SSP269_CAN_II.pdf

(1819 KB) Pobierz
S269_D.fm
Serwis
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 269
Wymiana danych w magistrali CAN II
Magistrala CAN napędu
Magistrala CAN systemu Komfort / Infotainment
174347971.165.png 174347971.173.png 174347971.182.png 174347971.190.png 174347971.001.png
 
174347971.019.png 174347971.027.png 174347971.036.png
 
174347971.053.png 174347971.062.png 174347971.070.png
 
174347971.086.png 174347971.096.png 174347971.105.png
 
174347971.121.png 174347971.129.png 174347971.138.png
 
174347971.139.png 174347971.140.png 174347971.141.png
 
174347971.142.png 174347971.143.png 174347971.144.png
 
174347971.145.png 174347971.146.png 174347971.147.png
 
174347971.148.png 174347971.149.png 174347971.150.png
 
174347971.151.png 174347971.152.png 174347971.153.png
 
174347971.154.png 174347971.155.png 174347971.156.png
 
174347971.157.png 174347971.158.png 174347971.159.png 174347971.160.png 174347971.161.png
Zastosowanie różnych systemów magistral
CAN w samochodzie i wspólne korzystanie
z danych w różnych sieciach stawia nowe
wymagania w obszarze diagnozy i
poszukiwania usterek. W Zeszycie do
samodzielnego kształcenia nr 238 podstawy
magistral danych zostały opisane wstępnie,
a w niniejszym Zeszycie do samodzielnego
kształcenia nr 269 przedstawiono techniczną
realizację obu typów magistral danych.
• Zeszyt do samodzielnego kształcenia
nr 238:
Omawia podstawowe funkcje systemu
magistrali CAN.
• Zeszyt do samodzielnego kształcenia
nr 269:
Omawia stosowane w samochodach VW
i Audi wersje magistral CAN napędu
i systemów Komfort / Infotainment.
W szczególności następuje wejście do
funkcji Poszukiwanie usterek za pomocą
testera VAS 5051. Odbywa się wstępne
przedstawienie i diagnoza zbliżonych do
rzeczywistych stanów usterki.
Objaśniono tu konieczne do zrozumienia
podstawy dotyczące poszukiwania usterek,
a na schemacie przebiegu wyjaśniono sposób
postępowania podczas systematycznego
poszukiwania usterek.
Na końcu niniejszego Zeszytu do
samodzielnego kształcenia pokazano stany
usterek zbliżone do warunków wynikąjących
z praktyki i poszczególne z nich omówiono.
Opisany został sposób postępowania
dotyczący diagnozy usterki i pokazana jej
przyczyna oraz sposób usunięcia.
238_001
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Niniejszy Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i zasadę działania nowych rozwiązań
technicznych! Jego treść nie jest później aktualizowana.
Informacje na temat diagnozy
i regulacji znajdują się w odpowiedniej
literaturze serwisowej!
2
174347971.162.png 174347971.163.png 174347971.164.png 174347971.166.png
 
174347971.167.png 174347971.168.png 174347971.169.png
 
174347971.170.png 174347971.171.png 174347971.172.png
 
174347971.174.png 174347971.175.png 174347971.176.png
 
174347971.177.png 174347971.178.png 174347971.179.png
 
174347971.180.png 174347971.181.png 174347971.183.png
 
174347971.184.png 174347971.185.png 174347971.186.png
 
174347971.187.png 174347971.188.png 174347971.189.png
 
174347971.191.png 174347971.192.png 174347971.193.png
 
174347971.194.png 174347971.195.png 174347971.196.png
 
174347971.197.png 174347971.198.png 174347971.002.png
 
174347971.003.png 174347971.004.png 174347971.005.png 174347971.006.png 174347971.007.png
O czym będzie mowa:
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Różnicowa transmisja danych . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Poziom sygnału i rezystancje . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Struktura systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Magistrala CAN napędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Magistrala CAN systemów Komfort / Infotainment 16
System ogólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Magistrala CAN w serwisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Magistrala CAN napędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Magistrala CAN systemów Komfort / Infotainment 40
Sprawdź swoją wiedzę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Objaśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3
174347971.008.png 174347971.009.png 174347971.010.png 174347971.011.png 174347971.012.png
 
174347971.013.png 174347971.014.png 174347971.015.png
 
174347971.016.png 174347971.017.png 174347971.018.png
 
174347971.020.png 174347971.021.png 174347971.022.png
 
174347971.023.png 174347971.024.png 174347971.025.png
 
174347971.026.png 174347971.028.png 174347971.029.png
 
174347971.030.png 174347971.031.png 174347971.032.png
 
174347971.033.png 174347971.034.png 174347971.035.png
 
174347971.037.png 174347971.038.png 174347971.039.png
 
174347971.040.png 174347971.041.png 174347971.042.png
 
174347971.043.png 174347971.044.png 174347971.045.png
 
174347971.046.png 174347971.047.png 174347971.048.png 174347971.049.png 174347971.050.png
Wprowadzenie
System ogólny
Magistrala CAN napędu jest bardzo niezawodna. Usterki magistrali CAN występują z tego powodu
rzadko.
Następujące informacje powinny być pomocne podczas Poszukiwania usterek i ułatwić wyjaśnienie
niektórych usterek standardowych.
Powinny one tak dalece rozpowszechnić teoretyczne podstawy magistrali CAN, aby można było
oceniać pomiary podczas Poszukiwaniu usterek.
Wskazówki dotyczące konieczności bliższego zbadania magistrali CAN dostarcza tester VAS 5051
za pomocą komunikatów takich jak „Brak sygnału / komunikacji sterownika silnika (sporadyczny) lub
„Uszkodzona magistrala danych napędu”. Dalsze wskazówki dotyczące źródeł usterki dostarczają
bloki wartości mierzonych „Gateway“ (od strony 20), w których zostaje zapisany stan komunikacji
wszystkich znajdujących się w magistrali danych sterowników.
Sieci magistral CAN w koncernie VW
W ramach produkcji koncernu VW stosowane są różne wersje magistral CAN.
Pierwszą wersją magistrali CAN była magistrala CAN systemu Komfort o prędkości 62,5 kBit/s.
Następną - magistrala CAN napędu o prędkości 500 kBit/s.
Magistrala CAN napędu montowana jest obecnie we wszystkich modelach samochodów.
Od roku 2000 stosowana jest również „nowa“ magistrala CAN systemu Komfort i magistrala CAN
systemu Infotainment o prędkości 100 kBit/s.
Nowa magistrala CAN systemów Komfort / Infotainment może teraz również wymieniać dane z
magistralą danych CAN napędu poprzez zestaw wskaźników tablicy przyrządów z funkcją Gateway,
zwany krótko Gateway (strona 20).
Romieszczenie praktyczne
Z powodu różnych wymagań dotyczących wymaganej szybkości powtarzania sygnałów,
powstającej pojemności danych i dyspozycyjności (gotowości do działania) trzy systemy magistral
CAN podzielono następująco:
Magistrala CAN napędu (High Speed) o prędkości 500 kBit/s
służy do połączenia przewodami sterowników w wiązce przewodów napędu.
Magistrala CAN systemu Komfort (Low Speed) z 100 kBit/s
służy do połączenia przewodami sterowników w systemie Komfort.
Magistrala CAN systemu Infotainment (Low Speed) z 100 kBit/s
służy do połączenia przewodami np. radia, telefonu i systemu nawigacji.
4
174347971.051.png 174347971.052.png 174347971.054.png 174347971.055.png
 
174347971.056.png 174347971.057.png 174347971.058.png
 
174347971.059.png 174347971.060.png 174347971.061.png
 
174347971.063.png 174347971.064.png 174347971.065.png
 
174347971.066.png 174347971.067.png 174347971.068.png
 
174347971.069.png 174347971.071.png 174347971.072.png
 
174347971.073.png 174347971.074.png 174347971.075.png
 
174347971.076.png 174347971.077.png 174347971.078.png
 
174347971.079.png 174347971.080.png 174347971.081.png
 
174347971.082.png 174347971.083.png 174347971.084.png
 
174347971.085.png 174347971.087.png 174347971.088.png
 
174347971.089.png 174347971.090.png 174347971.091.png 174347971.092.png 174347971.093.png
Dla wszystkich systemów wspólnie:
- Systemy podlegają tym samym zasadom przepływu informacji w magistrali danych i protokołowi
przekazywania.
- W celu zagwarantowania dużego bezpieczeństwa przed zakłóceniami (np. pochodzącymi z
komory silnika), wszystkie systemy magistrali CAN wykonane są jako systemy 2-przewodowe ze
skręconymi przewodami (Twisted Pair, strona 6).
- Przeznaczony do wysłania sygnał modulowany jest w nadajniku-odbiorniku sterownika
wysyłającego z różnymi poziomami sygnału i dostaraczny do obu przewodów magistrali CAN.
Dopiero we wzmacniaczu różnicowym odbierającego sterownika utworzona zostaje różnica obu
poziomów sygnału i przekazywana jest ona jako pojedynczy, uporządkowany sygnał do zakresu
odbioru magistrali CAN sterownika (rozdział „Różnicowa transmisja danych“ od strony 8).
- Magistrala danych systemu Infotainment odpowiada pod względem właściwości magistrali
danych systemu Komfort.
W samochodzie Polo (od modelu roku 2002) i w samochodzie Golf IV magistrala CAN systemu
Infotainment i magistrala CAN systemu Komfort prowadzone są na wspólnej parze przewodów.
Istotne różnice tych systemów to:
- Magistrala CAN napędu odłączana jest za pomocą zacisku 15 lub po krótkim czasie pracy w
trybie "po wyłączeniu zapłonu".
- Magistrala danych systemu Komfort zasilana jest za pomocą zacisku 30 i musi pozostawać w
gotowości do działania. W celu jak najmniejszego obciążenia sieci, system po „zacisk 15 WYŁ“
przechodzi w tak zwany „tryb uśpienia (Sleepmode)“, gdy nie jest potrzebny system ogólny.
- Magistrala CAN systemu Komfort / systemu Infotainment w przypadku zwarcia przewodu
magistrali danych lub w przypadku przerwy przewodu magistrali CAN, może działać nadal za
pomocą pozostałego przewodu. Następuje automatyczne przełączenie na „tryb 1-przewodowy“
(strona 19).
-Sygnały elektryczne magistrali CAN napędu i magistrali CAN systemu Komfort / systemu
Infotainment są różne.
Uwaga: W przeciwieństwie do magistrali CAN systemu Komfort / systemu Infotainment,
magistrala CAN napędu nie może być połączona elektrycznie z magistralą CAN napędu
systemu Komfort / systemu Infotainment!
Różne systemy magistrali danych napędu i systemu Komfort / systemu Infotainment
połączone są w samochodzie poprzez Gateway (strona 20). Funkcja Gateway może być
zawarta w sterowniku np. w zestawie wskaźników tablicy przyrządów lub w sterowniku
instalacji elektrycznej samochodu. Specyficznie do samochodu funkcja Gateway może być
realizowana również jako sterownik Gateway.
5
174347971.094.png 174347971.095.png 174347971.097.png 174347971.098.png 174347971.099.png
 
174347971.100.png 174347971.101.png 174347971.102.png
 
174347971.103.png 174347971.104.png 174347971.106.png
 
174347971.107.png 174347971.108.png 174347971.109.png
 
174347971.110.png 174347971.111.png 174347971.112.png
 
174347971.113.png 174347971.114.png 174347971.115.png
 
174347971.116.png 174347971.117.png 174347971.118.png
 
174347971.119.png 174347971.120.png 174347971.122.png
 
174347971.123.png 174347971.124.png 174347971.125.png
 
174347971.126.png 174347971.127.png 174347971.128.png
 
174347971.130.png 174347971.131.png 174347971.132.png
 
174347971.133.png 174347971.134.png 174347971.135.png 174347971.136.png 174347971.137.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin