Napisy do Opowieści na Dobranoc.txt

(73 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{200}{295}t�umaczenie z j�zyka niemieckiego
{300}{395}t�umaczenie: pyra10|pyra10@onet.eu
{400}{495}korekta:|Turin
{734}{797}/Opowiem wam histori�,
{801}{861}/lecz jak ka�dy dobry opowiadacz wie,
{865}{960}/trzeba si� upewni�,|/�e publiczno�� jest gotowa.
{964}{1012}/Siedz� wszyscy wygodnie?
{1016}{1061}/Musi kto� na chwilk� wyj��?
{1065}{1122}/Pan. Ten pan z ty�u?
{1126}{1202}/Niech pan wytrzyma.
{1206}{1245}OPOWIE�CI NA DOBRANOC
{1249}{1346}/Wszyscy gotowi?|/To zaczynamy.
{1387}{1452}/Nazywam si� Marty Bronson.
{1456}{1550}/By�em w�a�cicielem|/i dyrektorem motelu Sunnyvista.
{1554}{1598}/Otwar�em go w Los Angeles,
{1602}{1669}/na Sunset Bulevar,|/r�g la Sinnega,
{1673}{1742}/w roku 1974.
{1773}{1852}/W�o�y�em ca�� mi�o�� w ten motel.
{1856}{1926}/A moje dzieci wspomaga�y mnie.
{1930}{2043}/- Wendy.|/- Klucz dla pana i pani Dixson.
{2063}{2147}- Dzi�kuj�.|/- I Peter.
{2183}{2250}Czy mog� zabra� pa�stwa baga�?
{2254}{2355}- Tak.|- Dzi�kuj� m�ody cz�owieku.
{2427}{2528}- Mam pom�c?|- Nie. Poradz� sobie.
{2603}{2683}/Dla mojego Skeetera|/hotel by� prawdziw� krain� cud�w.
{2687}{2785}- Ca�kiem oszala�e�?|- Galaktyka jest za ma�a dla nas obu.
{2789}{2866}/Magiczne miejsce.
{2903}{3012}/Pe�na nowych przyg�d dla sze�ciolatka.
{3044}{3121}Skeeter.|Chod� tu.
{3155}{3232}/Skeeter kocha� ten stary dom jak i ja.
{3236}{3334}/Ci�gle mia� nowe pomys�y|/jak mo�na go ulepszy�.
{3338}{3423}Mam wiele pomys��w|jak ulepszy� to miejsce.
{3427}{3505}Mogliby�my, do ka�dego pokoju,|po�o�y� par� darmowych skarpet,
{3509}{3613}bo ludzie zawsze zapominaj� zabra� w podr�|ich wystarczaj�c� ilo��.
{3617}{3670}To dobry pomys�, lecz teraz �pimy.
{3674}{3824}- Jestem um�wiony z panem Nottinghamem.|- Chwila tato. Wcale nie jestem zm�czony.
{3828}{3940}- To mo�e opowiadanie na dobranoc?|- Tak!
{3960}{3999}Zatem.
{4003}{4084}Pewnego razu by� ma�y ch�opiec,|mniej wi�cej tego wzrostu.
{4088}{4143}Na imi� mia� Skeeter.
{4147}{4210}/Tak, by�em dobry w opowiadaniu historii.
{4214}{4264}/Gdy mia�em natchnienie.
{4268}{4392}/Doprowadzenie mego ma�ego do �miechu,|/to by�o naprawd� magiczne.
{4396}{4448}/By�em do�� dobrym tat�,
{4452}{4531}/i do�� dobrym hotelarzem,|/lecz niestety te�...
{4535}{4600}/do�� z�ym biznesmenem.
{4604}{4673}/Nie widzi pan znak�w na �cianie Bronson?
{4677}{4734}Tonie pan z motelem w d�ugach.
{4738}{4839}A ja oferuj� ostatni� desk� ratunku.
{4843}{4874}Sam nie wiem.
{4878}{4931}/Zajrza�em do ksi�g Marty.
{4935}{5011}/Je�li mi nie sprzedasz,|/zbankrutujesz.
{5015}{5059}Lecz ja...
{5063}{5132}zawsze mia�em nadziej�,|�e motelem dam im przysz�o��.
{5136}{5198}/To z�o�� propozycj�.|/Je�li tw�j syn b�dzie pilny,
{5202}{5264}/i poka�� troch� ch�ci, gdy doro�nie,
{5268}{5343}b�dzie m�g� zarz�dza� interesem.
{5347}{5404}- Obiecasz mi to?|- Tak.
{5408}{5491}Teraz podpisz w ko�cu.
{5610}{5653}/No prosz�, jednak mo�na, Bronson.
{5657}{5772}/Zaufaj mi.|/Zrobi� z tego najlepszy hotel w ca�ym L.A.
{5776}{5863}/B�dzie najlepszy, bezkonkurencyjny.
{5867}{6001}/I w jednej chwili|/zamieni� si� nasz ma�y skromny Sunnyvista motel
{6005}{6098}/w ogromny Sunnyvista Nottingham,
{6102}{6265}/o kt�ry od 25 lat czule troszczy si�|/m�j ju� doros�y syn Skeeter Bronson.
{6272}{6306}/Dziewczynka od wszystkiego.
{6310}{6432}/Bo cho� pan Nottingham zapomnia� o obietnicy|/przekazania jemu kierownictwa hotelu,
{6436}{6538}- Cze�� tato.|/- Pracuje m�j syn niestrudzenie i z nadziej� w sercu
{6542}{6583}/czeka na swoj� szans�.
{6587}{6648}- Nie dotyka�am tego.|- Pani Dixon, problemy z pokojem?
{6652}{6723}To przekracza mo�liwo�ci twojego|ma�ego m�d�ku Bronson.
{6727}{6850}Pani Dixon wyj�a te malutkie buteleczki z barku,|a teraz nie chc� zap�aci�.
{6854}{6932}Nawet nie tkn�am tej ma�ej z�ej lod�wki.
{6936}{6971}Nigdy nie pij� alkoholu.
{6975}{7083}- Rozumiem, pewnie to pomy�ka.|- Wiem, kto je ma.
{7087}{7191}Mia� czerwone w�osy i brod�,|mia� zielone ubranie z miedzianymi guzikami
{7195}{7271}i mia� oko�o 30 centymetr�w wzrostu.
{7275}{7317}Chodzi o skrzata?
{7321}{7357}W�a�nie.
{7361}{7414}Nie wiedzia�em, �e tw�j brat jest w mie�cie.
{7418}{7477}To wiem, co zrobimy.
{7481}{7608}Prosz� obci��y� mnie brakuj�cymi butelkami.|A gdy zn�w zobaczy pani skrzata, powiemy to Espen.
{7612}{7740}Ona jest p� trollem, a te zjadaj� skrzaty.|Nieprawda�?
{7753}{7813}Ta na pewno.
{7817}{7891}/Dzi� wisi magia w powietrzu|/w tym wielkim hotelu.
{7895}{8007}/A nowy wiatr zawiej� nasz� histori�|/w dziwnym nowym kierunku.
{8011}{8152}/Lecz czego innego oczekiwa� w hotelu|/w kt�rym pierwszy wielki dyrektor kocha� dobre historie.
{8156}{8240}- Poma�u nadszed� czas Skeeter.|- Tak, wiem.
{8244}{8326}- Nie chc� by kopn�o wielkiego szefa.|- Oczywi�cie.
{8330}{8432}- Wszystko gra?|- Zobaczymy, sekund�.
{8436}{8495}Test, test, raz dwa czadu da.
{8499}{8540}Z ty�u te� mnie wszyscy s�ysz�?
{8544}{8550}Skeeter.
{8554}{8647}Ja m�wi� Barry, wy m�wicie Nottingham.|Barry.
{8651}{8686}Barry.
{8690}{8769}Barry ma Nottinghama.
{8802}{8922}Barry ma Nottinghama,|a brod� ma bia�� jak �nieg.
{8944}{9016}�adnie zaklaszczcie dla szefa.
{9020}{9060}Rozgrza�em ich dla pana.
{9065}{9119}- Mi�o pana widzie�.|- Zarazki.
{9124}{9210}- Zarazki?|- Pan Nottingham boi si�. Co ja m�wi�.
{9215}{9291}Nie strach, ma �wiadomo��|jak gro�ne s� zarazki.
{9296}{9381}Je�li ich si� nie boisz.
{9392}{9448}To rozs�dne,|bo jeszcze nie bra�em prysznica.
{9452}{9560}Wracam do pracy.|Barry Nottingham ludzie.
{9594}{9645}Jest wspania�y. Jest...
{9650}{9796}Serdecznie witam. Jak wiecie posiadam|23 hotele mi�dzy Berlinem, a Bel Gin.
{9801}{9967}Lecz nie jest sekretem,|�e Sunnyvista Nottingham szczeg�lnie le�y mi na sercu.
{9997}{10148}Ale to hotel z 20 stulecia.|A my potrzebujemy hotel dla 21 stulecia.
{10170}{10257}Dlatego zdecydowali�my si� zamkn�� ten hotel.
{10261}{10397}Zamiast niego zbudujemy nowy|Sunnyvista Mega Nottingham.
{10424}{10498}B�dzie to najwi�kszy hotel|na zachodnim wybrze�u.
{10503}{10608}- 1300...|- Po co ten zam�t to tylko wielkie pud�o.
{10612}{10681}Nie, to przysz�o�� ca�ej bran�y hotelowej.
{10685}{10795}...i �ci�le tajne motto,|kt�re was powali.
{10848}{10862}Tak.
{10866}{10983}Teraz dumnie og�osz�|nowego dyrektora, nowego hotelu.
{10988}{11054}/Czeka� bardzo d�ugo na t� chwil�.
{11059}{11152}/Wszyscy wiemy jak ci�ko pracuj�,|/jaki jest inteligentny
{11157}{11243}/i ile ten hotel dla niego znaczy.|/Panie i panowie...
{11247}{11292}/Pan Kendall Dunken.
{11297}{11412}/Uk�o� si� Kendall.|/Dzi�kuj� przyjaciele...
{11427}{11461}Naprawd�...
{11465}{11522}/Wspania�a przemowa.|/Wspania�a.
{11527}{11660}Tak si� ciesz�, �e przybyli�cie.|Mi�o was widzie�, nie dotykaj.
{11664}{11736}Wspaniale tato.
{11752}{11780}Witaj.
{11785}{11826}Znasz moj� c�rk� Violet.
{11831}{11869}Nie osobi�cie tylko jej reputacj�.
{11874}{11915}Prosz�?
{11919}{11985}Nie �eby mia�a jak�� szczeg�ln� reputacj�...
{11990}{12033}s�ysza�em tylko, �e jest gor�ca.
{12037}{12145}Nie gor�ca jak gor�ca,|ale ciep�oduszna.
{12157}{12294}Lubi wychodzi�,|bawi si� w barach z r�nymi m�czyznami...
{12305}{12375}To by�a stara Violet|zanim mnie pozna�a.
{12379}{12527}Teraz to moje zadanie by chroni� mego misiaczka|przed pras� i klubami nocnymi, nieprawda�?
{12532}{12604}Violet ma prywatne lekcje|u Rogera Federer.
{12608}{12634}To mo�na gratulowa�.
{12639}{12671}Na razie.
{12675}{12723}Wi�c tak...
{12728}{12828}�atwo nie b�dzie dla mnie|gdy hotel przeniesie si� w inne miejsce.
{12833}{12913}Mog� mie� tylko nadziej�,|�e w innym miejscu te� b�dziesz dla nas pracowa�.
{12918}{13053}Wed�ug Kendalla b�dzie wielki|i b�dzie tam du�o �ar�wek do wymieniania.
{13058}{13138}- Kto� mnie dotkn��, jest tu co� do dezynfekcji?|- Prosz� ze mn� sir.
{13143}{13205}Dzi�kuj�.
{13445}{13542}Kto b�dzie gotowy ze swoim dzie�em sztuki garncarskiej|przyjdzie do pieca.
{13546}{13644}Za 5 minut idzie facet z os�em,|wiec kto nie jecha� niech si� pospieszy.
{13649}{13793}- Dzi�kuj� pani dyrektor.|- Na imprezie nie jestem dyrektork�, jestem twoj� mam�.
{13797}{13878}Nikt nie zjad�|bezglutenowego pszenicznego ciasta trawiastego.
{13883}{13994}Smakuje, nie dajcie si� zwie�� zapachowi.
{14058}{14116}Co jest? Umar� klaun?
{14121}{14189}- Co jest w torbie?|- Ciastka z czekoladowymi chipsami.
{14193}{14248}�arcie.
{14252}{14303}Powoli, powoli.
{14307}{14329}Co tam siostrzyczko.
{14334}{14426}Musisz zawsze przynosi� t� chemi�|ze sob� odwiedzaj�c mnie?
{14430}{14511}Co? Za ka�dym razem?|Od 4 lat nie zaprasza�a� mnie.
{14515}{14609}Co ty gadasz? Jakie 4 lata.|By�e� 4 lipca na barbecue.
{14614}{14657}- Pobi�e� mojego m�a, pami�tasz?|- Tak.
{14662}{14770}I to by�o 4 lata temu.|Chcia�em naci�gn�� mu uszy, lecz nie wysz�o.
{14775}{14886}- Wiedzia�em, �e sko�czy jako ex wi�c ciesz si�.|- Nie k���my si�.
{14890}{14943}A jak dzieci znosz� rozw�d?
{14948}{15018}Nie s� sob�,|a Bobbi jest strasznie cichy.
{15022}{15105}- Id� do nich, ja op�ac� faceta z os�em.|- St�d ten smr�d?
{15109}{15144}Nie, to to ciasto.
{15149}{15195}Co upiek�a? Ciasto z os�a?
{15200}{15274}Czuj� wiejskie powietrze.
{15279}{15350}Siema ludziska, pami�tacie mnie jeszcze?
{15355}{15399}Wujek Skeeter.
{15404}{15483}Ale wyro�li�cie, dawno was nie widzia�em.
{15488}{15542}Najlepszego Bobbi.
{15546}{15601}Nazywam si� Patrick, ona jest Bobbi.
{15605}{15645}Pomy�ka.
{15649}{15720}Tu ma�a drobnostka.|Gratulacj� Bobbi.
{15725}{15803}Ma�e pami�tki z hotelu.
{15808}{15850}- Jak tam szko�a?|- Skeeter.
{15854}{15896}Tak.
{15901}{15953}Musz� do biura dyrektorki.
{15957}{15986}Mi�ej zabawy z prezentami.
{15990}{16052}I tak...
{16084}{16144}Szampon
{16150}{16199}i myd�o.
{16203}{16263}Wieszak i r�cznik?
{16267}{16369}- Nie rozmawiaj z nimi o szkole.|- Dlaczego? Co ze szko��?
{16373}{16422}- Zostanie zamkni�ta.|- Nie.
{16426}{16476}- Wyrzucaj� mnie.|- Ciebie?
{16...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin