matlab_cwiczenia_cwmatl.pdf

(354 KB) Pobierz
MATLAB. Ćwiczenia
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
MATLAB. Æwiczenia
SPIS TRECI
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Marek Czajka
ISBN: 83-7361-711 - 6
Format: B5, stron: 96
Przyk³ady na ftp: 2 kB
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Matlab to rodowisko s³u¿¹ce do przeprowadzania obliczeñ numerycznych
i rozwi¹zywania z³o¿onych zagadnieñ matematycznych. Wydajne i szybkie algorytmy
oraz doskona³e mechanizmy analityczne czyni¹ z niego doskona³e narzêdzia zarówno
dla matematyka, jak i dla ekonomisty lub genetyka. Jêzyk programowania Matlaba
umo¿liwia tworzenie w³asnych aplikacji, a ogromna iloæ bibliotek zewnêtrznych u³atwia
zastosowanie tych aplikacji do ró¿nych celów. Matlab to dzi standard w laboratoriach
badawczych. Coraz czêciej wykorzystuje siê go równie¿ na uczelniach — na niektórych
jest nawet elementem programu zajêæ. Oczywicie nic nie stoi na przeszkodzie,
aby jego mo¿liwoci wykorzystywaæ równie¿ podczas nauki matematyki w szkole.
Ksi¹¿ka „Matlab. Æwiczenia” to zbiór praktycznych æwiczeñ, dziêki którym poznasz
mo¿liwoci Matlaba i zasady korzystania z niego. W ksi¹¿ce opisane jest tworzenie
programów, wykorzystywanie Matlaba do obliczeñ matematycznych — zarówno
podstawowych jak i tych najbardziej skomplikowanych oraz tworzenie graficznej
reprezentacji wyników obliczeñ.
• rodowisko Matlaba
• Zasady programowania w Matlabie
• Funkcje matematyczne
• Operacje na macierzach
• Wyznaczanie pochodnych i ca³ek
• Sterowanie przebiegiem programu
• Tworzenie ró¿nych typów wykresów
Przekonaj siê, jak bardzo mo¿esz przyspieszyæ swoj¹ pracê korzystaj¹c
z odpowiedniego narzêdzia obliczeniowego.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
504315171.002.png 504315171.003.png 504315171.004.png 504315171.005.png
Spis treci
Wstp.................................................................................................................................................................5
Rozdział 1. Praca w MATLAB-ie......................................................................................................................................7
Uruchamianie MATLAB-a..........................................................................................7
Program.......................................................................................................................8
Edytor M-plików.......................................................................................................10
Zamykanie MATLAB-a............................................................................................12
Rozdział 2. Programowanie w MATLAB-ie.............................................................................................................13
Zmienne.....................................................................................................................13
Pomocne zmienne MATLAB-a.................................................................................17
Operatory...................................................................................................................18
Funkcje......................................................................................................................19
Transpozycja........................................................................................................20
Informacje o zmiennych.......................................................................................21
Warto/0 bezwzgl2dna..........................................................................................22
Zaokr3glanie........................................................................................................23
Funkcje trygonometryczne...................................................................................24
Funkcje logarytmiczne.........................................................................................25
Pierwiastek...........................................................................................................27
Losowanie warto/ci .............................................................................................28
Formaty liczb.......................................................................................................31
Sumowanie elementów........................................................................................33
Macierz dolno- i górnoprzek3tna.........................................................................34
Kwadrat magiczny...............................................................................................35
Macierz Hilberta..................................................................................................36
Macierz Pascala...................................................................................................37
Macierz Vandermonde’a......................................................................................37
Macierze elementarne..........................................................................................38
Wyznacznik..........................................................................................................38
Informacje o poleceniach.....................................................................................39
Wy/wietlanie tekstu.............................................................................................42
Funkcje Inline......................................................................................................42
Pochodna funkcji.................................................................................................43
Wyliczanie całek..................................................................................................44
Odmierzanie czasu...............................................................................................46
4
MATLAB. wiczenia
Instrukcja warunkowa................................................................................................46
Instrukcja wyboru......................................................................................................48
P2tle...........................................................................................................................50
P2tla for................................................................................................................50
P2tla while............................................................................................................51
Obsługa bł2dów.........................................................................................................52
Komentarze................................................................................................................53
Pisanie funkcji i skryptów.........................................................................................53
Przykłady pisania funkcji i skryptów.........................................................................54
Wczytanie zmiennych..........................................................................................54
Najwi2kszy wspólny dzielnik..............................................................................54
Najmniejsza wspólna wielokrotno/0....................................................................56
Zmiana systemu liczbowego................................................................................59
Gra.......................................................................................................................61
Rozdział 3. Podstawy tworzenia wykresów........................................................................................................65
Okno wykresów.........................................................................................................66
Pierwszy wykres........................................................................................................67
Wzbogacanie wykresu...............................................................................................71
Wykres kołowy..........................................................................................................77
Histogram..................................................................................................................79
Wykres słupkowy......................................................................................................81
Wykres schodkowy....................................................................................................84
Wiele wykresów w jednym oknie..............................................................................85
Wykresy demonstracyjne...........................................................................................87
Rozdział 4. MATLAB w internecie..............................................................................................................................89
2.
Programowanie
w MATLAB-ie
Na pocztku tego rozdziału zajmiemy si podstawowymi poleceniami MATLAB-a.
Zobaczymy, w jaki sposób tworzy si nowe zmienne oraz jak program je traktuje.
W midzyczasie przyjrzymy si wielu ciekawym funkcjom, których w tym (rodowi-
sku nie brakuje.
W dalszej cz(ci rozdziału przejdziemy do programowania. Zajmiemy si pisaniem funkcji
i skryptów o ró)nym stopniu skomplikowania.
Zmienne
Zmienne to nic innego, jak tylko pewna informacja zapisana w pamici komputera.
MATLAB daje mo)liwo(* operowania zmiennymi wielowymiarowymi, o czym przeko-
nasz si niebawem.
Na pocztku przejd+ do okna Command Window i wpisz tam pewn warto(* liczbow
(np. 13), a nastpnie zatwierd+, u)ywajc klawisza Enter. Automatycznie w oknie polece1
pojawi si informacja:
która mówi, )e zmiennej przyporzdkowana jest warto(* . MATLAB sam stwo-
rzył t zmienn. Przypisanie pewnej warto(ci do nowej bd+ istniejcej zmiennej zapre-
zentowane jest poni)ej.
Rozdział
14
MATLAB. wiczenia
Za znakiem zachty ( >> ) wpisz , a nastpnie zatwierd+ klawiszem Enter. Poni)ej
zostanie wy(wietlona informacja:
Od tej chwili zmiennej przypisana jest warto(* . Na rysunku 2.1 przedstawiono wy-
konane polecenia.
Rysunek 2.1.
Wykonywanie
polece
Podczas przypisywania warto(ci zmiennym mo)na wykonywa* obliczenia lub całe wy-
ra)enia.
504315171.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin