intersoft_intellicad_4_0_pl_pierwsze_kroki_icad4p.pdf

(663 KB) Pobierz
C:\Andrzej\PDF\ABC nagrywania p³yt CD\1 strona.cdr
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
INTERsoft IntelliCAD
SPIS TRECI
4.0 PL. Pierwsze kroki
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
Autor: Andrzej Pikoñ
ISBN: 83-7361-339-0
Format: B5, stron: 174
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Projektowanie za pomoc¹ programów CAD (Computer Aided Design) jest obecnie
norm¹, a nie wyj¹tkiem. Najbardziej znan¹ aplikacj¹ s³u¿¹c¹ do wspierania
projektowania jest AutoCAD firmy Autodesk -- nie oznacza to jednak, ¿e projektanci s¹
nañ skazani. Na rynku dostêpne s¹ tañsze alternatywy -- jedn¹ z nich jest INTERsoft®
IntelliCAD, program zgodny z AutoCAD-em i o równie du¿ych mo¿liwociach.
IntelliCAD to funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagaj¹cy
projektowanie 2D i 3D. Jest zgodny z AutoCAD-em zarówno w filozofii dzia³ania,
jak i zapisie i odczycie plików w formacie DWG. Na rynku powsta³o wiele programów,
które oferuj¹ podobne mo¿liwoci do AutoCAD-a, ale ich g³ówn¹ wad¹ jest niedoskona³a
obs³uga formatu DWG. Wspó³pracuj¹c z innymi firmami pos³uguj¹cymi siê AutoCAD-em
nie mo¿na sobie pozwoliæ na wadliw¹ wymianê danych. W³anie dziêki zgodnoci
program IntelliCAD odniós³ ogromny sukces.
Niniejsza ksi¹¿ka przeznaczona jest dla pocz¹tkuj¹cych projektantów. Wszystkie
zagadnienia omawiane s¹ w sposób prosty i jasny, bez zag³êbiania siê w wyrafinowane
niuanse. W ksi¹¿ce przedstawione s¹ najwa¿niejsze informacje, niezbêdne do
rozpoczêcia pos³ugiwania siê IntelliCAD-em.
Ksi¹¿ka prezentuje:
• Wprowadzenie do projektowania w programie IntelliCAD
• Tworzenie podstawowych obiektów
• Uk³ad wspó³rzêdnych i ogl¹danie rysunków
• Punkty zaczepienia
• Modyfikowanie rysunków
• Cofanie zmian
• Uchwyty
• Skok i siatkê
• Metody kreskowania
Ksi¹¿ka omawia najnowsz¹, polsk¹ edycjê IntelliCAD-aa. Dziêki niej przekonasz siê,
¿e komputerowe wspomaganie projektowania to nie czarna magia dostêpna dla
wtajemniczonych — Ty tak¿e mo¿esz siê tego nauczyæ.
Na do³¹czonej do ksi¹¿ki p³ycie CD-ROM znajduj¹ siê m.in.: testowa wersja programu
INTERsoft-IntelliCAD 4.0 PL, jak równie¿ wiele przydanych ka¿demu projektantowi
aplikacji.
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
504323287.005.png 504323287.006.png 504323287.007.png
Spis treci
3
Spis treci
Wstp..........................................................................................................5
Wprowadzenie ...........................................................................................7
Pierwszy rysunek.......................................................................................11
Podstawowe obiekty................................................................................17
Współrzdne.............................................................................................45
Ogl#danie rysunku....................................................................................61
Punkty zaczepienia..................................................................................69
Pomoc .......................................................................................................77
Modyfikacje obiektów..............................................................................79
Cofanie....................................................................................................115
Szyk (tablica)..........................................................................................117
Uchwyty...................................................................................................123
Skok i siatka...........................................................................................125
Informacje o rysunku...............................................................................129
Kreskowanie...........................................................................................133
4 INTERsoft IntelliCAD 4.0 PL. Pierwsze kroki
Linie przerywane....................................................................................139
Właciwoci obiektów.............................................................................145
Malarz formatów....................................................................................147
Napisy.....................................................................................................149
Wymiarowanie........................................................................................153
Bloki........................................................................................................163
Warstwy..................................................................................................167
Granice i jednostki .................................................................................171
Wydruk....................................................................................................173
Podstawowe obiekty
17
Podstawowe obiekty
Odcinki
[Linia] uruchomione zostanie polecenie LINIA. W obszarze polece
pojawi si komunikat: „ENTER aby uy ostatniego punktu/Kontynuuj/<Pocztek
linii>:”. IntelliCAD bdzie oczekiwał na wskazanie pierwszego punktu. Po jego wskaza-
niu pojawi si komunikat: „kT/Długo"/<Punkt ko#cowy>:”. W odpowiedzi wska(
punkt kocowy pierwszego odcinka. Punkt kocowy pierwszego odcinka staje si auto-
matycznie punktem pocz)tkowym nastpnego itd. W ten sposób rysujesz tzw. łaman),
która składa si z ci)gu odcinków prostych.
Zamykanie łamanej — Zamknij
Je(eli narysujesz kilka odcinków, które tworz) łaman) i wybierzesz opcj Zamknij (jedna
z opcji menu kontekstowego), to automatycznie zostanie narysowany odcinek ł)cz)cy
ostatni narysowany punkt z pierwszym punktem łamanej i rysowanie odcinków zostanie
zakoczone.
Po klikniciu ikony z symbolem odcinka na pasku narzdzi lub wybraniu z menu
[Wstaw]
504323287.008.png
18
INTERsoft IntelliCAD 4.0 PL. Pierwsze kroki
Opcj Zamknij mo(na wybra0 z klawiatury — wystarczy wpisa0 tylko pierwsz)
liter (Z). Mo(na równie( wybra0 opcj Zamknij z menu kontekstowego.
Opcja Zamknij znajduje zastosowanie przy precyzyjnym zamykaniu łamanej.
Je(eli zamiast wybrania tej opcji wska(esz rcznie punkt na ekranie w tym
samym miejscu, w którym znajduje si pierwszy punkt łamanej, to istnieje
niebezpieczestwo, (e punkty te nie bd) si dokładnie pokrywa0, co bdzie
dobrze widoczne po powikszeniu i na wydruku. Dlatego zawsze korzystaj z opcji Zamknij
w celu zamknicia rysowanej figury.
Narysuj figur zamknit) w sposób pokazany na poni(szym rysunku.
Kliknij ikon
ENTER aby uy ostatniego punktu/Kontynuuj/<Pocztek linii>: P1
kT/Długo"/<Punkt ko#cowy>: P2
kT/Długo"/Kontynuuj/Cofaj/<Punkt ko#cowy>: P3
kT/Długo"/Kontynuuj/Cofaj/<Punkt ko#cowy>: P4
kT/Długo"/Kontynuuj/Cofaj/<Punkt ko#cowy>: z
Anulowanie ostatniego segmentu — Cofaj
Podczas rysowania łamanej mo(esz popełni0 pomyłk i wskaza0 punkt w niewła4ciwym
miejscu. W takim przypadku nie trzeba rysowa0 całej łamanej od nowa. Wystarczy anu-
lowa0 ostatnio narysowany segment lub kilka segmentów za pomoc) opcji Cofaj. Wy-
branie opcji Cofaj nie powoduje przerwania wykonywania polecenia, tak wic po usuni-
ciu błdnych segmentów mo(na kontynuowa0 rysowanie. W celu anulowania ostatniego
segmentu mo(na równie( posłu(y0 si opcj) Cofaj, dostpn) z menu kontekstowego.
504323287.001.png 504323287.002.png 504323287.003.png 504323287.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin