........................................67
Rozdział 15 Na obcym terenie . .............................................73
Rozdział 16 Dodatkowe wyjaśnienia . ....................................79
Rozdział 17 Więcej na temat Myśli . ......................................83
Cytaty . ...............................................................................86
Rozdział 18 Idea geniuszu według
...........................89
Rozdział 19 Spojrzenie na ewolucję . ....................................95
Rozdział 20 Służba Bogu . ...................................................101
Rozdział 21 Ćwiczenie umysłu . ...........................................107
Punkt widzenia ................................................................109
Poświęcenie . ...................................................................109
Identyfikacja . ...................................................................110
Idealizacja .......................................................................110
Realizacja . .......................................................................110
Wstęp . ....................................................................................5
Rozdział 1 Każdy może stać się Wielki . ..................................7
Rozdział 2 Predyspozycje a
okoliczności
przyzwyczajenia
Jezusa
Wallace D. Wattles :: Sztuka bycia wielkim :: kliknij po więcej
3
Źródło Siły
Ludzki mózg, ciało, umysł, umiejętności i uzdolnienia to tylko in-
strumenty, dzięki którym człowiek objawia swoją wspaniałość. Same
w sobie nie czynią go Wielkim. Człowiek może mieć duży mózg
oraz słuszny rozum, silne umiejętności i wspaniałe uzdolnienia, nie
jest jednak wybitny, jeśli nie będzie czynił z nich użytku we wspa-
niały sposób. Cecha, która pozwala człowiekowi używać jego atry-
butów wybitnie, czyni go wspaniałym, a nazywamy ją mądrością.
Mądrość jest konieczną podstawą dla geniuszu.
Pozwala ona wybierać właściwy cel, do którego chcemy dążyć, oraz
najlepsze sposoby, aby go osiągnąć. Pozwala zdecydować, co jest
właściwe. Człowiek, który jest wystarczająco mądry, by wiedzieć, co
jest właściwe; który jest na tyle dobry, by chcieć robić tylko to, co
jest właściwe; który ma wystarczające możliwości i siłę, by robić
właśnie takie rzeczy, jest prawdziwie Wielki. Natychmiast zostanie
uznany za uosobienie siły w swojej społeczności, a ludzie z przyjem-
nością oddadzą mu cześć.
Mądrość jest uzależniona od wiedzy. Tam, gdzie panuje kompletna
niewiedza, nie może być mowy o mądrości; nie ma świadomości
tego, co jest właściwe. Ludzkie poznanie jest względnie ograniczone,
tak samo niewielka jest jego mądrość, dopóki nie połączy on swoje-
go umysłu z mądrością o wiele większą niż jego własna, by czerpać
z niej i inspirować się nią, tak by jego umysł zaprzeczył własnym
ograniczeniom. Jest w stanie to zrobić, tak jak zrobili to wybitni lu-
dzie. Ludzka wiedza jest ograniczona i niepewna, dlatego człowiek
4
R O Z D Z I A Ł
O Z D Z I A Ł 3
Źródło Siły
Wallace D. Wattles :: Sztuka bycia wielkim :: kliknij po więcej
nie może posiadać mądrości.
Jedynie Bóg zna całą prawdę, dlatego tylko On posiada prawdziwą
mądrość i zawsze wie, co jest właściwe w każdej sytuacji. Człowiek
może otrzymać mądrość od Boga. Przejdę do ukazania tego na przy-
kładzie: Abraham Lincoln miał ograniczone wykształcenie, posiadał
jednak umiejętność poznawania prawdy. Na przykładzie Lincolna ja-
sno widać, że być mądrym oznacza zawsze wiedzieć, co jest właści-
we w każdych okolicznościach, pragnąć robić tylko to, co jest wła-
ściwe, ale również mieć wystarczające zdolności i możliwości, by
móc robić właśnie to, co jest adekwatne. W czasach agitacji abolicyj-
nej, w czasach kompromisu, kiedy nikt inny nie był pewny, co jest
właściwe lub co należy robić, Lincoln nigdy nie miał wątpliwości.
Potrafił przejrzeć powierzchowne argumenty zwolenników niewol-
nictwa, jak również dostrzeć, jak niepraktyczne i fanatyczne były po-
stulaty abolicjonistów 1 ; umiał określić właściwe cele, do których
trzeba dążyć, oraz najlepsze sposoby, aby je osiągnąć. Ludzie wybra-
li go na prezydenta, ponieważ widzieli, że dążył on do prawdy i wie-
dział, co należy robić. Każdy człowiek, który ma zdolność poznawa-
nia prawdy; który pokazał, że wie, co należy czynić, i któremu moż-
na zaufać; o którym wiemy, że zawsze będzie robił to, co trzeba, bę-
dzie cieszył się szacunkiem i uznaniem. Cały świat oczekuje takich
ludzi.
Wkrótce po tym, jak Lincoln został prezydentem, w jego otoczeniu
znalazła się cała masa tak zwanych kompetentnych doradców, którzy
zupełnie nie potrafili się ze sobą zgodzić. Czasami oni wszyscy byli
przeciwni jego propozycjom, czasami wszystkie północne stany nie
zgadzały się z jego zdaniem. On jednak potrafił rozpoznać prawdę,
1 Abolicjonista — w XVIII–XIX wieku zwolennik lub uczestnik ruchu na rzecz
zniesienia niewolnictwa.
5
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin