Pamięć i Sprawiedliwość nr. 2 (6) 2004 r.pdf

(2840 KB) Pobierz
000_tytulowe_PIS6
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
PISMO INSTYTUTU PAMI¢CI NARODOWEJ
ISSN 1427-7476
2 (6)
3242403.003.png 3242403.004.png
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
3242403.005.png
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
2 (6) 2004
Warszawa
3242403.006.png
RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, prof. dr hab. W∏odzimierz Borodziej,
prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler,
dr hab. Andrzej Friszke, Antoni Galiƒski,
dr Janusz Gmitruk, dr Andrzej Grajewski,
Bernadetta Gronek, dr Franciszek Gryciuk,
prof. dr hab. Jerzy Holzer, prof. dr hab. Leon Kieres,
prof. dr hab. Cezary Kuklo, prof. dr hab. Marcin Kula,
prof. dr hab. Witold Kulesza, dr hab. Janusz Kurtyka,
prof. dr hab. Grzegorz Mazur, dr Zbigniew Nawrocki,
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, dr S∏awomir Radoƒ,
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Tomasz Strzembosz ,
prof. dr hab. W∏odzimierz Suleja, prof. dr hab. Tomasz Szarota,
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, J´drzej Tucholski,
prof. dr hab. Wojciech Wrzesiƒski
REDAKCJA:
dr Antoni Dudek, dr ¸ukasz Kamiƒski,
dr hab. Pawe∏ Machcewicz, dr S∏awomir Poleszak (sekretarz redakcji),
dr Rafa∏ Wnuk (redaktor naczelny), dr Zdzis∏aw Zblewski
Projekt graficzny:
Krzysztof Findziƒski
Opracowanie redakcyjne :
Piotr Chojnacki, Anna Równy
Korekta :
Anna Kaniewska
T∏umaczenie streszczeƒ na j´zyk angielski :
Agnieszka Podgórska
Sk∏ad i ∏amanie :
Katarzyna Szubka
Druk i oprawa:
Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Pu∏askiego 6/10, 26-600 Radom
© Copyright by Instytut Pami´ci Narodowej
Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ISSN 1427-7476
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej
00-869 Warszawa, ul. Towarowa 28, tel. (0-22) 581 89 00, 581 89 01, 581 89 07
fax (0-22) 581 89 26, e-mail: redakcja.pis@ipn.gov.pl, www.ipn.gov.pl
3242403.001.png
PAMI¢å I SPRAWIEDLIWOÂå
2 (6) 2004
SPIS TREÂCI
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I. Dyskusja
Bogdan Musia∏ – Niemiecka polityka narodowoÊciowa
w okupowanej Polsce w latach 1939–1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Problemy narodowoÊciowe na ziemiach polskich
w latach 1939–1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
II. Studia: Problemy narodowoÊciowe na ziemiach polskich
w latach 1939–1989
Marek Wierzbicki – Bia∏orusini polscy w okresie prze∏omu
(1939–1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Stanis∏aw Jankowiak – Wysiedlenia Niemców z Polski
po II wojnie Êwiatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Jan Pisuliƒski – Polityka w∏adz wobec spo∏ecznoÊci ukraiƒskiej
w latach 1944–1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Bo˝ena Szaynok – KomuniÊci w Polsce (PPR/PZPR)
wobec ludnoÊci ˝ydowskiej (1945–1953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Alicja Paczoska – Oskar˝eni o separatyzm. Dzia∏ania tajnych
s∏u˝b PRL wobec dzia∏aczy kaszubskich w latach 1945–1970 . . . . . 205
III. Varia
Przemys∏aw Piàtek – Wybrane zagadnienia odpowiedzialnoÊci
karnej za zbrodnie przeciwko ludzkoÊci okreÊlone w art. 3 ustawy
o IPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Piotr Madajczyk – MniejszoÊci narodowe w Polsce
po II wojnie Êwiatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ryszard Kaczmarek – Niemiecka polityka narodowoÊciowa
na Górnym Âlàsku (1939–1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Dorota Siepracka – Mordercy ˚ydów przed nazistowskim
Sàdem Specjalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
3242403.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin