Zapreshennaja.realnost.txt

(20 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1376}{1547}/�wiaty rozdzielone mi�dzyplanetarnie,|/nie s� zdolne do samodzielnego rozwoju.
{1552}{1722}/Pozostaj� sk�onne do autodestrukcji|/i skrajnie nara�one na ataki z zewn�trz.
{1728}{1832}/Jednym z tych �wiat�w jest Ziemia.
{1838}{1997}/Odosobniona, pogr��ona w walce|/o w�adz� i bogactwo ludzka cywilizacja
{2005}{2190}/utraci�a dost�p do gromadzonej przez pokolenia wiedzy,|/przynosz�cej m�dro�� i wolno��,
{2195}{2309}/umo�liwiaj�c tym samym|/dost�p do niej si�om Ciemno�ci.
{2313}{2444}/Wy��cznie Infarchowie s� w stanie|/utrzyma� r�wnowag� si�.
{2448}{2586}/To stra�nicy Wewn�trznego Kr�gu -|/formacja z�o�ona tylko z wybra�c�w.
{2590}{2688}/Ich zadaniem jest pom�c ludzko�ci
{2692}{2836}/i wyprowadzi� Ziemi�|/z terytorium Zakazanej Rzeczywisto�ci.
{6309}{6374}Chod�my...
{8256}{8379}{y:b}ZAKAZANA RZECZYWISTO��
{8490}{8624}/Na podst. powie�ci Wasilija Golowaczewa:|/"SMIERSZ 2"
{9590}{9658}- Nie masz prawa do adwokata.|- Ja was wszystkich...
{9662}{9748}Wszystkim nie dasz rady.
{10791}{10920}/Zast�pca dow�dcy kontrwywiadu,|/genera� W.I. Dikoi
{11218}{11292}Wzywa� mnie pan?
{11313}{11414}- Co nowego?|- Kury� �pieszy si� z prezentacj� nowej partii.
{11418}{11452}Zaprezentuje j� za tydzie�.
{11456}{11516}- Sk�d ten po�piech?|- Na razie nie wiem.
{11520}{11569}Ale nie chodzi tu raczej|o zwyk�� niecierpliwo��.
{11573}{11652}Co jeszcze wiadomo?
{11736}{11822}Zaprezentuje zmodyfikowany|prototyp broni psychotronowej.
{11826}{11906}Tej samej, kt�ra zosta�a zniszczona|w samolocie 3 lata temu?
{11909}{11981}Na pok�adzie nie by�o �adnej broni.
{11986}{12071}Kury� rozbi� samolot, na pok�adzie kt�rego|lecia� jego partner.
{12075}{12185}Mieli�my du�o szcz�cia.|Znale�li�my go.
{12230}{12300}Poradzi sobie?
{12379}{12461}Min�o sporo czasu...
{12476}{12547}Zmieni� si�...
{12556}{12685}Ledwie ocala�, nie wiadomo w jaki spos�b.|Sta� si� innym cz�owiekiem.
{12689}{12829}Matwiej jest nam potrzebny.|Tylko on mo�e dotrze� do Kury�a.
{13583}{13662}/W tym tygodniu, podobnie jak w dw�ch|/poprzednich przypadkach,
{13666}{13782}/pomimo akcji ich schwytania,|/przest�pcom uda�o si� zbiec.
{13786}{13946}/Na miejscu zab�jstwa genera�a MSW,|/znaleziono wizyt�wk� "Stopkrim"...
{14368}{14460}/Zaczynaj� ci� podejrzewa�.
{14533}{14609}Nie dostan� mnie.
{14793}{14885}/Zaczynam mie� w�tpliwo�ci.
{14975}{15052}/Moskwa, rok 2013
{15199}{15321}Wygnaniec jest bezlitosny.|To nie jest miejsce dla niego.
{15325}{15419}Ludzie nie wiedz� kim jest|i sk�d pochodzi.
{15422}{15533}Wykluczenie z Kr�gu|niczego go nie nauczy�o.
{15537}{15628}Nie mamy czasu|by przygotowa� wojownika.
{15631}{15735}Konkere ju� znalaz� sobie nosiciela.
{15941}{16001}Nied�ugo si� zjawi.
{16005}{16156}Nie maj� tylu si�, by stawi� mu czo�a.|Nie widz� i nie s� �wiadomi.
{16180}{16268}Pokaza�am ci cz�owieka...
{16297}{16431}/Nie jest rywalem dla Konkere.|/Nie zna samego siebie.
{16487}{16584}/Przed nim jeszcze d�uga droga.
{16588}{16687}/Ma w sobie to, co mu pomo�e...
{16700}{16776}/...i ju� widzi.
{16781}{16872}/Na razie tylko w snach...
{16886}{16972}/...ale chce zrozumie�.
{17281}{17407}Jeste� Stra�niczk�,|r�wnowaga si� nale�y do ciebie.
{17519}{17657}Nie mo�na pozwoli�,|by Konkere przenikn�� do ziemskiego �wiata.
{17661}{17740}Dam mu stra�niczk�.
{17772}{17853}Musi go powstrzyma�.
{18884}{18963}/- Tak?/|- Witaj.
{18966}{19021}- Poznajesz?|- Poznaj�.
{19025}{19081}/Je�li poznajesz, to znaczy,|/�e nie wszystko stracone.
{19084}{19168}/Zapewne pi�knie tam u ciebie.|/Spokojnie.
{19172}{19238}/Mog� tylko pozazdro�ci�.
{19241}{19329}/Czas by� si� czym� zaj��.
{19333}{19407}Mam tu wystarczaj�co du�o|do roboty.
{19411}{19488}Ju� czas, Matwiej.
{19503}{19615}Tw�j partner sta� si�|wa�nym cz�owiekiem.
{19622}{19718}/Z wa�nym cz�owiekiem|/niech sobie radz� wa�ni ludzie.
{19722}{19826}/Nam nie uda si� go podej��.|/Jeste� nam potrzebny.
{19830}{19910}/Mam ci� oczekiwa�?
{19943}{19969}Nie.
{19972}{20077}Nie za wcze�nie da�e� si� pogrzeba�?|�ycie ucieka.
{20081}{20167}/Ogl�dasz "Wiadomo�ci"?
{20638}{20775}/Dzisiejszego wieczoru, w Moskwie, mia�o miejsce|/trzecie w tym tygodniu g�o�ne zab�jstwo.
{20778}{20882}/Po zab�jstwach prokuratora generalnego|/Wadima Czymukowa,
{20886}{20978}/oraz cz�onka Rady Federacji,|/Dymitra Machrinienko
{20981}{21153}/zosta� zabity kierownik jednego z wydzia��w MSW,|/genera� Jefremij Praworukin.
{21161}{21262}/Wed�ug s�u�b specjalnych,|/za tymi g�o�nymi zab�jstwami
{21266}{21340}/stoi antykorupcyjna organizacja|/"Stopkrim",
{21344}{21510}/podejmuj�ca radykalne metody,|/nazywane przez spo�ecze�stwo "porz�dkami"...
{21774}{21823}C� za zaszczyt!
{21827}{21904}- Potrzebujemy twojej pomocy.|- Pomocy?
{21908}{21966}Konkere przenikn��|do tej rzeczywisto�ci.
{21969}{22093}Wygnali�cie mnie z Kr�gu,|a teraz chcecie, �ebym wam pom�g�?
{22097}{22156}Nie wiem, czy sobie poradz�!
{22159}{22273}Powstrzyma go kto� inny|i chcemy, by� mu pom�g�.
{22277}{22396}Nie potrzebuj� uczni�w.|Mam ich wystarczaj�co.
{22459}{22508}To pr�ba.
{22512}{22613}Przejdziesz j� - wr�cisz do Kr�gu.
{22755}{22886}Wasz wybraniec zaryzykuje|stani�cia przeciwko Konkere?
{22908}{23025}- Wystarczy mu si�?|- Tak, je�li mu pomo�esz.
{23130}{23206}A ty znowu swoje.
{23281}{23361}Nie pytaj, Prokopie.
{23399}{23473}Dziwny z ciebie cz�owiek, Matwieju.
{23477}{23548}Nawet przy ognisku nie chcesz|opowiada� o �yciu...
{23552}{23633}Przypu��my, �e nie zosta�o ci go|ju� tak du�o.
{23637}{23739}Nie umiem opowiada�.|Nie nauczyli mnie tam.
{23743}{23777}A czego ci� tam nauczyli?
{23781}{23880}Bo samo z nieba nie spada,|a je�li ju� spadnie
{23884}{23944}to jest bezu�yteczne,|a ty...
{23947}{24080}Moja stara �egna si� za ka�dym razem,|gdy ci� wspomina.
{24096}{24177}Pewnie jestem w czepku urodzony.
{24181}{24249}�artuj sobie...
{24253}{24345}Te� �artowa�em oczekuj�c na ciebie.
{24349}{24403}Nie z�o�� si� na mnie.
{24406}{24545}Nie potrafi� si� na ciebie z�o�ci�,|nawet je�li bym chcia�.
{24556}{24644}Jeste� nie z tego �wiata.
{24750}{24838}Ka�dy cios to precyzja...
{24900}{24960}czas...
{25118}{25183}...i si�a.
{25237}{25338}Kury� ma du�e szanse w wyborach.|Wszyscy m�wi� tylko o nim.
{25341}{25391}Mo�e to dobrze?
{25394}{25416}Oczywi�cie.
{25419}{25483}Je�li tylko wszyscy o�lepn�|i og�uchn� jednocze�nie.
{25487}{25573}Nawet wtedy nie po�apiesz si�,|kim on jest.
{25577}{25630}Wr�c� za chwil�.
{25633}{25664}Halo.
{25669}{25725}Cze��, jak leci?
{25729}{25783}Jak leci?
{25788}{25829}Po staremu.
{25832}{25876}Mam do ciebie spraw�.
{25880}{25952}/Trzeba zaj�� si� Kury�em.|/Znasz takiego?
{25956}{26037}Kto go teraz nie zna?|Sama chcia�am si� nim zaj��.
{26041}{26121}Dobrze, zgadzam si�.
{26136}{26201}Tak, b�d�.
{26252}{26358}/PORZ�DEK I PRAWORZ�DNO��|/STOPKRIM
{26387}{26458}Panie Kury�ow!
{28494}{28577}/Potrzebuj� zarz�dcy.
{32744}{32796}Kto� mnie obserwowa�|w centrum prasowym.
{32800}{32877}Wiem.|Szukamy jej.
{32924}{32963}Szukajcie szybciej.
{32967}{33056}A� tak ci� zainteresowa�a?
{33076}{33158}Bardziej ni� my�lisz.
{33919}{33940}Taks�wk�?
{33944}{34023}Dok�d pana zawie��?
{34030}{34104}Szkoda, z nami jest bezpiecznie.
{34107}{34204}I jeste�my bardzo sprawiedliwi.
{34338}{34425}Te� si� nie spodziewa�em.
{34575}{34658}Dobrze, nied�ugo b�d�.
{34700}{34761}/TAJNE
{34779}{34877}Zgodnie z decyzj� w�adz miasta,|nowa magistrala transportowa
{34881}{34942}zostanie wybudowana|w miejscu, gdzie si� znajdujemy.
{34945}{34986}Ju� dzisiaj mo�na powiedzie�,
{34989}{35132}�e do ko�ca przysz�ego roku|w naszym mie�cie zajd� du�e zmiany.
{35136}{35218}Wystarczy na dzisiaj.
{35650}{35724}Tutaj, szybciej!
{36197}{36245}Protopiewsk.
{36249}{36326}Zgin�o 212 ludzi.
{36350}{36493}Ekspertyza wykaza�a, �e spos�b dzia�ania|odpowiada zagranicznym prototypom,
{36497}{36555}przy kt�rych budowie|asystowa�e� z Kury�em.
{36558}{36664}Tylko si�a by�a wielokrotnie wi�ksza.
{36677}{36800}Min�o sporo czasu, Matwiej.|Trzeba go powstrzyma�.
{36804}{36915}Tu s� dokumenty mieszkania|i ca�a reszta.
{37004}{37067}Mia�em ci tego nie m�wi�, ale...
{37070}{37173}Palina jest szefow� ochrony Kury�a.
{37176}{37292}My�l�, �e tw�j widok|b�dzie dla niej zaskoczeniem.
{37295}{37371}W�tpi�, �e mi�ym.
{37392}{37478}Ciesz� si�, �e wr�ci�e�.
{37597}{37636}Cze��.
{37639}{37702}Musz� opowiedzie� ci o twoim Kuryle,|to bardzo wa�ne.
{37706}{37726}Nie uwierzysz.
{37730}{37796}Uwierz�, ale nie teraz,|zaraz wchodz� na anten�.
{37800}{37839}Poczekaj, albo spotkajmy si� p�niej.
{37843}{37888}- Mo�e by� o 21.00?|- Nie.
{37892}{37963}Zostaw zdj�cia.|Obejrz� je i zadzwoni�.
{37967}{38043}Jestem sp�niona.
{38049}{38106}- Nie mam co ci pokaza�.|- Nie zd��y�a�?
{38110}{38188}- Zd��y�am.|- No i?
{38198}{38270}Musz� i��.|Zadzwoni� p�niej do ciebie.
{38274}{38376}Zadzwoni� jak b�d� wolna.|Na razie.
{38412}{38475}Zrobi to?
{38479}{38569}Zrobi, ale ma swoje powody.
{38595}{38744}To nic takiego, wa�ne, �e zrozumia�|jak bardzo jest nam potrzebny.
{38750}{38808}Tropiciele tacy jak on,
{38813}{38923}albo pracuj� z nami dobrowolnie, albo...
{38954}{39012}Dla pieni�dzy?
{39016}{39089}...albo nie pracuj� wcale.
{39094}{39189}Test "Katalizatora" w Protopiewsku|zrobi� na nim wra�enie.
{39194}{39227}Musimy pomy�le�.
{39231}{39337}Przeka�� mu pozosta�e|wytyczne misji.
{39379}{39449}Po�piesz si�.
{43467}{43537}Do samochodu.
{49531}{49561}Jakie� dobre wiadomo�ci?
{49564}{49625}Bro� zosta�a wypr�bowana|i jest gotowa do demonstracji.
{49629}{49680}Nie pyta�em o bro�.
{49683}{49742}- Uda�o si� jej uciec.|- To ju� wiem.
{49745}{49833}- Jak?|- Kto� jej pom�g�.
{49908}{49992}- Kto?|- Wyja�niam to.
{50136}{50261}�mier� genera�a, moja droga,|to te� twoja sprawka?
{50274}{50357}Nie by� nam potrzebny.
{50392}{50483}Ale tym razem|tak �atwo ci si� nie uda.
{50488}{50557}O czym m�wisz?
{50561}{50623}On �yje.
{50642}{50714}Zmart...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin