J.R.Ward - Dziedzictwo krwi 6 (Bractwo Czarnego Sztyletu).txt

(811 KB) Pobierz
Slonko259 2
Dedykuję: Tobie
Byłe prawdziwym dSentelmenem I wielkim pocieszycielem.
Moje szczęcie nosi twoje imię.
Naprawdę na to zasługujesz.
Slonko259 3
Podziękowania
Wyrazy głębokiej wdzięcznoci dla czytelników serii Bractwa Czarnego Sztyletu i wielkie
hej dla Cellies, internetowej grupy dyskusyjnej fanów.
Wielkie dzięki dla Karen Solem, Kary Cesare, Claire Zion i Kary Welsh.
SByte, Ventrue, Loop i Opal: dzięki za wszystko, co robicie z dobroci waszych serc!
Nieustajšce podziękowania dla mojego Komitetu Wykonawczego: Sue Grafton, dr Jessiki
Andersen, Betsey Vaughan.
Wyrazy szacunku dla niezrównanej Suzanne Brockmann.
DLB Kocham cię i podziwiam. Całusy. Mama.
NTM przyjmij mojš nieustannš miłoć i wdzięcznoć. Jeste prawdziwym arystokratš
ducha.
PS czy istnieje cokolwiek, czego by nie potrafił znaleć?
LeEllo Scott daleko jeszcze? daleko jeszcze? daleko jeszcze?
Pamiętaj jedzimy z tempomatem, a bez LeSunshine nie ma nas.
Uwielbiam cię, potworze.
Kaylie witaj na wiecie, malutka.
Twoja fantastyczna matka jest mojš zdecydowanš idolkš nie tylko dlatego, Se dba o moje
włosy.
Bub dzięki za ubzdryngolony!
Ta ksišSka nigdy by nie powstała bez mojego kochajšcego męSa, który jest moim doradcš,
aniołem stróSem i wizjonerem, mojej cudownej matki, za której miłoć nigdy się w pełni nie
odwdzięczę, moich krewnych (rodzonych i przyszywanych) i moich najdroSszych przyjaciół.
I, oczywicie, bez piękniejszej połowy WriterDoga.
Slonko259 4
Glosariusz
Ahstrux nohtrum osobisty ochroniarz z uprawnieniami zabójcy. Funkcja z królewskiego
nadania
Bractwo Czarnego Sztyletu tajna organizacja mistrzów sztuk walki, której zadaniem jest
obrona wampirów przed Korporacjš Reduktorów. Dzięki właciwemu doborowi
genetycznemu członkowie Bractwa obdarzeni sš potęSnym ciałem i umysłem, oraz
niecodziennš zdolnociš regeneracji. Bractwo wyławia kandydatów na swoich
członków, którzy nie sš rodzonymi braćmi. Agresywni, pewni siebie a przy tym
tajemniczy, trzymajš się z dala od cywilów i nie utrzymujš kontaktów z członkami
pozostałych kast, o ile nie potrzebujš się dokrwić. W wiecie wampirów bracia cieszš
się wielkim powaSaniem. O ich wyczynach kršSš legendy. Ginš tylko od bardzo
powaSnych urazów; takich jak rany postrzałowe, cios w serce itp.
Broniec samiec wampirów, który ma partnerkę. Samce mogš mieć więcej, niS jednš
partnerkę.
Cerbher kurator przydzielony z urzędu. Funkcja podlega gradacji; najwięcej uprawnień
majš cerbherzy eremithek.
Chcšczka okres płodnoci u samicy wampirów; zwykle trwa dwa dni i towarzyszy jej
potęSny apetyt seksualny. Pierwsza chcšczka występuje około pięciu lat po
przemianie, póniej pojawia się raz na dziesięć lat. Chcšczka samicy wyczuwana jest
przez wszystkie samce, które majš z niš kontakt. Chcšczka to niebezpieczny okres, w
którym dochodzi do wani i starć między rywalizujšcymi samcami, zwłaszcza, jeli
samica nie ma partnera.
Dhund piekło.
Ehros wybranka kształcona w dziedzinie sztuki erotycznej i miłosnej.
Eremithka status przyznawany przez króla arystokratycznej samicy w odpowiedzi na
suplikę jej rodziny. Eremithka podlega wyłšcznie władzy cerbhera, zwykle
najstarszego samca w domostwie. Cerbher ma prawo decydowania o jej postępowaniu,
zwłaszcza ograniczania bšd całkowitego zakazu kontaktów ze wiatem zewnętrznym.
Slonko259 5
Frathyr zwrot uSywany pomiędzy męSczyznami na znak wzajemnej miłoci i szacunku. W
swobodnym tłumaczeniu: drogi przyjaciel
Glymeria opiniodawcze kręgi arystokracji. Socjeta
Gwardh osoba odpowiedzialna za wychowanie, ojciec chrzestny.
Juchacz wampir płci męskiej lub Seńskiej, który ma obowišzek karmić swojš krwiš
właciciela. Choć posiadanie juchaczy naleSy do ginšcych obyczajów, jest nadal
praktykš legalnš.
Korporacja Reduktorów organizacja zabójców powołana przez Omegę w celu
eksterminacji rasy wampirów.
Krwiczka wampirzyca, która ma partnera seksualnego. Samice zwykle poprzestajš na
jednym partnerze, poniewaS samce majš silny instynkt terytorialny.
Krypta rytualne miejsce spotkań Bractwa Czarnego Sztyletu, wykorzystywane do
ceremonii oraz przechowywania słoi z sercami reduktorów. W Krypcie odbywajš się
ceremonie przyjęcia do Bractwa i pogrzeby; tu równieS dyscyplinuje się
nieposłusznych członków Bractwa. Przysługuje jedynie członkom Bractwa, Pani
Kronik i inicjowanym adeptom
Lilan pieszczotliwie: ukochany, ukochana.
Mamanh spieszczenie słowa Matka
Nalla najdroSsza, ukochana. Rodzaj męski nallum.
Normalsi symphackie okrelenie wampirów niebędšcych symphatami.
Nówka dziewica.
Omega złowroga, tajemnicza postać dšSšca do zagłady wampirów z powodu niechęci do
Pani Kronik. Istota nadprzyrodzona, posiada zdolnoci magiczne, z wyjštkiem mocy
tworzenia.
Pani Kronik duchowy autorytet, doradczyni królów, straSniczka więtych ksišg
wampirów, dawczyni przywilejów. Istota nadprzyrodzona, posiada wiele
nadprzyrodzonych mocy. W jednorazowym akcie kreacji powołała do istnienia rasę
wampirów.
Pierwsza Rodzina królewska para wampirów z ewentualnym potomstwem.
Slonko259 6
Pretrans młody wampir w okresie bezporednio poprzedzajšcym przemianę.
Princeps bardzo wysoki stopień w hierarchii wampirzej arystokracji; ustępuje rangš jedynie
członkom Pierwszej Rodziny i Wybrankom Pani Kronik.
Provodhyr wpływowy osobnik piastujšcy wysokie stanowisko.
Przedwitek trzeci posiłek wampirów, odpowiednik kolacji w wiecie ludzkim.
Przemiana przełomowy okres w Syciu wampirów obojga płci, w którym osišgajš
dojrzałoć. Odtšd muszš regularnie pić krew osobnika płci przeciwnej i nie mogš
przebywać w wietle słonecznym. Przemiana zwykle występuje w wieku około
dwudziestu pięciu lat. Niektóre wampiry, zwłaszcza samce, ginš w trakcie przemiany.
Wampiry przed przemianš sš słabowite, nierozbudzone płciowo i niezdolne do
dematerializacji.
Psaniec wampir naleSšcy do kasty sług. Psańce sš posłuszne wielowiekowej tradycji, która
dyktuje ich strój i maniery. Mogš przebywać w wietle dziennym, za to starzejš się
doć szybko. rednia długoć Sycia psańca wynosi około pięciuset lat.
Pyknšć unicestwić Nieumarłego przez przebicie mu piersi; anihilacji towarzyszy
charakterystyczne pyknięcie połšczone z rozbłyskiem.
Pyrokant pięta achillesowa, słaby punkt lub niszczšca słaboć danego osobnika. Natury
wewnętrznej (np. nałóg) lub zewnętrznej (np. kochanek).
Pomstha odwet. Akt wymierzenia sprawiedliwoci, zwykle przez samca zwišzanego z
poszkodowanym.
Qhrih (St. Jęz.) runa honorowej mierci.
Reduktor członek Korporacji Reduktorów. Bezduszny humanoid, pogromca wampirów.
Reduktorów moSna pozbawić Sycia wyłšcznie przez przebicie piersi; w pozostałych
wypadkach Syjš wiecznie. Nie jedzš, nie pijš, nie rozmnaSajš się. Z czasem tracš
pigment we włosach, skórze i tęczówkach sš bezkrwici, białowłosi, oczy majš
bezbarwne. Pachnš zasypkš dla niemowlšt. Do Korporacji wprowadzani przez
Omegę, po rytualnej inicjacji wypatroszone serce przechowujš w kamiennym słoju.
Rundha rytualna rywalizacja samców o samicę z którš chcš się parzyć.
Ryth rytuał zwracania honoru proponowany przez stronę zniewaSajšcš. ZniewaSony
wybiera dowolnš broń i atakuje nieuzbrojonego adwersarza (samca lub samicę).
Slonko259 7
Sadhomin tytuł grzecznociowy uSywany w relacjach sadomaho przez osobnika
podlegajšcego wobec osobnika dominujšcego.
Sroghi okrelenie odnoszšce się do sprawnoci męskiego członka. W tłumaczeniu
dosłownym: podziwu godny, zasługujšcy na szlachetnš samicę.
Symphaci odmiana rasy wampirów charakteryzujšca się, między innymi, skłonnociš i
talentem do manipulowania uczuciami blinich; w ten sposób doładowujš się
energetycznie. Symphaci od stuleci sš gatunkiem pogardzanym, w niektórych epokach
przeznaczonym na odstrzał. Odmiana bliska wymarcia.
Tolly czuły zwrot. W wolnym przekładzie moja miła, mój miły.
Wampir przedstawiciel gatunku odmiennego od Homo sapiens. Aby Syć, wampir musi pić
krew osobnika płci przeciwnej. Ludzka krew utrzymuje wampiry przy Syciu, jednak
jej działanie jest krótkotrwałe. Po przemianie, która występuje około dwudziestego
pištego roku Sycia, wampiry nie mogš przebywać na słońcu i regularnie muszš się
dokrwić. Istota ludzka nie moSe zostać wampirem przez ukšszenie ani transfuzję krwi,
spotyka się jednak rzadkie przypadki krzySówki ras. Wampiry potrafiš się
dematerializować, ale wymaga to spokoju i koncentracji oraz braku większych
obcišSeń. Potrafiš teS wymazywać wspomnienia z pamięci krótkoterminowej
człowieka. Niektóre wampiry umiejš czytać w mylach. rednia Sycia wampira
wynosi ponad tysišc lat; znaczna częć osobników Syje o wiele dłuSej.
Wieczerza pierwszy posiłek wampirów, odpowiednik niadania w wiecie ludzkim.
Wybranki samice wampirów chowane na słuSebnice Pani Kronik. Uchodzš za
arystokrację, choć bardziej w hierarchii duchowej niS wieckiej. Z samcami nie majš
prawie stycznoci, czasem jednak parzš się z wybranymi dla nich przez Paniš Kronik
braćmi, aby zapewnić liczebnoć kasty. Posiadajš dar jasnowidzenia. W dawnych
czasach karmiły swojš krwiš członków Bractwa, którzy nie mieli własnych krwiczek,
praktyka ta została jednak zarzucona.
Zanikh duchowa kraina, w której zmarłe wampiry pędzš Sycie wieczne w otoczeniu swoich
bliskich.
Zghubny brah młodszy bliniak, nosiciel klštwy.
Zvidh pole buforujšce, maskujšce realistycznš iluzjš wybrany fragment terenu,
fatamorgana.
Slonko259 8
Zwyrth martwy osobnik powracajšcy z Zanikhu do wiata Sywych. Zwyrthy darzone sš
głębokim szacunkiem i podziwiane za bolesne dowiadczenia.
Slonko259 9
Prolog
DWADZIECIA PIĘĆ LAT, trzy miesišce, cztery dni, jedenacie godzin, osiem minut i
trzydzieci cztery sekundy temu...
Czas, o dziwo, wcale nie był nieskończonym korowodem roztapiajšcych...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin