Bałndynowicz A. -Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczenstwa(1).pdf

(348 KB) Pobierz
Microsoft Word - 3balandynowicz poprawiony.doc
Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji...
TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI
Andrzej Bałandynowicz
Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji
z udziałem społeczeństwa
1. Filozofia probacji – ogólna prezentacja zagadnienia
Przestępstwo jako przejaw zachowania dewiacyjnego dotykającego wol-
ne społeczeństwo uległo w trakcie długiej ewolucji licznym zmianom. Na-
ukowcy spekulują na temat natury, efektów i sposobu kontrolowania tego
antyspołecznego zachowania. Niekończąca się debata na temat środków,
jakie może przedsięwziąć społeczeństwo w celu zapobiegania antyspołecz-
nym zachowaniom, pozostaje nierozstrzygnięta. Jednakże ujawniła ona róż-
ne aspekty tego skomplikowanego zjawiska społecznego.
Ludzie nie czują się bezpieczni nie tylko z powodu bezsilności prawa,
lecz także w nie mniejszym stopniu z powodu przemocy ze strony innych
osób. W społeczeństwach prymitywnych wydawała się istnieć wewnątrz-
plemienna solidarność. Solidarność ta ulegała zakłóceniom w przypadku,
gdy jakikolwiek członek społeczności używał przemocy w stosunku do inne-
go jej członka. Istniejące dowody wskazują na to, że odpowiedź społeczno-
ści w celu powstrzymania tego dewiacyjnego zachowania była natychmia-
stowa. Wraz ze wzrostem coraz bardziej złożonych grup społecznych od-
krywano nowe sposoby zapobiegania atakom gwałtów. Historia pełna jest
przykładów nieludzkiego i brutalnego sposobu traktowania tych, którzy po-
gwałcili fundamentalne formy współżycia społecznego.
Istnieje duży zasób literatury pozwalający poznać idee związane z prze-
stępczością oraz metody stosowane w celu jej powstrzymania. Cała istnieją-
ca literatura podpisuje się pod stwierdzeniem, że karanie przestępców było
Probacja 1, 2009
11
568276192.001.png
A. Bałandynowicz
szczególną mieszaniną zemsty, fizycznego powstrzymywania oraz krępo-
wania, a także reformowania.
Najwcześniejsze formy kar nakładane przez zorganizowane społeczeń-
stwo na przestępców miały za zadanie eliminację przestępcy oraz jego po-
wstrzymanie, aby więcej nie zagrażał społeczeństwu. Uciekano się głównie
do metod wygnania i transportacji.
W dobie racjonalizmu w późnym XVIII i wczesnym XIX wieku struktura
wyroków uległa zmianie. Niewielka liczba przestępstw wymagała kar ciele-
snych, podczas gdy większość przestępców posyłano do wiezienia. To
przejście od barbarzyńskich metod karania do prewencyjnych (więzienie)
zapoczątkowane zostało przez Beccaria i Benthama. W XIX wieku zapo-
czątkowano programy mające na celu resocjalizację przestępców w więzie-
niach w oparciu o autonomię i godność skazanego oraz z zachowaniem
praw osób uwięzionych.
Wraz z postępem nauki i technologii oraz rozwojem industrializacji po-
wstało wiele czynników powodujących dezorganizację społeczeństwa, przy-
czyniając się tym samym do wzrostu przestępczości. Przeważnie były to
drobne przestępstwa, zaś więzienia przepełnione były drobnymi przestęp-
cami, których wyroki były zbyt krótkie, by rozpocząć działalność resocjaliza-
cyjną. Ich krótki pobyt w więzieniach stanowił raczej problem dla zarządzają-
cych więzieniami, gdyż klasyfikacja była znacznie utrudniona oraz powsta-
wały nowe grupy przestępców, np. recydywistów.
W późnym okresie XIX wieku nowe kierunki w dziedzinie resocjalizacji
zmieniły pojęcia przestępczości i kryminologii. Przestępstwa i wykroczenia
popełniane przez osoby uznano za oznakę porażki i dezorganizacji społe-
czeństwa oraz samego sprawcy. Pozbawienie przestępców kontaktu z insty-
tucjami społecznymi, które mogły być pomocne w doprowadzeniu ich na
właściwą drogę, uznano za szczególny przejaw takiej porażki, a zatem spo-
sób resocjalizacji postrzegano jako ofertę więzi przestępcy ze społeczeń-
stwem, integracji społecznej, odbudowę więzi rodzinnych, zdobywanie wy-
kształcenia i zatrudnienia, zabezpieczenie na dłuższy okres, znalezienie
miejsca pracy dla przestępcy w wolnym społeczeństwie. Działanie takie po-
winno obejmować nie tylko zmianę przestępcy, na którym ogniskowały się
dotychczas wszelkie wysiłki, ale również zmianę całego społeczeństwa
i jego instytucji.
Nadając kształt praktyczny przedstawionej filozofii traktowania przestęp-
ców, główny nacisk kładzie się obecnie na jak największe wykorzystanie
resocjalizacji wspierającej w otwartym społeczeństwie. Dzieje się tak dlate-
go, że instytucje opiekuńcze praktycznie nie mają dostępu do programów
resocjalizacyjnych, profesjonalnej obsługi i publicznego wsparcia. Dlatego
program resocjalizacyjny w oparciu o społeczeństwo stanowi alternatywę dla
programów instytucjonalnych.
12
Probacja 1, 2009
Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji...
Nie ma prostej definicji resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo. Jest to
raczej filozoficzne podejście do ludzkiego traktowania sprawców prze-
stępstw, stosunkowo nowe podejście w zakresie organizacji działań.
Resocjalizację w oparciu o społeczeństwo definiowano jako całość dzia-
łań opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych, które zachodzą
w społeczeństwie. Definicja ta wydaje się jednak zbyt wąska. Operowanie
jedynie programem resocjalizacji w społeczeństwie bez jego znaczącego
udziału sprawia, że program ten jest raczej na społeczeństwo zorientowany
niż o nie oparty. Resocjalizacja w oparciu o społeczeństwo obejmuje każde
działanie mające na celu pomoc sprawcy przestępstwa w powrocie na drogę
prawa. Definicja ta nie identyfikuje jednak kryteriów i założeń pozwalających
rozróżnić programy resocjalizacyjne oparte o społeczeństwo od innego typu
programów. Jest zatem równie wąska i równie statyczna jak poprzednia.
Mówiąc szerzej, program resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo jest
tym, co wpływa na więzi między sprawcą a społecznością lokalną, tj. praw-
dziwym zaangażowaniem przestępcy w powiązania lokalne, które wytwarza-
ją dobra i usługi wymagane przez tą społeczność. Obejmują one edukację,
zatrudnienie, rekreację, działania socjalne i praktyki religijne.
Uznawanie danego programu do kategorii programu resocjalizacyjnego
w oparciu o społeczeństwo tylko dlatego, że zakłada minimalną kontrolę lub
dozór, jest błędne. Niewątpliwie, niektóre programy zakładają minimum kon-
troli czy dozoru (np. biura dla młodzieży, kliniki dla alkoholików lub narkoma-
nów), lecz niektóre instytucje resocjalizujące mają równie mało restrykcyjne
programy (urlopy, przepustki do pracy). Dlatego stopień kontroli i dozoru nie
powala na odpowiednie rozróżnienie między programami resocjalizacyjnymi
w oparciu o społeczeństwo oraz działaniami instytucjonalnymi.
Aby umieścić program w kategorii resocjalizacji opartej na społeczeń-
stwie, ważne wydaje się stwierdzenie o istotnych więziach ze społecznością
lokalną. Istota tych więzi zależna jest od częstotliwości, czasu ich trwania
oraz jakości stosunków wśród pracowników, podopiecznych i społeczeń-
stwa. Wszystkie te zmienne stanowią podstawę dywersyfikacji między pro-
gramem opartym o społeczeństwo i innymi strategiami.
Podsumowując, najbardziej sensowna i wyczerpująca wydaje się defini-
cja Centrum Sprawiedliwości Karnej Harwardzkiej Szkoły Prawa: „Im więcej
klientów uczestniczących w legalnych działaniach wspierających obejmuje
dany program, tym bardziej opiera się on o społeczeństwo” 1 .
Programy te obejmują szereg pozawięziennych oddziaływań, takich jak
udzielanie przepustek do pracy, urlopów, halfway houses (domy pracy),
zwolnienia warunkowe i probacja.
1 N. M o r r i s, M. T o n r y, Between prison and probation: Intermediate punishments in a ra-
tional sentering system, Oxford University Press, New York 1990, s. 125.
Probacja 1, 2009
13
568276192.002.png
A. Bałandynowicz
Jednym z najwcześniejszych środków zwalniania więźniów przed zakoń-
czeniem wyroku były przepustki do pracy. Mają one swój początek w Rzymie
w okresie masowych robót publicznych, do których angażowano więźniów.
Nie mieli oni jednak widoków na uwolnienie – ich praca była jedynie inną
formą niewolnictwa.
W 1913 r. w Wisconsin zezwolono drobnym przestępcom na kontynu-
owanie pracy podczas odbywania kary więzienia. W odniesieniu do innych
przestępców zasadę tę zaczęto stosować w innych stanach, aż do uchwale-
nia Aktu Federalnego o Resocjalizacji Więźniów, który ustanowił przepustki
do pracy, urlopy i centra resocjalizacji społecznej dla więźniów federalnych.
Przepustka do pracy nie jest substytutem zwolnienia warunkowego, ale
daje kuratorom możliwość efektywnego nadzoru przestępcy. Nie jest ona
również w żadnym sensie alternatywą dla kary więzienia. Służy raczej
sprawdzeniu przestępców oraz ich umiejętności zawodowych, jak również
możliwości kontrolowania swojego zachowania w społeczeństwie. Sprawca
musi się meldować w instytucji mimo faktu, że większą część czasu spędza
poza nią. Jest to zatem częściowa alternatywa, a nie całkowite uwięzienie.
Inną formę niepełnego uwięzienia stanowią urlopy. Przez wiele lat były
one wykorzystywane w sposób nieformalny. Śmierć członka rodziny lub ja-
kakolwiek inna sytuacja kryzysowa stanowiły główne powody zwracania się
o udzielenie urlopu. Obecnie środek ten jest używany do różnych celów,
włącznie z wizytami w domu podczas wakacji i świąt lub też przed zwolnie-
niem tak, aby powrót na wolność był procesem stopniowym. Zaletą tego
programu jest też edukacja. Główną korzyścią płynącą z urlopów jest
zmniejszenie napięcia seksualnego u skazanych umieszczonych w instytu-
cjach zamkniętych.
Powszechnie wiadomo, że nagłe zwolnienie więźnia po długim okresie
kary powoduje u niego szok kulturowy. Jest on zatem niezdolny do resocjali-
zacji. Aby uniknąć takiej kryzysowej sytuacji, przestępcę wprowadza się do
społeczeństwa stopniowo. Proces ten nosi nazwę stopniowego zwalniania.
Ułatwia on zniesienie szoku kulturowego, którego doświadcza zinstytucjona-
lizowany przestępca. Program ten nie stanowi alternatywy dla uwięzienia
i może pomóc w eliminacji destrukcyjnych oraz wytwarzających uległość
efektów uwięzienia.
Halfway house jest tworem długich badań nad znalezieniem alternatywy
dla uwięzienia. Jest to miejsce, gdzie przestępca może czerpać korzyści
z pracy lub nauki na wolności, rezydując jednocześnie w społeczności. Po-
czątkowo halfway houses były rezydencjami dla bezdomnych zwalnianych
z więzienia. Potem używano ich do różnych celów. W ostatnich latach służy-
ły jako miejsca budowania więzi społecznych lub centra opiekujące się prze-
stępcami przed ich uwolnieniem.
14
Probacja 1, 2009
Probacja – wielopasmowa teoria resocjalizacji...
Centra mające za zadanie prowadzić oraz opiekować się przestępcą
przed jego zwolnieniem powstały w głównych metropoliach USA w 1961 r.
Przestępcy byli odsyłani tam na kilka miesięcy przed zwolnieniem. Personel
tych instytucji dobierano na podstawie kierunku resocjalizacji oraz zdolności
doradczych. Przestępca może pracować i uczęszczać do szkoły w społecz-
ności bez dozoru lub uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez halfway
houses .
Słowo „parole” pochodzi z francuskiego i oznacza „daję słowo”. Definicja
słownikowa to „słowo honoru”. Po raz pierwszy w kontekście programu reso-
cjalizacyjnego słowo to użyte zostało w 1847 r. przez Samuela G. Howe’a.
Dopiero w 1972 r. Narodowa Rada ds. Resocjalizacji i Zwolnień Warun-
kowych Administracji w Nowym Orleanie uchwaliła, że definicja zwolnienia
warunkowego powinna zawierać dwa elementy: 1) decyzję stosownych
władz określającą, jaka część kary może zostać odbyta poza więzieniem
oraz 2) status – odbycie kary pozostałego wyroku w społeczeństwie zgodnie
z zasadami i regułami określonymi przez Ławę ds. Zwolnień Warunkowych
oraz Radę ds. Zwolnień Warunkowych.
Zwolnienie warunkowe jest procedurą, zgodnie z którą osoba uważana
za spełniającą warunki zwolnienia warunkowego może zostać zwolniona
w stosowanym czasie przez Radę ds. Zwolnień Warunkowych przed odby-
ciem całego wyroku. Resztę kary może odsłużyć w społeczeństwie pod do-
zorem kuratora. Jeżeli osoba ta nie wywiąże się z warunków zwolnienia,
może wrócić do więzienia.
Rozwój koncepcji zwolnień warunkowych można przypisać różnym środ-
kom, takim jak: transportacja więźniów, angielski lub irlandzki nakaz opusz-
czenia kraju, oraz pracom reformatorów amerykańskich w XIX w. Niezależ-
nie u podstaw zwolnienia warunkowego doszukać się można trzech głów-
nych przesłanek: tj. darowanie części kary, podpisanie przez skazanego
kontraktu i nadzór sądowo-kuratorski.
Probacja jako środek resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo bazuje na
teorii, że najlepszym sposobem osiągnięcia celu, jakim jest resocjalizacja,
jest organizowanie sankcji kryminalnych w społeczeństwie w przypadkach,
gdy jest to uzasadnione funkcjami kary. Zakłada się, że dana osoba nauczy
się z powodzeniem żyć w społeczeństwie, a nie w sztucznym i oderwanym
środowisku, jakim jest instytucja więzienna. Probacja jako środek resocjali-
zacji w oparciu o społeczeństwo, w połączeniu z sensownym zaangażowa-
niem społecznym, zapewnia wymagane oddziaływanie społeczne, ekono-
miczne oraz osobowościowe.
Korzyści płynące z probacji są ogromne. Doprowadziły one Sanforda Ba-
tesa, znanego amerykańskiego eksperta prawa karnego, do stwierdzenia, że
„probacja może być uważana za inwestycję w ludzkość. Zachęca zamiast
Probacja 1, 2009
15
Zgłoś jeśli naruszono regulamin