intellicad_cwiczenia_praktyczne_cwicad.pdf

(2028 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\IntelliCAD. Æwiczenia praktyczne\1 strona.cdr
IDZ DO
IntelliCAD.
Æwiczenia praktyczne
SPIS TRECI
KATALOG KSI¥¯EK
Autor: Dariusz Frenki
ISBN: 83-7197-517-1
Format: B5, stron: 128
KATALOG ONLINE
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA
Æwiczenia zawarte w tej ksi¹¿ce pozwol¹ Ci zag³êbiæ siê w wiat IntelliCAD-a. Opisana
zosta³a najnowsza wersja programu oznaczona cyfr¹ 2001. Jednak wykorzystanie
wersji poprzedniej -- IntelliCAD 2000 -- nie spowoduje ¿adnych komplikacji
w  wykonywaniu poszczególnych æwiczeñ.
Æwiczenia zaczynaj¹ siê od etapu uruchomienia programu. Kolejno opisuj¹ sposoby
umieszczania na rysunku podstawowych elementów graficznych, ich modyfikacjê oraz
manipulowanie nimi. Ostatnim etapem pracy jest drukowanie wykonanego rysunku.
Æwiczenia zosta³y napisane prosto, aby bez problemu móg³ siê poruszaæ po
programie. Umo¿liwiaj¹ zapoznanie siê z programami in¿ynierskimi, których IntelliCAD
jest tylko namiastk¹.
Zachêcamy do dalszego, indywidualnego poznawania tajemnic IntelliCAD-a. Funkcje
opisane w niniejszych æwiczeniach s¹ zaledwie wierzcho³kiem ogromnej góry. Aby
opanowaæ go do poziomu pozwalaj¹cego na szybkie i bezproblemowe wykonywanie
dokumentacji, trzeba spêdziæ sporo godzin przed komputerem. Opanowanie podstaw
nie jest trudne, ale wymaga od osoby ucz¹cej siê zaanga¿owania i dobrej woli.
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
504322905.008.png 504322905.009.png 504322905.010.png 504322905.011.png
Wstp..................................................................................................................................................5
Rozdział 1. Poznajemy nowy program........................................................................................................7
Uruchomienie programu...........................................................................................................7
Pierwszy kontakt z IntelliCAD-em ..........................................................................................8
Okno programu IntelliCAD......................................................................................................8
Palety narz dziowe...................................................................................................................9
Tło obszaru roboczego ...........................................................................................................11
Palety pomocnicze..................................................................................................................13
Tworzenie nowego rysunku ...................................................................................................13
Otwieranie rysunku ................................................................................................................14
Zapisywanie rysunku..............................................................................................................16
Rozdział 2. Podstawowe elementy rysunku.........................................................................................19
Linie........................................................................................................................................19
Linie konstrukcyjne................................................................................................................23
Łuk..........................................................................................................................................26
Elipsa ......................................................................................................................................30
Polilinia...................................................................................................................................31
Polygon — wielok2ty foremne...............................................................................................38
Prostok2ty...............................................................................................................................39
Tekst .......................................................................................................................................41
Rozdział 3. Modyfikacje i manipulacje obiektami............................................................................47
Kopiowanie.............................................................................................................................47
Przesuwanie............................................................................................................................49
Odbicie lustrzane....................................................................................................................51
Obracanie................................................................................................................................54
Skalowanie .............................................................................................................................56
Tablica elementów..................................................................................................................59
Rozci2ganie ............................................................................................................................61
C:\Andrzej\PDF\IntelliCAD. wiczenia praktyczne\SPIS_TRESCI.doc
3
504322905.001.png
4
IntelliCAD. wiczenia praktyczne
Ucinanie elementów ...............................................................................................................63
Doci2ganie elementów ...........................................................................................................65
Wycinanie elementów ............................................................................................................68
:cinanie kraw dzi...................................................................................................................70
Zaokr2glanie wierzchołków ...................................................................................................73
Usuwanie elementów..............................................................................................................76
Cechy elementów ...................................................................................................................77
Rozdział 4. Rysujemy dokładnie.................................................................................................................81
Tryb Ortho..............................................................................................................................81
Tryb Esnap — charakterystyczne punkty elementów............................................................83
Rozdział 5. Wymiarowanie............................................................................................................................89
Rozdział 6. Widoki...........................................................................................................................................103
Rozdział 7. Tekst — czcionka i ustawienia.........................................................................................107
Styl tekstu .............................................................................................................................107
Rozdział 8. Warstwy..........................................................................................................................................111
Rozdział 9. Rysunki 3D....................................................................................................................................117
Rozdział 10. Drukowanie.................................................................................................................................121
Rozdział 11. Rysunki do samodzielnego wykonania........................................................................127
4
C:\Andrzej\PDF\IntelliCAD. wiczenia praktyczne\SPIS_TRESCI.doc
504322905.002.png
IntelliCAD jak przystało na program inynierski oferuje obszerny zestaw narzdzi słu-
cych do manipulacji elementami rysunku. Do operacji tych zaliczamy m.in.: kopio-
wanie, przesuwanie, odbicie lustrzane itd.
Ponisze &wiczenia maj za zadanie zobrazowanie tych operacji i sposób ich wykorzy-
stania.
Kopiowanie polega na powieleniu wskazanego elementu lub elementów w inne miejsce
na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób umie*ci& podobne do
siebie elementy rysunku.
Wpisz nazw funkcji lub jej skrót literowy w wierszu polece- — ( )
lub
Wybierz odpowiedni ikon z palety narzdziowej Modify (rysunek 3.1).
Rysunek 3.1.
Ikona reprezenetujca
funkcj Copy
Funkcj kopiowania wywołasz jednym z podanych poniej sposobów:
504322905.003.png
48
IntelliCAD. wiczenia praktyczne
Wybierz wła*ciw pozycj z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.2).
Rysunek 3.2.
Pozycja Copy
w menu
rozwijanym Modify
Okno pomocnicze opcji dla funkcji Copy jest pokazane na rysunku 3.3.
Rysunek 3.3.
Okno pomocnicze
zawierajce zestaw
opcji dla funkcji Copy
Korzystanie z tego okna nie jest konieczne, jednak moe ono ułatwi& prac i wybór od-
powiedniej metody np. zaznaczanie elementów poddawanych działaniu funkcji.
Kopiowanie elementów
wiczenie 3.1.
Narysuj trzy dowolne okrgi i skopiuj je o odległo 50 pod ktem 120 stopni wzgldem
dodatniego kierunku osi poziomej.
Narysuj trzy dowolne okrgi, wykorzystaj funkcj circle (rysunek 3.4).
Rysunek 3.4.
Elementy wykorzystane
w wiczeniu
1. Wywołaj funkcj Copy jednym z podanych powyej sposobów.
504322905.004.png 504322905.005.png 504322905.006.png 504322905.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin