KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO.doc

(33 KB) Pobierz

 

 

....................................

( nazwa pracodawcy - pieczątka )

 

 

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO

W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

1. Imię i nazwisko osoby

odbywającej instruktaż .....................................................................................................................

2. Nazwa komórki organizacyjnej .......................................................................................................

3. Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ................................................ r.

 

.....................................................

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

.................................................

(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)

4. Instruktaż stanowiskowy

1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy .....................................................

przeprowadził w dniach .............................. r. ..........................................................

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i) ...................................................................... został(a) dopuszczony(a) do wykonywania pracy na stanowisku ...................................................................

 

......................................................                 ............................................................

(podpis osoby, której udzielano instruktażu*)                     (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

2**) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ..................................................

przeprowadził w dniach .............................. r. ..........................................................

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

 

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i) ...................................................................... został(a) dopuszczony(a) do wykonywania pracy na stanowisku ......................................................................

 

 

......................................................                 ............................................................

(podpis osoby, której udzielano instruktażu*)                     (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 

*) Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i   higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac.

**) Wypełnić w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

 

Ramowy program instruktażu ogólnego:

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

0,6

2

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

0,5

5

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.

6

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

0,4

7

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.

 

0,5

8

Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

9

Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

10

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

1

11

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Razem:

minimum 3

Ramowy program instruktażu stanowiskowego:

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

- elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),

- elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),

- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy;

b) omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii;

c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2

2

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

0,5

3

Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.

0,5

4

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

4

5

Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

1

Razem:

minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin