Pamięć i Sprawiedliwość nr. 1 (5) 2004 r..pdf

(2754 KB) Pobierz
00 Str tyt PIS5
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
PISMO INSTYTUTU PAMI¢CI NARODOWEJ
ISSN 1427-7476
1 (5)
3242292.003.png 3242292.004.png
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
3242292.005.png
3242292.006.png
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
1 (5) 2004
Warszawa
3242292.001.png
RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, prof. dr hab. W∏odzimierz Borodziej,
prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler,
dr hab. Andrzej Friszke, Antoni Galiƒski,
dr Janusz Gmitruk, dr Andrzej Grajewski,
Bernadetta Gronek, dr Franciszek Gryciuk,
prof. dr hab. Jerzy Holzer, prof. dr hab. Leon Kieres,
prof. dr hab. Cezary Kuklo, prof. dr hab. Marcin Kula,
prof. dr hab. Witold Kulesza, dr hab. Janusz Kurtyka,
prof. dr hab. Grzegorz Mazur, dr Zbigniew Nawrocki,
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, dr S∏awomir Radoƒ,
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Tomasz Strzembosz,
prof. dr hab. W∏odzimierz Suleja, prof. dr hab. Tomasz Szarota,
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, J´drzej Tucholski,
prof. dr hab. Wojciech Wrzesiƒski
REDAKCJA:
dr Antoni Dudek, dr ¸ukasz Kamiƒski,
dr hab. Pawe∏ Machcewicz, dr S∏awomir Poleszak (sekretarz redakcji),
dr Rafa∏ Wnuk (redaktor naczelny), dr Zdzis∏aw Zblewski
Projekt graficzny:
Krzysztof Findziƒski
Opracowanie redakcyjne :
Anna Mirecka, Anna Równy
Korekta :
Teresa Jekiel, Anna Kaniewska
Sk∏ad i ∏amanie :
Katarzyna Szubka
Druk i oprawa:
Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Pu∏askiego 6/10, 26-600 Radom
© Copyright by Instytut Pami´ci Narodowej
Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ISSN 1427-7476
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej
00-869 Warszawa, ul. Towarowa 28, tel. (0-22) 581 89 00, 581 89 01, 581 89 07
fax (0-22) 581 89 26, e-mail: redakcja.pis@ipn.gov.pl, www.ipn.gov.pl
3242292.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin