Harold i Maude(txt).txt

(52 KB) Pobierz
{2023}{2081}# Nie b�d� nie�mia�y #
{2082}{2158}# Pozw�l p�yn�� uczuciom #
{2197}{2254}# Nie no� w sobie strachu #
{2255}{2330}# Bo kt� b�dzie wiedzia�,|�e istniejesz #
{2364}{2428}# Podnie� g�ow� #
{2430}{2502}# I pozw�l wydosta� si� uczuciom #
{2534}{2597}# Nie b�d� nie�mia�y #
{2598}{2673}# Pozw�l p�yn�� uczuciom #
{2698}{2729}# P�yn�� #
{2786}{2858}# Wiesz, �e mi�o�� #
{2860}{2933}# Jest lepsza ni� piosenka #
{2966}{3026}# Mi�o�� jest stamt�d #
{3028}{3105}# Sk�d jeste�my my #
{3134}{3197}# Wi�c nie b�d� nie�mia�y #
{3198}{3273}# Po prostu pozw�l p�yn�� uczuciom #
{3310}{3365}# Nie no� w sobie strachu #
{3367}{3442}# Bo kt� b�dzie wiedzia�,|�e istniejesz #
{3468}{3495}# �e istniejesz #
{3497}{3538}# Istniejesz #
{4156}{4218}# Nie b�d� nie�mia�y #
{4220}{4297}# Po prostu pozw�l p�yn�� uczuciom #
{4326}{4387}# I nie no� w sobie strachu #
{4389}{4463}# Bo kt� b�dzie wiedzia�, �e istniejesz #
{4493}{4559}# Podnie� g�ow� #
{4561}{4635}# I pozw�l wydosta� si� uczuciom #
{4665}{4731}# Nie, nie b�d� nie�mia�y #
{4733}{4807}# Pozw�l p�yn�� uczuciom #
{6428}{6500}Tak ci� to bawi, Haroldzie?
{6611}{6644}- Halo?|- Halo.
{6646}{6672}- Fay?|- Tak.
{6674}{6769}B�d� tak dobry i odwo�aj moje spotkanie|z Rene po po�udniu.
{6867}{6988}Wiem, b�dzie w�ciek�y,|ale mia�am potworny dzie�.
{6990}{7037}W dodatku go�cie|przychodz� wieczorem.
{7039}{7086}M�g�by�? To cudownie.
{7126}{7210}Powiedz mu,|�e przyjd� we wtorek.
{7212}{7258}Dzi�kuj�, Fay. Jeste� kochany.
{7260}{7322}Tak. Pa.
{7324}{7350}Pa.
{7459}{7530}Kolacja o 20, Haroldzie.
{7531}{7614}I postaraj si� by�|�ywszy ni� zwykle.
{7922}{8013}Ojciec Harolda mia�|podobne wyczucie absurdu.
{8015}{8112}Raz w Pary�u|wyszed� po papierosy.
{8114}{8168}Okaza�o si�,|�e zosta� aresztowany...
{8170}{8222}za p�ywanie nago w Sekwanie,
{8223}{8326}eksperymentowa� z pr�dem rzecznym|w gumowych p�ywaczkach.
{8327}{8362}Fioletowor�owych.
{8363}{8434}Wyciszenie tej sprawy|kosztowa�o nas...
{8435}{8529}troch� zachodu i pieni�dzy,| sami wiecie.
{8531}{8601}Haroldzie, kochanie,|nie baw si� jedzeniem.
{8631}{8690}Co z tob�? �le si� czujesz?
{8755}{8803}Boli mnie gard�o.
{8804}{8872}Wi�c zaraz po kolacji,
{8874}{8938}id� prosto do ��ka.
{8940}{9008}Harold zawsze by�|delikatnym dzieckiem,
{9010}{9044}nawet jako niemowl�.
{9046}{9144}By� podatny|na wszelkie choroby.
{9146}{9212}Haroldzie, kochanie,|sko�cz je�� buraczki.
{9214}{9268}Pewnego razu w Tokio...
{9270}{9340}musia�am zadzwoni�|do ambasady po doktora.
{9861}{9928}O, m�j Bo�e.
{9966}{10047}Tego ju� za wiele.
{10075}{10158}D�u�ej tego nie wytrzymam.
{10160}{10234}D�u�ej ju� tego nie znios�.
{10236}{10309}O, m�j Bo�e.
{10311}{10362}To po prostu...
{10364}{10414}O, Bo�e!
{10499}{10550}To bardzo interesuj�ce, Haroldzie.
{10552}{10608}Uwa�am te�,|�e bardzo pouczaj�ce.
{10610}{10698}Wydaje si�,|�e wy�ania si� wyra�ny schemat.
{10699}{10780}Rzecz jasna, z takim schematem,|kiedy ju� zostanie wyodr�bniony,
{10782}{10826}mo�na sobie poradzi�.
{10828}{10898}Rozpoznanie problemu|to po�owa drogi...
{10900}{10974}prowadz�cej do jego rozwi�zania.
{10976}{11070}Powiedz, Haroldzie,|co ci sprawia przyjemno��?
{11072}{11134}Co daje ci...
{11136}{11226}spe�nienie?
{11227}{11274}Co ci� zaspokaja?
{11276}{11322}Co daje ci t�...
{11324}{11398}szczeg�ln� satysfakcj�?
{11599}{11655}Lubi� chodzi� na pogrzeby.
{11657}{11737}# I tak zosta�em sam #
{11739}{11805}# Z nadziej�, �e kto� za mn� t�skni #
{11935}{11995}# My�lami przy moim domu #
{11997}{12078}# Przy ostatnim poca�unku kobiety #
{12080}{12105}# Poca�unku kobiety #
{12195}{12258}# Czasem mo�na tylko narzeka� #
{12260}{12325}# Kiedy wszystko jest nie tak #
{12327}{12360}# Ale przecie� dobrze wiesz #
{12362}{12459}# Tw�j czas jeszcze nadejdzie #
{12531}{12602}# Wi�c czas wyruszy� w drog� #
{12604}{12667}# Sekundy biegn�, czas ucieka #
{12669}{12715}# Jeszcze tyle mo�na pozna� #
{12717}{12813}# Jestem w drodze, ju� nie czekam #
{13125}{13179}Panie, przygotowujesz dla mnie st�...
{13181}{13227}w obliczu moich wrog�w.
{13229}{13282}Namaszczasz moj� g�ow� oliw�.
{13284}{13331}M�j kielich si� przepe�nia.
{13333}{13383}Dobro� i �aska b�d� ze mn�...
{13385}{13427}przez wszystkie dni mego �ycia...
{13429}{13503}i zamieszkam|w domu mojego Pana...
{13505}{13541}na zawsze.
{13543}{13611}Ziemia nale�y do Pana|i ca�e jego bogactwo,
{13613}{13667}�wiat i ci, kt�rzy go zamieszkuj�,
{13669}{13727}albowiem on stworzy� go na oceanach...
{13729}{13783}i ustanowi� nad rzekami.
{13785}{13838}Kt� wst�pi na g�r� Pana...
{13840}{13902}i kt� stanie|przy jego �wi�tym tronie?
{13903}{13974}Tylko niewinni uczynkami|i czy�ci sercem,
{13975}{14043}ci, kt�ry nie dali si� zwie�� pr�no�ci...
{14045}{14103}i nie pope�nili krzywoprzysi�stwa|wobec s�siada swego.
{14105}{14202}Oni otrzymaj� b�ogos�awie�stwo Pana...
{14204}{14266}i nagrod�|od Boga swojego Zbawcy.
{14268}{14331}Oto pokolenie tych,|ktorzy Go szukaj�.
{14421}{14459}# Tak bardzo chcia�bym wiedzie� #
{14577}{14611}# Co sprawia, �e ja to ja #
{14613}{14655}# Co sprawia, �e ty to ty #
{14725}{14809}# Jest to inny punkt widzenia? #
{14863}{14953}# Stan umys�u, czy stan ducha? #
{14955}{15013}# Tak #
{15015}{15092}# Wi�c nie jest prawd� to, co widz� #
{15094}{15159}# Nie #
{15219}{15250}Haroldzie?
{15301}{15367}Po co kupi�e� t� ohyd�,
{15369}{15404}poj�cia nie mam.
{15406}{15464}Mo�esz mie� ka�dy samoch�d,|o jakim zamarzysz,
{15466}{15536}ale to czarne obrzydlistwo,
{15538}{15565}to� to wstyd.
{15567}{15637}Doprawdy, ju� czas,|�eby� si� ustatkowa�...
{15639}{15694}i przesta� marnotrawi�|swoje talenty...
{15696}{15730}na te amatorskie teatrzyki,
{15732}{15796}na te g�upiutkie zabawy,
{15798}{15866}rzekomo terapeutyczne.
{15903}{15961}Sama nie wiem, co robi�.
{16055}{16105}Porozmawiaj z wujem Wiktorem.
{16107}{16174}Mo�e on to pojmie.
{16176}{16277}W ko�cu by� praw� r�k�|genera�a MacArthura.
{16431}{16489}I co ty na to, Haroldzie?
{16527}{16573}To wspania�e �ycie.
{16575}{16650}Dzia�anie, przygody, doradztwo...
{16653}{16754}i mo�na zobaczy� prawdziw� wojn�.
{16755}{16826}A wok� sko�nookie dziewcz�ta.
{16827}{16898}Zrobi� z ciebie m�czyzn�, Haroldzie.
{16899}{16963}B�dziesz podr�owa�,|paradowa� w mundurze,
{16965}{17019}zajmiesz si� m�sk� robot�.
{17021}{17091}B�dziesz kroczy� z podniesionym czo�em,|z b�yskiem w oku,
{17093}{17127}spr�ystym krokiem...
{17129}{17175}i z sercem przekonanym,
{17177}{17235}�e walczysz o pok�j...
{17237}{17297}i s�u�ysz ojczy�nie,
{17299}{17360}tak jak Nathan Hale.
{17362}{17427}Tego potrzebuje ten kraj...
{17453}{17503}wi�cej Nathan�w Hale'�w.
{17695}{17783}Haroldzie, widz� w tobie...
{17785}{17891}m�odego Nathana Hale'a.
{19973}{20004}Powiedz mi, Haroldzie,
{20006}{20064}ile pr�b samob�jczych...
{20066}{20119}przeprowadzi�e�?
{20121}{20190}Dok�adna liczba|b�dzie trudna do ustalenia.
{20191}{20262}C�, spr�buj poda�|przybli�on� liczb�.
{20263}{20301}Przybli�on� liczb�?
{20335}{20370}My�l�, �e...
{20396}{20427}15.
{20428}{20456}15?
{20458}{20498}To przybli�ona liczba.
{20500}{20567}Wszystkie przygotowa�e�|na u�ytek matki?
{20568}{20619}Nie. Nie.
{20621}{20676}Nie nazwa�bym tego "u�ytkiem".
{20683}{20736}Mam tylko kilka minut...
{20738}{20814}i chc� poinformowa� ci�|o swojej decyzji.
{20860}{20919}Prowadzi�e� dot�d beztroskie,
{20920}{20979}leniwe i szcz�liwe �ycie,
{20980}{21027}�ycie, jakie prowadz� dzieci.
{21028}{21099}Nadszed� czas|po�egna� si� z zabawami...
{21100}{21147}i podj�� obowi�zki doros�ych.
{21148}{21207}Wszyscy chcieliby�my|przej�� przez �ycie...
{21208}{21279}nie troszcz�c si� o jutro,|ale tak by� nie mo�e.
{21280}{21327}Mamy obowi�zki,
{21329}{21362}powinno�ci,
{21363}{21398}zasady.
{21399}{21434}M�wi�c kr�tko, Haroldzie,
{21435}{21518}uwa�am, �e nadszed� czas,|�eby� si� o�eni�.
{21839}{21910}M�dlmy si� do Pana,|Kr�la chwa�y,
{21911}{21958}by b�ogos�awi� i wybawia�...
{21959}{22018}dusze wiernych...
{22019}{22090}od m�k piekielnych|i bezdennych otch�ani.
{22091}{22138}Wybaw ich od paszczy lwa...
{22139}{22174}i ciemno�ci,
{22175}{22294}prowad� ich|ku b�ogos�awionemu �wiat�u,
{22296}{22358}�wi�temu �yciu,|wiecznemu odpoczynkowi.
{22438}{22471}"O Panie,
{22472}{22531}"nie os�dzaj swego s�ugi,
{22532}{22568}"albowiem �aden cz�owiek...
{22626}{22667}"nie stanie si� �wi�tym|w Twoich oczach,
{22669}{22749}"je�li nie otrzyma od Ciebie|odpuszczenia grzech�w.
{22751}{22792}"B�agamy Ci�,
{22794}{22852}"nie wydawaj wyroku...
{22854}{22887}"przeciw tym,|kt�rzy w modlitwie i wierze...
{22888}{22924}"powierzyli si� Twemu mi�osierdziu.
{22951}{23020}"Ale z pomoc� Twojej �aski...
{23023}{23092}"niech unikn� oni wyroku,|na kt�ry zas�uguj�,
{23094}{23135}"gdy� swe ziemskie �ycie...
{23137}{23231}"po�wi�cili Tr�jcy �wi�tej.
{23233}{23318}Ty, kt�ry wiecznie rz�dzi� b�dziesz."
{23348}{23376}Amen.
{23465}{23499}Cukierka?
{23501}{23561}- Nie, dzi�kuj�.|- Prosz� bardzo.
{23730}{23774}Zna�e� go?
{23775}{23806}Nie.
{23807}{23878}Ja te� nie. Podobno mia� 80 lat.
{23879}{23915}Ko�cz� 80 w przysz�ym tygodniu.
{23917}{23988}Odpowiedni moment, �eby zacz��|nowy etap, nie s�dzisz?
{23990}{24031}Nie wiem.
{24066}{24136}75 to za wcze�nie,
{24138}{24227}przy 85 drepcze si� w miejscu.
{24229}{24299}R�wnie dobrze|mo�na przekracza� horyzont.
{24519}{24579}Nigdy nie zrozumiem tego bzika|na punkcie czerni.
{24581}{24639}Przecie� nikt nie wysy�a|czarnych kwiat�w.
{24641}{24687}Czarne kwiaty s� martwe.
{24689}{24759}Kto by wysy�a�|martwe kwiaty na pogrzeb?
{24761}{24822}To absurdalne.
{25251}{25289}Jak si� nazywasz?
{25291}{25325}Harold. Harold Chasen.
{25327}{25373}Mi�o mi ci� pozna�.
{25375}{25445}Jestem pani Marjorie Chardin,|m�w do mnie Maude.
{25447}{25481}Bardzo mi mi�o.
{25483}{25574}Jestem pewna, �e si� zaprzyja�nimy.
{25575}{25619}Podwie�� ci�?
{25620}{25682}Nie, dzi�kuj�.|Jestem samochodem.
{25684}{25719}Zmykam.
{25720}{25779}Musimy si� spotka�.
{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin