Dotacje fundusze i granty.pdf

(756 KB) Pobierz
47339996 UNPDF
47339996.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 22.07.2008
Tytuł: Dotacje, fundusze i granty (fragment utworu)
Autor: Robert Barański
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
47339996.002.png
SPIS TREŚCI
.............................................................................
5
W JAKI SPOSÓB MOŻEMY POZYSKAĆ
PIENIĄDZE
........................
8
.................................................
10
....................................
12
....................................................................
14
.................................
19
.......................
26
JAK NAZWAĆ NASZ PROJEKT?
......................................................
32
WYZNACZMY CELE OGÓLNE (NADRZĘDNE)
NASZEGO PROJEKTU
.....................................................................
36
OKREŚLMY CELE PODRZĘDNE (TAKTYCZNE)
NASZEGO PROJEKTU
.....................................................................
39
WYZNACZMY CELE OPERACYJNE NASZEGO
PROJEKTU
.............
48
OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU
REALIZACJI PROJEKTU
.................................................................
50
JAKIE POWINNY BYĆ REZULTATY REALIZACJI
NASZEGO PROJEKTU?
....................................................................
55
REZULTATY TWARDE I MIĘKKIE
..................................................
57
CZEMU SŁUŻĄ WSKAŹNIKI REZULTATÓW
PROJEKTU?
..............
60
PLANOWANIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
PROJEKTU
............
64
PROJEKT POWINIEN BYĆ INNOWACYJNY
I POSIADAĆ WARTOŚĆ DODANĄ
...................................................
69
JAKIE WYDATKI I W JAKIM ZAKRESIE
POKRYJE
...........................................................
74
WKŁAD WŁASNY W REALIZACJĘ PROJEKTU
..............................
80
FINANSOWY OPIS PROJEKTU, CZYLI
JEGO
BUDŻET
...................
84
PRACOWNICY W PROJEKCIE
.........................................................
97
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
.................................
100
POZYSKIWANIE SPONSORÓW
PROJEKT
INSTYTUCJONALNYCH
.............................................
104
POZYSKIWANIE SPONSORÓW
INDYWIDUALNYCH
....................
113
PATRONAT I PARTNERSTWO W PROJEKCIE
...............................
119
PLANOWANIE KONTYNUACJI NASZEGO
PROJEKTU
..................
125
W JAKI SPOSÓB OCENIANY BĘDZIE NASZ
PROJEKT?
................
128
SKĄD POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE NA
REALIZACJĘ
NASZYCH PROJEKTÓW?
..............................................................
130
Programy operacyjne finansowane z
funduszy strukturalnych UE
...............
131
Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
..................................
132
Program operacyjny „Kapitał Ludzki”
........................................................
132
Program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”
......................................
133
Program operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej”
.....................................
133
Programy Europejskiej
Współpracy
Terytorialnej
.........................................
134
Regionalne programy operacyjne
....................................................................
135
Programy dotacyjne Unii Europejskiej
...........................................................
135
GRANTODAWCA?
WSPÓŁFINANSUJĄCYCH
47339996.003.png
 
Program „Młodzież w Działaniu 2007–2013”
............................................
135
Program „Leonardo da Vinci”
.....................................................................
136
Program „Europa dla Obywateli”
................................................................
137
Program „Daphne III”
.................................................................................
137
Program „Kultura 2007–2013”
..................................................................
138
Dotacje organów rządowych i
innych
instytucji publicznych
........................
138
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
...................
138
Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2008
..............
139
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
..............................................................
139
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
.........................................................
140
Fundacja EkoFundusz
.................................................................................
141
Dotacje instytucji zagranicznych
przeznaczone dla wnioskodawców polskich
..................................................
142
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
..................................................
142
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
.................................................
142
..............................................................
143
..............................................................................
144
Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce
........................................................
145
Dotacje organizacji pozarządowych działających na terenie Polski
...............
145
Fundacja Kronenberga
................................................................................
145
Fundacja im. Stefana Batorego
...................................................................
146
Fundacja Konrada Adenauera
....................................................................
146
Fundacja Ronalda McDonalda
...................................................................
146
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
............................................................
147
Międzynarodowe dotacje światowych
grantodawców
....................................
147
Westminsterska Fundacja na rzecz Demokracji w
Londynie
....................
147
Fundacja Honda
..........................................................................................
147
National Space Grant Foundation w USA
..................................................
147
Międzynarodowa Fundacja Muzyki i Sztuki w
Lichtensteinie
..................
148
Międzynarodowa Fundacja Weatherby w USA
..........................................
148
Fundacja Grahama w USA
..........................................................................
148
Fundacja Firmy Mattel dla Dzieci
..............................................................
148
GŁÓWNE PRZYCZYNY ODRZUCENIA
DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ PROJEKTU
.............................
149
GŁÓWNE PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA
W REALIZACJI PROJEKTÓW
........................................................
152
...............................................................................
155
Program Stypendialny Fulbrighta
ZAKOŃCZENIE
DOTACJE, FUNDUSZE I GRANTY fragment darmowy – kliknij po więcej
Robert Barański
str. 5
Wprowadzenie
Drogi Czytelniku,
na początku lat dziewięćdziesiątych, wraz z rozwojem przedsiębior-
czości i społeczeństwa obywatelskiego, pojawiły się w Polsce nowe
formy finansowania projektów społecznych i inwestycyjnych —
w postaci bezzwrotnych dotacji i grantów. Ta forma finansowania
polega na przekazaniu pieniędzy jako „bezzwrotnej pożyczki’ na rea-
lizację ciekawego pomysłu spełniającego oczekiwania instytucji fi-
nansującej. W roli grantodawców (podmiotów finansujących) wystę-
pują przede wszystkim Unia Europejska oraz instytucje i organizacje
państw Europy Zachodniej i USA, a także polskie organy administra-
cji publicznej (rządowej i samorządowej). Dotacje przyznają również
prywatne, często powołane specjalnie do tego celu fundacje, funkcjo-
nujące zarówno w naszym kraju, jak i na prawie całym świecie. Pie-
niądze przekazywane są organizacjom społecznym (fundacjom i sto-
warzyszeniom), przedsiębiorstwom (małym, średnim i dużym), jed-
nostkom samorządu terytorialnego, a nawet osobom prywatnym.
Z roku na rok wzrasta liczba dotacji i grantów oraz wysokość przeka-
zywanych w tej formie sum. Coraz większa liczba różnorodnych
przedsięwzięć może liczyć na finansowe wsparcie. Dofinansowywane
są m.in. projekty realizowane na obszarach pomocy społecznej, akty-
wizacji bezrobotnych, rozwoju przedsiębiorczości, budownictwa, rol-
nictwa, prawa, ochrony środowiska, współpracy międzynarodowej,
edukacji. Z otrzymanych dotacji można pokryć koszty przeprowadze-
nia remontów, szkoleń, budowy dróg, infrastruktury turystycznej,
organizacji imprez kulturalnych i sportowych, stypendiów nauko-
wych, archiwizacji zbiorów muzealnych i wielu innych inicjatyw
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Robert Barański
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin