Domy.pdf

(35 KB) Pobierz
4686950 UNPDF
ASTROL - astrologia, numerologia, tarot
DOMY
Domy reprezentuj± obszary do¶wiadczenia, na któych działaj± energie znaków i planet. Symbolizuj± nie
tylko do¶wiadczenia zewnêtrzne oraz warunki ¶rodowiskowe, lae rónie¿ informuj± o stanie wewnêtrznym
oraz osobistych i subiektywnych prze¿yciach i postawach. Zaznajamiaj±c siê z rozmieszczeniem planet w
horoskopie mo¿na okre¶liæ, któe poziomy i obszary do¶wiadczenia bêd± silnie zaakcentowane w ¿yciu
danej osoby.Dom IOgnisty dom k±towy reprezentuje to¿samo¶æ jednostki w działaniu. Tradycyjnie jest
zwi±zany z energi± oraz wygl±dem ciała fizycznego. Ciało za¶ jest wła¶nie "to¿samo¶ci± w działaniu" -
ludzie rozpoznaj± nas po naszym charakterystycznym sposobie poruszania siê oraz fizycznej ekspresji.
Słowa kluczowe sugeruj± równie¿ ró¿ne formy twórczej aktywno¶ci, inicjatywy, przywództwa i
autoekspresji, które s± dla nas unikalne, a które ukazane s± przez czynniki pierwszodomowe.
Dom II
Wyja¶niaj± one zwi±zki tego domu z pieniêdzmi, zarobkami, własno¶ci± oraz pragnieniem sprawowania
kontroli nad rzeczami i lud¼mi. Jednocze¶nie na¶wietlaj± one podło¿e tych skłonno¶ci, bowiem wiele osób,
u których silnie zaakcentowany jest ten dom, nie tyle zaprz±ta kwestia samych piêniedzy, ile odczuwany
głód bezpieczeñstwa w ¶wiecie materialnym. Do zapewnienia tego bezpieczeñstwa potrzebuj± one
obfito¶ci zasobów, w tym oczywi¶cie pieniê¿nych. Postawy wobec tych wszystkich zagadnieñ s± z reguły
wyra¼nie symbolizowane przez ten wła¶nie dom.
Innym ¼ródłem bezpieczeñstwa materialnego dla osób z uaktywnionym II domem jest odprê¿enie i
stabilizacja, jakie daje im do¶wiadczanie przyrody. Dla wielu z nich wrodzone i pełnewewnêtrznego
znaczeniadostrojenie do ¶rodowiska naturalnego jest równie wa¿nym ¼ródłem bezpieczeñstwa jak
posiadany maj±tek. Rozszerzaj±c tê interpretacjê mo¿na by powiedzieæ, ¿e przywi±zanie do formi rzeczy
jest w istocie przejawem silnego zwi±zku z ziemi±.Dom IIIJest on obszarem nauki w płaszczy¼nie
intelektualnej i społecznej/towarzyskiej. Reprezentuje zatem wszystkie formy wymiany formy wymiany
informacji takie jak chocia¿by podstawowe umiejêtno¶ci komunikacyjne czy praca w szeroko rozumianych
¶rodkach masowego przekazu. Osoby o mocno podkre¶lonym III domu odczuwaj± głebok±, czêsto
nienasycon± potrzebê komunikowania siê, wykazuj±c jednocze¶nie zdolno¶æ zdolno¶æ utrzymywania
swobodnych i kole¿eñskich kontaktów z lud¼mi o najró¿niejszym typie i zainteresowanich (w zale¿no¶ci
od tego jakie planety wystêpuj± w tym domu). O ile proces uczenia siê, opisywany przez dom IX, jest
zwi±zany z aktywno¶ci± zainspirowanego umysłu intuicyjnego, o tyle nauka trzeciodomowa jest
konsekwencj± stosowania logiki i rozumu oraz nieustaj±cej ciekawo¶ci. Dom ten reprezentuje jednak
nie tylko wszelkie zagadnienia zwi±zane z komunikacj±, lecz równie¿ sposób funkcjonowania samego
umysłu. Planety w III domu wslazuj±, jak korzystamy ze swojego umysłu oraz jak przekazujemy swoje
my¶li, a tak¿e, w jaki sposób nasze schematy myslowe wpłwaj± na nasz ¿ycie. Dom IVJest obszarem
bezpo¶redniego działania w płaszczy¼nie emocji i duszy. Działanie na tym poziomie do¶wiadczenia jest z
konieczno¶ci warunkowane czynnikami pozostaj±cymi poza nasz± kontrol±. Tradycyjnie czwarte pole
odnosi siê m.in. do domu i rodziny - i rzeczywi¶cie, bowiem w tym obszarze, jak w ¿adnym innym nasze
działanie oparte jest na przyzwyczjeniach i uczuciach. Pole to tak¿e symbolizuje te¿ „dom”
jako ¼ródło odnowy i opieki (lub te¿ jego brak). Osoby, w horokopach którychpada silny akcent na IV
dom, odczuwaj± potrzebê działania na najgłêbszym poziomie emocjonalnym w celu zasymilowania
esencji do¶wiadczeñ ze swego dzieciñstwa i młodo¶ci. Pragn± spokoju dla swego indywidualnego JA,
dlatego te¿ niemal zawsze czuj± siln± potrzebê prywatno¶ci i odosobnienia. Czêsto te¿ zaakcentowane
bywaj± działania, które rozwijaj± ¿ycie wewnêtrzne i wspomagaj± rozwój duszy. Dom V Ognisty dom
nastêpuj±cy reprezentuje d±¿enie do zabezpieczenia to¿samo¶ci. Osoby z uaktywnionym V domem
poszukuj± bezpiecznego poczucia swego JA poprzez identyfikowanie siê z rzeczami lub lud¼mi w których
widz± swoje odbicie (tj. rzeczami, które sami robili, które lubi± oraz lud¼mi których kochaj± ze wzglêdu
na fakt, ¿e s± doceniani, zauwa¿ani i obdarzani uznaniem). D±¿enie do znaczenia oraz próba uzyskania
bezpiecznego poczucia własnego JA odbijaj± siê we wszystkich działaniach jakie powszechnie kojarzymy z
tym domem, czyli dzieci, twórczo¶æ czy przygody miłosne. Dom VI Kojarzy siê on z prac±,
obowi±zkami i zdrowiem. Fundamentaln± za¶ zasad± tego¿ domu jest nauka w bezpo¶redniej konfrontacji
z zagadnieniami sfery materialnej. O ograniczeniach i potrzebach własnego ciała fizycnego dowiadujemy
siê głównie zapo¶rednictwem problemów zdrowotnych, za¶ praktycznych spostrze¿eñ co do siebie
dokonujemy w toku wykonywania codziennych zajêæoraz spełniania obowi±zków. Te obszary
do¶wiadczenia pomagaj± nam uczyæ siê pokory, akceptowania własnych ograniczeñ i przyjmowania
odpowiedzialno¶ci za stan swego zdrowia fizycznego i psychicznego. Kiedy wiadomo, ze VI dom
reprezentuje fazê oczyszczania i doskonalenia siebie oraz rozwijania pokory poprzez bezpo¶redni kontakt
z materialnym poziomem ¿ycia, mo¿na przyst±piæ do jego interpretacji we wła¶ciwy i pozytywny
sposób. Dom VII Symbolizuje on działanie na płaszczy¼nie społecznej/towarzyskiej i jednocze¶nie
intelektualnej. Podstawowym do¶wiadczeniem tego domu jest relacja osobista, za¶ od jako¶ci stosunków
dwustronnych zale¿± przecie¿ wszystkie struktury i aktywno¶ci towarzyskie i społeczne. Na poziomie
http://astrol.strefa.pl/jomla
Kreator PDF
Utworzono 4 January, 2008, 11:12
4686950.001.png
 
ASTROL - astrologia, numerologia, tarot
jednostki jako¶æ głównego zwi±zku partnerskiego ma tak wielkie znaczenie, ¿e przenika praktycznie
wszystkie inne sfery ¿ycia, a st±d wywiera te¿ olbrzymi wpływ na nasze ¿ycie towarzyskie oraz rowój
intelektualny. Dom VIII Reprezentuje on potrzebê znalezienia bezpieczeñstwa emocjonalnego oraz
bezpieczeñstwa na poziomie duszy. Seks, który wi±¿emy z tym domem, pobudzany jest nie samym
instynktem, lecz równie¿ potrzeb± do¶wiadczenia ostatecznego bezpieczeñstwa emocjonalnego poprzez
stopienie siê z drugim człowiekiem. Ponadto wielu ludzi próbuje zdobywaæ to poczucie bezpieczeñstwa
poprzez uzyskanie władzy i wpływ na innych lub prowadz±c operacje finansowe. Choæ osoby z silnym
VIII domem mog± poszukiwaæ bezpieczeñstwa w warto¶ciach materialnych, seksie, sile czy wiedzy
parapsychicznej, prawdziwe poczucie bezpieczeñstwa emocjonalnego i na poziomie duszy mo¿e zrodziæ
siê dopiero wtedy, kiedy zaczn± przycichaæ burzliwe emocjonalne konflikty zwi±zane wła¶nie z tym
domem. Kojarzone z nim nauki tajemne s± u¿yteczne przede wszytskim jako narzêdzie osi±gniêcia
wewnêtrznego spokoju dziêki poznaniu najgłêbszych praw ¿ycia. Za¶ ósmodomowy seks jest wyrazem
popêdu doodrodzenia siê poprzez poł±czenie z potêg± wiêksz± od odizolowanego ego. W skrócie do mten
symbolizuje po¿±danie stanu emocjonalnego spokoju, który osi±gn±æ mo¿na jedynie dziêki uwolnieniu siê
od ¿±dz i kompulsywnego uporu. Dom ten dotyczy równie¿ zagadnieñ i działñ zwi±zanych z energi±
emitowan± prze ró¿neformy bytów oraz energi± stanowi±c± podstawê ty form: st±d uzdrawianie, studia
okultystyczne, seks, metosy transformacyjne oraz inwestycje i zobowi±zania finansowe. Dom IX
Upadaj±cy dom ognistyreprezentuje naukê na poziomie to¿samo¶ci, czyli uczenie siê – kim
jestem. Z tej fundamentalnej zasady wynikaj± regijne i filozoficzne postawy, podró¿e, poszukiwania i
działnia, które zwykli¶my wi±zaæ z tym domem. Ludzi, u których dom ten jest zaakacentowany,
przyci±gaj± działania poszerzaj±ce ich ¶wiadomo¶æ siebie, rozszerzaj± horyzonty rozumienia oraz
pomagaj± w uzyskaniu perspektywicznego spojrzenia na naturê ludzk± oraz mo¿liwie najszerszego
ogl±du ¶wiata. Ludzie ci potrzebuj± odczuwaæ, ¿e wci±¿ siê rozwijaj±, oraz doznawaæ swobody przestrzeni
i nieskrêpowanych mo¿liwo¶ci. Dom X Ten dom ziemski odnosi siê do działania na poziomie
materialnym i tradycyjnie wi±¿e siê z pozycj± w ¶wiecie, reputacj±, ambicjami oraz ¿yciowym powołaniem
jednostki. Działania, które człowiek podejmuje w ¶wiecie materialnym, s± podstaw± jego reputacji. Za¶ w
celu efektywnego działania w tym ¶wiecie człowiek potrzebuje autorytetu i władzy – kolejnych
znaczeñ X domu. Słowa kluczowe wyja¶niaj± równie¿ zwi±zek tego domu z ambicjami, jakie jednostka
pragnie zrealizowaæ w ¶wiecie lub czuje siê powołana, by wnie¶æ do społeczeñstwa, maj±c w tym drugim
przypadku poczucie przeznaczenia przerastaj±ce osobiste ambicje. Dom XI Powietrzny dom
nastêpuj±cy reprezentuje d±¿enie do poczucia społecznego/towarzyskiego oraz intelektualnego
bezpieczeñstwa. Osoby, których horoskopy ogniskuj± siê na tym domu, czêsto przył±czaj± siê siê do grup
formalnych lub przebywaj± w gronie znajomych, z którymi ł±czy ich wspólna postawa intelektualna, choæ
mog± ich dzieliæ bardziej szczegółowe zapatrywania. Poszukiwania inteletualnego bezpieczeñstwa
prowadz± ich równie¿ ku wielkim systeom my¶li politycznej, metafizycznej b±d¼ naukowej.
Najefektywniejszym sposobem zapewnienia sobie poczucia bezpieczeñstwa przez osoby z silnym XI
domem, jest wytyczenie sobie celu, który bêdzie nie tylko odbijał osobiste potrzeby, lecz równie¿
harmonizował z potrzebami społeczeñstwa jako cało¶ci Dom XIIDom ten jest obszarem nauki na poziomie
emocji i duszy. Do nauki tej dochodzi poprzez stopniowy wzrost ¶wiadomo¶ci, towarzysz±cy samotno¶ci i
głêbokiemu cierpieniu, oraz przez bezinteresown± słu¿bê lub oddanie wy¿szemu ideałowi. Na
najgłêbszym poziomie dom ten wskazuje na potrzebê poszukiwania spokoju duszy poprzez poddanie siê
wy¿szej harmonii, po¶wiêcenie dla trascendentalnego ideału oraz uwolnienie od upiorów przeszłych my¶li
i działañ.
http://astrol.strefa.pl/jomla
Kreator PDF
Utworzono 4 January, 2008, 11:12
4686950.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin