matematyka_z_komputerem_dla_gimnazjum_matgim.pdf

(683 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
Matematyka
SPIS TRECI
z komputerem
KATALOG KSI¥¯EK
dla gimnazjum
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
Autorzy: Aldona Kawa³ek, Marta Lepka, Maria Bobek
ISBN: 83-7361-577-6
Format: B5, stron: 148
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Matematyka — „królowa nauk” — dla wielu ludzi jest nauk¹ ³atw¹ i sprawiaj¹c¹
przyjemnoæ, a dla innych wi¹¿e siê z ogromnym wysi³kiem, wykonywaniem
skomplikowanych obliczeñ i koniecznoci¹ brania dodatkowych lekcji. Na szczêcie
do nauki matematyki mo¿na dzi wykorzystaæ komputer. ¯mudne obliczenia,
dotychczas wykonywane na papierze mo¿na zrzuciæ na arkusz kalkulacyjny Excel.
Za pomoc¹ komputera mo¿na te¿ przygotowaæ materia³y pomocne podczas lekcji
matematyki — wykresy, algorytmy, modele bry³ i wiele innych. Aby jednak nauka
z komputerem by³a skuteczna, potrzeba wielu wskazówek — przyk³adów
demonstruj¹cych mo¿liwoci danego programu.
Ksi¹¿ka „Matematyka z komputerem dla gimnazjum” jest zbiorem takich w³anie
przyk³adów. Zaprezentowano w niej kilkadziesi¹t zadañ, które s¹ rozwi¹zane
za pomoc¹ arkusza kalkulacyjnego Excel. Przyk³ady te pochodz¹ z ró¿nych dzia³ów
matematyki z zakresu gimnazjum. Pod treci¹ ka¿dego przyk³adu krótko opisany jest
sposób rozwi¹zania, a nastêpnie ca³e rozwi¹zanie zaprezentowane w punktach,
mo¿na wiêc wykonywaæ poszczególne polecenia krok po kroku.
Przekonaj siê, ¿e matematyka nie jest taka straszna, na jak¹ wygl¹da.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
504317253.001.png 504317253.002.png 504317253.003.png 504317253.004.png
Spis treci
Wstp..................................................................................................................................................................7
Rozdział 1. Liczby pierwsze..........................................................................................................................................13
Wprowadzenie........................................................................................................... 13
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 13
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 17
Podsumowanie........................................................................................................... 17
Rozdział 2. Najmniejsza wspólna wielokrotno!" oraz najwikszy wspólny dzielnik.........................19
Wprowadzenie........................................................................................................... 19
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 20
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 23
Podsumowanie........................................................................................................... 23
Rozdział 3. Liczby wymierne.......................................................................................................................................25
Wprowadzenie........................................................................................................... 25
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 25
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 28
Podsumowanie........................................................................................................... 29
Rozdział 4. Potgi i pierwiastki..................................................................................................................................31
Wprowadzenie........................................................................................................... 31
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 32
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 33
Podsumowanie........................................................................................................... 34
Rozdział 5. Systemy liczbowe....................................................................................................................................35
Wprowadzenie........................................................................................................... 35
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 36
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 39
Podsumowanie........................................................................................................... 39
Rozdział 6. Wyra*enia algebraiczne.......................................................................................................................41
Wprowadzenie........................................................................................................... 41
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 42
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 44
Podsumowanie........................................................................................................... 45
4
Matematyka z komputerem dla gimnazjum
Rozdział 7. Warto!" bezwzgldna liczby.................................................................................................................47
Wprowadzenie........................................................................................................... 47
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 48
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 49
Podsumowanie........................................................................................................... 49
Rozdział 8. Funkcja...........................................................................................................................................................51
Wprowadzenie........................................................................................................... 51
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 52
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 59
Podsumowanie........................................................................................................... 59
Rozdział 9. Układy równa/ — metoda graficzna .............................................................................................61
Wprowadzenie........................................................................................................... 61
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 62
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 66
Podsumowanie........................................................................................................... 66
Rozdział 10. Procenty i ich zastosowanie w praktyce .....................................................................................67
Wprowadzenie........................................................................................................... 67
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 68
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 72
Podsumowanie........................................................................................................... 72
Rozdział 11. Zbieranie i opracowywanie danych...............................................................................................73
Wprowadzenie........................................................................................................... 73
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 74
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 78
Podsumowanie........................................................................................................... 79
Rozdział 12. Do!wiadczenia losowe..........................................................................................................................81
Wprowadzenie........................................................................................................... 81
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 81
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 87
Podsumowanie........................................................................................................... 87
Rozdział 13. Wielok6ty — rysowanie łamanych...............................................................................................89
Wprowadzenie........................................................................................................... 89
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 90
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................... 96
Podsumowanie........................................................................................................... 96
Rozdział 14. Przekształcenia geometryczne.........................................................................................................97
Wprowadzenie........................................................................................................... 97
Przykłady zada z rozwizaniami.............................................................................. 99
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................. 104
Podsumowanie......................................................................................................... 105
Rozdział 15. Jednokładno!" figur.............................................................................................................................107
Wprowadzenie......................................................................................................... 107
Przykłady zada z rozwizaniami............................................................................ 108
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................. 111
Podsumowanie......................................................................................................... 111
Spis treci
5
Rozdział 16. Obliczanie pól i objto!ci figur.......................................................................................................113
Wprowadzenie......................................................................................................... 113
Przykłady zada z rozwizaniami............................................................................ 118
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................. 121
Podsumowanie......................................................................................................... 122
Rozdział 17. Zadania z tre!ci6....................................................................................................................................123
Wprowadzenie......................................................................................................... 123
Podsumowanie......................................................................................................... 128
Rozdział 18. Wyszukiwarki internetowe...............................................................................................................129
Wprowadzenie......................................................................................................... 129
Przykłady zada z rozwizaniami............................................................................ 131
Zadania do samodzielnego rozwizania .................................................................. 134
Podsumowanie......................................................................................................... 134
Dodatek A Programy komputerowe na płycie CD........................................................................................135
Skorowidz....................................................................................................................................................141
8.
Funkcja
Wprowadzenie
Dane s dwa zbiory X i Y. Funkcj okrelon na zbiorze X o wartociach w zbiorze Y
nazywamy takie przyporzdkowanie, w którym kademu elementowi zbioru X został przy-
porzdkowany dokładnie jeden element zbioru Y.
Zbiór X b#dziemy nazywali dziedzin funkcji. Na nim okrelona jest funkcja. Elementy
dziedziny b#dziemy nazywali argumentami funkcji. Zbiór Y b#dziemy nazywali zbiorem
wartoci funkcji. Jego elementy s przyporzdkowywane argumentom funkcji. Element
zbioru Y, który został przyporzdkowany elementowi x zbioru X, nazywamy wartoci
funkcji dla argumentu x.
Funkcj# mona przedstawi* na róne sposoby:
za pomoc omówienia słownego,
za pomoc równania,
za pomoc tabelki,
za pomoc grafu,
za pomoc zbioru par uporzdkowanych,
za pomoc wykresu w prostoktnym układzie współrz#dnych na płaszczy,nie.
Rozdział
Zgłoś jeśli naruszono regulamin